UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE RASSENKEUZE BIJ WINTERTARWE. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 30 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 80. Redactie Secretariaat Hlppolytushoef Wlermgen. Klleftstraat 12, Telef. No. 103. 'Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telel. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat \peit, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Gij zult als God wezen kennende het goed en a het kwaad. Genesis 3 5. Op de bodem van het mensenhart, ligt als een half vergeten droom, de herinne ring aan het verloren para dijs. Wat de mens deed, leek een sprong in de hoogte, als God worden Het was een val in de diep te, en de mens werd een verloren zoon in een vreemd' land. Wij staan hier voor het mysterie zonde. Wat is zonde Alle zonde is onge hoorzaamheid aan God. En de zonde is een macht, die wij niet ontlopen en voor altijd overwinnen kunnen. Zij is meer en sterker dan de draak uit de sprookjes, en wij zijn geen helden. In elk leven bloeit een verboden boom, en uit die boom fluis tert een vleiende stem, die al maar belooft ik geef u macht, rijkdom en eer. Die stem dringt Gods vriendelijk aangezicht uit ons leven het rooft ons geluk door be geerten te wekken en harts tochten wakker te roepen. Het steelt de vrede en de blijdschap van ons hart waar hartstochten woeden en begeerten branden ver branden vrede, geluk en blijdschap, en dat is het le ven Ons opsch-rift is een belofte, satan belooft, en dat is nu satanisch de mens heeft gekregen kennis van goed en kwaad. Hij kent het goede als herinnering uit het verleden, het kwaad als de benauwende werkelijkheid van het heden. Dit is de winst, wij hebben de kennis veroverd, en met de kennis de middelen om haar steeds te vermeerderen. Wat heeft die kennis ons veel gebracht, het laatst van de 19e eeuw leek wel een lange Sint-Ni- colaasavond, vol verrassin gen, de ééne uitvinding volg de op de andere, en als slot van al dat mooi's, als laat ste verrassing kwam de we reldoorlog van 1914. De mens heerst op de aarde, op de zee en in de lucht, de kennis in de macht van de mens is geweldig. En door die kennis kon het leven der mensen, schoon wezen als een sprookje, gelukkig als een bruid in de Mei. Het kon Maa® Satan belooft j geen geluk en Genesis 3, hij j belooft kennis, en kennis is! macht gij zult als God wezen Dat is de prediking I aan het begin van onze historie, en die stem is er j door de eeuwen heen, die stem is er ook in het heden. I En de mensen van alle tij- j den luisteren naar die stem,1 en zij grijpen naar het be- loofde als kinderen naar een rammelaar. Het blinkt zo prachtig, het klinkt zo mooi,j de mens droomt van kennis j en macht, de begeerte j brandt in de harten als een vuur, en drijft de'mensen', voort als slaven die geen rust j hebben. De stem van Gods liefde wordt door de harts- tochten -gesmoord. De mens is slaaf en beseft het niet. gevangene en hij weet het i niet. Maar dit weet hij wel, j hij is niet gelukkig. Wij heb- ben de kennis veroverd, doch het leven verloren, en leven is blijdschap, en blijdschap is geluk. De kennis en macht der mens maakt ons bang, want de begeerte naar macht, altijd meer macht! brandt als een verterend LANDBOUWNIEUWS. DE VEEVOEDERNORMEN VOOR DE PERIODE VAN 31 AUG. 27 SEPT. 1947. De veevoedernormen, wel ke het Bedrijfschap voor Veevoeder voor de periode van 31 Aug. 27 Sept. heeft vastgesteld, zijn, vergeleken met die van de voorafgaan de periode, niet veel gewij zigd. Landbouwwerkpaarden ontvangen deze periode en ook in de daarop volgende geen mengvoeder, daar voor deze groep granen uit eigen oogst zijn vrijgegeven. Voor zeugen en beren zal deze periode nog voeder worden verstrekt. Veehouders moe ten er rekening mee houden, dat dit voorlopig de laatste keer is en dat zij zich in de volgende perioden, evenals voor paarden, zullen dienen te redden met de granen, die voor zeugen en beren zijn vrijgegeven. Wel ligt het in de bedoeling voor deze dieren een geringe hoeveel heid kernvoeder beschikbaar te stellen als noodzakelijke aanvulling op het graan- rantsoen. Voor pluimvee zullen vijf eieren, geleverd in de perio de 8 Juni5 Juli, recht ge ven op 1 kg voeder, bestaan de uit 25% gemengd graan en 75% ochtendvoer. Veehouders, die geen of zeer weinig voedergranen hebben geteeld buiten de algemene normen om, zul len een extra hoeveelheid mengvoeder ontvangen, ten behoeve van zeugen, beren kippen en landbouwwerk paarden. KRINGNIEUWS. AANVRAGE TELERS- PREMIE. De P.B.H. voor Wieringer- meer maakt bekend, dat de aanvraagformulieren voor telerspremie van Tarwe of Rogge vóór 7 September 1947 bij hem ingeleverd moeten zijn. Aanvragen welke na die datum nog ingeleverd wor den, kunnen door hem niet meer in behandeling worden genomen. De P.B.H. voor W.-meer, D. Stompedissel. (Door Ir. L. R. Dijkema). ER DIENT OOK IN NOORD-HOLLAND MEER AANDACHT AAN DE WINTER- VASTE RASSEN TE WORDEN BESTEED. vuur in de harten der men sen. Er is maar één macht die ons gelukkig maakt, dat is de liefde. De liefde is het wonder in deze wereld, en God die liefde is heeft ons dit wonder gegeven in Jezus Christus. Hij is de Enige die ons kan en wil verlossen uit deze bange slavernij, en red den van de gewisse onder gang. Het is nog altijd de zelfde God, die in en door alle wereldgebeuren tot ons roept ontwaakt en sta op uit een dwaze, de wereld eri u zelf verdervende droom. Zal de wereld voor het te laat nog luisteren naar de •stem van Gods roepende liefde, die wil redden en ge lukkig maken Of zal ze doorgaan in haar ij dele, vreeselijke waan naar de ondergang Zullen wij luisteren, horen en gehoorzamen de stem van Gods dringende liefde, die gebiedtHeb God en uw naaste lief Wie niet lief heeft, die heeft God niet gekend, wantGod is liefde. O. Deen. Wanneer men nagaat, over een lange reeks van jaren, hoe vaak wij in Ne derland in belangrijke mate met uitwintering van onze tarwe te maken hebben dan blijkt, dat er, over hef geheel genomen, enorme verliezen door vorstschade worden geleden. Wij behoeven slechts te wijzen op de aaneengesloten serie van vier strenge win ters, welke begon in 1938. terwijl wij ook de afgelopen winter van 3946 op 1947 nog eens onder de aandacht brengen. De schade welke in der gelijke jaren, in totaal door de Landbouw in Nederland wordt geleden, is slechts bij benadering te ramen, doch beloopt zeker enkele tien duizenden tonnen tarwe welke aan zaaizaad en op brengstvermindering verlo ren gaan. In geld uitgedrukt moet men dan rekenen met jaarlijkse verliezen van en kele millioenen guldens. Soms zal dit 5, soms ook ze ker wel 10 millioen gulden kunnen zijn Voor de individuele land bouwer mag de schade wel ke hij lijdt indien hij zijn wintertarwe moet omploe gen, zeker op f 150.per ha worden geraamd. We re kenen dan alleen nog maar het verlies aan zaaizaad en de lagere opbrengst, welke hij gemiddeld krijgt van zijn zomer tarwe, welke hij cr voor in de plaats zaait en de extra kosten van ploegen zaaiklaar maken en zaaien. Natuurlijk kan men in en kele gevallen wel eens bij zonder gelukkig zijn met zijn noodgewas, maar in het algemeen wordt de landbou wer er bij uitwintering van zijn gewassen zeker niet beter van Wij noemen ver der nog het ongemak en de extra drukte welke het over- zaaien van een gewas altijd met zich brengt, waardoor de bedrijfsvoering, in het dan gewoonlijk toch reeds late voorjaar, nog eens extra wcrdt bemoeilijkt, hetgeen ook heel gemakkelijk een verdere nadelige invloed kan hebben. Hoe vaak hebben we een strenge winter 1 Wanneer we aannemen dat een winter waarin de temperatuur meer dan 11 gr. onder nul daalt, moet wor den gerekend tot. de winters welke een abnormr*3 vorst schade bij de wintertarwe veroorzaken, dan vinden wij vanaf 1849 tot en met 1946 dus over een periode van de laatste 98 jaren, 28 maal zo'n „strenge" winter. Dat wil zeggen, eens in de 3 n 4 jaren. Nemen wij de jaren 1922 tot en met 1941, dan komen daarin op een periode van 19 jaren, 9 „strenge" winters voor. Dat is dus ongeveer eens in de 2 jaren. Tenslotte herinneren wij nog eens aan de periode 1938 tot en met 1941, toen wij vier „strenge" winters achter elkaar kre gen, waarin door uitwinte-: ring enorme schade werd ge leden, door het verlies van duizenden tonnen graan. Wij merken nog' op, dat niet in alle winters, waarin temperaturen van bv. 10 o 11 gr. onder nul voorkomen, steeds evenveel tarwe uit- wintert. Bijkomstige facto ren als sneeuwbedekking tijdstip van invallen van de vorstperiode, wijze van op- dooien (snel, langzaam of met een zgn. „kwakkelwin- ter") enz., spelen natuurlijk ook een rol van betekenis. Daardoor kan er ook nog uitwintering voorkomen in de jaren dat de temperatuur niet beneden 10 a 11 gr. on der nul komt. Uit een en ander blijkt echter wel heel duidelijk dat wij er ons op moeten instellen, dat in ons land „strenge" winters nog zeer veelvuldig voorkomen en dat het aanbeveling verdient daarop bij de rassenkeuze te rekenen. De Rassenkeuze is dus uiterst belangrijk. Ons land beschikt momen teel over een vrij uitgebreid rassensortiment, welke zeer grote verschillen vertonen wat de wintervastheid be treft. Men onderscheidt ze van weinig tot zeer winter- vast. En zoals het thans is worden in ons land voor on geveer 80% de minder win tervaste rassen uitgezaaid. Niet in alle provincies is die voorkeur voor de minder wintervaste rassen even groot. In Noord Groningen het Oldambt en Friesland bv. nemen de meer winter vaste rassen een overwegen de plaats in. Hun areaal besloeg in de herfst van 1946 resp. 57, 86 en 88% van de oppervlakte. In Zeeland overwegen de minder winter vaste rassen zeer sterk. Het is daarom zo merk waardig, dat in de provincie Noord Holland b.v. die toch ook tot de Noordelijke gebie den van ons land behoort het rassensertiment in hoofdzaak bestaat uit min der wintervaste rassen. In de herfst van 1946 namen de minder wintervaste ras sen in Noord Holland zelfs 83% van de oppervlakte in en de meer wintervaste slechts 17%. Het wil ons voorkomen dat deze éénzijdigheid in de rassenkeuze vcor deze pro vincie in het geheel niet in overeenstemming is met het vrij grote risico voor uitwintering. Dit voorjaar werd in Noord Holland van de minder win tervaste rassen in totaal ongeveer 65% omgeploegd terwijl dat percentage bij de meer wintervaste rassen ongeveer 20% bedroeg. Hoewel dus niet alle ver liezen met een juister ras senkeuze zijn te verhinderen, gaat het. toch om zeer gro te verschillen. Niet alleen nationaal - economisch be keken. doch ook voor dé individuele landbouwer, die wil trachten nog netto winst van zijn tarwebouw over te houden. (Vervolg 3e pag.) Geldig van 31 Aug.13 Sept. Bonkaarten KA, KB, KC 709 Serie. L. L01 Brood 800 gr. brood L02 E-rood 400 gr. brood L03 Res. 1600 gr. brood L—06 Res. 800 gr. brood L01 Boter 125 gr. boter L02 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet L—03 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet L01 Vlees 100 gr. vlees L—02 Vlees 300 gr. vlees L—01 Melk 4 litc-r melk L—03 Melk 7 liter melk L—05 Melk 7 liter melk D—01 Div. 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas L04 Res. 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas L02 Div. 50 gr. cacao. L01 Res. een ei. L03 Div. 100 gr. choc. suikerwerk, suiker, bo terhamstrooisel of 200 gram jam. stroop enz. Bonkaarten KD, KE 709. Serie L. L—11 Brood 800 gr. brood L13 Res. 800 gr. brood L—11 Boter 250 gr. boter L—12 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet L—11 Vlees 100 gr. vlees L12 Vlees 100 gr. vlees L—13 Melk 12 liter melk L15 Melk 12 liter melk L—11 Div. 100 gr. kaas oi 125 gr. korstloze kaas L12 Div. 50 gr. cacao. L13 Div. 100 gr. choc. j suikerwerk, suiker, bo terhamstrooisel of 200 gram jam, stroop, enz. L—16 Res. 250 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid i, of kinderbiskwie. Toesiagkaarten. b—21 Brood 800 ge. brood L21 Boter 250 gr. boter L22 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet L21 Vlees 300 gr. vlees L22 Vlees 100 gr. vlees L—21 Melk 5 liter melk. L—21 Kaas 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas. L21 Eieren 5 eieren. NOG VIJF EIEREN. Na de bon, die deze week voor het kopen van een ei wordt aangewezen, zullen er dit jaar naar alle waar schijnlijkheid nog vijf be kend worden gemaakt. Daarmede zullen dan in 1947 in totaal dertig eieren per persoon beschikbaar ge steld zijn. overeenkomende met het aantal, dat men zich van overheidswege in het begin van het jaar had voorgesteld. Onze uitvoer- verplichtingen en het gebrek aan voedergranen verhinde ren een ruimere verstrek king. LAATSTE BON VOOR RIJST De distributie van rijst voor kinderen zal worden in getrokken en vervangen wor den door de distributie van kindermeel 'niet. uit rijst bereid), tarwebloem. zelf rijzend bakmeel of kinder biscuits. Ook de verstrekking aan Oosterlingen zal worden gestaakt De bon voor rijst, die deze week voor de E-groep is be-1 kend gemaakt, is voorlopig de laatste en geeft recht op een rantsoen van 250 gram. MAANSTANDEN 1947. Zondag 31 Aug. V. M. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 30 Augustus 8. 6 8.23 31 Augustus 8.40 8.54 1 September 9. 8 9.23 2 September 9.38 9.54 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 30 Aug. 16 u. tot Maandag 1 Sept. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 31 AUGUSTUS. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Weer extra vlees. 150 gram paarclevlees op bon van 100 gram. Nu de droogte blijft aan houden stijgt nog steeds het aanbod van slachtvee. In verband daarmede zal zowel deze week als de volgende week voor personen, die ge boren zijn in 1942 en vroeger, een extra-rantsoen van 100 gram vlees worden beschik baar gesteld. In de bonnen- lijst van deze week wordt de eerste bon voor 100 gram bekend gemaakt. De tweede komt een week later. Op de vleesbonnen, die deze week geldig warden, kan desgewenst op een bon voor 100 gram vlees 150 gr. paardevlees gekocht worden. NOG EEN BON VOOR EXTRA VLEES. Nader vernemen wij dat thans nog een extra bon voor 200 gram vlees zal wor- den aangewezen. In deze hoeveelheid is ook de 100 gram extra begrepen, die voor de volgende week is aangekondigd. Ook deze ex tra rantsoenen ontvangen' alleen personen, geboren in 1942 en vroeger, die dus voor de volgende twee weken een rantsoen van 600 gram vlees hebben. In verband met het bo venstaande maakt het Cen traal Distributiekantoor be kend, dat voor het tijdvak van 29 Aug. t.m. 13 Septem ber op bon ,,L03 Vlees" een extra rantsoen van 200 gram vlees of vleeswaren verkrijgbaar is. Wierïngen. VOOR BEROEP BEDANKT Ds. A. Schouten te Den Dolder heeft voor het beroep door de Gereformeerde Kerk alhier op hem uitgebracht bedankt. Schager Markt. Donderdag 28 Aug. 1947. 22 Paarden f 300-900 7 Veu lens f 100—200 12 Stieren Centr. 14 Geldekoeien mag. f 300—450 176 idem (vette) Centrale Kalfkoeien f 425' —575 3 Pinken f 225—275 33 Pinken Centrale 4 Gras kalveren Centrale 24 Nuch tere kalveren Centr. 76 Schapen (mag.) f 6575 116 Idem vette Centrale 119 Lammeren f 2540 C Bokken' en Geiten f 1035; 32 Biggen f 25—40 42 Ko nijnen f 2—14 124 Hennen f 5—10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1