UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. IN DE STRIJD TEGEN TE HOGE PRIJZEN! HET VRIJE WOORD! Woensdag 29 October 1947 Tweede Jaargang No. 97 KAdactie Secretariaat ■lppolytuahoel Wielingen. Klleftstraat 12, Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagi, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. In ons vorig artikel be toogden we, dat de handha ving der vastgestelde prijzen en ons aller medewerking daarbij nodig zijn in het belang van de gehele ge meenschap. Vandaar de in stelling van een Prij zencom missie. Over taak en werk dier commissie zullen wij U in dit artikel inlichten. Heel globaal zouden we kunnen zeggen, dat ze door haar morele invloed plaatse lijke toestanden moet voor komen of verbeteren, geheel buiten inmenging van poli tie en van de prij zencontrole om. Nu zijn er al enkele hon derden commissies over het hele land in het leven geroe pen en in de grote steden blijken zelfs wijkcommissies nuttig. In ons vorig artikel merk ten we reeds op, dat de com missies niet alleen de be langen van de klant voor ogen hebben, maar ook die van de winkelier of onder nemer. Daarom bestaan de commissies ook, volgens voorschrift, uit vertegen woordigers van alle belang rijke volksgroepen huis vrouwen, middenstanders en arbeiders. De commissie moet haar eigen weg zoeken, haar ei gen werkwijze bepalen. Ze is om te beginnen niet ambtelijk. Ze krijgt en ver wacht van niemand bevelen en ze is omgekeerd aan nie mand verantwoording schul dig. Dit betekent echter niet, dat ze bepaalde wenken van officiële zijde niet ter harte zou nemen. Zij worden dan ook door het Directoriaat- Generaal van de'Prijzen re gelmatig uitvoerig ingelicht. Zij hebben geen opspo ringsbevoegdheid. Zij treden op als vertrouwensorganen en de ervaring die men tot nu toe opdeed, bewijst dat men op de goede weg is. Zonder terughouding hebben de belanghebbenden de com missies tot- op heden inzage verleend van alles wat nodig was om een oordeel te kun- kunnen uitspreken. Men ziet hier en daar wel eens iets verkeerds, evenals iedereen dat kan zien on- geprijsde artikelen in de étalages b.v. Bij het constateren van dergelijke dingen wordt dej zakenman door de commis- J sie op zijn fout attent ge- maakt. De leden der com- j missie zijn echter geen spi- onnen of dwarskijkers, zoals vele zakenmensen ver onder- j stellen. Wat zij ten slotte wel doen Zij nemen klachten in j ontvangst, onderzoeken die j nauwgezetsoms bleek zo'n I onderzoek vrij eenvoudig, soms ook lang niet gemak-1 kelijk. Zij hebben echter de beschikking over alle gege- vens betreffende de prijs- j vaststelling en deskundigen i op ieder terrein. Staat ten slotte een oor- deel, na het horen van bei de partijen, vast, dan volgt de uitspraak in de vorm van een voorstel tot terugbeta ling van het te veel bereken de bedrag. Voorop staat, dat in ieder feval een gemaakte fout of vergissing moet worden her steld. De klachten, die op deze manier behandeld worden, betreffen niet alleen de za ken, die over de toonbank verkocht worden, zoals som mige mensen menen. De werkzaamheden der commis sie strekken zich uit over alle soorten artikelen, over alle reparaties, alle am- bachtswerk, alle diensten. Tot nu toe zijn hier niet veel klachten binnengeko men. De prijsvoorschriften worden hier dus öf behoor lijk gehandhaafd öf men heeft geen lust de hulp van de Prij zencommissie in te roepen. Wij allen weten ech ter dat er ook hier nog wel het een en ander hapert. Voor artikelen van dagelijks gebruik worden vaak één of meer centen per kg te veel berekend, voor allerlei repa raties gaat men boven de vastgestelde prijs. We kunnen het ons voor stellen. Wie maakt er nu drukte over een stuiver, een dubbeltje of een kwartje Toch is dat een droevig verschijnsel. Het betekent immers een zeer belangrijke dep-rimatie van de weeklo nen Gunt de Commissie dan die winkelier zijn extra winstje niet Daar gaat het niet om. De prijzen zijn zo danig vastgesteld, dat de winkelier er behoorlijk aan verdient en dan moet hij zich in het belang van de gemeenschap aan die prijzen houden. Meent hij reden tot klagen te hebben, dan kan hij zich tot zijn vakorganisatie wen den, die zijn belangen zal behartigen en hem de weg zal wijzen hoe in zijn geval te handelen. Hebt U klachten lezer, aarzel dan niet langer en ga eens met de commissie pra ten. Dit is niet alleen in Uw belang, doch ook in het belang van de bonafide on dernemer. Secretaris der Prij zencom missie te Wielingen is de Heer J. Kaayk, hoofd bureau steunverleening. De boer krijgt meer voor zijn varkens. Zoals de Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening reeds in de Tweede Kamer heeft aange kondigd, was op grond van nieuwe kostprijsberekeningen van het Landbouw Econo misch Instituut een nieuwe prijs voor varkens te ver wachten. De Regering heeft thans aan de hand van deze nieu we berekeningen besloten de richtprijs van slachtvarkens per kg geslachtgewicht van f 1.85 op f 2.05 te verhogen met ingang van 27 Oct. j.1. Het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening voegt aan deze mededeling toe, dat nog na der zal werden bepaald of en in hoeverre deze prijsverho ging in de prijzen van var kensvlees voor de consument tot uitdrukking moet komen. De Veevoeder- Situatie in Europa. Minister Mansholt brengt rapport uit aan cle wereld- voedselraad. Op de eerste voorlopige, terstond na de te Genève bijeengekomen derde jaar lijkse conferentie van de F.A.O. gehouden bijeenkomst van de toen ingestelde We reld Voedsel Raad (World Food Council) is op initiatief van de Nederlandse delega tie een Commissie ingesteld, welke voor de World Food Council een rapport zou op stellen over de veevoeder situatie in Europa. In deze commissie (Com- mittee on Animal Feeds) kregen zitting Engeland., Frankrijk, Denemarken en Nederland. Onder voorzitterschap van de Nederlandse Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, S. L. Mans- holt, heeft de Commissie onlangs te Den Haag verga derd. Zij heeft thans haar rapport opgesteld en inge diend. Het rapport, zal op de 4 November a.s. aan te van gen eerste formele vergade ring van de wereld Voedsel Raad te Washington bij de behandeling van het veevoe dervraagstuk aan de orde komen. De melkprijs voor veehouders. Toen op 28 Sept. j.1 de winterprijs van 17 cent voor melk inging, is reeds mede gedeeld, dat los van deze prijs eind October 1947 de jaarprijs, welke zal gelden tot eind October 1948, zou worden vastgesteld. Deze prijs is thans ingaande 27 October voorlopig vastgesteld op 18 cent per kg bij een vetgehalte van 3.30%. Om deze reden is de winterprijs, geldend tot eind April 1948, voorlopig vastgesteld op 20 cent per kg. De definitieve vaststelling- zal geschieden nadat een grondige bestudering van de rapporten over de kostprijs berekening van het Land bouw Economisch Instituut door de Regering en de ge organiseerde landbouw heeft plaats gehad. Naar het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening nader mede deelt is nog niet bepaald in hoeverre verhoging van de melkprijs zal worden door berekend in de prijs van de melk voor de consument. EEN MOOIE GIFT H.M. de Koningin heeft een gift van f 20.000 ter beschik- king gesteld van de NIWIN voor haar Kerstpakketten-actie Bovendien schonk de Ko-| ningin een gift van f 50.000. voor de hospitaalzorg in Indië, vooral bestemd voor de aan-, koop van materialen voor ra dio-installaties en voor de ar- beidstherapie in de hospitalen c.q. huisvlijt-artikelen in het algemeen. Nederlands geschenk. Ter gelegenheid van de ope ning van het nieuwe stadhuis te Oslo in het voorjaar van 1948, zal de Nederlandse Rege ring een zending bloembollen aanbieden. Geachte Redactie. Hoewel ik niet graag inga op ingezonden stukken, kan ik niet nalaten, hierop thans een uitzondering te maken. In het blad van 25 October j.1. komt de Heer J. Roozen- daal, van Slootdorp, tot de conclusie, dat de Brandweer opgedoekt moet worden. Hoe eerder, hoe liever. Een dergelijke ontboeze ming zal niet bij een ieder opkomen, en zeker niet bij een brandweerman, die in hart en nieren brandweer man is. Is de Heer Roozen- daal dat soms niet Toch wel. Het is waar, dat de grote afstanden in deze Gemeente oorzaak zijn, dat dikwijls kostelijke minuten verloren gaan, want bij brand geldt het wel in de eerste plaats, dat de eerste klap een daal der waard is. Een eerste eis daarvoor is, dat beschikt kan worden over lst.e klas en „snel" materiaal. Vergeet niet, dat dit stadium nog niet weer werd bereikt, om de eenvoudige reden, dat niet alles in één moment ge leverd kan worden, maar „ook" op brandweergebied een levertijd van vele maan den heel normaal is.' Een tweede eis is, dat de leden stuk voor stuk „brand weerman" moeten zijn. ïk meen hierop met een vol mondig „ja" te kunnen ant woorden en hoop dit ook te mogen ervaren met de Heer Roozendaal. zo spoedig hij weer op Slootdorp woont. Het geregeld bijwonen der oefeningen is hiervoor het beste bewijs, want heeft men daarvoor geen tijd over, dan is het beter om te bedanken. Jammer is het, dat er dik wijls zo weinig gered werdt bij een boerderij brand. En ik ben het met een ieder eens, als men beweert, dat het woonhuis van de Heer Kra nenburg b.v. niet gedeelte lijk, maar geheel gered had moeten zijn, zelfs zonder noemenswaardige water schade aan te richten. Wist U wel, dat vaak evenwel soms zelfs nog meer schade wordt aangericht door het bluswater dan door het vuur Het zit 'm heus niet I in het vele water. Als men maar op de juiste piaats het vuur weet aan te pakken. Daarom is een éénhoofdige leiding van zo groot nut en het luisteren naar de leiding Maar dat het materiaal on- i geschikt zou zijn voor een boerderijbrand, ben ik niet met U eens en daarover zal ik het ook nooit eens met U v/orden. Met 1ste klas mate riaal, snelheid, orde, tucht en vastberadenheid zal en moet men succes hebben. En laat het publiek zich dan maar op een behoorlijke af stand houden, in plaats van ons voor de voeten te lopen en (met de beste bedoelin gen) aanwijzingen te geven. Is het denkbaar dat de mensen nóg waakzamer wor den, als ze weten dat er geen brandweer meer zou zijn Ik mag toch veronderstellen dat men in onze tijd toch wel beseft dat het spreek woord „Door de brand uit de brand" niet meer bestaat. En dat men direct handelend op zal treden. Kunt U zich iemand voorstellen, die, als j er een prima brandweer is, I Dat mag het kosten Nieuwe maximumprijzen voor peulvruchten. De Minister van Land- bouw,, Visserij en Voedsel voorziening heeft nieuwe maximumprijzen vastgesteld voor peulvruchten. Met ingang van 25 October mogen aan de consument ten hoogste de volgende P-rijzen per kg berekend worden groene erwten f 0.44 Spliterwten f 0.54 Schokkers f 0.56 Capucij- ners f 0.82 Grauwe Erwten f 1.Bruine bonen f 0.78 en Witte Bonen f 0.80. De desbetreffende prij zen beschikking is afgekondigd in de Nederlandse Staats courant No. 206 van 24 Oc tober 1947. rustig met zijn armen over elkaar naar een het alles vernietigende vuur gaat staan kijken tot de redders komen Ik niet. Inderdaad, en nu ben ik het helemaal met U eens „Er moeten meer voorzorgs maatregelen getroffen wor den „Deuren dicht" „geen ruimte tussen de stropak ken", want dat zijn evenzo- vele schoorstenen. In dit verband wil ik ook wijzen op de na het uitbreken der stal len achtergebleven houten ventilatiekoke-rswat een pracht-schoorstenen in een schuur om het vuur een handje te helpen. Vraag ons ze te mogen verwijderen, en anders sluit ze van onderen af met een stuk' blik. Het eerste is echter verreweg het beste. „Het aanschaffen van eigen blusmiddelen", zoals één of meerdere snelblus- sers." „Niet -roken in de schuur" „Geen lucifers in het bereik der kinderen." Gaarne zou ik hieraan nog willen toevoegen „Wees netjes in en om Uw boerde rijen:" Een mooie aanleg voor de boerderij, dat gaat best, maar wist U wel hoe brandgevaarlijk spirmeweb- ben zijn Zoiets als bus kruit. Verwijder ze regelma tig, óók uit de nok van Uw dak. En waarom Uw kaf ver branden op minder dan 50 meter afstand van Uw ge bouw en bij felle wind op geringer afstand dan 200 meter Wist U dat U boven dien strafbaar bent wanneer dit wel gebeurt En waarom Uw benzine, petroleum en olie niet bui ten uw gebouwen opgesla gen Eén ongelukje en het is te laat. Bovendien stelt U de brandweer bloot aan gro te gevaren. Waar een wil is, is een weg. Bij iedere boerderij een brandkraan, was niet kwaad, en iedere pachter eigen slan gen enz. was ook niet kwaad. Ik ben benieuwd welke pach ter, die toevallig een brand kraan vlak bij zijn boerderij heeft, komt v-ragen hoeveel en welk soort materiaal hij j moet aanschaffen. Tot het geven van alle inlichtingen ben ik gaarne bereid. Stand pijp, sleutel, 2 x 140 m. slang (men heeft dan 2 stralen), 2 straalpijpen enz. Kosten circa f 1000.Slangen om de 3 a 5 jaar, mits prima verzorgd, vernieuwen kos ten circa f 800.Voor 500 boerderijen een kapitaal van MAANSTANDEN 1947. Woensdag 29 Oct. V. M. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 30 October 3.37 8.54 31 October 9.10 9.28 1 November 9.47 10. 6 2 November 10.26 10.48 circa f 500.000.Wat een pracht van een brandweer ware daarvoor aan te schaf fen. Radiografische melding en alarmering langs de we gen suizende automobiel spuiten enz. enz. Zoals U begrepen zult heb ben, liggen mijn ideeën an ders dan de Uwe en wil ik het nog wagen met de „oude" al is het dan een nog lang niet volmaakte en af doende „methode." Laten we echter gezamenlijk proberen deze te perfectionneren, on ze beste krachten te geven en onszelf, te critiseren, daarbij van het publiek en alle gemeentenaren die me dewerking, voorzichtigheid en waakzaamheid verwach tende, waar wij het niet zonder kunnen, opdat de laatste verzuchting van onze brandweerman Roozendaal in zijn ingezonden stuk nog eens werkelijkheid moge worden. Met dank voor de plaat sing, hoogachtend, W. POSTEMA, Hoofdbrandmeester v. d. Vrijw. Gem. Brandweer, Wieringermeer. Vei ruiming der levensmiddelen legeling voor bijzondere arbeid Ondanks de toeslagen, wel ke arbeiders ontvangen, die bij hun arbeid meer dan normale lichamelijke inspanning aan de dag moeten leggen, bestaan er voor hen grotere verschillen tussen hetgeen zij in totaal aan voedingsmiddelen ontvangen en hetgeen zij theoretisch nodig hebben dan voor diegenen, die normale lichamelijke arbeid ver richten en dus geen toeslag ontvangen. In de afgelopen zomer be sloot de Regering om binnen het kader van deze bijzondere toewijzingen een zodanige wij ziging in de regeling aan te brengen, dat de relatieve ver schillen ongeveer genivéleerd zouden worden. Deze regeling is thans ge reed en tieedt op 23 Novem ber a.s. in werking. De nieuwe regeling vormt in een groot aantal gevallen een verruiming in vergelijking met de oude. Zo ontvangen thans allen die voor een toeslag in aanmerking komen, suiker. Zij, die landarbeid verrich ten, ontvangen een gewijzigde toeslag gedurende een geheel jaar. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1