UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERÏNGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 1 October 1947 Tweede Jaargang No. 89 a*dactle Secretariaat SlDPüly luehoewielingen. Klleftstraat 12, Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ATTENTIE VOOR DE COLORADOKEVER. De ervaring leert, dat er mensen zijn, die nog te wei nig respect hebben voor de Coloradokever. Van de Wie- ringermeerbewone»rs zou je allerminst verwachten, dat ze tot die categorie behoren, maar daarin wordt men teleurgesteld. We willen daarom nog eens met nadruk wijzen op de onverantwoor delijkheid van zulk een hou ding, want de consequenties daarvan zijn g-roter dan men vermoedt. Laten we werkelijk trach ten in de Wieringermeer alles op alles te zetten om de beruchte Coloradoke ver het leven onmogelijk te maken, want als we daaraan niet de hand houden, zijn we eenvoudig verloren. Dat geldt niet in het bijzonder voor de Wieringermeer, dat spreekt vanzelf, maar we zouden zo graag zien, dat de Meer een voorbeeld was en een stimulans voor heel Noord-Holland. Dat kan toch ook, want waar is men beter toegerust dan daar Practisch iedere boer beschikt ove-r een aardappelsproeier en voor zover dat nog niet het geval is, zijn er toch mogelijkhe den genoeg om zijn aardap pelen te spuiten, als er van rijkswege bevolen wordt te spuiten. Het feit, dat er nu kort na elkaar enkele Colo- radokeversgevallen gemeld zijn, geeft de indruk, dat men te weinig acht geeft op de kever. Juist het optre den van Coloradokevers in de late aardappelen levert een niet te onderschatten gevaar op, want deze kevers gaan de grond in en vormen een groot infectiegevaar voor het volgende jaar. Laten we toch voorzichtig zijn en alle middelen aan grijpen om zulks te voorko men. Meldt onmiddellijk een eventuele vondst te-r bevoeg- der plaatse en volgt nauw keurig de aanwijzingen, die TJ door de ambtenaaar van de Planten - ziektenkundige Dienst gegeven wordt. Het is niet nodig het ge val ruchtbaar te maken, want praatjes vullen geen gaatjes en stichten onnodig kwaad, waarmede het alge meen belang niet gediend wordt.. Sommigen maken van een bekend onschuldig ge luid een donderslag, laten we daaraan toch nooit mee doen. Eventuele vondsten geve men rechtstreeks door aan de ambtenaren van de Plan- tenziektenkundige Dienst te Hoorn of te Sint Pancras resp. W. J. Drost, Eikstr. 11 te Hoorn, Tel. 4461 en A. v. Herwïjnen, Hoek, St. Pan cras, Tel. 462 Broek op Lan- gendijk. Wil men de juiste ambte naar treffen, dan onthoude men, dat het gebied ten Oos ten van de Alkmaarseweg, Hoornseweg en Frieseweg, gerekend vanaf Aartswoud tot Den Oever tot het dis- 'trict van de ambtenaar te Hoorn behoort en bet andere deel tot dat van de Heer A. v. Herwijnen. Van harte hopen wij, dat dit kort arti keltje ertoe moge bijdragen, dat men een gewaarschuwd man voor twee telt. Dr. GEMEENTERAAD WIERINGEN. Uitbreidingsplan goedgekeurd. De Heer Bontkes verdedigt het beleid van B. en W. Vrijdagmiddag j.1. te 2.30 uur vergaderde de raad. Voorzitter Burgemeester Kolff. Secretaris de Heer C. F. v. Duin. Afwezig de Heren M. Kooij Sz., J. Lont J.Gz., P. C. L. Poortman en S. Tijsen. De voorzitter opende de vergadering met een wel komstwoord en verzocht de Heren de Visser, van der Laan en Mulder de geloofs brieven van het nieuwbe noemde lid de Heer J. A. Borgdorff te willen onder zoeken. Gedurende dit on derzoek werd de vergadering- geschorst. Na heropening der vergadering adviseerde de commissie van onderzoek bij monde van de Heer De Visser tot toelating, waartoe werd besloten, zodat de Heer Borgdorff in de eerstvolgende vergadering voor de A. R. partij de door het bedanken van de Heer P. O. L. Poort man opengevallen plaats kan innemen. De Voorzitter drukte er zijn spijt over uit dat de Hr. Poortman, die sprekers hoge achting geniet, en met wie steeds op zeer prettige wijze is samengewerkt zich door ziekte genoodzaakt heeft gezien het raadslidmaat schap neer te leggen. Spr. is er van overtuigd hiermede het gevoelen van de gehele raad te hebben weergegeven. Mededelingen en ingekomen stukken. Ingekomen is een medede ling van Ged. Staten waar bij is goedgekeurd dat de gemeente het monument voor de oorlogsslachtoffers in eigendom, beheer en on derhoud aanvaardt. Eveneens keurden Ged. Staten de wijziging der ver ordening op de heffing van hondenbelasting goed. (Dit betekent dus dat van af 1 Januari 1947 voor iedere hond (groot of klein) een bedrag van f 10.per jaar aan belasting verschuldigd is.) Beide stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Een bezwaarschrift in zake hondenbelasting van F. L. Helder thans te Zaan dam, werd wegens te late indiening afgewezen. Aan de Ned. Ver. v. Brandweercommandanten wc-rdt overeenkomstig het voorstel van B. en W. een subsidie verleend van f 25. per jaar. De vereeniging stelt zich ten doel het peil van het brandweerwezen in Neder land te verhogen. In 1946 werden o.a. brqndweerwed- strijden gehouden waaraan 4000 brandweerlieden deel namen. Opvoeren van de paraatheid en verbeteren van de opleiding wordt na gestreefd. De Heer Lukkien zou gaar ne zien dat niet alleen de gemeente doch ook de Brandverzekerings - maat schappijen hierin iets bij droegen. De Heer Bosker acht het' meer op de weg van de Ver eniging zelf liggen om daartoe het initiatief te ne men. Spr. vraagt naar de toe stand van het materiaal. Als er meer geoefend moet worden dan moeten de spul len in orde zijn. De Voorzitter antwoordt dat de niéuwe slangen reeds gekomen zijn. Onderhandse verhuring van 't secretariegebouw aan de Distributiedienst. B. en W. vragen naar aan leiding van de besluiten ter vorige vergadering tot over brenging van de secretarie naar het voormalige notaris huis, machtiging het huidi ge secretariegebouw aan de openbare dienst te onttrek ken en te verhuren aan de Distributiedienst voor f 350.- per jaar, verhoogd met f 25.- voor het gebruik van de gemeentelijke brandkast. Aangenomen. Aanvullende begroting i.v.m. uitgaven voor reiskos ten wegens schoolbezoek bui ten Wieringen. De Commissie ter beharti ging van de belangen der buiten Wieringen school gaande jeugd heeft na enige vergeefse pogingen van het Gemeentebestuur Gedepu teerde Staten dezer provin cie kunnen bewegen dat, evenals voorheen, van ge meentewege weder toelagen kunnen worden verstrekt in de vervoerkosten van on- en minvermogende leerlingen, die elders schoolgaan. Ged. Staten wensen echter, dat elk individueel geval aan hen wordt voorgelegd, zodat dc toekenning niet krachtens een algemene regeling kan geschieden. Gelijk voorheen zullen de toelagen alleen worden ver strekt, voor het bezoeken van scholen voor voortgezet - en vakonderwijs in andere ge meenten, met dien verstan de dat daarbuiten vallen de scholen, die nijverheidson derwijs geven. Voor het be zoeken van laatstgenoemde scholen kunnen betrokkenen zich, ter verkrijging van een toelage rechtstreeks wenden tot het Ministerie van O. K. en W. Het is de bedoeling- het geven van gemeentelijke toelagen te doen terugwerken tot'1 September 1946. B. en W. vragen machti ging tot toepassing dezer regeling, welke uitgaven vor dert, waarin de begroting niet voorziet. Zij stellen voer m een aanvullende begroting de nodige gelden te voteren. Aldus besloten. Aanleg gedeelte stamriool bezuiden de Rijksstraatweg te Hippolytushoef. Nu de ruil ver ka velings wer ken vorderen moet de afvoer en zuivering van het riool water te H.-hoef en Den Oever onder ogen worden gezien. Het Heemraadschap Wieringen heeft al enige ja ren geleden gewezen op de ernstige vervuiling der slo ten in de kogen door het afvloeiende rioolwater, waar door agrarische belangen worden geschaad. B. en W. die dit vraagstuk, samen met de ontwerper van het uitbreidingsplan on derzochten, vinden dat de oplossing zal gevonden moe ten worden, le in centrali satie van de afvoer 2e. in de zuivering van het riool water. Te gelegener tijd zullen hieromtrent de nodige voor stellen worden gedaan. Thans moet er een stam riool komen bezuiden de Rijksstraatweg te Hippoly- tushoef, van Oosterkliever- weg tot Lonjeweg, lang 981 meter dat zal moeten dienen om her- van H.hoef in Zuide lijke richting af te voeren rioolwater samen te brengen voor verdere afleiding naar een bij de ruilverkaveling aangelegde afvoersloot, ge legen iets ten Oosten van Eigen Gebouw. De diameter van het stamriool is resp. 50, 60 en 70 cM., terwijl een 17-tal putten met gietijzeren deksel in de leiding zullen moeten worden aangebracht. De uitvoering van deze werken, waartoe B. en W. machtiging vragen, zal een uitgaaf vorderen van rond f 40.000.—. De Heer Bodde vraagt of de plannen voor De Haukes ook al gereed zijn. De Heer Mulder vraagt dit ten aanzien van Den Oever. De Voorzitter antwoordt dat ieder onderdeel afzon derlijk zal geschieden. Nu wordt eerst H.-hoef gedaan, daarna Den Oever. De Heer Bodde En komt. dan Westerland in orde Bij de Westerlanderlaan is de toestand slecht. De Voorzitter zegt dat het in Weste-rland veel eenvou diger is omdat daar geen Zuiveringsinstallati e behoeft te worden gemaakt. Men overweegt het riool water aan het einde der Poelweg in het Randkanaal te lozen. Tot verbetering van de riolering bij de Laan is reeds besloten. Vergoeding waarnemend- ontvanger. B. en W. stellen voor de waarnemend - gemeente - ontvanger met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke gelden bij vervanging, een jaarlijk se toelage te verlenen van f 100.—. Aldus besloten. Subsidie. Voorgesteld wordt aan het Bestuur van de Stichting Kweekschool voor onderwij-1 zers te Den Helder, bij wel ke stichting de gemeente in verband met de bijdrage regeling voor leerlingen ge ïnteresseerd is in haar huis houdelijke uitgaven een bij drage te verlenen van 1 ct. per inwoner per jaar. Conform besloten. Verbetering financiële po sitie gemeente-personeel. Ged. Staten wensen dat in het ter vorige vergadering vastgestelde besluit tot tij delijke verhoging der sala-1 rissen met 8% alsnog een I bepaling wordt opgenomen dat gehuwden tijdens de I overgangsregeling nimmer I meer zullen ontvangen dan1 95% van het loon van een gehuwde in dezelfde rang en met gelijk aantal dienst- jaren. Hoewel door het algemeen van toepassing verklaren i van de Rijksregeling, het be sluit in feite deze bepaling reeds inhield, stellen B. en W. voor aan het verlangen van Ged. Staten tegemoet te I komen. Conform besloten. (Vervolg 2e pag.) I WAT ONS BEZIGHIELD. In de laatstgehouden ver gadering van de gemeente raad van Wieringen infor meerde de Hee-r de Visser naar de stand van zaken t.a.v. een brugverbinding over het Wieringerrandka naal. De Voorzitter antwoordde We hebben hierover een conferentie gehad met B. en W. van Wieringermeer. Ge sproken is over de kosten en de plaats waar een brug moet komen. Ook in de raad van Wieringermeer is uit voerig over deze kwestie ge sproken. Men meent daar dat de weg door de Polder- Waard Nieuwland gemakke lijk zwaar verkeer kan op nemen. Men weet b.v. niet dat daar opritten gemaakt moeten worden die evenveel zouden moeten kosten als de hele weg. Dezerzijds wordt betwijfeld of de weg geschikt is te ma ken voor zwaar verkeer. Ver breding en demping (en opnieuw graven) van een kavelsloot zou noodzakelijk zijn. Dan zit er in lelijke bocht in bij de Burghe, en daar moet ook een brug komen over het verversingskanaal. Wieringermeer zegt „De Hippolytushoeverweg is er voor gemaakt." Spreker vindt dit zeer merkwaardig. Men wist toch dat de aansluiting- in de Polder Waard Nieuw land niet goed was. Met ons is daar vroeger nooit over gesproken. De Klieverweg is aldus spreker zeer gemakkelijk te verbreden. Ook onze nieuwe weg is goed te krijgen. Natuurlijk is het onjuist dat deze weg er gekomen is om Wieringermeer te dwin gen. We weten allen dat door de ruilverkaveling de gelegenheid is aangegrepen betere wegen in de Koog te maken. Evenmin is het juist dat er een zuiver Wie- ringer belang mee gemoeid is. 't Is in beider belang dat de brug bij de Klieverweg komt, en natuurlijk zal Wie ringen haar aandeel betalen. Spreker had gaarne ge zien dat Wieringermeer b.v. in principe had besloten voorkeur te geven aan de oplossing Klieverweg. Dan hadden we eens kunnen pra ten over de kosten, 't Is een belang voor twee gemeenten dus mogelijk zijn Ged. Sta ten ook nog bereid een ge deelte der lasten te dragen. De Burgemeester van Wie ringermeer heeft inmiddels een onderhoud aange vraagd. Spreker hoopte dat men op de dag zal komen opdat men zelf de situatie eens kan bezien. Wij geloven stellig dat de ze uiteenzetting, vooral na het vele dat reeds over kwes tie is gesproken en geschre ven niet dan verhelderend kan werken. De zaak is nu wel van alle zijden belicht en we zien met belangstelling uit naar de oplossing welke beide ge meentebesturen in deze be langrijke aangelegenheid tenslotte zullen voorstaan. Redactie. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men od de wereld vindt, MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 1 October 9. 8 9.24 2 October 9.39 9.55 3 October 10.12 10.29 4 October 10.47 11. 6 Nieuwe dienstregelingen Per 5 October a.s. verschijnt een nieuwe dienstregeling voor spoor en bus. ïn ons blad van Zaterdag a.s. zullen wij de van belang zijnde wijzigingen vermel den. DEN OEVER. Gedetineerde ontvlucht. Vrijdagmiddag kreeg één der gedetineerden uit de „Kren tentuin te Hoorn, werkzaam aan de ruilverkaveling te Den Oever, het in zijn bol' om een poging te wagen de lieve vrij heid te heroveren Op een onbewaakt ogenbli'k nam hij de benen en belandde via een sloot, waar hij een natte broek ophaalde, op de Gesterweg. Van de afwezigheid van een der bewoners, de heer A. de Jong, die zijn woning enige minuten onbeheerd had achter gelaten, maakte hij gebruik om zijn natte plunje te verwis selen niet een costuum van deze heer, waarna hij in alle gemoedsrust de Gesterwe* uitwandelde en in de Wierjnt germeer een schuilplaats pro beerde te vinden. De bewaking ,vas inmiddels op zijn afwezigheid opmerk zaam geworden en nadat men de overtuiging had gekregen, dat hij niet tijdelijk „zekere plaats had opgezocht, maakte men aanstalten om hem zo spoedig mogelijk op zijn basis te doen terugkeren. De gehele bewaking kwam, versterkt met de plaalse'ijke politie, in touw en reeds spoe dig had men zijn spoor gevon den. Na een uurtje van inten sief speurderswerk, moent het gelukken de onfortuinlijke vluchteling weer in zijn kraag le pakken, waarna men de huishoudster van de heer de J. zéér verbaasd deed staan door het terugbrengen van het costuum dat ze nog in het ge heel niet had gemist. De gevangene zal zijn vrij heid nu nog wel iets langer moeien missen dan oorspron kelijk de bedoeling was, daar het ongevraagd „lenen" van een costuum, ook al legt men er een boevenpakje voor in de plaats, niet kan worden toege Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1