UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 15 November 1947 Tweede Jaargang No. 102. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. MAAR.... Ik zal U volgen, Heer, maar. Luc. 9 61. „Maar".... een woordje van vier letters, dat de mens zo gemakkelijk op de lippen neemt en eindeloos herhaalt. „Maar"en dan volgt de reden, waarom de mens zijn plicht verzuimt, waarom hij zich aan zijn taak ont trekt. „Maar"een machtig woordhet verijdelt de schoonste plannen en doet de beste voornemens misluk ken. „Maareen treurig, een ellendig woc»rd, indien het als nasleep komt op een toe zegging en dient om de af tocht te dekken en men zich toch weer terugtrekt, het goede besluit onuitgevoerd blijft. „Maar".... de slagboom tussen woord en daad, zoals het ook voor de man in het Evangelieverhaal het grote beletsel was, toen hij tot Jezus sprak „Ik zal U vol gen, Heer, maar Er zijn nog al wat „maar's", ook in onze tijd. Daar is het weifelend „m a a r", gebruikt doc-r de onzelfstandige, besluitenloze mens, die heen en weer ge slingerd tussen ja en neen, tussen pro en contra, maar steeds aarzelt een beslissing- te nemen. Zo zal de man geweest zijn, van wien liet Evangelie vertelt, dat hij tot Jezus zeide „Ik zal U volgen Heer, maarlaat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten." Vervolgens is er het u i t- stellend „m a a r", ver derfelijk in zijn gevolgen, welke getuigen van slapheid en onverschilligheid. Zeker men heeft geen bezwaar te gen onze plannen, men wenst ons streven te steunen, maarmen stelt uit. De Spaanse dichter Cervantes heeft eens gezegd langs de straat van „straks" komt men aan het huis van „nooit". Opbouw Prachtig. Doch hoe groot de bewon dering of toegezegde mede werking ook moge zijn, het blijft meestal bij enige sym- phatieke woorden of een mooi klinkende belofte. Voor allen, die zo gaarne uitstel len geldt dit gedichtje Laat nimmer iets tot morgen staan, Wat heden dient te zijn gedaan, Morgenmaakt de handen traag, Daarom, doet uw plicht.... vandaag. Jezus sprak in het beken de Evangelieverhaal tot één der mannen„Volg mij." Doch ook deze stelde de be slissing uit en antwoordde „sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te be graven." Deze mens en ach hoe ve len met hem wensen uitstel uitstel en nog wat wachten, eer zij het goede doen, de hand aan de ploeg slaan, de maatschappij en gemeente helpen opbouwen.... eer zij Jezus volgen. Willen wij waarlijk onze plicht doen jegens mens en maatschappij, kerk en staat, EEN REISBOEK „WIERINGEN.' Reeds maakten we melding van het feit dat bij Rutgers Uitgeverij te Naarden een z.g. Reisboek is verschenen, geschreven door Okko Ha verkamp, getiteld „Wierin gen, het eiland in de Wie- ringermeer." Eeri titel te merkwaardiger daar Hoofd stuk I het opschrift draagt „Het eiland dat geen eiland is." Na een inleidend woord van Burgemeester Kolff en de Ver. voor Vreemdelingen verkeer geeft H. in een acht tal hoofdstukken, verlucht met enkele zeer verdienste lijke tekeningetjes o.a. van de Afsluitdijk, de Kapel, de kerk te H.-hoef, de oude Vermaning op Stroe, de ingang van een eendenkooi (als „de toegang tot sprook jesland") en een kaart van Wieringen, zijn in druk ken weer. Van een reisboek mag men verwachten dat dit is een gids voor de vreemdeling, practisch ingedeeld, ant woord gevende op alle moge lijke vragen, met een aan trekkelijk overzicht van be zienswaardigheden e.d. Aan deze eis voldoet dit Wieringer reisboek in onvol doende mate. Het is meer een biographie, een levensbeschrijving en daarin is veel geschiedenis verwerkt dat naar wij menen de vreemdeling- behoudens een enkele, slechts matig zal interesseren. H. heeft kans gezien 71 blz. aan Wieringen te wijden doch eerst op blz. 55 vinden we enkele pagina's over de bezienswaardigheden van ons ex-eiland, zéér onvolle dig en met vele onjuisthe den, die van een weinig degelijke behandeling van de blijkbaar in hoofdzaak langs informatorische weg verkregen stof, getuigen. Hetzelfde kan gezegd wor den van de verdere inhoud. De schrijver doet o.a. in zijn historisch overzicht nogal eens een beroep op de be kende geschiedschrijver F. Allan van wie hij een groot bewonderaar blijkt te zijn. Aan-de betrouwbaarheid van Allan's geschiedkundige werken wordt echter nogal eens getwijfeld. Haverkamp geeft in een zeer luchtige verteltrant een goed bedoelde poging de droge stof zo aantrekkelijk mogelijk op te dissen van de hak op de tak in 15 blz. de geschiedenis van Wierin gen na eerst 8 pagina's te hebben benut voor een be schrijving van de wijze waarop men Wieringen kan dan past ons geen „maar," doch moeten wij getuigen, krachtig en spontaan, uit het diepst van ons hart „Heer, ik zal u volgen." God roept ons, broeders, tot de daad, Zijn werk wacht treedt dan aan, en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan. Wij weten, dat, wat komen mag, toch hij slechts wint, die waagt, en, wie zich zeiven geven wil, door 't donker vlammen draagt. Ds. A. P. Goudsbloem. bereiken. Veel concreets be vat dit laatste niet en we kunnen dan ook de gegeven aanbeveling om alvorens op reis te gaan eerst eens ter bevoegder plaatse naar de reisgelegenheid te informe ren, ten volle onderschrijven. Het „reisboek" geeft ons daaromtrent n.1. geen op heldering. En verder Wat heemkunde, wat folklore, iets over boerde-1 rijen, het dialect, het vrijen,! de tulemarkt, de speulwa-1 gens, over hullen en bub-1 bekapers etc. etc. Dit vooral is voor de Wie- ringers wel interessant. Het vormt het beste deel van dit boekje en iedere Wieringer moet daarvan kennis nemen. Tenslotte beveelt de schrij ver een bezoek aan de Wie- ringermeer aan en hij ver meldt ook nog enkele bij zonderheden, o.a. dat bij alle drie de dorpen vluchtterpen zijn aangelegd en dat het bestuurscentrum thans in Middenmeer zetelt. En de waarde van dit boekje Heb is duidelijk dat com merciële overwegingen tot de uitgave hebben geleid. Idiële waarden bezit het niet. We proeven uit dit ge schrift. niet de liefde voor ons eiland. De bekoring van ons landschap is de schrij ver vreemd gebleven. De mentalp'teit der bevolking is op vele punten niet vol doende aangevoeld. Onbe kendheid met en onvoldoen de inzicht in vele zaken worden gecamoufleerd door de tot het einde behouden luchtige vaak spottende be toogtrant. We zeiden het reeds, voor de vreemdeling bezit dit reisboek weinig practische waarde. Voor de Wieringers is het ongetwijfeld een aardig werkje, er komen leerzame dingen in voor, en ieder zal er prijs op stellen het te bezitten. De keurige omslag doet ieder er als 't ware naar grijpen, al zal de prijs ver moedelijk velen weerhou den zich het eigendomsrecht te verzekeren. Medemblik. BOMEN - AANPLANT. Nog dit jaar hoopt men langs verschillende straten in Medemblik weer bomen te planten. Vooral populie ren schijnen bij het gemeen tebestuur populair te zijn, want de meeste nieuwe be plantingen zullen uit deze bomen bestaan. De plantsoenen op de Dam zijn reeds van struiken en bomen voorzien. Vorige week arriveerden meerdere zendingen jonge bomen en struiken in Rad- boud's veste. Arbeiders van de afdeling plantsoenen van gemeente werken zijn thans bezig deze bomen en struiken te plaat sen rond het gemeentelijk sportpark, terwijl ook een aantal nabij het raadhuis zullen worden aangebracht. Het beplantings-schema werd ontworpen door het Staatsbosbeheer. Bescherm U zelf, bescherm het kind. Om dan pardoes met de deur in Uw huis te vallen, er wordt een financiële bijdrage van U gevraagd. Een kleine gift, die uiteindelijk ten bate van het gehele Nederlandse volk, dus ook ten bate van i Uzelf komt. In een periode welke geluk- j kig achter ons ligt, heeft eens iemand laten beweren, dat zonder hem, Nederland geenj toekomst meer zou hebben, j Wij hebben het niet geloofd en wij geloven het vandaag nog niet. En tóch blijft die toekomst van ons land in ge- vaar, indien wij geen behoor lijke reserve-burgers kweken. Deze bouwers van de toekomst zijn de kinderen van vandaag. En onder die kinderen is een verbijsterend aantal dat het! rechte spoor is kwijt geraakt en op dwaalwegen is geraakt, j die voor grote mensen altijdj voeren naar gebouwen met' tralies voor de ramen. Onge- j hoorzaamheid aan de ouders,' straatschenderij, diefstal, in- braak, oneerlijkheid, verre-] gaande baldadigheid en een ontzettend gemis aan schaamte1 gevoel, zowel bij jongens als bij meisjes, zijn maar enkele afwijkingen, waarmede ouders en opvoeders vandaag meer: dan ooit te doen hebben. De officiële kinderbescher- ming in Nederland, de in fe deratief verband opgenomen tehuizen, opvoedingsinrichtin gen en scholen, waar correc-i tief wordt opgetreden, ver keert in grote nood. Deze te-] huizen zitten vol; kinderen, die feitelijk niet in elkanders nabijheid mogen leven, wonen] onder één dak, jongens en' meisjes, van wie het overdui-j delijk is, dat zij in een pleeg gezin thuis horen en niet in een inrichting, moeten dage-! •lijks verkeren met een jeugd, voor wie de inrichting nu een maal de aangewezen plaats is. De oorlog heeft niet alleen' de criminaliteit onder de' jeugd onrustbarend doen stij-j gen, maar bovendien een zó' dikke streep door de bereke-j ningen der kinderbescherming gehaald, dat alle krachten van geheel Nederland gemobili-j seerd zullen moeten worden j om de toekomst van het land te beveiligen. Zesduizend zogenaamde voog dijkinderen b.v. kunnen op Geldig van 16—29 Nov. 1947. Bonkaarten KA, KB, KC 711. Serie R. R04 Diversen. 500 gr. suiker boberhamstrooisel, choc., suikerwerken of 1000 gr. jam, stroop, enz R05 Diversen. 225 gr. huis houdzeep of 180 gr. toi letzeep. Bonkaarten KD, KE 711 Serie R. R16 Reserve. 500 gram bloem, zelfrijzend bak meel, kindermeel of kin- derbiskwie. R11 Diversen. 250 gr. suiker, enz. of 500 gr. jam enz. R12 Diversen. 250 gr. suiker enz. of 500 gr. jam enz. R13 Diversen. 450 gr. huis houdzeep of 360 gram toiletzeep. TOESLAGKAARTEN. R21 Suiker 250 gr. suiker enz. of 500 gr. jam enz. Tabak en Versnaperingen. R01 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak. R02 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak. R03 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. R01 Versnaperingen 200 gram choc., suikerwerk, suiker enz. of 4-00 gram jam, enz. R03 Versnaperingen 100 gram choc., suikerwerk, suiker enz. of 200 gram jam enz. De reeds aangewezen bon R03 Vlees is geldig tot en met 22 November.' De niet aangewezen bonnen van Serie Q kunnen worden ver nietigd. De gewraakte coupure. Deze week hadden weder om enige kleine verkeerson gevallen plaats nabij de spoorwegovergang bij de coupure in de Westerdijk. Wij maken slechts mel ding van het volgende. Een kinderwagen, waarin een halfjaar oude baby, dreigde gekraakt te worden door een volgwagen van een grote vrachtauto, welke vanuit Medemblik de Wie- ringermeer inreed. Gelukkig slaagde de moeder erin, om de kinderwagen tijdig opzij te trekken zodat erger kon worden voorkomen. De bui teling welke de kinderwagen met baby maakte, had ge lukkig geen kwade gevolgen, alhoewel moeder en kind danig geschrokken bleken. Hoe lang nog Prijsverhoging Boter Aangenomen moet worden dat de prijs van boter met ongeveer 90 cent per kilo zal worden verhoogd. dit ogenblik niet worden on dergebracht. De grote gestich ten hebben zeker vier millioen gulden nodig om verder te kun nen functionneren, enz. enz. Het is bitter te moeten con stateren, dat het Nederlandse volk niet inziet, dat kinderbe scherming een nationale zaak is en geen liefhebberij van een aantal dames en heren, die niets anders te doen heb ben. Naast de te geringe subsi die die het Rijk in de kosten voor de kinderbescherming bijdraagt, vormde ieder jaar een bron van inkomsten de ver koop van de kinderpostzegel. Deze baten, Welke bestemd zijn voor de kinderbescher ming en voor de uitzending van zwakke kinderen, be dragen ongeveer f 250.000.-, hetgeen een druppel is op een gloeiende plaat. Het kleine Zwitserland brengt door middel van de kinderzegels voor zijn kinder bescherming jaarlijks een mil lioen gulden op. Moet Neder land daarbij achter blijven Teneinde nu de nodige mid delen voor de kinderbescher ming te stimuleren, zal vóór de verkoop van de kinder postzegel een nationale St. Ni- colaas luisterwedstrijd gehou den worden op 21 Nov. a.s. Nadere bijzonderheden over deze wedstrijd volgen. Nieuw systeem broodbonnen. Volgende week worden de nieuwe bonkaarten in gebruik genomen van vereenvoudigd )nodeL De bonnen geven recht op 2CC0 gram en er zijn altijd wis selbonnen te gebruiken. De bonnen zijn één week geldig. SCHOENEN. De prijs van schoenen zal met 6 pCt. worden verlaagd. De prijs wordt voortaan in de hielvoering of de zool ingestempeld. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind.. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt, MAANSTANDEN 1947. Donderdag 20 Nov. E. Kw. Vrijdag 28 Nov. V. M. Vrijdag 5 Dec. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 16 November 10.21 10.39 17 November 10.58 11.18 18 November 11.37 11.59 19 November 0.21 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 15 Nov. 16 u. tot Maandag 1" Nov. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. 1 ZONDAG 16 NOVEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. WIJZIGING DIENSTREGELING n.v. N.A.C.O. Ingaande 17 November. Vertrek Aank. Aank. d. Oever A. Paul. d. Helder Nzo. 6.— 6.40 7.15 6.55 R 7.40 7.15 7.55 8.40 7.40 R 8.30 8.40 9.20 10.30 9.40 R 10.30 11.30 12.10 12.50 Nzo. 11.40 R 12.30 13.15 13.55 14.40 13.40 R 14.30 Nzo. 14.45 R 15.35 Nzo. 15.30 16.10 16.50 15.40 R 1630 16.45 R 17.35 van Breezand 17.40 17.40 R 18.30 18.15 18.55 19.35 19.40 R 20.30 Vertrek Aank. Aank. d Helder A. Paul. d. Oever Nzo. 7.25 7.55 8.50 7.45 R 8.30 8.40 R 9.30 9.15 Aank. 8.45 10.00 vtr. 10.40 Nzo. 10.40 R 1130 11.40 12.10vtr. 13.00 12.40 R 13.30 13.25 14.10vtr. 14.50 Nzo. 14.40 R 15.30 15.40 16.20vtr. 17.00 15.40 R 16.30 Nzo. 16.55 Tot Breezand 16.40 R 17.30 Nzo. 17.40 R 18.30 17.45 18.20 19.00 18.40 R 19-30 19 40 20.15 20.55 20.40 R 21.30 Zoals U ziet rijden de bus sen over Anna. P. weer op de trein en ook vanaf de trein en ook weer op de trein van 12.19 uur van A.P. en vanaf de trein 12.19 weer naar Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1