UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. EN DE BOER PLOEGT VOORT Zondagsdienst Artsen. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 11 October 1947 Tweede Jaargang No. 92. -i-' .- (v- v- - u-^.: xr}*^-v*z -y:'. Rfd&ctie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerl'and Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan z$\ toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagi Abonnementsprijs t 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. VERDIEPING. Hoe talrijk de schakerin gen van geestelijke -richting ook mogen wezen, de kwan titeit 7al nimmer als een ideaal beschouwd kunnen worden. De verklaring van die afzonderlijke richtingen wordt gevonden in de ver schillende appreciatie van de leer. De meest gestrenge als wel de slapst toelaatbare, explicaties vinden volgelin gen. Deze differentiatie zou zich tot aan het oneindige kunnen voortzetten. Zo iets is mogelijk omdat het zuiver menselijk werk is. Maar zod-ra iets van God komt, houdt alle menselijk gekra keel op, want al het Godde lijke is omlijnd en vastge legd. Een vaste vorm moet door God zijn aangelegd cp gevaar af dat ook Gods wil verlaagd wordt tot een zui ver menselijke creatie. We mogen ons verheugen dat vele ernstige zielen bij alle vervlakking in de wereld en midden- in de vervreemding der massa van Kerk en Christendom, smachten naa-r verdieping en* verinnerlij king, naar een gezonde spi ritualiteit. Ze verwerpen de verburgerlijking, welke in zo hevige mate ook van het Godsdienstig leven zich had meester gemaakt. Doc-r een overdreven intellectualisme kwam men tot .een geestes- en een levenshouding, waar bij men alle heil verwachtte van een uiterst wetenschap pelijke verantwoording van de Christelijke leer. Het mys terie en daarmede het pau linisch geloof verschrompel den in aanzien en waarde ring. Op het terrein van het practische leven kwam men tot een minimalisme. Men construeerde een vestzak- christendom. Het intellect bakende scherpzinnig de grenzen van het niet-onge- oorloofde af en blies alle edelmoedigheid uit de har ten. De „burger" (in ongun stige zin genomen) zweert bij de stabiliteit en rust van zijn genoegelijk. wel afgeba kend leven. Hij heeft het leven en de mensen netjes met zijn intellect geklassifi- ceerd en georganiseerd. De standgedachte we-rd schro melijk overspannen tot in het heiligdom. Het publiek fatsoen werd bijna moraal- criterium. Deze vernauwing van de arrivé, van de status quo van het isolement, wordt j nu doorgebroken door een heilige apostolische onrust. Het paulinisch opgevatte le- vende geloof kiest men tot I uitgangspunt met een vrij-1 wel dagelijkse voeding door het biddend leren van de I H. Schrift. De zin voo-r hetj mysterie is opnieuw ont loken en in heilige huiver buigt het hart zich voor i zijn ondoorgrondelijke diep- 1 te en rijkdom, waarop volgt, een leven-in-liefde en edel- j moedigheid. Dan spreken we j niet meer van zijn „plichten" i doen, maar wordt geworsteld met de enige plicht God beminnen en dienen uit heel j ons verstand, uit geheel ons hart en al onze krachten en tevens de mensen beminnen als onszelf een maxima- lisme tegenover een mini malisme. Het geloof wordt! levend gemaakt en het leven gelovig. J. LANGEDIJK, Pastoor. LANDBOUWNIEUWS. Het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder heeft in de Verordening Natte P.u^P 1947 het volgende vastgesteld. Op het voor schrift, dat de suikerfabrie ken ten hoogste 50% van het gewicht der aan de fabrie ken geleverde suikerbieten mogen terugleveren in de vorm van natte pulp, wordt een verdere beperking toege past door de bepaling, dat de door bietenleveranciers te ontvangen hoeveelheden natte pulp niet groter mo gen zijn dan zoveel maal 4000 kg als het aantal run deren en paarden van 1 jaar en ouder, dat op het bedrijf van de bietenleverancier mag worden gehouden. Slechts bij wijze van hoge uitzonde ring kan de Provinciale Voedselcommissaris in bij zondere gevallen afwijken van deze norm. Ten aanzien van de aflevering van natte pulp aan veehouders (niet bietenleveranciers) is" boven dien bepaald, dat deze afle veringen (van z.g. negotie- pulp) nimmer groter mogen zijn dan door de Provinciale Voedselcommissarissen voor iedere veehouder afzonder lijk wc-rdt goedgevonden. De ze maatregelen worden ge troffen in verband met de ongunstige ruwvoederpositie op de veehouderijbedrijven, waardoor het noodzakelijk is gebleken aan zoveel moge lijk veehouders een hoeveel heid ruwvoeder te verstrek ken. DE RICHTPRIJZEN EN DE INZAAI. In vervolg op de medede ling van ae vorige week om voorlopig geen tarwe in te zaaien, deelden de besturen der gezamenlijke landbouw organisaties j.1. Woensdag ter beurze in Middenmeer mede, advies te hebben in gewonnen Jpij hun hoofd besturen. Gebleken is dat door deze hoofdbesturen een krachtige actie wordt ge voerd voor een tijdige be kendmaking van de richt prijzen. De plaatselijke besturen, aldus de jongste mededeling, stellen zich daarom geheel achter de hoofdbesturen en de Stichting van de Land bouw, welke laatste instantie thans door de regering is uitgenodigd om te adviseren inzake de prijzen. Het advies luidde daarom van een plaatselijke actie at te zien. Verwacht mag worden, dat de richtprijzen spoedig be kend zullen worden. Een nadere toelichting op thans is o.i., de enig juiste. Jammer is het, dat de eerste publicatie op de beurs is ge schied, doch hier geldt zeer zeker beter ten halve ee- l®?1311.: Van Zaterdag 11 Oct. 16 u. tot Maandag 13 Oct. 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw- Brand, Hoogkamer. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ten hele keerd, dan dwaald. Voor het overige zullen' I we de gebeurtenissen moeten afwachten. De belangen van de boeren zijn ongetwijfeld! én bij de hoofdbesturen van j hun organisaties én bij de j Stichting voor de Landbouw in goede handen. Dat het overleg tussen de regering en deze organisaties tot een j bevredigend resultaat moge leiden is aller wens. ge_ i Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 12 OCTOBER. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 14 Oct. N. M. Woensdag 22 Oct. E. Kw. Woensdag 29 Oct. V. M. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 12 October 7. 5 7.27 13 October 7.47 8. 7 14 October 8.25 8.42 15 October 9. 0 9.17 DE WEDEROPBOUW VAN LONDEN. Woningbouwdeskundigen de Wiermgermeer. bezoeken In de loop der vorige week I speciaal betonijzer. brachten Mr. Cyril Walker, p>e woningbouw is daar de bekendmaking van vorige j Mr. Howarden en Mr. Th. niet zoals hier in de urgen- week stelt deze in een ander Ungar, alle leidende woning daglicht. De mening in' ditbouwdeskundigen van de stuk naar vorengebracht London Conty Council een was niet een plaatselijke j bezoek aan onze polder, spe- reactie op de ongewenste i ciaal voor het bezichtigen Medemblik. „HET NUT" ONTWAAKT. Onder de verschillende plaatselijke verenigingen nam de afd. van de „Maat schappij tot Nut v.h. Alge meen" steeds een bijzondere plaats in. Zij was het im mers, die naast haar instel lingen als Fröbelschool, Spaarbank en Bibliotheek, wélke reeds sinas lang haar nut bewezen, in de winter ontspanningsavonden, cur sussen, lezingen, etc. organi seerde en daarmee een steentje probeerde bij te dra gen tof de culturéle verhef fing van het Medemblikker publiek. Des te meer viel het te betreuren, dat deze vereni ging r-a in de oorlogsjaren al min of meer op nonactief te zijn geweest, na de bevrij- I ding haar oude vorm wat de verzorging der winterseizoe- j nen betrof, niet kon vinden en een kwijnend bestaan1 leidde. Gelukkig heeft men in dei loop van dit jaar kans ge zien haar nieuw leven in te blazen en onder leiding van haar gedeeltelijk nieuw he- stuur is er voor het komend seizoen een aantrekkelijk' programma samengesteld, j dat „elck wat wils" biedt, i Zo draagt Zaterdag 18 Oct. a.s. de hier welbekende mevr. IJ. S. E. Wegener-Sleeswijk- v. Balen Blanken, Den Haag, het door haar zelf geschre ven 3-bedrijvige toneelspel „Het Bezoek" voor. Verder brengt men ons een kleurenfilm met cause rie over Indonesië, een lezing met lichtbeelden „met de j Willem Barendsz ter Walvis- vangst" door Jan Strijbos, een praatje met een plaat- i je over „Instinct en intelli- I gentie bij diertn" doo» de toestand van dat ogenblik, doch vertolkte de mening i van de boeren in geheel den i lande. Weliswaar blijft men ook hier protesteren tegen het te materialen hier te laat bekend worden der veel o.m. van bakstenen, besproken richtprijzen. De voorgenomen vergade ring, welke j.1. Donderdag zou worden gehouden, is in verband met het boven staande afgelast. Hetgeen geschied is, was niet goed. Men heeft zich wat men noemt even laten gaan. Hetgeen begrijpelijk is onder de gegeven omstandig heden. Men behoeft de grote van de hier gebruikte be sp arin gsmid delenj Van schaarse bouwmaterialen. Hun bezoek stond in verband met de aankoop van bouw- lande, welke thans gevoegelijk kunnen worden uitgevoerd omdat de productie de bouwcapaciteit verre overtreft, ool^-êtl door het grote gebrek aan ge schoolde metselaars. Ten Domeinkantore wer den. de gasten ontvangen door de Rentmeester, die hen later door de polder rondleidde. Tijdens de besprekingen met de heren bleek wel hoe zeer men ook in Londen met moeilijkheden heeft te kam pers slechts even op te slaan I Peix- Meer dan 130.000 gezin- om te constateren, dat al- ne]a s^aan °P ^e. wachtlijst lerwege ontevredenheid heerst. De houding van populaire directleur van „Artis", dr. A. F. Portielje. I De slotavond zal worden verzórgd doc-r het hier ook i al niet geheel en al onbe kende kunstenaarspaar Frits Bouwmeester en Dogi Rugani. Voor liefhebbers worden er cursussen gehouden over „De schoonheid van Indone sië" (3 avonden) en „De be tekenis v. d. atoomsplitsing voor oorlogs-, en vredesdoel einden (2 avonden). Waarschijnlijk wordt nog een filmavond ove-r „Het werk der Ned. Spoorwegen" georganiseerd. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Bij voldoende deel name zullen voor de jonge ren cursussen in handenar beid (papier-- en cartonbe- werking) worden gegeven. Het Nutsbestuur, dat be staat uit de hh. D. de Boer, Voorz., J. Bimmel, secr., J. Leeuwrik, penn., W. Dooren, P. de Reus, J. F. Teunis cn A. de Vries, heeft een grote stap in de goede richting ge- j daan. Wij wensen het bij haar plannen van harte j yeel succes tieklasse ingedeeld. Spoor wegen, mijnbouw enz. gaan voor de woningbouw. Gevolg hiervan is, dat «bijv. voor een bepaald werk, waarvoor 70 a 80 ton ijze-r benodigd was; slechts 1' -• ton werd toege wezen. Het. werk zou stilge legd zijn, indien men niet een dertig ton op de zwarte markt had gekocht. Het res terende gedeelte mankeert nog, terwijl inmiddels de zwarte—prijzen onbetaalbaar zijn geworden.... Omtrent de vorderingen in onze polder waren deze deskundigen vol lof. tgl 800 gr. brood '—03 Res. 1600 gr. brood P—02 Vlees P—01 Melk P—03 Melk P—05 Melk P—01 Div. voor een woning. De schade is daar ook groot. Tengevol ge van de Duitse bombarde menten werden alleen reeds ruim 80.000 woningen ver nield. De wederopbouwpro- blemen waarvoor het ge noemde drietal zich gesteld ziet zijn dan ook wel wat groter dan de onze. Uit een rapport over de vorderingen van de woning bouw gedurende de maand p p^Dte. Augustus j.1. noteren wij, dat in deze millioenenstad het aantal voltooide definitieve woningen slechts 192 be draagt, hetgeen teleurstel lend laag genoemde wordt vooral vanwege de buitenge woon gunstige weersomstan digheden gedurende deze maand. Het is ook hier de schaar ste aan bepaalde bouwmate rialen en goede arbeids krachten, die de plannenma ker-s de voet dwars zetten. De aamnemers interesseren zich uitsluitend voor grote werken. Bouwwerken van geringe omvang, zoals alleen staande huizen worden niet geaccepteerd en zelfs on danks contracten in de steek gelaten. Het stucadoorswerk stag neert "evenals hier. Voorts Is er een groot tekort aan ijzer, Geldig van 1225 October. Bonkaarten KA, KB, KC 711 Serie P P- P06 Res. 800 gr. brood P—01 Boter 125 gr. boter P02 Boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet P03 Boter 250 gr. marg. i of 200 gr. vet P01'Vlees: 100 gr. vlees i 400 gr. vlees 3Vj liter melk 6 liter melk 6Va liter melk 100 gr. kaas of 125 gr. korstloze kaas één éi P03 Div. 125 gr. koffie P04 Div. 50 gr. thee Bonkaarten KD, KE 711 Serie P P11 Brood 800 gr. brood P13 Res. 800 gr. brood P11 Boter 250 gr. Boter P12 Boter 125 gr marg. of 100 gr. vet P11 Vlees 100 gr. vlees P12 Vlees 100 gr. vlees P—13 Melk 10 liter melk P15 Melk 10 liter melk P11 Div. 100 gr. kaas of 125 gr. korstloze kaas P12 Div. één ei TOESLAGKAARTEN P21 Brood 800 gr. brood P21 Boter 250 gr. boter P22 Boter 250 gr. marg. of 200 gr. vet P21 Vlees 300 gr. vlees P22 Vlees 100 gr. vlees P21 Melk 5 liter melk P21 Kaas 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas P21 Eieren 9 eieren Medemblik. VOORLOPIG ORANJE - COMITé BLIJFT. Het na de liquidatie van het indertijd gestichte Nati onale Feestcomité opgerichte Oranje-comité had voor Dinsdagavond een openbare vergadering uitgeschreven, welke zich kenmerkte door een geringe opkomst. Waar „men" in ons stadje meestal niet karig is met z'n critiek en zich nu een prachtige gelegenheid aan bood om voor het forum der openbaarheid eens met plannen en voorstellen te komen, was dit slechte be zoek wel min of meer be vreemdend. Hoe het ook zij, de penningmeester verdiende een pluim voor z'n zuinig- beheer, want er bleek een batig saldo van f 172.90 te* zijn, dat bij de kascontrole door de hh. Santegoets en v. d. Wetering werd beves tigd. Het gehouden Kinderfeest op 1 Sept. kon alleszins ge slaagd worden genoemd. MUZIEK DOOR DE STAD. Meldden we in ons vorig nummer dat Zaterdag 18 Oct. een muzikale rondgang door Harm. „Crescendo" en T.A. V.E.N.U., Opperdoes zou wor den gehouden, thans is deze mars een week vervroegd en zullen vanmiddag om 5 uur bij gunstig weer de beide corpsen met aan het hoofd het tamboercorps uit Onder- dijk door Medemblik trek ken langs de volgende route Tuinstraat, Ged. Achterom, Bangert, Oude Haven, Oos terhaven, Schoutensteeg, Ko ningshof v.v., Oosterhaven, Nieuwstraat, Oude Haven, Ridderstraat, Bagijnhof, Kruisstraat, Breedstraat, Torenstraat, Bagijnhof, Van Houweningenpark, Achter om, Hoedemakerssteeg, Wes terhaven, Turfhoek, Meer- laan, Keern, Westersingel, Banesingel, Geldeloze Pad v.v., Oostersin^el v.v., Hoge- steeg, Pekelharinghaven, Vooreiland, Nieuwstraat. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Kl'omp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1