UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Radio-'20" KZECELS luisterwedstrijd OVER BUSVERBINDINGEN. Keuringsdienst N.A.K. Noord-Holland. Woensdag 20 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 77. Eedactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, - —v Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m, druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. DE BESTRIJDING VAN DE KOOLZAADAARDVLO IN WINTERKOOLZAAD EN KNOLZAAD. De Plant enziekentenkun- dige Dienst te Wageningen schrijft ons De eerste parasiet, die in het jonge koolzaadgewas op treedt en waartegen met succes een bestrijding uitge voerd kan worden is de kool- zaadaardvlo. Waar de gewo ne aardvïooien zelf door gaans de schade aanrichten, doen dit bij de koolzaadaard.- vlo speciaal de larven. In nazomer en herfst zet ten de zwarte aardvïooien, die in de practijk ook wel „springers" worden genoemd, haar eieren af. De hieruitko- mende larven boren zich in de bladstelen en stengels en vreten deze uit. De schade lijke gevolgen worden ge woonlijk pas in Februari Maart goed zichtbaar. Uit deze beschrijving van de levenswijze volgt, dat al leen de kevers goed te be strijden zijn en dat deze plaats moet vinden voordat de eitjes gelegd zijn. Deze bestrijding kan geschieden door bestujving of -bespuiting van het jonge koolzaadgewas met rotenon-, DDT-, of 666- bevattende middelen in de gebruikelijke sterkten of hoeveelheden. Degenen, die hiermede nog onvoldoende bekend zijn, kunnen nadere gegevens bekomen bij de As sistenten van de Rijksland- bouwconsulenten. In verband met de lange periode, waarin de aard vïooien verschijnen, zal in vele gevallen deze behande ling één- of meermalen her haald moeten worden. Een goede en cp tijd uitge voerde behandeling met één der bovengenoemde midde len kan het gewas groten deels vrijwaren voor een aantasting door de koolzaad- aardvlo. De Plantenziekten- kundige Dienst wijst daarom alle landbouwers, die thans weer kool- of knolzaad uit gezaaid hebben er met klem op, om hun gewas direct na opkomst tot eind September geregeld na te gaan op het voorkomen van deze zwarte aardvïooien of springers. Al leen dan heeft men de ze kerheid, dat de behandeling op tijd uitgevoerd wordt. Nadere inlichtingen kunt U hieromtrent bekomen bij de Rijkslandbouw Voorlich tingsdienst en de Planten- ziektenkundige Dienst te Wageningen. men de maat 45/opwaarts of andersom 35/45 (dit laat ste zal practisch weinig voor komen) dan maakt men daardoor de rest voor afzet als pootgoed ongeschikt. Heeft men dit wel goed overwogen Niemand zal tegenspreken dat een overblijvende maat 35/45 geen uitstekend poot goed is. Hier zit het dus niet op vast. Doch er ont staan practisch twee grote nadelen. De zak poters 35/ 45 doet op zeer sterke wijze oneerlijke concurrentie aan de grote meerderheid der partijen 35/55 aan. En op de tweede plaats tast men een jarenlang verdedigde en ge slaagde afzet in deze maat in de grond toe aan. Er is ach en wee geroepen tegen stre vingen om maat 55 tot 50 terug te brengen, doch wat betekent dit nog aLs men tot 45 terug zou gaan Ik kan hierbij mededelen dat de N.A.K. dus geen par tijen zal plomberen die af wijken van het voorschrift dat het certificaat (in dit geval maat 35/55) overeen komt met de werkelijke in houd van de zak duidelijker gezegd, een partij 35/45 kan geen certificaat 35/55 krijgen en aangezien er voor Eerste lingen geen maat 35/45 be staat, krijgt zo'n partij geen certificaat. Het bestuur van de N.A.K. doet dit niet om zich te mengen in handelsaangele- genheden, hetgeen haar taak I niet is, doch alleen omdat niet van het betrokken voor schrift mag worden afgewe ken. Men hoede zich tevens voor onoirbare praktijken, als bijv. dooreenmenging van partijen. Dit is tuchtrech terlij k vervolgbaar en ook in deze moet de dienst zijn plicht doen in het algemeen belang. Men (zowel handelaar als teler) beschouwe dit als waarschuwing om zichzelf niet aan teleurstellingen en schade bloot stellen. JAC. GROEN Az.. Di-r. N.A.K.. N.-Holïand. Ten bate van de TBC bestrijding en andere sociale en culturele doeleinden Maandag 25 AUG. HilversumII, 21.45 u. Dinsdag 26 AUG. Hilversum I, 21.—u. EEN OUD THEMA WAAROP WE NOG EENS TERUGKOMEN. In verband met de ver- koop van goedgekeurde Eer- stelingen voor Export meen j ik dat het dienstig is op het volgende te wijzen. De door de N.A.K. voorge schreven (gestandaardiseer de) pote-rmaten zijn 28/35 en 35/55, dit in tegenstelling met andere rassen, waarvoor nog een tussenmaat 35/45 bestaat. Verkoopt men nu van die andere rassen de maat 45/opwaarts dan ont staat er geen moeilijkheid, omdat 35/45 geplombeerd mag worden. Dit mag echter bij de vroege rassen, met name i Eerstelingen, niet. Verkoopt MILITAIR SMOKKELT KOFFIE PER TREIN. In Nijmegen hielden amb tenaren van de C.C.D. in sa menwerking met de spoor wegrecherche op het empla cement van de Nederlandse Spoorwegen een militair aan, die met koffie en le vensmiddelen op een Duitse locomotief trachtte mede te rijden. Hij bekende reeds meermalen op een dergelijke manier koffie en andere ar tikelen naar Duitsland te hebben gesmokkeld. In be slag genomen werden 19 kg koffie, 34 brillen en een aan tal thermometers. Hoewel wij en vele polder genoten met ons dankbaar gebruik maken van de bus verbindingen van onze drie dorpen met Alkmaar en Schagen moet het ons van het hart, dat er toch nog wel het een en ander op het gebied van het openbare vervoer te verbeteren valt. Want wel kunnen we naar Alkmaar en Schagen. doch hoe komen we in Medemblik en Hoorn, naar Den Oever en verder de afsluitdijk over Bij zodanige reis kunnen we de fiets nemen of we moeten te voet.... Wij denken daarbij aan t het Oostelijk gedeelte van I onze polder, de grote hoek j die nog geheel geïsoleerd ligt. Voor de oorlog dit onmo gelijk maakte, bestond er een verbinding van Hoorn 1 via Medemblik en de drie Wieringermeerdorpen naar i Den Helder. Een lijn die vol- gens insiders één der meest rendabele was van het ge hele busnet in Noordholland. Weliswaar is de bevolking van de Wieringermeer nog niet geheel teruggekeerd doch een 3 a 4000 bewoners j zitten voer de bovenomschre-1 ven reisroutes nog volkomen geïsoleerd, om nog niet te spreken van de scholieren en de vele arbeiders, die bij een dergelijke verbinding gebaat zouden zijn. Daarbij komt nog, dat in j Medemblik en omgeving als mede op Wieringen tal van Wieringermeergezinnen n? de onderwaterzetting een I onderdak hebben gevonden Meer nog dan voorheen be staat thans de wens voor bezoek aan kennissen en relaties. Mensen, die voorheen hun speciale inkopen gingen doen in Hoorn zijn .daar nu van verstoken. Speciaal de zakenlieden in Hoorn hebben dit aan den lijve ondervonden. Gezien hun belangen hebben deze dan öok nog zeer kortelings een actie ondernomen om een hervatting van de vroegere busverbinding te bespoedigen. Tal van inge zetenen van Wieringermeer hebben dit streven onder steund, door de bij Hamstra's ie'vensmiddelenbedrijf te Wieringerwerf gedeponeer de lijst te tekenen. In dit verband denken wij ook aan een route langs de Kwelwegen, waardoor een groep veraf wonende gezin nen in de comminicatie werd opgenomen. Daarbij denken wij voorts aan het j.1. Maandag in ge bruik genomen arbeiderslo- geerkamp te Oude Zeug, waar 150: arbeiders een on derkomen vinden, in een volkomen geïsoleerde omge ving. Voorts zou een op de lijn over de afsluitdijk aanslui tende verbinding een uit- komst betekenen voor de j vele reizigers van en naar Friesland, Groningen enz. Wij weten, dat het ge- meentebestuur van Wierin- germeer reeds herhaaldelijk stappen heeft ondernomen om te komen tot een uit- breiding der N.A.C.O.-lijnen; 1 wij weten ook dat materaal- gebrek vaak nog spelbreker j is bij de verwezenlijking van I T oenemend toerisme. Men hoeft niet lang door ons land te trekken om te bespeuren hoe groot het aantal vreemdelingen is dat Nederland bezoekt en ge- zien de afgelegenheid van j de plaatsen waar zij zich bevinden intensief ver kent. Het aantal hunner is veel groter dan voor de oor log en er is bovendien een zekere verandering in het soort. Voor een belangrijk deel is dit een gevolg van deze omstandigheid dat Duitsland als toeristenland is uitgeschakeld en vele rei zigers uit de Scandinaafse landen die vroeger hun va- cantie in Duitsland door brachten en vandaar vaak door reisden naar Italië, ko men nu naar ons land en leren dat kennen. Een ande re reden is dat ons land in West-Eurapo een goedkoop- te-eiland is. Amerikanen zijn er veel, Engelsen vervolgens, maar daarna direct Fransen, Bel gen, Zweden, Denen en No ren, mensen uit landen die dezelfde soort deviezenmoei- lijkheden kennen als wij en die nu bij elkander kruipen. Er zijn vele jonge mensen bij, studenten en intellectu elen, er zijn er veel die met kennis van zaken kunnen waarderen wat Nederland te bieden heeft en dit is iets dat iedereen die de drom men vreemdelingen ziet, in hoge mate zal toejuichen. Nederland is bezig een toe ristenland te worden op veel groter schaal dan vroeger het geval was en we zullen er goed aan doen om nu de omstandigheden er toe heb ben geleid dat een deel van de jaarlijkse stroom van rei zigers bij ons terecht kwam, cr voor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. Het zou zeer nuttig zijn wanneer de regering of particuliere lichamen op alle mogelijke manieren toerisme naar ob jecten zouden weten te lok- leen, die interessant en boei end hun aandacht zoveel mogelijk op het levende Ne derland zouden vestigen. Dit zou een bepaald type van toerisme kunnen kweken en een type van toerisme kun nen aantrekken, dat de hui dige stroom in gang hield. Het een leder naar den zin te maken Door een elkeen benünd, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 23 Aug E. K. Zondag 31 Aug. V. M. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 20 Augustus 11.12 11.33 21 Augustus 11.53 22 Augustus 0.13 0.33 de plannen der N.A.C.O. doch waar het hier een on getwijfeld rendabele lijn be treft, die voor talloos velen een verlossing zou zijn uit een reeds veel te lang be staand isolement, dringen wij er nogmaals met klem op aan, dat op korte termijn maatregelen worden geno men om te komen tot de bovenomschreven noodzake lijke autobusverbindingen. VLEES. In één jaar tijds zijn in Nederland 64.000 runderen, 328.000 varkens en 130.000 schapen, een zwarte dood gestorven, waar de officiële statistiek der slachthuizen, slagerijen en huisslachtin gen niets van weet. Daarmee werd 63 millioen kg vlees, een derde van de totale pro ductie, aan de distributie onttrokken. Zonder deze practijken zou ieder Neder lander 21 kg vlees per jaar hebben kunnen consumeren, thans zijn l^et er 14 kg. Vóór de oorlog was het ge middeld 38'k kg. Wat betekent dit Het be tekent. dat duizenden Ne derlanders niet willen berus ten in een distributie, die ieder zijn deel geeft, maar met geweld (dat wil zeggen door zwarte handel) een voor-oorlogse toestand wil len herstellen, waarbij cle ene Nederlander tien maal zoveel vlees verorberde als de andere. Let wel, het be treft hier geen luxe-voedsel, geen zalm of ananas, het betreft hier een levensmid del, dat zonderen wij de vegetariërs uit in ieders bereik gewenst wordt en ook in ieders bereik behoort te zijn. Men heeft wel eens ge hoopt, dat de jaren, die ach ter ons liggen, een sterke sociaal-opvoedende uitwer king zouden hebben gehad. Maar daar hapert nog heel wat aan. DE NIEUWE SITUATIE OP JAVA Java Zee fotófc.."-. vMAOOERA gOnder Ned. cont/óla Demarcatie gebieden ...negoro P0<ggkprlt, MjJio.n ïjilatjap^WTr^^w D %>,oXA,,U p Blitar* Indische Oceaan 'csoeroecn - IN DRIE DAGEN. Vier en zeventig jaar ge leden, in 1873, zag Jules Ver- ne's boek De Reis om do We reld in 80 Dagen het licht. De mensen, die het lazen, vonden de belevenissen van Phileas Fogg en zijn bedien de Passepartout bijster on derhoudend, maar toch ook wel erg onwaarschijnlijk. Stel u voor, in niet meer dan tachtig dagen om de hele wereld fantastisch, on mogelijk Nu kapitein Odom het reis je heeft volbracht in drie dagen, zij wij geneigd te zeggen En wat dan nog? Phileas Fogg keek, uiteraard, wel vaak op zijn horloge. Maar hij zag ook heel wat van de wereld. Hij had per slot van rekening een ge weldig interessante reis. Terwijl het moeilijk valt in Odoms driedaagse iets an ders tc zien dan een leeg en tamelijk dom ge jaag. De aan bidders van het ouderwetse hebben vaak ongelijk. Maar dit was weer een van die dingen, die hun gelijk schij nen te geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1