UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 10 September 1947 Tweede Jaargang No. 83 Redactie SecretariaatKlleftstraat 12, Blppolytuehoel Wleringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zi^loekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m_ druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWN1EUWS. Het bestemmen van consumptieaardappelen voor veevoeder. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land deelt het volgende mede. Het blijkt, dat de laatste weken belangrijke hoeveel heden consumptieaardap pelen voor hoge prijzen als veevoeder worden verhan deld, dan wel op eigen be drijf worden vervoederd. Hoewel de veevoederpositie uiterst moeilijk is, kan niet worden toegestaan, dat voor consumptie geschikte of geschikt te maken aardap pelen ongelimiteerd voor veevoeder worden bestemd. Het is derhalve noodzakelijk, dat wederom nauwkeurig op de naleving der volgende, reeds bestaande, maatrege len wordt toegezien a. voor alle partijen niet- consumptiewaardige aard appelen moet door de teler een veevouderverklaring bij de P.B.H. werden aange vraagd, terwijl eerst madat de veevoederverklaring is uitgeschreven, de aardappe len voor veevoeder mogen worSen bestemd. Voor par tijen kriel tot 35 mm. vier- kantsmaat, waarin maxi maal 10% voorkomt boven 35 mm. behoeft geen vee- voederverklaring te worden aangevraagd en uitgeschre ven, omdat hiervoor alge mene ontheffing van het veevoederverbod is gegeven b. met uitzondering' van de onder a. bedoelde partijen kriel moeten dus alle par tijen aardappelen. welke voor veevoedermn'den aan gewend, afgeleverd en ver werkt, door een veevoeder- verklaring zijn gedekt. Dooi de Q.C.D. zal hierop de no dige controle worden uitge oefend, vooral op de grotere bedrijven bij de stomerijen c. bij constatering van een overtreding kan, op grond van de oude aardap pelverordening, een' Prov. Verb. worden opgemaakt. Deze verordening is ten aan zien van het» veevoederver bod nog steeds van kracht. Tevens moeten er maatrege len worden getroffen, welke ertoe leiden, dat door de eigenaar de aardappelen in derdaad voor menselijke consumptie worden bestemd. Zo nodig, kan tot inbeslag neming worden overgegaan; d. bij de beoordeling wat onder voederaardappeleVi moet worden verstaan, geven wij U de navolgende normen eil richtlijnen Partijen met uitwendige gebreken, zoals groen, droog- rot, natrot, psytophora, fu- sarium aktornaria, aaltjes- ziek, ernstige pokken of schurft, en misvormdheid, kunnen als voeraardappelen worden beschouwd, indien méér dan 20% van de aard appelen één of meer dezer gebreken heeft en uitsorte- ren dus te kostbaar wordt. Voor partijen met méér dan 10% inwendige gebreken kan eveneens éen voederverkla- ring worden afgegeven. Tot inwendige gebreken behoren kringerigheid of vuur, pseu- donetnecrose, glazigheid, hol (max. 5% voor zwarthol en 10% voor barsthoi), kwali- teitsblauw en ritnaaldenbe- schadiging (deze laatste 2 DE ONTWERP-INDELING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË IIIIII Oost-lndonesië (INDONESJA TIMOERjl 1=1 Borneo (KALIMANTANi BBi Republiek Indonesio Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Zondag 14. Sept. N. M. Maandag 22 Sept. E. Kw. Dinsdag 30 Sept. V. M. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 10 September 3.10 4. 0 11 September 4.50 5.36 12 September 6.16 6.50 DE STROREGELING. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land brengt nogmaals onder de aandacht van de telers van granen, dat al het wit- stro in de provincie Noord holland is gevorderd. Voor lopig is aan iedere teler, die granen heeft verbouwd, een aanslag opgelegd van 1500 kg per h.a. Aan deze aanslag moet vóór 1 October 1947 worden voldaan. Indien een teler nog niet heeft gedorst kan hij aan zijn aanslag voldoen door bonnen over te nemen van een andere teler, die meer stro beschikbaar heeft dan op de aanslag geleverd moet worden. Door het opleggen van deze aan slag verkeren meerdere te lers in de mening, dat na het voldoen aan deze aan slag, de rest van het stro, dat niet nodig is voor eigen gebruik verkocht mag wor den voor meer dan f 30.en dat mag worden afgeleverd zonder aankoopvergunnin gen. Er wordt op gewezen, dat de telers van stro alleen maar mogen afleveren op de blauwe aankoopvergunnin gen en dat de maximumprijs voor het stro f 30.is. Dit geldt ook voor het stro, waarvoor nog geen aanslag is opgelegd. Overtreders van deze prijs zullen worden ge^ straft. Voor de bollenkwe- kers wordt geen stro be schikbaar gesteld en deze wordt dan ook aangeraden bladriet te kopen. Telers van witlof, die stro nodig heb ben, moeten zich in verbin ding stellen met de tuin- bouwconsulenten. De vee houders moeten voor 15 Sep tember. hun bonnen hebben ingeleverd bij een erkende handelaar of landbouwer. Medemblik. Het Nederlandse Trekpaard. bij het 100-jarig bestaan der H. M. v. L. De kop van Noord Holland kan bij de gehouden keurin gen behoorlijk meekomen tot de drie-jarigen, De uitslagen van onze pol als gebreken indien de partij meer dan 2-5% afval heeft). Als algemene richtlijn dient er voorts rekening me de te worden gehouden, dat consumptiewaardige aard appelen in het algemeen bij het schillen niet meer dan 20% afval mogen geven. Bo- dien moet steeds worden na gegaan of de betrokken par tij aardappelen door ultsor- teren dusdanig kan worden verbeterd, dat zij daarna consumptiewaardig kan wor den geacht. Zoals U ziet, zijn dus de vroegere kwaliteits eisen wederom ingevoerd. e. De maximumprijs voor veevoederaardappelen be draagt f 4.75 per 100 kg., af bedrijf teler. Ds. SLOMP SPRAK Vrijdagavond werd ''bp de Kaasrrfarkt een Evangelisatie bijeenkomst gehouden, waarin als spreker ^voorging Ds, Slomp uit Hoorn '(in de illegaliteits periode bekend als ,,Frits de Zwerver.") Als tekst voor zijn korte rede had spr, gekozen de!'der en omgeving luiden woorden van B. 42. Zoals het j volgt hijgend hert dorstig schreeuwt1 één jarigen no. 1 Wed,' naar de frisse waterstromen,! Granneman, Haarlemmermeer, schreeuwt de ziel van dei no, 2 A, vd Heide, Slootdorp, Psalmdichter naar God, i no. -7 R, L_ Waiboer. Ook in deze rusteloze tijd: 2-jarigen no. 1 J. ,L. vd zoekt en verlangt de jnensj Fiji, Hoofddorp no_ 2 Jb. steeds weer naar iets nieuws, Geerligs, Anna Paulowna iets anders, ie'ts beters. Dat) no- 6.A, Spaans, Kolhorn hij daarbij de weg tot God, de n0, Meyaard, Medemblik liefhebbende Vader, vinde,! ri°. Geerligs, Anna Pau- vormde het kernpunt van l°wn^ no, 9 K, J, Kaan, spr.'s betoog. Anna Paulowna. Een vrij talrijk publiek 3-jarigen, kleine woonde deze samenkomst, wel ke op passende wijze omlijst werd door zang der Christel. Zangvereniging „Halleluja" (dir, dhr. Broere, Andijk) bij. WAT HET IJSSELMEER OPLEVERDE In het tijdvak van 1 tm 6 Sept. werd op de Gemeente lijke Visafslag aangevoerd 3515 pond Kuilaal a f 1.10 3780 pond lijnaal f 1.70 714 pond bot f 0,35 747 pond Laars f 0.15 2955 pc.nd snoek baars 0.63 313 pond blei f 0.08; 960 pond voorn f 0.07 20 pond karper f 0.32' Aanvoer in het tijdvak van 25 tm 30 Aug 5348 pond kuilaal a f 1.15 1242 pond lijnaal f 1.60 778 deelnemers pond bot f 0.30 2624 pond ver®nlgmg baars f 0.15 5134 pond snoekj Gebr. baars f 0.62 68 pond blei,' f 0.06 1720 pond voorn' f 0.05 12 pond snoek f 0.30.1 6 pond karper f 0.30, De vermelde prijzen- zijn ge middelden. maat no. 1 Miliano, W.-Werf. Xd, grote maat no. 1. A. Puisen, Haarlemmermeer no. 4. J, de Schutter, W.Werf, 4 tot 7-jarige merries, groot Wed. Granneman, Hoofddorp; no. 6 A. Moors, W.Werf. 4 tot 7-jarige merries, klein no. 1 Stehouwer Melisant no, 8 Jb. Geerligs, Anna Pau lowna no. 10 A. Spaans. 8-jarige en ouder, kl. maat no, 1 J Harekamp no. 6 J. P. Dieleman, Middenmeer, no. 7 E Bruins. Slooidorp 8-jarige en ouder, gr. maat no. 1, C. Warnaer, Dirksland; no. 7 Bruins no. 6 G. Schui- ringa, Middenmeer. Hengsten le klas met 6 no. 1 Hengsten- Haarlemmermeer; vd Velde Moer- kapelle no, 3_D. Vrij, Ouden hoorn no. 4 Hengstenve^eni- ging Anna Paulowna-Wierin- germeer no» 5 Hengstenver- eniging, Zoetermeer, KampioenEengst Harold van Berchem, hengst uit Hoofddorp) Kampioenmerrie Reingold' vd Hoek, eigenaar Wed. H. Granneman. UITSLAG VIERSPANNEN 1. Immink en Harekamp 2. Kluithof en B. de Jong 3. Rozenburg en Stehouwes no, 4 vd Velde en Barendregt 5, Wed. H. Granneman 6. J. Geerligs en Co. 7, Bruins! en Co. 8, Dieleman en Co. 9, Nieuwhuis en Co. 10. Ba-; rendregt en Co. Ook ons rundvee op de Nationale Tentoonstelling onderscheiden- Op de vorige week gehou-j den grote Landbouwtentoon-I stelling te Den Haag, werden I naast onderscheiden paarden ook enige runderen onder scheiden. Een praedicaat werd behaald door Grietje 14, le prijs, eig. .Gebr'.Montsma, Wie; ringermeer; „Lieke" 2e prijs' eig. Wed. D. N. Mulder, Wie ringen „Adema 34 2-jarige stier, le prijs, fokker Wed. D. N. Mulder, Wieringen, eige naar K. Schouten, Wieringen „Maarten 3-jarige stier, 3e prijs, fokker P. Helling man, Wieringen, eig. fam. Met selaar, Twisk. DE DUIVEN IN- ACTIE De Postduivenveren, „De Luchtbode" bracht Zondag 115 oude en jonge duiven in Con cours in de wedvlucht vanaf St, Kathelijne Wajver. afstand pj,m, 194 Km. De duiven wer den om pl.m. 9.30 uur gelost, 1 G. Tiben 12 u. 30 m. 43 sec. 2 Th. Groot 12 u. 34 m, 38 sec 3. H, Langereis 12.37 u. 51 sec, 4. G. Tiben 12.38 u. 20 sec, 5. H. vd. Wetering 12.42 57 sec 6. C. Gieling 12,43 u. 1 sec. 7. H, vd Wetering 12.43 29 sec 8. G. Tiben 12,44 u. 22 sec. 9. H, v. Doorn, 12,44 u, 44 sec. 10. H, Hoekstra 12.44 u. 30 sec, 11. H. vd Wetering 12,45 49 sec 12. C, Gieling 12.46 u. 13 sec. 13. J. Glim 12.48 u. 5 sec. 15. J. Wiebering 12.48 u. 24 sec Snelheid eerste duif pl.m, 1074 M, per jninuut. MEDEMBLIK. Zaterdagmiddag-Voetbal In de loop van de vorige 50teek werd alhier een nieuwe voetbalveren, opgericht, die zich voorstelt' de Zondagmid- dagsport te doen inburgeren. Het voorl. bestuur gevormd door de heren E. Pruim, Voorz, S, Varwijk Jr., Secr. en S, Roo sendaal, Peniingm, J.l, Zaterdag werd geoefend voor de elftalcommissie be staande uit de heren de Haan, Hoff, en Schilstra, teninde deze een indruk te doen krijgen van het beschikbare spelersmate-. riaal. Waarschijnlijk zal aan de vereniging ook nog een korf bal-afdeling worden bijgevoegd,! die nog deze maand gaat trai- Binnenkort 400 gram vlees per veertien dagen Met ingang van 14 Sept. zal het vleésrantsoen voor personen boven de vijf jaar definitief worden verhoogd van 300 tot 400 gram vlees per veertien dagen. Voor de komende week t.m, 14 Sept. a.s. zal op bon L—06 Diversen van de bonkaart voor voedingsmiddelen 100 gram vlees verkrijgbaar zijn. Besprekingen tussen Ne derlandse en Deense land- bouwautoriteiten hebben ge leid tot de afsluiting van een aanvullende handels overeenkomst, waarbij wordt voorzien in de levering van 10.000 slachtkoeien door De nemarken aan ons land waartegenover staat, dat Nederland aan Denemarken 5000 ton copra en een be langrijke hoeveelheid bloem bollen levert. De Deense koeien, die nog in de loop van. dit jaar zul len worden geleverd, zullen een welkome aanvulling be tekenen op onze vleesvoor- raad voor de winter en het a.s. voorjaar, vocral, nu door de droogte onze eigen veestapel veel te vroeg moet worden gedund. Voor de Kerstboom in de rimboe Ondanks het ontbreken van sneeuw en ijs zullen enige duizenden grotere militaire eenheden in Indië zich met Kerstmis in hun cantine of miitair tehuis een typische Kerstsfeer kun nen scheppen.. De NTWTN heeft n.1. duizend grote 'do zen Kerstboomversierselen aangekocht, waarmee een paar duizend bomen van flinke afmetingen naar goe de traditie kunnen worden „opgetuigd." En al zal het dan geen Hollandse den of spar zijn, die met de pieken en ballen, de kaarsen en klokken wordt versierd met deze attributen, het en gelenhaar en de „echte" rijp zal de Indische tjemara 011- getwij feld een waardig plaatsvervangster zijn Met de „Sumatra", die op 20 Sep tember a.s. naar Batavia vértrekt, zullen de dozen worden verscheept, en zij zullen vroeg genoeg op de buitenposten arriveren om daar, mét de NIWTN-Kerst- pakketten, die de militairen allen zullen ontvangen, een stukje Hollandse Kerstsfeer te brengen. Nieuwe fietsbandenbonnen. Tot en met 31 October is op bon C 29 van het inschrij- vingsbewijs voor vervanging j van fietsbanden B I 609 een I toer-buitenland verkrijg baar. Voor het kopen van een binnenband zijn gedu rende dit tijdvak geldig de bonnen D 40 en D 41 van het inschrijvingsbewijs voc-r vervanging van fietsbanden B I 607, resp. B I 608. De banden kunnen recht streeks op de bovengenoemde I bonnen betrokken worden. Inwisseling tegen een ban- j denbon bij do Distributie- dienst is niet nodig. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp. Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. F. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1