UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Ie EEUWFEEST POLDER WAARD NIEUWLAND. Woensdag 5 November 1947 Tweede Jaargang No. 99. re' i.- R*d*ctle SecretariaatKlleltstraat 12, ■lppolytuehoel Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag! Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Eenvoudig doch gezellig feest. Zaterdag j.1. is dan het 100-jarig bestaan van de polder gevierd. Des middag's recipieerde het dagelijks bestuur (dijkgraaf en beide bestuur (dijkgraaf en hoofd ingelanden), en ingelanden met hunne dames in Hotel de Haan waar mede door de fraaie bloemstuk ken, o.m. van het Heemraad schap Wieringen, het ge meentebestuur, de polder WaardGroet, personeel ge maal Leemans etc. een ge zellige sfeer heerste. De ver schillende bezoekers vonden een gastvrij onthaal. Inzonderheid werden ge lukwensen uitgesproken door de Heer Kistemaker namens de Polder WaardGroet, waarbij op de nauwe belan gen verwantschap tussen bei de polders, mede door de vele dijkgraven van dezelfde stam, werd gewezen. Thans is één dier stam, de Heer Jn. Breebaart zelfs dijkgraaf van beide polders. Ook de rentmeester-Dijk graaf van de Wieringermeer, Ir. Ovinge, complimenteerde het bestuur. Spr. wees op het regelmatig contact van het Heemraadschap Wierin germeer met de polder W. N. in verband met allerlei voor zieningen. Laatstelijk o.m. nog over de verbinding Wie- rin germeerWieringen. Spreker hoopte dat de Polder éénmaal weer een goede verbinding zal krijgen met de Wieringermeer. Burgemeester Kolff die de betekenis van de polder voor onze gemeente naar voren bracht, prees de prettige sa menwerking tussen gemeen te en polderbestuur bij de behartiging van gemeen schappelijke belangen en bracht dank voor de onder vonden medewerking. De Dijkgraaf, de Heer J. Breebaart dankte de spre kers voor hun gelukwensen. 's Avonds werd in Hotel de Haan een gezellige intieme feestavond gehouden. Be stuur, hoofdingelanden, in gelanden, personeel, grond gebruikers en vrijwel de ge hele polderbevolking en vele andere genodigden, onder wie de Burgemeester en zijn familie, waren aanwezig. De zaal had een bijzon der cachet door de vele bloe- ,men en opvallend was de fraaie plattegrondtekening van de polder met de boer derijen daarop ingetekend, alsmede een schild waarop alle namen van bestuurders, hoofdingelanden en perso neel van 1847 waren ver meld.. Het gezelschap, naar schatting bestaande uit rt 200 personen, werd welkom geheten door de Dijkgraaf, de Heer Breebaart. „Ook al is onze polder klein," aldus spreker, „toch meenden we dit feest niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan." Spr. memoreer de van de vele pioniers uit de polder nu wijlen de Heren O. J. Bosker en diens vader J. Bosker, aan wie de polder veel dank verschuldigd is. .Voorts werd dank gebracht voor de vele blijken van belangstelling op deze dag getoond en aan allen die aan het welslagen ook van deze avond medewerken. Spreker hoopte dat allen een prettige avond zouden hebben. De Heer J. Bosker Jr. sprak zijn erkentelijk heid uit voor de waarderen de woorden aan zijn broer en zijn vader gewijd. Nog altijd, aldus spr. ligt de pol der onze familie na aan het hart want wij zijn er geboren en getogen. Spr. hoopte dat de polder mocht groeien en bloeien. Vervolgens las de Heer M. Kooij Sz., secretaris-pen ningmeester van de polder, gedeelten voor uit een door hem met grote zorg samen gesteld historisch overzicht van de 100 jaren van het polderbestaan. Reeds eerder is in ons blad een overzicht van de mpolderingsgeschicdenis ge geven. Bepalen wij ons thans dus tot hetgeen de Heer Kooij verder vertelde. Nadat de polder reeds in 1400 en 1532 was bedijkt, deze laatste nog met toe stemming van Keizer Ka- rel V aan enkele poorters van Amsterdam en resp. in 1502 en 1683 ingebroken vond in de jaren 18451847 een derde bedijking plaats. De concessie voor deze bedijking werd verleend aan Mr. Jacob van Hengel, grond eigenaar op Wieringen, en een zekere heer Portman te Alkmaar, die een vennoot schap oprichtten onder de naam „Vereniging tot hypo thecaire geldschieting op het Nieuwland". Reglemen ten werden vastgesteld. Dijk graaf en Heemraden werden benoemd. De eerste dijkgraaf werd Mr. J. van Hengel, Heemraden C. G. van Holl en F. Siewerts, Secretaris N. Poel en penningmeester J. Wijn. Er werd op de polder een le hypotheek gevestigd van f 330.000 en later een 2e van f 35.000.—. Op 3 Mei 1852 werd de polder in het openbaar ver kocht en door de maatschap pij behouden. In 1864 vond verkoop aan verschillende eigenaren plaats. Vanaf de I droogmaking tot 1865 zijn geen gegevens in het archief van de polder te vinden. Toch zijn uit de eerste 19 jaren langs andere weg nog gegevens bekend gewor den en wel in hoofdzaak door bijdragen van de hand van zekere H. Bosker, land bouwer en geëxcamineerd landmeter, opgenomen in de landbouwcourant jaargang 1864 en 1869. Hieruit blijkt dat terstond ha de bedijking ontzaglijke moeilijkheden o.a. wat be treft het bewerken en het Vruchtbaar maken van de grond, afwatering enz. over wonnen moesten worden. De uitkomsten voldeden in gene dele. De grond bevatte te veel zoutdelen en leverde hiet genoegzaam vruchten op. De dijken vorderden gro te uitgaven. De ingelanden lieten de gronden weldra ongebruikt liggen en betaal den hun lasten niet meer. Het bestuur kon zijn ver plichtingen niet meer nako men enz., om die reden vond dan ook de verkoop in 1852 plaats. De maatschappij kocht de polder ver beneden het cijfer der schulden terug. Wat de Heer Bosker schrijft over zijn ervaringen bij het grondgebruik vormt een interessant apart hoofd stuk en wij stellen ons voor daaromtrent te zijner tijd nog eens iets mede te delen. Uit de notulen, vanaf 1865 stipt bijgehouden, deed de Heer Kooij nog talrijke in teressante mededelingen, bv. over de bemaling, het stich ten van gemalen en het is! wel aardig te horen dat in! 1869 een subsidie werd ver leend aan een „Commissie voor de voorlopige kosten tot droogmaking van de Wieringermeer". Reeds toen was daar dus sprake van. In 1870 nam een deputatie van het polderbestuur aan be sprekingen met genoemde commissie deel en in 1874 (verd aan Ged. Staten mede gedeeld dat tegen de indij-' fcing en droogmaking van de Wieringermeer bij (ie polder geen bedenkingen bestonden. In 1891 trachtte notaris maal voor f 25.000.- gebouwd. Inl891 trachtte notaris Obreen de vereenigïng van de polder met het Heemraad schap Wieringen te bewerk stellingen. Het werd kloek van de hand gewezen en het ging ook niet door. In 1901 wordt de Heer O. J. Bosker benoemd tot secretaris. In de aanleg van een tramweg van Ewijcksluis— Schagen werd in 1905 een aandeel van f 1000.geno men. Aan de dijken werden soms grote sommen gelds ten kos te gelegd o.a. in 1917. Ook met de bemaling van I de Hippolytushoeveïkoog, de Gester- en Stroeërkoogl had men bemoeienissen en (net de schippers ondervond men moeilijkheden bij het' gebruik van de Nieuwlander- haven. Electrificatie van de be maling, stagnatie's in de ontwatering, allerlei muta ties in het personeel en het bestuur passeerden vervol gens de revue en de Heer &ooij besloot zijn overzicht met de woorden „Inderdaad, wanneer wij deze polder in de kop van Noord-Holland zeer klein en enig in zijn soort, betreden, vooral in de tijd van de op-» groeiende gewassen, worden we telkens weer getroffen door zijn schoonheid, nog belangrijk vergroot wanneer de gouden zon hoog boven zijn akkers schijnt." Met zekerheid kan worden vastgesteld dat door de la tere bewoners met de groot ste zorg en waardering op het werk der pioniers van 100 jaar geleden is voortge bouwd'.' Vervolg 2e pagina. De bekroning van het Eeuwfeest. De polder krijgt een wapen. In overleg met het Bu reau voor Heraldische Documentatie is voor de jubilerende Polder Waard- Nieuwland een wapen ont werpen. Bij H. M. de Ko ningin zal na de Hoge Raad van Adel worden verzocht dit wapen voort aan te mogen voeren. Het ontwerp is aldus Het schild bevat in sinopel groen, kleur van het land) 3 gouden kronen, geplaatst 2 en 1 met in de schildvoet 2 golvende dwarsbalken in zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen, met een kroonband met 3 fle- mons en 2 paarlen (de al gemene waterschapskroon). De 3 kronen in het wa pen duiden op le de on afhankelijkheidszin, 2de de zelfstandigheid van de ingelanden en 3e de 3-malige herrijzenis van de polder. In het kroonsymbool moet men zien de bekroning van 100 jaar arbeid. De golvende dwarsbal ken als symbool van de strijd tegen het water, wij zend op begrip polder, land op water veroverd. De Tuchtrechtspraak voor de voedselvoor ziening in Sept. 1947. In de maand September 1947 behandelden de ambte haren voor de Tuchtrecht spraak voer de Voedselvoor ziening 6.969 processen- verbaal. Zij deden in die per. 3483 uitspraken, waarbij voor een totaal van f 485.405 aan boeten werd opgelegd. In 2635 gevallen werden schik kingen getroffen tot een to taal bedrag van f 168.794. Het totaal aan opgelegde waarborgsommen bedroeg f 17.445. In 61 gevallen (waarvan 51 voorwaardelijk) werd sluiting van het be drijf bevolen, terwijl 24 ver gunningen (waarvan 13 voorwaardelijk) werden in getrokken. Uitgesloten van een toewijzing werden 13 personen (van wie 10 voor waardelijk). Het Centraal College deed 154 uitspraken in hoger be roep, waarbij voor een to taal van f 71.173 aan boe ten werd opgelegd. In 12 ge vallen werd 'n waarborgsom geëist tot een totaal bedrag van 15.850. Voorts gelastte het Centraal College in één geval onvoorwaardelijke slui ting van het bedrijf, terwijl zes vergunningen (waarvan drie voorwaardelijk) werden ingetrokken. Drie personen werden uitgesloten van een toewijzing. Wieringermeer. Goed zo, Tante Pos. Met ingang van j.1. Maandag wordt in de der- pen een avondbestelling uitgevoerd, zodat men thans tweemaal per dag post kan ontvangen. Oakland op mijn bij Terschelling Negentig mijl ten Noord westen van Terschelling is Vrijdagavond de Oakland, een schip van 6757 ton, op een mijn gevaren. Nadat het schip S.O.S,-sei nen had gegeven, voer de' sleepboot „Oceaan" van de' rederij Doeksen nm negen uur| uit. Zijn hulp was evenwel niet nodig, want het Engelse J schip Hilside bevond zich' reeds bij de Oakland. Van Terschelling af kon men geen verbinding meer krijgen met de bemanning van het schip, waarvan de radio defect geraakt moet zijn. De Oakland zou op eigen kracht verder varen met de Hillside in zijn nabijheid. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind.. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 6 November 7 November 8 November 9 November 1.38 2.19 3. 6 3.54 4.38 5.14 5.46 6.14 Nieuwe bandenbonnen geidig. Tot en met 31 December a.s. is op de bonnen C 32 en j C 33 van de inschrijvingsbe- wijzen voor vervanging van fietsbanden B.I. 612 -resp. B.I. 701 een toerbuitenband verkrijgbaar. De bon D 43 en D 44 van de inschrijvingsbe- i wijzen voor fietsbanden B.I. 610 resp. B.I. 611 zijn t.m. genoemde datum geldig voor een binnenband. Verder is eveneens tot genoemde da tum op bon A 08 van het j inschrijvingsbe wijs voor eer ste montage een buitonband en op bon B 08 van dit in- schrijvingsbewijs een bin nenband verkrijgbaar. PAX-TABAK ZONDER BON Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat van 1 November a.s. af, tabak van het merk „Pax" in veer tig-grams-verpakking zonder inlevering van bonnen mag worden verkocht. Dit geldt zowel voor Pax-1 rooktabak als voor Pax-shag- en pruimtabak, benevens Pax- pruimrollen. Ook kunnen van 1 November af sisgaretten, vervaardigd van Zuid-Amerikaanse tabak, het- j geen op de verpakking is ver- meld, vrij worden verkocht. Alle andere merken tabak en andere soorten sigaretten, met uitzondering van de Vclksherstelsigaretten, mogen niet dan tegen ontvangstne ming van bonnen worden ver kocht DE BEHANDELING VAN HET „PLAN MARSHALL" IN EUROPA Rapport 22-9-~M '47 verstuurd {"le Europees roppori verworpen"j |3-MogendhederO) conferenuoi X I van 27-6-'47S?fol 2-7-'47 IMisMukl) Overname Markten. In de week van 10 t.m. 15 November a.s. zal een nader te bepalen aantal aantal I slachtschapen voor export worden overgenomen op de markten te Sneek, Purmer- end, Hoorn, Schagen, Rot terdam, Woerden, Gouda, Delft en Leiden. WIERINGERMEER VLUG EN VAARDIG. De dames van V. en V. wisten het Zondag in Kol- horn niet tot een overwin ning te brengen. Zwaluwen wist haar uitvallen beter af te werken en Gonnie de Vries werd ondanks haar goede doelverdedigen 3 maal ge passeerd, waar V. en V. geen enkel doelpunt tegenover wist te stellen. De Amerikaanse Vice- Minister voor de Landmacht, William H. Draper, verklaar de onlangs na zijn bezoek aan Japan en Koiea, dat het dringend noodzakelijk is, dat de 2 delen van Korea verenigd worden en dat zo spoedig mogelijk een onaf hankelijke en democratische Koreaanse regering tot stand komt. De Amerikaanse regering heeft nu in een nota aan de Russische regering verklaard, dat zij de kwestie van een onafhankelijke Koreaanse regering op de agenda van de algemene vergadering der V.N. heeft geplaatst, zulks houdt dus een verwer ping in van het Russische voorstel om begin 1948 alle bezettingstroepen uit Korea terug te trekken, daar de V.S. dan pas hun troepen wensen terug te trekken, wanneer dat gewettigd is. De Amerikanen wensen vóór 31 Maart 1948 in de beide zones onder toezicht van de V.N. verkiezingen te doen houden, opdat- een nationale regering zal kunnen worden gevormd. Korea was voor de Japan se capitulatie een deel van het Japanse keizerrijk. Na de Japanse ineenstorting, werd Korea bezet door de Russische en Amerikaanse troepen, waarbij Korea in 2 delen werd gesplitst met als grens de 38e breedtecir kel. De Russische zone telt 8.229.000 inwoners dit is het geïndustrialiseerde deel van het schiereiland. De Amerikaanse sector, waar de landbouw het hoofdbestaans middel vormt, heeft een be volking van 14.565.000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1