UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 18 October 1947 Tweede Jaargang No. 94. «•dactie SecretariaatKlieftstraat 12, Kppolytaehoef Wieringen. Telel. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m_ druk. Kleine annonces 1 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. ONZE SCHAT. RONDOM DE U.L.O.-SCHOOL. WAT ONS Matth. 13 44 Het. Konink rijk der Hemelen is gelijk aan een schat, verbergen in een akker, die een mens ontdekte en verborgen in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Een kindje was zeer ern stig ziek. De ouders moesten zich voorbereiden op het ergste. Alles zouden ze er voor over hebben om dat kindje te mogen behouden. Al hun bezit legden ze er aan ten koste en het kind werd inderdaad beter. Alles hadden ze verkocht voor hun schat die ze nu als door een wonder mochten behouden; het enige dat ze behielden en wat hun gelukkig maakte. Een ander kindje was ook zeer ernstig ziek. De ouders legden er ook alles aan ten koste maar het mocht niet baten. Alles- hadden ze ver loren hun geld en hun schat. Het enige dat over bleef, was droefheid en ellende. Toch bleef er ook voor hen nog één schat. Het Koninkrijk der Hemelen zodat ze mochten weten God bestaat. Hij blijft liefde, ook voer ons die het. nu zo bitter nodig hebben. Nog meer moesten ze verkopen in ruil voor die ene schat, voor dat Koninkrijk van God. Ze moesten afstand doen van zichzelf en van te menselijke gedachten. Ze behoefden dat- kindje niet te vergeten, maar ze moesten leren dat Gods wil de wijste is dat Zijn wil toch altijd meer is dan mensendroef heid en mensenverlangen. Dan zouden zij de schat ge vonden hebben die het gemis en de ellende door liefde overwinnen kan. De schat in de akker, het Koninkrijk der Hemelen is de grootste schat voor ons aardse mensen met ons dik wijls grote leed, met onze bedrogen verwachtingen, met onze doodgelopen bezie ling. Het Koninkrijk der Heme len vraagt ook de grootste offers. Prijsgeven van geld, tijd, vrienden en het zeer dierbare soms. Boze mach ten vragen zulke offers ook wel eens van ons. Als we het daarvoor geven, zijn we al les kwijt als we het alles geven voor God's Koninkrijk, geeft Hij ons alles rust eii vree des harten, kracht, le vensaanvaarding, zielerijk- dom, liefde Tot Hem en tot "de naaste. Ds. J. v. d. Winden. De laatste tijd is er zo al het een en ander te doen geweest over de U.L.O.-school te Oosterland. Gaat ze ver huizen of gaat het. niet door En wanneer Daarbij is er nog altijd het principe besluit van de vorige Ge meenteraad van Wieringen (de tijdelijke) om naast de bestaande Wieringermeer- school, wanneer die eenmaal in Wieringerwerf terug is, in Wieringen een eigen U.L.O.-school te stichten. Nu de overplaatsing van de U.L.O.-school_van Oosterland naar Wieringerwerf aange kondigd is, hetgeen dan per 1 Nov. a.s. zou moeten ge schieden, komt de vraag naar voren of de Wieringer plannen tot uitvoering zul len komen en.... of dat wenselijk is. In een onlangs gehouden ledenvergadering van de afd. „Flevo" van de Ned. Onderwijzers Vereniging, waarvan niet alleen allé leerkrachten van de O. L.- Scholen van Wieringen, maar ook een deel der onderwij zers (essen) van de Wierin- germeerscholen lid zijn, kwamen bovenstaande vra- j gen eveneens aan de orde. Na uitvoerige besprekingen, ingeleid door de heer P. de j Jong, hoofd der U.L.O.-1 school, kwam de vergadering tenslotte eenstemmig tot de j volgende conclusies 1. In het belang van het onderwijs, dat immers zo goed mogelijk moet zijn, is het ongewenst om tot Stich ting van een tweede (een Wieringe-r) U.L.O. - school over te gaan. Hierdoor zou den immers twee kleine on volledige scholen ontstaan in plaats van één flinke school en daarmee is het onderwijs niet gediend. 2. In verband met de vervoersmoeilijklieden ver dient het aanbeveling de voorgenomen overplaatsing naar Wieringerwerf tot een geschikter tijdstip uit te stellen. 3. Gezien het grote aan tal Wieringer leerlingen (2/3 van het totaal) moet het van groot belang worden geacht, dat door het Bestuur van de Stichting „de Wieringer- meerscholen" regelmatig overleg wordt gepleegd met het Gemeentebestuur van Wieringen. Door deze samen werking wordt versnippering bij het U.L.O.-ofnderwijs voorkomen, wat zeer zeker in 't belang zal zijn van de leerlingen uit de beide ge meenten. Besloten werd zowel het Bestuur van de Stichting „de Wieringermeerscholen" als het Gemeentebestuur van Wieringen van het standpunt der onderwij zersvereniging op de hoogte te brengen. Schager Markt. Cp de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 20 Paarden f 300 - f 1250;' 4 Veulens f 100 - f 200 9, Stieren Centrale 37 Magere Geldekoeien f 250 - f 475 1 175 id. Vette Centrale 18! Kalfkoeien f 400 - f 600 20 Tijdkoeien f 275 - f 450 63: Pinken Centrale 25 G raskat veren Centrale 27 Nuchtere; Kalveren Centrale 60 Mag.' Schapen f 60 - 80 153 id. J Vette Centrale 133 Overhou ders f 35 - 46 5 Graskalve ren f 120 - f 180 24 Biggen f 10-f 35; 16 Konijnen f6- f lOj 66 Hennen f 8 - f 12. Tonegido - Nieuws. Programma voor Zondag Op het terrein Westerland Ton. 2 dames - DTS 1 11 uur Ton. 2 heren - HOC 2 van Haarlem. .Aanvang om 2 uur. Ton. 1 heren - HOC 1, 3 uur Dit zullen weer mooie wed strijden worden en ze zijn een gang naar het terrein ten volle waard_ Benieuwd zijn we hoe He ren 1, waarin ook Jan Bos weer van de partij is, het er af zullen brengen na de mooie overwinning van Zondag j.1, op Ymond 1. Dames 1 gaat naar Den Hel der om HAV te bekampen. Kom dames, mogen we Zon dag eens een overwinning boe ken. Het moet hoor, om bij te blijven. De wedstrijd vangt aan te 2 uur. Vertrek 11.40 uur vm van 't Hoekje per Naco dienst Uitslag Verloting Succes. Op de Donderdagavond ge houden Verloting van Succes vielen op onderstaande -lol nummers prijzen 2509 242 2230 551 975 481 630 2348 1473 2241 278 3627 4737 2321 1703 3089 1235 1008 2264 1261 le Prijs een schaap, gewon nen door O. de Haan. Gemeente Wieringen. ALGEM. ZIEKENFONDS. Zij, die wensen te veran deren van arts, tandarts of tandheelkundige, behoren dit Vóór of le week van No vember a.s. schriftelijk of mondeling mede te delen, met opgave van hun nieuwe, geheel vrije keuze, aan de bode of kantoor. Alg. Afd. Ziekenfonds, Alkmaar en Omstreken, Nieuwlandersingel 44, Alkmaar. BOND PL. VROUWEN. Op Woensdag 22 Oct. a.s. houden de Holi. Mij v. Land bouw en de PI. Vrouwen een gezamelijke bijeenkomst. Mevr. Visser-Ven zal dan het een en ander vertellen over het. leven op het plat teland in Denemarken en Zweden, waarbij dan tevens een schitterende film wordt vertoond van de grootste Zweedse Volkshogeschool Farna. De Volkshogescho- zullen velen deze leerzame in. het teken van grote be langstelling en zeer zeker zouden velen deze leerzame avond willen bijwonen om eens een vergelijking te tref fen tussen het leven op 't platteland hier en in het buitenland. (Zie advertentie in dit nummer). Hendrik Obreen voor het Tribunaal. Onze gewezen notaris H. P. D. J. van der Speek Obreen zal Maandag 27 October a.s. voor het Tribunaal te Alk maar worden berecht. DIENSTPLICHT. In verband met persoonlijke onmisbaarheid, zal de dienst plichtige V, Kuut van de lich fing 1945 niet ter inlijving voor de dienstplicht worden opge roepen. BURGERLIJKE STAND Geboren Henderica Jan- üne, dv J. van Klinken en K.j Hooiveld Antje Margaretha, dv S. Hijlkema en H. Rijpke-j ma. Ondertrouwd Gene, Gehuwd W, de Vogelaar, en C. Maas; G. Mik en J, Lont! Overleden P. C. L, Poort man, 50 jr. echtgen, van C,< Weeda. BEZIGHIELD. De U.L.O.-School. Het S.O.S.-sein gehesen. Met de voorgenomen ver plaatsing per 1 November a.s. van de U.L.O.-school der Wieringermeer, tijdelijk ge vestigd te Oosterland, naar Wieringerwerf, is de stichting van een Wieringer U.L.O.- school in een urgent stadi um getreden. We treffen in ons blad aan een korte uiteenzetting over de ontwikkelingsgang dezer kwestie en vermelding van de huidige stand van zaken maar naar wij verne men is er ook een spontane reactie van de Wie ringer ouders, waarvan we spoedig meer zullen horen. Wederom staan we hier met onze nabuur de Wierin germeer voor een kwestie die weliswaar met voorzichtig heid dient te worden gehan teerd doch waarin Wierin gen een duidelijk standpunt dient in te nemen. Nóch de conclusie van de Afd. „Flevo" van de N.O.V., nóch de bedoeling van de Wierin ger ouders laat aan duide lijkheid iets te wensen over. Enerzijds, met erkenning der Wieringer rechten, een waarschuwing tegen overijld handelen, anderzijds een moedig pogen datgene te be reiken waarop Wieringen •recht heeft. Op welke koers moeo men thans varen Een bestendi ging van de bestaande toe stand moge dan al uit prac- tische overwegingen aan beveling verdienen, toch la ten de manipulaties der Ver. Wieringerscholen geen ruimte voor twijfel aan haar bedoelingen. Haar streven is en blijft n.1., „terug naar de Wieringermeer", vroeg of laat. Hierop kan van Wieringer zijde slechts één antwoord worden gegeven „dan zelf een U.L.O.-school stichten." Wij scharen ons volledig achter de commissie der Wieringer ouders en zijn met haar van mening dat een U.L.O.-school hier levensvat baarheid zal blijken te be zitten. Aan de verwezenlijking van dit plan, hetgeen onge twijfeld niet zonder moei lijkheden zal gaan, dient met alle kracht te worden gewerkt, en wij roepen vol gaarne de medewerking der Wieringers hiertoe in. NED. HERV. KERK. 19 October, 10.30 uur, Kapel te Den Oever, de heer v. d. Berg. Dienst in onze pas schoongemaakte Kapel. Dat heel Oost-Wieringen opkome om te zien, hoe ons Kerkje er uit zien kan en eigenlijk ook moet. Wij willen dit samen met een feestrede inwijden. Zondagschool 10.30 uur in Oosterland. Catechisaties Maandags van 7309 uur, voor de leef tijd 1517 jaar. Woensdag van 7.309 uur voor a.s. Lid maten. WIERINGEN. Motorclub „Wieringen en Omstr." Door onze vereniging werd deelgenomen aan het Kampi oenschap van Noord Holland Noord en West-Friesland en Waterland, deze kampioensrit die plaats vond onder auspi- riën van het KNMV en uit muntend uitgezet en geietd door de oud motorrenner J. Moeyes uit H.-Hugowaard, met volle medewerking van het gem. Bestuur Bergen, het Staatsbosbeheer en de Prov, Waterleiding, die hiervoor hun( afgesloten terreinen beschik-j baar stelden, is prachtig ge-I slaagd. Door elke motor-vereniging van beide districten werd ge/ star!t zowel voor het Club-j als persoonlijk-Kampioenschap J Voor elke vereniging start-! te een team van drie rijders,' die individueel ook voor het persoonlijke Kampioenschap in aanmerking kwamen. Voor Wieringen startten als als clubteam de rijders L, Bood, A, Kuiper en L.^ Hoft- i/zer en voor het persoonlijk Kampioenschap Jn, Scheltus1, H, Montshouwer en B. Visser Onze leden wisten echter geen prijsje te bemachtigen, het clubteam werd zeer ach tervolgd door pech, want al le drie rijders hadden lekke banden, waardoor veèl tijd verloren ging en men extra strafptunten opliep. Onze persoonlijke deelne mers wisten het er bejter ai te brengen, zij vielen echter buiten de prijzen. Het was voor allen een leerzame dag en een prachtige wedstrijddag, die nog lang be sproken zal worden, door de mannen in het leer. Zondagschoolvereniging opgericht.. Deze week is op Wieringen opgericht een Zondagschool vereniging omvattende de Zon dagscholen van H.-Hoef, Den Oever en Westerland. Iedere Zondag wordt er reds Zondagschool gehouden te H.-Hoef in het gebouw der Evangelisatie 's middags om 2,30 uur te Den Oever in de Christelijke School om 's middags 11.45 uur en Wes terland in de Openbare School 's middags 2.30 uur. Doel dezer vereniging is het Zondagschool-onderwijs op Wie ringen zoveel mogelijk te be vorderen en uit te breiden. Om dit doel te bereiken, is nodig dat het onderwijzend personeel elkander zoveel mo gelijk steunt en elkander be hulpzaam is. Pogingen zullen worden aan gewend om met alle Zondag school-instanties in verbinding te komen, om zodoende in ge- zamelijk overleg elkander trachten te begrijpen, om de eenheid onder de jeugd te be vorderen. Voorz. der vereniging is T. Slagboom te Den Oever G. Dijkstra, H.-Hoef, pen- ningm. Zondag a.s. zal worden be gonnen met het instuderen van de Kerstliederen. Ouders, stuurt dus Uw kin deren zo spoedig mogelijk naar de Zondagschool, Ieder die belang stelt en in teressen gevoelt voor dit zo belangrijke werk, kan zich vervoegen bij bovenstaande adresser, waar men alle ge wenste inlichtingen kan ver krijgen. Het een ieder naar den zin te rnafcen Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men od de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 22 Oct. E. Kw. Woensdag 29 Oct. V. M. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 19 October 11.21 11.40 20 October 0. 0 21 October 0.21 0.45 22 October 1.12 1.44 Zondagsdienst Artsen. Van ZatE-rdag 18 Oct. 16 u. tot Maandag 20 Oct. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 19 OCTOBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Gelig van 19 Oct.—1 Nov. Bonkaarten KA, KB, KC 711 SERIE P P05 Div. 750 gr. suiker, boterhamstrooisel, choc., suikerwerken of 1500 gr. jam, stroop enz. P06 Div. 250 gr. waspoeder. Bonkaarten KD, KE 711. SERIE P P13 Div. 2.50 gr. suiker enz. of 500 gr. jam enz. P14 Div. 250 gr. suiker enz. of 500 gr. jam enz. P15 Div. 250 g-r. waspoeder P16 Res. 500 gr. bloem, zelfrijzend bakmeel, kin dermeel of kinderbiskwie. P17 Res. 250 gr. waspoeder. TOESLAGKAARTEN. P21 Suiker 250 gr. suiker enz. of 500 gr. jam, enz. Tabak en Versnaperingen. P—01 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak P02 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak P03 Tabak 2 >r. sigaretten of kerftabak P—01 Versnaperingen 200 gt'. choc., suikerwerk, suiker, enz. of 400 gram jam, enz. P—03 Versnaperingen 100 gr. choc., suikerwerk, suiker enz. of 200 gram jam enz. De niet-aangewezen bon nen van de series M en N. en die van de oude Tabak en Versnaperingenkaarien kunnen worden vernietigd. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No 100.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1