UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. VRIJHEID. OP EN OM DE TERP. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 1 November 1947 Tweede Jaargang No. 98 IMdactle Secretariaat Ik-ppolytvBhoel Wieringen. Klleftstraat 12, Telel. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leett, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Joh. 8 36. Indien dan de zoon U zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Geen aardse macht begeren wij Die gaat wel ras verloren Ons staat de sterke Held ter zij, Die God ons heeft verkozen. Vraagt gij Zijn naam zo weet, Dat Hij de Christus heet, Gods Eengeboren Zoon, Verwinnaar op de troon De zeeg' is ons beschoren Er is een woord, dat als toverkracht de mensenhar ten grijpt. Het klinkt in het heden, als de herinnering aan oude gouden tijden en als de profetie van een be tere en schone toekomst. Dat woord heeft mensen bezield tot de edelste daden, en de grootste ongerechtig heden zijn op haar rekening geschoven. Bloed en tranen heeft dit woord over de aar de gebracht, en nog altijd heeft dat woord de mensen harten in haar greep, het heeft niets van haar tover kracht verloren. De slaaf dorst er naar in zijn keten, de zieke bidt er om in zijn smarten, de dagloner ver langt er naar in het zweet zijn aanschijns. Er zijn tij den, waarin dit woord als een stormwind gehele volke ren aangrijpt, in mensen harten als een vuur gaat branden, als een koorts in de aderen gloeit, als evan gelie van alle lippen vloeit. Wij kennen dit woord, dat is in ons hart en in onze mond. Het is Vrijheid Wat is dat voor een woord Is het waarheid of leugen Komt het van de hemel of uit de hel Is het bereikbaar of blijft het ideaal Wij bege ren het, en bezitten het niet, wij zijn gebondenen. Gebonden met vele banden, dat is de breuk van het men senleven, het juk op zijn schouders, het kruis dat smart. Want God heeft de mens geschapen om heer, koning te zijn, als een vrij schepsel met een van blijd schap zingend hart, te leven tot eer van zijn schepper, niemand boven hem als zijn God. De mens keerde God de rug toe en vergat Zijn ge bod, en verloor zijn Konin klijke vrijheid. Velen zijn ge komen met de belofte cns vrij te maken, steeds vaster zijn wij gebonden. Wij zuch ten in de macht van zonde, dood en hel, en verlangen naar vrijheid, de vrijheid die maa-r niet komt. Waarom niet Omdat wij ons niet omkeren. Wij staan met het aangezicht naar de goden dezer eeuw, christelijke en onchristelijke, wij verwach ten het van hen, mensen, als wij, gebondenen, in de macht van zonde, dood en hel. Achter ons staat Hij die ons bevrijden kan en wil, Jezus Christus. Niemand en niets kan ons verlossen, alles en allen zullen ons teleur stellen. Onze nood en ar moede is, dat wij alles ver loren hebben, en wij hebben ons zelf overgehouden. Wij moeten van ons zelf verlost werden, dan zijn wij vrij. j Jezus Christus is de verlos ser. En nu is het aan ons, vasthouden aan onze goden dat is aan ons zelf en onder- Het begint e»r op te lijken, dat de heren bouwers mijn weddenschap hebben aange nomen. De N.V. Kingma is in de Terpstraat met man en macht bezig aan de amb tenaarswoningen, terwijl de Woningstichting in de Raad huisstraat in allerijl aan het bouwen is getogen. Momen teel is de Raadhuisstraat aan de winnende hand. Het gaat trouwens met de gehele bouwerij in Wierin- gerwerf uitstekend. Het is wel, voor de eerste maal, dat dit gezegd kan worden. Maar waar er al zoveel critiek is geleverd voor het zover was, wil ik de eerste zijn die eert wien ere toekomt. De Stern- straat is in een snoep om hoog gegaan, zodat men de ze week al aan de laatste woning bezig was. Het af werken zal trouwens nog wel enige tijd in beslag nemen, want daarvoor is er een te kort aan stucadoors. Maar de Amsterdammer metsela ren hebben hier een pluim verdiend. Met de Ger. Kerk gaat het ook prima. Aanne mer Tuin uit Den Helder schiet heel goed op. Ook met de Katholieke Kerk is thans een begin gemaakt. Voor de Herv. Kerk moeten de ste nen blijkbaar nog gebakken worden, doch ondanks dat is er kans op, dat het ge bouw toch binnenkort in gebruik kan worden geno men. In de Meeuwstraat komt een steeds groter aantal oude bewoners terug. Alle maal hartelijk welkom vrien den, ook de nieuwelingen, waaronder peadagoog en Heilige Hermandad. Voor ongehuwden is dit tevens een uitkomst, omdat verschillende Meeuwstraat- bewoners reeds zo vriendelijk waren hen in pension te nemen. Het betondorp zag zich eveneens verrijkt met een peadagoog en nog wel van de oude, zij het dan gepro moveerde, garde. De totaal verwaarloosde tuin voor diens woning zal hem nog wel hoofdbrekens kosten. Nu we het toch over ver waarlozing hebben moet ik een klacht vermelden van Gemeentewerken, welks werkzame korps reeds gerui me tijd de strijd tegen de verwaarlozing heeft aange bonden, doch dan plotseling moet constateren, dat de Terpstraat voor sommige lieden als vuilnisbelt moet dienst doen. Dat kan na tuurlijk niet. Alle mogelijke vuiligheidjes kunt U meege ven met de vuilniswagen. Overigens biedt die ene kant van de Terpstraat toch OVER OPBOUW. maar een droevig beeld. Daar liggen fundamenten, te wachten om opgetrokken te worden, maar dit is de ei genaars onmogelijk door de zuinige schade-regeling. Hoe lang nog zal deze bevolkings groep op zijn recht moeten wachten Zijn daarvoor nu èn de Minister èn de Tweede Kamerleden hier geweest Kistemaker had wel gelijk toen hij indertijd niet veel vertrouwen aan de dag legde. Maar hoe die het nu klaar speelt om toch te gaan bou wen is me een raadsel. Of zou Lieftinck hem onder de toonbank vandaan hebben geholpen Op de Terp begint het werk op te schieten. Het dode hout werd geruimd en vond zijn weg naar menige dorpskachel, die in de brand moest vanwege de plotselinge koude. Na de mooiste maanden, die we ooit in de polder beleefden viel de koude Oostenwind uit de eerste hand er fris in, evenals de mist, die on danks een goede bewegwij zering nog velen op een dwaalspoor bracht. De open bakkersgarage bleek een dezer dagen een uitkomst te zijn voor een automobilist uit St. Pancras, die zijn benzine had verre den. Hoe hij het klaar ge speeld heeft is nog een raad sel, doch de andere morgen vond de bakker op de lege autobank een briefje, waar op de verklaring, dat ge leende acht liter benzine uit bakkersauto op volgende tocht door de polder zal worden betaald. Getekend Volkers. Tenslotte nog mijn dank aan de schilleboer voor zijn komst. Bewaart U nu de schillen voor hem lezers MARJA. Wieringerwerf, 31 Oct. 1947. Waardebonnen Consumentencred'ïet. Bij beschikking van de minister van financiën zijn met ingang van 20 October j.1. wederom waardebonnen van het consumentencrediet geldig verklaard, n.1. de bon nen 18, 22 en 23. gaan in ramp en nood. Wij zeggen immers dat deze we reld ondergaat aan egoisme. Of ons omkeren en Hem vragen Here verlos mij Hij verlost ons. Hij verlost allen die het willen en vra gen. Hij maakt ons waarlijk'! vrij. Dit is de blijde bood- schap in deze in zichzelf ver- loren wereld. De blijde bood- j schap voor naar vrijheid i dorstende mensen, God heeft ona lief. O. DEEN. I Geldig van 2 Nov.15 Nov. Bonkaarten KA, KB, KC 711 Serie Q Q03 Diversen 100 gr. bloem, zelfrijzend bak meel of kindermeel Q04 Diversen 750 gr. sui ker, boterhamstrooisel, chocolade, suikerwerken of 1500 gram jam, stroop, enz. Q05 Diversen 250 gram zachte zeep. Bonkaarten KD, KE 711 Serie Q Q16 Reserve 500 gram bloem enz. Q13 Diversen 100 gram bloem enz. Q14 Diversen 250 gram suiker enz. Q15 Diversen 250 gram suiker enz. Q16 Diversen 250 gram suiker enz. Q17 Diversen 500 gram zachte zeep. TOESLAGKAARTEN Q21 Suiker 250 gram suiker enz. Tabak- en Versnaperingen Q01 Tabak 2 rants. siga retten of kerftabak Q03 Tabak 2 rants. siga retten of kerftabak Q01 Versnaperingen 200 gr. chocolade of suiker werken, suiker enz. Q03 Versnaperingen 100 gr. chocolade ena. ALLES VOOR JAPI Wie is Japi, wat is Japi Wij zullen uit de droom helpen waarde lezers. Wel eens gehoord van pa pierschaarste Natuurlijk. Alle couranten hebben er vol van gestaan. Nog dagelijks ondervindt de pers, ook wij, het nadeel daarvan. Zij is oorzaak dat de couranten in hun ont wikkelingsgang worden ge remd, dat zij op beperkt for maat moeten uitkomen, niet „maar raak" kunnen druk ken en.... U bijgevolg ge dwongen veel interessant nieuws moeten onthouden. Niet alleen is een groot deel van de papierproductie be nodigd voor de couranten, doch ook voor culturele, wetenschappelijke en onder wijskundige doeleinden, zo- als voer boeken, tijdschrif ten etc. etc. De Nederlandse papierfa brieken hebben voor de ver vaardiging van papier drin gend behoefte aan oud-pa pier. Nog dagelijks gaan in ons land grote hoeveelheden oud-papier, die zouden kun nen worden gebruikt als grondstof voor de papier fabricage, verloren. Dit be tekent verminderde produc tie enhet kost deviezen omdat thans moet worden betaald voor invoer van pa pier uit het buitenland. In verband hiermede is door Z. E. de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen is overleg met Z. E. de Minister van Econo- sche Zaken een grote actie ingezet om de bemiddeling van de schoolgaande jeugd in te roepen voor een groot- j scheepse inzameling van j oud-papier, de z.g. „Jeugd- actie Papierinzameling" (J. A. P. I.) Via pers, radio, dagbladen, film etc. zult U meer van J.A.P.I. ho ren en de schoolkinderen zullen van meester of juf frouw de nodige instructies krijgen. Aanstonds wordt de gehe le Nederlandse schooljeugd aan het werk gezet. Zij zal iedere woning aan een gron dige inspectie onderwerpen onder het motto „De on derste snipper boven." De opbrengst van het pa pier er geldt voor het ge hele land een uniforme prijs komt in een aparte schoolkas en kan b.v. ten goede komen aan schoolreis jes e.d. Bovendien looft het Ministerie nog premies uit voor de plaatselijk meest geslaagde actie. Onnodig een beroep te doen op de ouderen de jeugd hierin zoveel mogelijk bij te staan. Maakt af en toe eens j een bundeltje klaar Ge doet j er een goed nuttig werk mee. Er valt nog wel wat op te ruimen De Nederlandse jeugd zal zich niet onbetuigd laten en zeker trachten van J.A.P.L een grote JAAP te maken. Dat mag het kosten DE PRIJS VAN PASFOTO'S. Voor pasfoto's is, zoals be kend, een maximumprijs vastgesteld van f 0.75 per 3 stuks en voor elke 3 af drukken meer f 0.25. Het Directoraat-Generaal van de Prijzen vestigt er de aandacht op, dat voor z.g. spoedopnamen, welke bin nen enkele uren klaar zijn, niets extra mag worden be dongen. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 5 Nov. L. Kw. Aardappelmeel in het brood. Daar de voorraden brood- bloem in ons land in de laat ste tijd zijn teruggelopen tengevolge van de bekende moeilijkheden in de graan- voorziening, is het tijdstip, waarop de bloemmelange met aardappelmeel in d: bakkerij verwerkt zal wor den, dichterbij dan aanvan kelijk is medegedeeld. Na dat van 26 October af de maalindustrie begonnen is 5 procent aardappelmeel in de broodbloemmelange te mengen, duurt het nog maar twee weken alvorens brood van de nieuwe samenstelling gebakken wordt. Aad van Leeuwen over het Stopperspil - systeem. Bij De Boekerij te Baarn zal half November verschij nen „Voetbal kreeg een an der gezicht" door Aad van Leeuwen, de bekende Sport- commentator van de radio, met een voorwoord van Ka- fel Lotsy. In dit. voetbalboek geeft Aad van Leeuwen een po- populaire uiteenzetting waarom het stopperspilsy- steem gespeeld moet worden en hoe het gespeeld moet worden. Het doel van deze uitgave is het spelen en vooral ook het aanschouwen van voet balwedstrijden tot een groter genot te maken, door te la ten zien wat de moeilijkhe den, de eisen, doch ook de aantrekkelijkheden van het moderne voetbal zijn. Dertig fraaie foto's op kunstdrukpapier en een vijftal situatie-tekeningen verlevendigen de tekst. De boeren in Amerika. Tijdens de vergadering van de Chr. Jongeboeren en Tuindersorganisatie, afd. Wieringermeer, welke j.1. Vrijdag in Hotel Smit werd gehouden sprak de heer C. M. Gehzels uit de Haarlem mermeer over zijn indruk ken uit Amerika, opgedaan tijdens zijn reis van twee maanden door de Verenigde Staten in de afgelopen zo mer. De 35 leden en enige gas ten hebben ruimschoots ge noten van deze interessante beschrijving, speciaal van het leven der boeren in de Nieuwe Wereld. Op de vele vragen, die na de pauze loskwamen wist de heer Gehzels naar genoegen- te antwoorden. Het was een leerzame causerie. Tevoren kwamen enige huishoudelijke zaken aan de orde. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 3 November 11.11 11.35 4 November 0. 1 5 November 0.30 1. 1 SUIKER EXTRA. Twee ons met Sint Nicolaas en met Kerstmis. In verband met St. Nico laas en Kerstmis zal twee maal een extra-rantsoen van 200 gram suiker worden verstrekt. Deze extra-suiker wordt voor alle leeftijdsgroepen be schikbaar gesteld. EEN ONS EXTRA VLEES Voor het tijdvaK van 30 Oc tober tot en met 8 Nov. zal de bon Q 06 diversen geldig zijn voor een extra rantsoen van 100 gram vlees, BENZINE 3 ct. DUURDER De prijs van benzine, wel ke thans aan de pomp 22 cent per liter bedraagt, zal binnen- afzienbare tijd worden ver hoogd tot 25 cent per liter. Vooropgesteld althans. dat de volksvertegenwoordiging het zo juist ingediende wetsont werp tot verhoging van het in voerrecht op benzine goedkeurt SPELDEPRIKKEN van Spatter Spotspiegel. Ter rechtvaardiging. De ondergetekende maakt hiermede bekend dat zij be richt heeft ontvangen, dat zij ongegrond meer dan twee jaar de bewoners van de Kwelwegen heeft beroofd van hun vrijheid. Zij geeft diegenen, die haar afwezigheid hebben bevorderd hiermede de ge legenheid tot nadenken, ter wijl zij haar oprechte dank betuigd aan allen, voorname lijk het bewakingspersoneel voor het. in haar gestelde vertrouwen. Aangezien zij evenwel lang niet zonder fouten was, ver zoekt zij ook hiervan zo spoedig mogelijk te worden hersteld en teruggebracht te worden naar haar vroegere plaats tussen de oevers van de Kwelvaart. HET PONTJE. 30 October 1947. Vroeger Hoge Kwelvaart. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 1 Nov. 16 uur tot. Maandag 3 Nov. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 2 NOVEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1