UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. WIERINGERMEER Zaterdag 6 September 1947 •Tweede Jaargang No. 82 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytuehoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk d<i leeft, Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HET LEVEN. Want gij zijt een damp. die voor een korte tijd. verschijnt en daarna verdwijnt. Jac. 4 14. Des mensen leven is een strijd Een water, 'dat snel henen leidt. Een pluim-licht "vliegend - dinge: Een bloem, een rook, eerr wind, een bel Een grote niét, beziet men 't wel Een schouwspel vol 'veranderinge. Zo zingt "Neerlanas speldichter E-redero. Jacobus de dienstknecht van God en Jezus Christus schrijft met dieper ernst„want gij zijt een damp, die voor een kor te tijd verschijnt en daarna verdwijnt!" In het sterfhuis, vóór de laatste tocht naar de stille dodenakker aanvangt, bij de open groeve, de laatste rustplaats van demens op aarde, doet de waarheid de zer woorden zich dubbel krachtig gevoelen. Wat is het leven Een golf brekend op het strand der oneindig heid een tik van de klók der eeuwigheid. Jeugd, man nelijke bloei, ouderdom, zij vormen één seconde in de geschiedenis der mensheid De priester-dichter Guido Gezelle spreekt het uit in zijn lied 's Morgens bloeien en 's avonds verslensen Dat is de aard van blommen en mensen. Deze zomer in cijfers Memento mori (gedenk te sterven). Deze woorden zijn niet alleen bestemd om te worden aangebracht op het hek van een kerkhof, ge moet ze, in gedachten voor u zien, iedere dag, ieder uur van uw leven. God spreekt tot ons van vergankelijkheid, van ster ven, doch God spreekt ook van leven en werken Gij mensenkind, wiens bestaan teen damp gelijkt, zoek niet de dingen, die ver derven en vergaan; maat zoek naar het blijvende naar de eeuwigheidsgoede- ren welke waarde hebben voor God. Wees zuinig op uw tijd, verkwist de uren niet een verloren uur keert nim mer terug. Gelegenheid oir uw dagen goed en nuttig' te besteden is er voor ieder en zeker voor de Christen, die God lief heeft en 't geluk van zijn naaste wil vermeerderen. De grote staatsman Thor- becke heeft eens gezegd „werk ijverig en tracht wat af te doen." Een wijs woord een richtsnoer b voor allen. Niet alleen arbeiden, maar ijverig arbeiden, een in zetten van alle krachten ZOMER 1947 SLAAT VRIJWEL ALLE RECORDS De gemiddelde tempera tuur bedroeg in De Bilt in Juni 17.5, in Juli 18.9 en in ♦Augustus "19.8 graden. De gemiddelde tempera- teur van de zomermaanden bedroeg dus 18.7, hetgeen eenmaal sinds 1706, name lijk in 1826, is geëvenaard De maand Augustus is ech ter nog nooit zo warm ge weest. Het hoogste maand- gemiddëlde bedroeg 'tot nu toe 19.7 in 1842. Wanneer mesi echter de blij - maand Mei, die dit jaar 'een 1 gemiddelde temperatuur heeft gehad, die normaal! h voor de zomermaand Juli in de berekeningen opneemt verkrijgt men een gemid delde temperatuur over vier maanden van 17.8 een waar de, die nog nooit eerder Ir voorgekomen. e Niet alleen'de. temperatuur was abnormaal hoog, ook het aantal uren zonneschijn was buitengewoon groot. Dit be droeg in de drie zomermaan den resp. 247, 280 en 316, dit is 49 procent. 56 procent en 70 procent van het maximaal mogelijke aantal uren. To taal werd dus in De Bilt 843 uur zonneschijn geregistreerd hetgeen het grootste aantal is sinds begin der zonne schijn- registreringen sinds 1899. In totaal viel aan neerslag 174 mm. en op 19 dagen meer dan 1 mm. Normaal valt in de drie maanden te De Bilt 220 mnT. en op 32 dagen meer dan 1 mm. Het aantal van slechts twee da gen, waarop in Augustus mee-r dan 1 mm. viel, is sinds 1850 in deze maand nog nooit waargenomen. Dat mag het kosten PRIJZEN ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN VAN AMATEURFILMS. Het ontwikkelen van een 6x9 cm. rolfilm en van een DE RUNDVEESTAPEL bij de inventarisatie Land- en Tuinb. 1947. De in het zojuist versche nen Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de kleinbeeldfilm met meer dan 0pnamen mag respectie- veijk ten hoogste 30 en 72 cent Dosten-. Het afdrukken van een 6x9 opname ten hoogste 12 cent en het ver groten van een kleinbeeld- negatief op formaat 6JA> x 9V2 ten hoogste 20 cent. Statistiek, no. 49, jaargang 1-947, gepubliceerde uitkom sten van. de inventarisatie van land- en tuinbouw 1947 geven een vermindering van de rundveestapel met bijna 43.500 stuks ten op zichte van 1946 en van ruim 450.000 stuks ten opzichte B-| van 1939 te zien. In verge lijking met 1946 komt deze teruggang het sterkst tot uitdrukking in de rubriek gust jongvee van 12 jaar welke in 1946 400.210 ver meldde tegen 347.402 voor 1947. De rubriëk vrouwelijk jongvee beneden 1 jaar geeft een daling te zien 483,146 in 1946 tegen 435.562 in 1947. Het totaal aantal melk en kalfkoeien nam daaren tegen toe van 1.279.364 in 1946 tot 1.325.835 in 1947. De teruggang van de veestapel i moet voornamelijk worden toegeschreven aan de stren- j ge en langdurige winter waardoor de toch al moei- lijke veevcede»rpositie toi j nog ongunstiger verhoudin- I gen leidde. Hieronder volgen enige j cijfers van de inventarisatie j 1947 Jongvee, beneden 1 jaar vrouwelijk 435.652 manne lijk 20.753 Jongvee, 1—2 jaar, drach tig 57.786 gust 34.7.402 Jongvee, ouder dan 2 jaar drachtig 73.678 gust 28.485; Melk- en kalfkoeien 1 x gekalfd 284.683 2 x gekalfd 260.948 3 x gekalfd 248.145 ouder 532.059 Melk- en kalfkoeien, teza men 1.325.835 Stieren, 1 jaar en oude«r 24.756 Mestvee en vee bestemd om vet te maken (incl. os sen) 52.454. Totaal runderen 2.366.711 I BINNENKORT MAXIMUM PRIJZEN VOOR AARDAPPELEN. De Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening deelt mede. dat het in de bedoeling ligt. binnenkort maximum consu-l mentenprijzen voor aardap-1 Uitvoer van Land- er. pelen vast te stellen. Dc maximum consumentenprij s zal zich vermoedelijk bewe gen tussen 10 en 12 cent Vergeleken met de huidige prijzen betekent dat een belangrijke daling, ook voor de prijzen, die te telers zul len kunnen bedingen. Ten aanzien van de con sumentenprijzen kunnen ter T uinbouwproducten. Uit de-in het zojuist ver schenen Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, no. 48 jaargang 1947, gepubliceerde vergelijkende cijfers over de export van land- en tuin bouwproducten in de eerste Gedenkteken voor dr. Haverkamp. Alkmaar. Op het graf van de vooral uit de verzets beweging bekende Alkmaar- se arts dr. F. J. Haverkamp werd Vrijdag jjl., onder gro te belangstelling, een door Tjipke Visser ontworpen ge denksteen onthuld. Dr. Haverkamp stelde tij dens de bezetting zijn ken nis in dienst van X. P. en sabotagegroepen. Kort na een vuurgevecht van K.P.- ers met een groep landwach- ters bij Rustenburg werd hij gearresteerd en op 8 April 1945 door een S.D.-comman- do te Limrnen vermoord. De gedenksteen werd ge schonken docr zijn vele oud-patiënten. Stoute Vossen. Nadat in het Nuilerveld en Echtenerveen sommige kip- penhouders meer dan 20 k;p- pen in één dag misten, be sloten jagers eens een klop jacht te houdèn op een mo- I gelijk aanwezige Reintje de Vos. Inderdaad bleek dit juist gezien en er werden in één dag niet minder dan zes vossen neergelegd. Een pracht opruiming en tevens een geruststelling voor de kippëhhouders. Volksherstel- Sigaretten. Het Rijksbureau voor Ta bak en Tabaksproducten maakt bekend, dat sigaren winkeliers en grossiers in tabaksproducten de nog bij hen in voorraad zijnde z.g Geldig van 720 Sept. Bonkaarten KA, KB, KC 700 Serie L. L04 Diversen 100 gram bloem, zelfr. bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid) L05 Diversen 500 gr. sui ker, boteThamstrooisel chocolade, suikerwerk of 1000 gr. jam, stroop, enz. Bonkaarten KD, KE 709 Serie L L14 Diversen 100 gram bloem, zelfr. bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid.) L—17 Reserve 500 gr. bloem enz. L15 Diversen 250 g-ram suiker, boterhamstrooL sel enz. of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. L16 Diversen idem. Tabak en Versnaperingen L31 Tabak 2 rants. siga retten of kerftabak L35 Tabak 2 rants. siga retten of kerftabak; L—33 Versnaperingen 200 gram versn. of 200 gram suiker, boterhamstrooi sel enz. of 400 gram jam stroop enz. L36 Versnaperingen 10C gram versnaperingen of 100 gram suiker, boter hamstrooisel enz. of 20C gram stroop enz. Toeslagkaarten L21 Suiker 250 gr. suiker boterhamstrooisel enz of 500 gram jam, stroop enz of 250 gram versn. De niet-aangewezen bon- Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld yiacti. MAANSTANDEN 1947. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. September September September 9 September 11.51 0.10 0.55 4-51 0.32 1.21 2.26 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 6 Sept. Ï6 u. tot Maandag 8 Sept. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 7 SEPTEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. nen van serie K kunnen wor- WIERINGEN. den vernietigd. Schager Markt. TONEGIDO NAAR HET ZILVEREN BAL TOURNOOI Zondag bezochten onze da mes en heren afd. der Hand- Op_de. gehouden weekmarkt! van Donderdag 5 Sept, aanvoer en prijzen 17 Paarden f 300 - f 1050 5 Veulens f 100 - f 200 4 mag. Geldekoeien f 300 - 450 9 Kalfkoeien f 450 - f 575, 88 Magere Schapen f 50-f 75; 72 Lammeren f 24 - f 36 Bok ken en Geiten f 25 - f 100 26 Biggen f 20 - f 50 10 Ko nijnen f 1.50 - f 10 106 Hen nen f -7 - f 9.- Opnieuw vreterij van koclrupsen verwacht. De Plantenziektenk. Dienst; deelt mede, dat opnieuw een „Volks - herstelsigaretten" I aantasting door koolrupsen voor 8 September a.s. aar;kan worden verwacht. vereenvoudiging van de**con~ vfif 'maanden van 1946 en trole speciale voorschriften worden verwacht. DE PRIJS VAN STROOP WAFELS. 1947 blijkt, dat in de maan den Janifari Mei 1947 aan merkelijk meer is uitgevoerd dan in de overeenkomende maanden van 1946, terwijl in vergelijking met het ge middelde van de eerste vijf maanden van 1937 1939 wat hoeveelheid betreft meer is uitgevoerd, uiter aard als gevolg van de ster- ke prijsstijging op de buiten landse markt. De waarde van de uitvoer Voor stroopwafels zijn ma ximumprijzen vastgesteld. I De prijzen zijn voor de con- WM een jagen naar een hoog;en sument per pakje-van vijf j aanWl£kïn7nder, doch wat heilig-doel. De oorlog h_e j stuks ^en hoogste .j3 cent en; waarde betreft ruim 30% veel verwoest en vernield, j los per stuk 6"-: cent.' o m ons, in de wereld, maar I Deze prijzen,' alsmede die ook in ons, in ons hart i voor de tussenhandel zijn Niemand behoeft ledig te vastgelegd in de Prijzenver- staan en werkeloos te blij- ordening Stroopwafels 1947. ven. De hoogste Werkgever j roept u op in Zijn dienst God heeft voor ieder, die! van uw leven iets blijven werken wil en werken kar iets- meer gezegd kunnen een taak. Als ge deze taak werden dan hij werd g£bo- verstaat, krachtig aanpakt ren, at, dronk, sliep en stierf.' ernstig tracht „wat af te j doen" van hetgeen u op- Niet de duur van uw, le- draagt, dan moge het leven ven, maar de inhoud bepaalt een damp zijn, die voor een de waarde, korte tijd verschijnt en daar- na verdwijnt, er zal toch a. p. Goudsbloem. de importeur, waarvan zij deze betrokken hebben, kun nen terugstüren. Voor de geretourneerde pakjes, welke in ongeschon Toni-do te Amsterdam georga niseerde \Zilverenbal-Journoc<. De dames speelden een zeer gcede partij en kwamen uit tegen „Unitas" en wonnen met 4-2, In de demi-finale was on ze damesclub niet fortuinlijk. Wist ze de stand tot 1 mi nut#, .'der nog resterende/ speeltijd met 2-1 in haar voordeel te bewaren], kwam enige seconden voor het einde de gelijkmaker. De afd. Heren moest tegen een 2e klasser uitkomen en hier was de eindstand 7-3 voc i de Am. ter dammers Zondag a.s. speelt Tonegido dames bij de Twisk te houden serie-wedstrijden tégen ,V;j- ne" van Sint Pancras, de kam pioen van Noord Holland, Tonegido is van gelijke Er kan wederom op belang rijke schade worden gerekend,! Tonegido is van indien niet tijdig de nodige, sterkte, dus het belooft bestrijdingsmiddelen ter hand spannende strijd te wor 1 worden genomen. Deze kun-, nen bestaan uit het bespuiten] deft staat moeten verkeren j of bestuiven van het gewas ontvangen zij daarna van met DDT-bevattende middelen] de betrokken importeur het met Lonchocarpus of Der voor deze sigaretten betaalde "preparaten m- de^ gebruike- bedrag (met inbegrip van "Jke sterkten, de toeslag) te-rug. De aandacht wordt er op S^CCCS - NieuWS gevestigd, dat indien de ver- j Programma Zondag 8 Sept, zending niet vóór genoemde 2.30 u Succes I - Rood-Geel I datum (8 September) heeft plaats gehad, geen restitutiepe kj, KNVB) van akkerbouwproducten en j van de toeslag gegeven zal j 10 u. Succes 3 - Succes 5. tuinbouwproducten was in worden, zodat belangheb-1 Voor deze interessante ont- de genoemde periode van benden in overweging wordt j moeting komt Succes 1 in de 1947 belangrijk hoger dan gegeven tijdig tot verzending volgende opstelling uit over te gaan. 1 Stagnatie bij de scholenbouw Doordat de stenen voor de buitenmuren niet tijdig zijn aangevoerd, zag de aaiyiemer Willekens zich genoodzaakt deze week zijn metselaars, die aan de bouw van :1e Wie- Leeuwarden "'ngermeerschool te WJ«r.ng* weri werkzaam waren!, voor lopig te ontslaan. I voor de oorlog. Niettegep- j staande de prijsstijging op 1 de buitenlandse markt van dierlijke producten, ligt de totale uitvoerwaarde van deze rubriek aanmerkelijk beneden het vooroorlogse peil. Binnenkort zullen opnieuw z.g. „Volksherstelsigaretten' in de handel worden ge bracht. waarop een toeslag van f .1.peg pakje geheven zal worden. Herstel en uitbreiding RK Kerk Door het R.K, Kerkbestuur vd Heiligen Geest werd het Doel C, Slikker 1 herstel en de uitbreiding A'an Achter A. den Hollander,! de Katholieke Kerk te Wie- C, Lont, ringerwerf opgedragen aan de Middenlinie Jr de Vries, aannemers Gebr. Borman uit D. Veerdig en E. Hartman, Wervershoof en J, Mulder te Voor P, Bos, N. Rotgans, Jn. Doves, Jb. vd Welle en A. Hartman. Onderdijk/ Mei de werkzaamheden is inmiddels een aanvang gemaakt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1