UITGAVE VAN- DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. WAAR HET OM GAAT. „De Landbouwpolitiek der Regering.' Woensdag 8 October 1947. Tweede Jaargang No. 91. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, ■ippolytushoet Wleringen. Telet No, 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dfy leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Een van de voornaamste redenen van de spanning, welke op het ogenblik in de landbouw bestaat door het besluit van de samenwerken de landbouworganisatie^ in de Polder, Woensdag j.1. op de Beurs genomen, nader, geaccentueerd, is het verschil van mening tussen de Re- •gering en de georganiseerde landbouw over de prijze^ van verschillende landbouw producten. Deze prijzen ko men op de volgende wijze tot stand Het Landbouw-Economisch Instituut (L..E. I.) een semi- officiële instelling voor de ene helft van de Regering en voor de andere helft van de georganiseerde landbouw, met name de Stichting voor de Landbouw, maakt kost prijsberekeningen van de verschillende producten op verschillende bedrijven. Aan de hand van deze bereke ningen worden de bespre kingen gevoerd tussen de Regering en de Stichting voor de- Landbouw om tot een goede prijsstelling te komen. Over de interpretatie van deze berekeningen van het L. E. I. gaat nu voor een groot deel het meningsver schil. In de hierbij afge drukte grafiek kan men zien. welke prijzen de Stichting voor de Landbouw heeft voorgesteld op grond van haar interpretatie van cle cijfers van het L.E.I., en .welke prijzen de Minister heeft vastgesteld op grond van z ii n interpretatie van deze cijfers. Deze cijfers van het L.E.I. komen tot stand docr ver werking van de gegevens, welke dit instituut ontvangt van de landbouw-boekhoud- bureaux, alsmede van gege vens, welke op bepaalde be drijven verzameld worden met het oog op deze kost prijsberekeningen. Dat de Minister aan deze beide fac toren een andere waarde toekent dan de Stichting voor de Landbouw, vormt een van de redenen, waar om men in onderstaande grafiek enkele vrij grote ver schillen tussen de voorge stelde en de uiteindelijk vastgestelde prijs kan waar nemen. Zo heeft het D.E.I. b.»£. voor tarwe zijn cijfers geba seerd op' de uitkomsten van bedrijven, gelegen in het Oldambt, de Noordelijke Bouwstreek (twee gebieden in,Groningen) en in Zee land. Deze gebieden zijn de meest vruchtbare van ons gehele land en de Stichting voor de Landbouw is nu van oordeel, dat men op grond van deze berekeningen niet de tarweprijs voor het hele land kan gaan vaststellen, zonder dat men ook reke ning houdt met de uitkom- 'sten in minder vruchtbare gebieden. Voorts is de Stich ting van mening, dat ook de factor oogstderving (ver minderde opbrengst, veroor zaakt door uitputting van de grond en gebrek aan kunstmest tengevolge van de oorlog) in aanmerking- genomen moet worden en dat deze bij het bepalen van de uiteindelijke prijs niet gemist kan worden. Nader, vernemen wij nog het volgende DE VERBOUW VAN TARWE EN ROGGE. Daar het Landbouw Eco nomisch Instituut eerst over enige tijd gereed zal zijn met de verwerking der gegevens inzake de kostprijzen der akkerbouwproducten, is het thans nog niet mogelijk tot vaststelling der richtprijzen van de akkerbouwproducten, van oogst 1848 over te gaan. Intussen vestigt het Minis terie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening' er reeds thans de aandacht op, dat het in de bedoeling ligt verandering te brengen in de prijsverhouding tussen broodgraan en andere ak kerbouwproducten. 4 Het voornemen bestaat het verschil in richtprijs van tarwe en rogge enerzijds en gerst £faderzijds, dat thans f 1.— bedraagt, te verhogen. Deze verandering van de "prijsverhouding beoogt de verbouw van broodgranen aan te moedigen. Met belangstelling zien we inmiddels uit naar het standpunt van de gecombi neerde vergadering op Don derdag a.s. NA DE BOTSING BIJ DE HOLLEBALG. OP EN OM DE TERP. HERFST, JEUGD EN TOEKOMST. In DECEMBER 12D GRAM SPIJSOLIE EXTRA. In December zal wederom een extra-rantsoert,van 120 gr.: spijsolie beschikbaar worden gesteld. Op 18 December wordt! een bon bekend gemaakt waarop onmiddellijk gekocht I kan worden. Het doorgaan van deze dis-, tributié van spijsolie kan in gevaar worden gebracht door-, dat te weinig {lessen beschikj baar zijn. Publiek en winkelier^ kunnen door tijdige terugleve-, ring van de—ledige flessen de, verstrekking in December ver-j zekeren. Vallende bladeren van jonge bomen plachten ons. voor de onderwaterzetting eraan te herinneren, dat de herfst zijn intrede ook in de polder had gedaan. Nu geen jonge bomen aanwe zig zijn de jonge sprietjes hier en daar kunnen óp die naam nog geen aanspraak maken zijn we aangewe zen op De Bilt, die e-r ook nogal eens naast: is. Hetgeen bedoelt te zeggen, dat er noodzakelijk haast, gemaakt dient te worden met de her beplanting van boerderijen en wegen, gaarne aangevuld met onze hernieuwde wan delbosjes ook al zijn deze de C en de H inmiddels verloren. Al was het dus geen nieu we lente, er was toch wel een nieuw geluid, dat vorige week Maandag op. De Terp klonk. Na de zware keelge luiden en gekanker over 't „slechte" eten door onze stoere wederopbouwei's waren het de schuchtere kinderstemmetjes, die in koor „fik kom voor je hok" aan 't repeteren waren. Het aap noot mies uit onze dar gen ten spijt. Om terzakë te komen, voor de zoveelste maal na de heropening van de Wieringermeerschool is dezè weer verhuisd. Nu heb ben de meesters Holl en Van Don met hun talrijk kroost, de tenten opgeslagen in het voormalige kamp op De Terp, waarin thans met spoed gewerkt wordt om hier de ULO-school te huis vesten. In afwachting van het gereedkomen'' van de school aan de Terpstraat heeft de heer Holl twee klas sen van deze noodschool in gebruik gekregen. Voor de definitieve school zijn thans DE LANDBOUWPOLITIEK DER REGERING pwVoorgestelde prijzen van de Qi i 1, V I i. rl I eindelijk de gevelstenen gearriveerd, waardoor de metselaars het werk konden voortzetten. Voorlopig blijft het nog behelpen, al wordt van alle kanten gedaan wat mogelijk is om het onderwijs op beter plan te brengen. Zo zal bin nen enkele weken in de Hervormde kerk, die intus sen nóg niet herbouwd is, wederom een lokaliteit be schikbaar komen, tegelijk waarmee een onderwijzeres haar intrede zal doen. On danks hun goede wil kon den de heren onderwijzers de handwerklessen niet voor elkaar krijgen, zodat een dame in deze alweer onmis baar blijkt te zijn. Al met al weer aanzienlijke verbete ringen, die wederom toevloed Van leerlingen mogelijk ma ken. Enhoe meer leer lingen zoveel te meer leerkrachten, die te zamen hun best zullen doen. om de jeugd in het zadel te helpen voor de toekomst Wieringerwerfs Midden stand is weer vooruit ge boerd met de terugkeer van onze kolenboer Hoekstra, die wij harteijk welkom heten. Slager van 't Riet was ge lukkig met zijn koelkast, die hem -in staat stelde zijn noodwinkel in -gebruik te nemen-. De Meeuwstraat, product van eindeloze erger nis en lijdzaam aanzien telt gelukkig zeven bewoonde huizen en evenzoveel prettig gestemde gezinnen, waarvan de meeste „eindelijk weer terug zijn." Procicat vrien den. 'k Snap alleen nog nooit waarom dat torenuurwerk tot dusver zo dood is als een pier. Aannejner Schot-te bouwt in de Herenboclfy een nood woning voor zijn uitvoerder, 't Zal wel afsteken bij die eenvoudige Smid en Hol- landertjes van de buren I in die bocht. Maar voor deze lieden komt er toch ook nog schot in, want in de Terpstraat is I Kingma envee bezig met. de i - grondbeginselen van de toe- I komstige omgeving van het I ambtenarenleven. De plan- nen schijnen heel aardig te zijn en de kosten billijk. Het lijkt me overigens i niet onaardig dat er eens j eën wedstrijdje gespeeld wordt tussen deze aannemer en het Bouwbureau de Wie- I ringermeer. De eerste de I Terpstraat en de tweede de HEEFT U HET OOK GEHOORD Daar w'as in het Maandag avondprogramma van de VARA om 7.15 uur in het Noord 'Hol lands halfuurtje plotseling een gezellig keuvelende Daan Pool, die met de reportage-wagen een rondritje maakte door West-Friesland, Via kaas, zuurkool en Pet ten, belandde men ook nog in de Wieringermeer, waar Ir, Keesman het geheugen van de luisteraars ten opzichte van de ramp van 17 April 1945 nog eens opfriste en een gedegen wederopbouw hors-d'oeuvre ser veerde. Tenslotte' wist Daan Pool de reportagestaf nog tot een slippertje naar Wieringen te bewegen, waar men Jan Jaap, op zijn. race-fiets bijna van de sokken reed en waar de Heer Tijsen, de directeur van Visafslag te Den Oever ,,de rest van Nederland" deed wa tertanden naar zijn 8000 pond „dikke eel, vet goed," Voorts werd den Volke kond gedaan dat Wieringen een Wieler baan bezit (ook v voor eigen krachten") en dat de visomzet heel wat „zwaarder" was dan voor de oorlog. De wagen reed zó hard "dat de inzittenden de grote hopen zand blijkbaar niet eens heb ben gezien. Niettemin zal dit stukje re clame voor ons ex-eiland het o.i, béter doen dan Rutger's Reisboek „Wieringen/" van Okke Haverkamp, dat thans alom verkrijgbaar is en waar aan we binnenkort eens een beschouwinkje hopen te wijden, NOG ZWIJNTJESJAGERS Een schipper had de af lopen week zijn rijwiel enige ogenblikken onbeheerd laten staan voor een plaatselijk café. Toen hij vertrok, bleek een ander ham voor te zijn geweest, en was zijn karre tje spoorloos verdwenen. Al le nazoekingen bleken vruch teloos en het gevolg was aankoop van een bonloze franse. NAAR DE KLM. De Heer A. Hoekstra, thans als monteur in dienst bij het Automobiel-bedrijf der fa, S. Duinker te H.-Hoef, zal met ingang van 10 Nov, a.s. worden aangesteld als vliegtuigmonteur bij de KLM op Schiphol. 45 JAREN ORGANIST Het was Zondag 45 jaren geleden dat de Heer C. Koorn Vzn, tot organist bij de Ned. Herv. Gemeente te Oosterland werd benoemd. (a deze dienst werd herdacht hoe de Jubilaris 45 jaren onaf gebroken het klavier had be speeld in de gewone kerk diensten, _J?ij hoogtij of in droeve dagen Bij de vele felicitaties voe gen wij gaarne ook de onze. EEN NIEUW RECORD. De vissers van het Amstel- meer doen hun best elkander de loef af te steken. Kortgeleden haalde P, Doves een snoekbaars uit het water! van 20 pond, maar afgelopen} week ving Jac. Rotgans een[ snoek van liefst 22 pond," j Andermaal een bewijs dat i het hier 'n vissers-eldorado is. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 9 October 3. 7 4. 1 10 October 4.50 5.33 11 October 6. 8 6.39 SPELDEPRIKKEN van Spatter Spotspiegel. DE VREDE VAN OUDE ZEUG. Alhoewel ik de redacteur met de hand op m'n hart heb moeten beloven toch „als-je-bliefb ook niet over de poldersteigerbrug" te gaan schrijven, waag' ik het er toch maar op. Tot mijn spijt mag ik hierover niets klappen uit de Flevo-bode van „over tien jaren." Het zou de ge moederen der vroede vade ren aan beide zijden van het lieflijke randkanaal te veel verhitten. Het is anders maar geluk kig dat de beide gemeenten geen eigen politie meer heb ben. Stel je voor. De Flevo- bode zou te klein worden voor al dat denderend jpieuws „Ten einde de onder handelingen over de oeververbinding kracht bij te z'ettén vonden langs de beide oevers reeds concentraties plaats van eenheden gemeentepolitie. De ra den van beide gemeenten kwamen hedennacht in geheime zitting bijeen. Oppositiepartijen stellen zich geheel achter de College's van B. en W. Grens tussen Wierin gen en - Wieringermeer gesloten Anna Pau- Paulowna en Wieringer- waard trachten tever geefs te bemiddelen en bieden hun goede dien sten aan." Wees evenwel niet bezorgd lezer. Laat ons hopen dat er spoedig op vriendelijke wijze een vriendschappelijke regeling' wordt gevonöe'n in zake de brug tussen Wierin gen en de Wieringermeer al of'niet met een overbrug gingstoelage van de provin- cie. Misschieij beleven we dan nog eens de vrede van Ou de Zeug of van Stroe Spatter. Raadhuisstraat Noord. Al- 1 lebei. gelijk- beginnen. Ik loof vijfentwintig gul- den uit voor de winnaar. Als ze nu maar happen MARJA. 1 W.-werJ, 1 Oct. 1947. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Kl'omp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter O. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1