UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - W1ERINGERMEER EN OMSTREKEN. OP DE JAARBEURS. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 13 September 1947 Tweede Jaargang No. 84 Radactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs t 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m_ druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. Levering van slachtschapen voor export. De Provinciale Voedselcom missaris voor Noord Holland maakt bekend, dat in de maan den September tm December a.s. op onderstaande overna me-markten, die hiervoor bij tourbeurt zullen worden aan gewezen, een aantal slacht schapen, welke aan de voor dit doel gestelde eisen moe ten voldoen, voor export naar België zullen worden aange wezen. Aan de leveranciers van de schapen, die voor deze export zullen worden overgenomen, wordt boven de normale overnameprijs een premie van 3 cent per Kg. Ie vend gewicht uitbetaald. Voor de levering van deze export-schapen zijn de vol gende markten aangewezen Prov. Groningen Groningen Friesland Sneek er Leeuwarden. Prov. Utrecht Utrecht, Noordholland Purmer- end Hoorn en Schagen. Zuid Holland Rotter dam, Woerden; Gouda; Lei den en Delft. Voor elke markt zal nader worden bekend gemaakt, op welke dagen gelegenheid tot levering zal bestaan. De eerste overname zal plaats hebben le Purmerend op Dinsdag 16 Sept. a.s., waar circa 500 schapen voor export kunnen worden ontvangen. Richtprijs voor granen. De Prov. Voedselcommis- saris voor Noordholland maakt het volgende bekend. Het blijkt, dat zowel in krin- misve-rstand bestaat t.a.v het begrip richtprijs. De voor de verschillende akker bouwgewassen vastgestelde richtprijzen betekenen noch maximum, noch minimum-1 prijzen, doch prijzen, die voor het betreffende product zo goed mogelijk benaderd zullen worden. Daarbij zal voor zover dit voor de ver schillende producten wense lijk is, gebruik gemaakt kunnen worden van midde len als prijsstelling voor producten, die uit deze ak- kerbou wp ro duet en word en vervaardigd de prijsstelling bij export dezer producten en bij import van deze en overeenkomstige producten de inname tegen richtprijs e.d. Voor graan, dat een la ger vochtgehalte heeft dan normaal, kan dan ook geen recht worden ontleend aan hogere prijzen. Wel zijn in die gevallen waarbij droger graan dan normaal een voordeel bij de verwerking betekent, regelingen getrof fen, dat ook de telers hier van kunnen profiteren. Zo zal de handel door de basis j van aankoop van de meelfa- brieken en de molenaars in staat zijn voor tarwe en rogge met een lager vocht gehalte een naar verhouding hogere prijs uit te betalen WIERINGERMEERSTAND ONDERVINDT VEEL BELANGSTELLING. terie van Landbouw verzorgd. Een folder, met -de Maaier op de frontpagina, een tekst in vier talen, verlucht met. fraaie foto's, wordt uitgereikt- aan de bezoekers, -die op de- achterzijde de namen en adres' sen vinden van de handelaren i de De stand van de -Wieringer- meer op d Jaarbeurs is er en zij trekt veel belangstellenden. Op drie grote pcftielen zijn met teksten en foto's de bij zonderheden van de polder weergegeven. Speciaal de ramp van 1945 is op zeer exclusieve wijze uitgebeeld^ in landbouwproducten in Een keur van monsters van Wieringermeer. Wieringermeerproducten ver-| Door de korte periode van volmaakt het geheel. j voorbereiding als gevolg van De heren Sjef Kemmeren, de langdurige onzekerheid van Klaas Kistemaker, Tjeerd het al dan niet doorgaan van Veenstra en Hendrik van der de plannen heeft wel enige Veen zijn beurtelings po de onvolkomenheden veroorzaakt, stand aanwezig om in een1 O.m. drukfouten in de fol- persoonlijk contact het een enj der, werken voor ons, insiders ander nader toe te lichten. I wel storend, J.l, Woensdag heeft het be- Voor diegenen, die nog een stuur der WV de stand be-' bezoek aan de Jaarbeurs wen- zocht. Het technische gedeelte sen te brengen, verwijzen wij werd grotendeels door de Voorj naar stand 23 in gebouw F aan lichtingsdienst van het Minis- de Croeselaan, Internationaal Congres P, ate' andsvrc uwen. Door de Ned. Veren, van Plattel. Vrouwen die als gastvrouw optreedt, worden in de 3e Congresweek excur sies georganiseerd. Ook onze Polder zal op een der excursies bezocht worden, n.1, op Donderdag 18 September a.s. In Hotel Smit worden de buitenlandse Congressisten ontvangen door de Afdeling W,-Meer. De aankomst in het Hotel zal om pl.m. 4 uur zijn en het vertrek on geveer 4,45, Ieder van de Afd,, die hierbij aanwezig willen zijn, zijn welkom. Wieringerwerf. DORSGARNITUTJR TE WATER GERAAKT. Een der dorgarnituren der Fa. v.d. Wal en Scholten, loondorsbedrijf te W.-werf. geraakte te water. Het kost- te nogal beduidende moeite het logge garnituur weer i rollend te krijgen. MEDEMBLIK. Harddraverij. Voor de course op a.s. Maandag zijn de volgende paarden ingeschreven Edward Norton, Herold MC G, Abdullah Scott, Dutch Hanover, Fille de Flandre. Claudy O, George Wilkes, Eduard Anvil, Fer van Silla- dar, Guy Hanover, Jim Wii- kes, Harrold Hanover K, Kalumet Axkit, Jac MC Gre- gor, Allouez, Hollandia, Ju Ju, Gonny D, Akron B, G. de Mascotta, Welkom, Ab- syrtus, Fiat V, Irena Hano ver, Iboya, Dalver, Johannes en Frits van Silladar, met de navolgende pikeurs de H.H. W. Geersen, J. van Leeuwen Jr., K. Davidson, L. Ensing, P. Koster, A. J. Siderius, M. Vergay, L. Combee, Ph. Ko nijnenburg, K. Hart, J. de Vlieger, J. Ham, K. Schreu- der, S. van Voorst, J. M. van den Berg, J. Juiderduyn, J. van Leeuwen en H. C. ten Hagen. De namen der pikeurs en dravers, w.o. Allouez, die j.l. Zaterdag op de Grote Nati onale Kortebaandraverijen te Zaandam het kampioen schap van Nederland op z'n naam bracht, voorspellen weer een sportgebeuren van de eerste rang en de paaT- densportliefhebbers staat een mooie middag te wach ten. In de Ere-voetbalwedstrijd welke 's morgens 10.30 uur aanvangt, zullen de elftallen van Zeeburgia en Stormvo gels, volledig aantreden. Onze nationale doelman Kraak zal 't net van Storm vogels verdedigen. In ver band met de te verwachten belangstelling, verdient het aanbeveling tijdig aanwezig te zijn, wil men verzekerd zijn van een goede plaats. De feestelijkheden zullen der traditie getrouw muzikaal worden opgeluis terd door Harmonie „Cres cendo" o.l.v. J. Masereeuw. De dag zal een besloten worden met een groot vuur werk, dat 's avonds half tien op de Westerhaven wordt afgestoken. De Harddraverij ver. „Prins Hendrik" komt weer goed yoor de dag dit jaar en we wensen haar en haar actief bestuur vanaf deze plaats veel succes NAAR DE HOLLANDDAG Een mooie dag voor onze PI. Vrouwen. Woendagmorgen togen 55 le den van de plaatselijke afdeling van de Bond van Plattelands vrouwen naar Amsterdam voor l de deelname aan de Hollanddag, een meting op grote schaal, van de plattelandsvrouwen uit ons gehele land, waarover de grote pers reeds het een en ander schreef. Het Is voor onze Wiean- i germeerse vrouwen een heel mooie dag geweest. Men trof daar klederdrach- ten aan uit alle delen van ons i land, waarin velen een groet j vonden van de plaats hunner herkomst. Ook uit het buiten land waren er honderden deel I nemers, ter gelegenheid van i het Wereldcongres dat dezer j dagen in Amsterdam wordt 1 gehouden, De verschilende nationali- teiten waren gekleed in kle- I derdrachten, die vrijwel onbe J kend waren. In de ochtenduren waren er de groeten die de afgevaar digden uit het buitenland uit spraken, o.m, door iemand uit Palestina, in zuiver Nederlands De middaguren werden beslag genomen door een spel „The Netherlands receive" onder regie van J. Westra door afgevaardigden uit de provincies Groningen, Fries land en Drente. De taferelen: Het ontstaan van de Bond, de Bond groeit, Donkere tijden, en De Toekomst Roept, wer den goed gespeeld, het gege ven prachtig uitgebeeld met folklore, dans en muziek. De thuisblijvers kunnen spijt hebben, Middenmeer. NAAR OPRICHTING CHR. GEMENGD KOOR Enige vooraanstaande zangliefhebbers ook te Mid denmeer willen pogingen aanwenden om te komen to- oprichting yan een gemengd koor. Voor geïnteresseerden verwijzen we gaarne naar de in dit blad Voorkomende advertentie en we spreker tevens de hoop uit, dat hier voor goede animo zal be staan. Nominatie kerkeraad. Door de kerkeraad zijnj voor de toekomstige kerke- •raadsverkiezing de navolgen de personen genomineerd Voor ouderling P. Bos- sema voor diaken P. F. Hamstra, J. K. Veenkamp C. v.d. Schraaf, J. de Vries. R.K. KERKDIENSTEN Wieringermeer. Zondags zijn de Kerkdien sten te Slootdorp 7.30 uur vroegmis 10 u. Hoogmis te M.-meer om 9.30 u. Hoog mis Cantine „De Terp" 7 u. vroegmis, 9.30 u. Hoogmis Cantine „Zeugweg" 7 uur vroegmis. In de week zijn de diensten te Slootdorp om 7 uur en om 7-45 uur en te Middenmeer om 7.30 uur al léén op de Woensdagen. Zaterdags is er biechtgele genheid te Slootdorp 6 uur. Om 7 uur Lof. Opheffing PI. Bureau. Het Plaatselijk Bureau van de Prov. Voedselcommissaris in Broek in Waterland is met i.v. 5 Sept. opgeheven. Geldig van 14—27 Sept. Bonkaarten KA, KB, KC 709 Serie M. M01 Brood 800 gr. brood M02 Brood 400 gr. brood M03 Res. 1600 gr.^brood M06 Res. 800 gr. brood M01 Boter 250 gr. boter M—02 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet M01 Vlees 100 gr. vlees M02 Vlees 300 gr. vlees M01 Melk 4 liter melk M03 Melk 7 liter melk M05 Melk 7 liter melk M01 Diversen 200 gr. kaas of 250 'gr. korstloze kaas M02 Div. 125 gr. koffie M03 Div. 50 gr. thee M04- Div. 250 gr. waspoeder (geen soda). Bonkaarten KD, KE 709 Serie M. M11 Brood 800 gr. brood M13 Res. 800 gr. brood M11 Boter 250 gr. boter M12 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet M11 Vlees 100 gr. vlees M12 Vlees 100 gr. vlees M—13 Melk 12 liter melk M15 Melk 12 liter melk M11 Div. 100 gr. kaas of 150 gr. korstloze kaas M12 Div. 250 gr. waspoe der (geen soda). M16 Res. 250 gr. waspoe der (geen soda). Toeslagkaarten) M21 Brood 800 gr. brood M21 Boter 250 gr. boter M22 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet M21 Vlees 300 gr. vlees M22 Vlees 100 gr. vlees M21 Melk 5 liter melk M21 Kaas 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas M21 Eieren 5 eieren. Op de vleesbonnen voor personen, geboren in 1942 en vroeger, is deze veertien da gen 400 gram vlees beschik baar, dus 100 gram extra. Departement in brand. Eindelijk. Wat velen al lang hebben gevreesd. Er is brand uitgebroken op een van de departementen. Hoe kon het ook anders Pleegt i een departement niet een I brandpunt t-e zijn van bla- kende werklust, vurige ijver, laaiend enthousiasme en brandende hartstocht voor de dagelijkse taak Wordt er niet steeds onder gevaar lijke hoogspanning gewerkt zodat de vlammen er uit slaan En pleegt een de partement niet tevens de stapelplaats voor vele vurige kolen te zijn En is een de partement ai et synoniem aan dor en droog. Wordt menige departementsambte naar niet voor houterig uit gekreten Is het dan wonder, waar zovele met vuur annex zijn de elementen bijeen zijn brand uitbreekt- Maandag is het geschied op het departement van so ciale zaken. In de liftkoker op de vierde verdieping. Er ontwikkelde zich veel rook. Met twee stralen,, welke werden gevoed uit een brandput, schuim- en snel- blussers heeft de met rook- maskers gewapende Haagse brandweer het vuur bedwon - gen. MAXIMUMPRIJZEN VOOR CONSUMPTIE PEULVRUCHTEN. Voor consumptie-peul vruchten van oogst 1947 zijn de volgende maximum-con sumentenprijzen per kg vast- 1 gesteld groene erwten f 0.46 spliterwt-en f 0.56 schokkers f 0.56; capucij- ners f 0.82 bruine bonen f 0.78 grauwe erwten f 1.— witte bonen f 0.80. DE TUCHTRECHTSPRAAK VOOR DE VOEDSELVOOR ZIEN ING IN JULI 1947. In de maand Juli 1947 ontvingen de ambtenaren voor de Tuchtrechtspraak voor de Voedselvoorziening 6.753 processenverbaal. De Tuchtrechters voor de Voedselvoorziening deden in die periode 2.605 uitspraken waarbij voor een totaal van f 406.824 aan boeten werd opgelegd. In 2377 gevallen werden schikkingen getrof fen tot een totaal bedrag van f 148.279. Het totaal aan opgelegde waarborgsommen bedroef f 35.660. In 63 geval len (waarbij 34 voorwaarde lijk) werd sluiting van het bedrijf bevolen, terwijl 35 vergunningen (waarvan 1? voorwaardelijk) werden in getrokken. 21 Personen (van wie 11 voorwaardelijk) wer den van een toewijzing uit gesloten. Uit de Noordoostpolder. Ook de Noordoostpolder heeft feestgevierd. Evenals hier waren het in de morgenuren kinderspelen en 's middags volksspelen. Daartussen volgde nog een optocht van versierde wa gentjes, fietsen, autopeds enz. In de cantine in Emmel- oord werd 's avonds voor een uitverkocht huis gespeeld door het gezelschap Rence de Vos, met voor de pauze een revue en daarna de operette „Bloemen van Ha- wai'ï." Een gezellig bal o.l.v. The Camper Band besloot de feestviering. MAANSTANDEN 1947. Zondag 14 Sept. N. M. Maandag 22 Sept. E. Kw. Dinsdag 30 Sept. V. M. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 13 September 7.20 7.44 14 September 8. 7 8.28 15 September 8.48 9. 7 16 September 9.25 9.45 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 13 Sept. 16 u. tot Maandag 15 Sept. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 14 SEPTEMBER. Aanwezig de Herep Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. KINDEREN SPEELDEN MET LUCIFERS. Doordat kinderen op het erf van de Heer M. Lont op Zandburen met lucifers hadden gespeeld, dreigde de hooiberg in vlammen op te gaan. Onmiddellijk ondekte een huisgenote het gevaar, zodat door onmiddellijk ingrijpen er ger kon worden voorkomen., L. verspeelde enige jaren geleden reeds een hooitas door de onvoorzichtigheid van kinderen, terwijl in deze buurt reeds meer gevaarlijke experi menten met vuur, door kinde ren zijn gesignaleerd, 't Wordt tijd dat daar eens een einde aan komt, Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 18 Paarden f 300 - f 1100 13 Veulens Centrale 14 Ge! dekoeien mag. f 300 - f 400; 165 idem vette Centrale 11 Kalfkoeien f 400 - f 575 16 PinkenCentrale 3 Graskal veren Centrale 52 Nuchtere kalveren Centrale 92 mag. Schapen f 60 - f 80 437 lam meren Centrale 8 Lammeren f 20 - 40 21 Bicfgen f 20-f 35 Konijnen f 2.50 - f 10 92 Hennen f 7 - 10. Kringloop. Vroetrer werd de walvis van zijn speklaag ontdaan, het kadaver werd weggewor pen en aan de haaien over gelaten. Tegenwoordig is men wat economischer Na de speklaag, wordt ook de enorme vleesberg zorgvuldig weggesneden en geborgen en alleen het knrkas ?aat wee-r in zee. Het vlees wordt, inge vroren. mee naar het. vader land "enorm ingeblikt en in de winkels verkocht. De blikken worden geo pend, het, walvisvlees wordt vol volwachting bereid. Het wedt- eeproefd. Daarna wordt het ook weggeworpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1