UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ROND DE WIELEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 22 November 1947 Derde Jaargang No. 2. Redactie SecretariaatKliettstraat No. 12, Bippolytushoef Wiei'iiigen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f lxper stuk van ten hoogste 4 regels. Een bijzonder Het herstel van de Noor derdijkweg nabij de dijks- doorbraak en de daarmede verband houdende werken behoort tot de taak van de waterbouwkundige - afdeling van de Dienst Wederopbouw. De vraag op welke wijze de weg aan te leggen rond de aldaar ontstane wielen heeft sinds de tweede droog.-" valling van de Wieringer- meer in natuurbeschermings kringen menige stem doen opgaan. Meermalen kon men dan ook rond de beide meer tjes liefhebbers van natuur schoon waarnemen, die, beangstigd als zij waren voor het landschapsschoon, de situatie ter plaatse kwa men opfiemen. Een en ander had tot gevolg, dat in een vergadering, waarbij verte genwoordigers van Wederop bouw, Staatsbosbeheer en Natuurbescherming aanwe zig waren, een zodanig plan werd opgesteld, dat zowel uit het oogpunt! van land schapsschoon, ais in water bouwkundig opzicht, accep tabel moet worden geacht. De cultuurtechnische wer ken, ter waarborging van een goede afwatering der aangrenzende landerijen, zijn intussen aanmerkelijk gevorderd, terwijl de beplan- tingswerken door Staatsbos beheer daarmede gelijke tred houden. Door de Dienst Wederop bouw' wordt thans een dui ker van gewapend beton aangebracht voor de afvoer van water uit de wielen, welke ontstaan zijn op de plaats van de dijksdóc-rbraak. Een daarin aan te bren gen stuk zal het tevens mo gelijk maken de stand van het water in de beide meer tjes te regelen. Hierdoor is het ook mogelijk een vrij' nauwkeurig overzicht te verkrijgen van de optredende kwel in de meertjes,welke üi het midden een diepte hebben van 20 en 30 meter. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen dé uit voering van het reeds ont worpen tracé van de nieuw aan te leggen Noorderdijk- weg rond de wielen het ko mende jaar ter hand te ne men. In verband met het klaar komen van verschillende delen van de Rijksweg Am sterdam Hoorn Den Oever zal het verkeer langs de Zuider- en Noorderdijk- Tijdelijk geen overname van slachtschapen. In verband met het grote aanbod van slachtrunderen, waarvan de afname met het oog op het vergevorderde seizoen zoveel mogelijk voor rang dient te hebben, heeft het Bedrijfscahp voor Vee en Vlees besloten om met Ingang van 24 November a.s. tot nadere aankondiging geen slachtschapen te doen overnemen. Dorstarieven verlaagd. De tarieven voor het dor sen varf de oogst 1947 zijn blijkens het Voedselvoorzie ningsblad No. 89 van 18 No vember 1947 met 5 tot 10% verlaagd. i element in het polderbeeld, weg in de toekomst evenwel aanmerkelijk minder zijn dan voorheen. Het herstel van de zwaar beschadigde binnenberm van de Wieringermeerdijk nadert intussen zijn voltooiing. De ter plaatse ontstane situatie zal in de toe komst blijven bestaan als een bijzonder element in het polderbeeld, her innerend aan de ramp die de Wieringermeer trof aan het einde van de tweede wereldoorlog. Reeds gingen enkele stemmen op om ter plaatse van de dijksdoor- braak op eenvoudige wijze dit feit voor het nageslacht vast te leg gen door het plaatsen van een sober gedenk teken opgebouwd uit basaltblokken, vermel dende de fatale datjim van 17 April 1945 en hetgeen op die dag plaats vond. Doch zulks is van later zorg. Verg. Hoofdingelanden Heemraadschap Wieringen in Hotel Centraal H.-hoef op 18 November 1947. Gepensionneerden krijgen extra kwartaal uitbetaling vóór Kerstmis. Over 1947 zal aan Ie pen- 'siotnti ekkenden een vr.o'i- schot gegeven worden op de in 1948 in voeren alganene pe*is;ceu\erhoging, -die van terugwerkende kracht zal zijn van 1 Januari 1947 af. Dit voorschot bedraagt 25: pCt. van het jaarpensioen en de Regering hoopt di.t ex traatje nog voor Kerstmis uit te betalen, Niwin-actie yoor de gewonde en zieke militairen. De Nationale Inspanning Welzij nsverzorging Indië (Niwin) heeft met de in haar gecoördineerde vereni gingen als Katholiek Thuis front. Fïot. Interkerkelijk Thuisfront en Band Neder landIndië besloten tot een landelijke actie voor de ver zorging en ontspanning van de in hospitalpn en zieken- verblijven opgenomen mili tairen in Indië. De NIWIN heeft reeds f 25.000 beschik baar gesteld ter ondersteu ning en uitbreiding van de reeds in Indië bestaande ac- I tiviteit op dit gebied. De nieuwe actie waarvoor H.M. de Koningin reeds een vorstelijke bijdrage schonk heeft ten ddel het verkrij gen van materialen ten ge schenke geven van radio- installaties met versterkers, luidsprekers, pick-ups en gramofoonplaten, het vor men van een fonds in Indië, waaruit aldaar door op hos- pitaalbezoek gaande dames kan worden geput voor klei ne surprises als bloemen e.d. en voorts het mogelijk ma ken van eventueel nog ver der wenselijk geachte voor zieningen op dit speciale gebied. Om deze actie zo nationaal moceliik* te voe ren en om moeilijkheden bij het aanschaffen van materi- aai. deviezen e d. zoveel mo-j gelijk te vermijden, verzoekt de NIWIN contact met alle verenigingen en instellingen, •iïie op dit 'terrem reeds in meerdere of mindere mate werkzaam zijn. Voorzitter J. Lont Czn., Secretaris M. Kooij Sz. Na onderzoek der geloofs brieven worden de Hoofdin gelanden de heren Jb. Dek ker Pz., P. Mulder Pz. en C. M. Tijsen Jz. toegelaten. De Voorz. opent de verga dering, heet in het bijzonder welkom de nieuw benoemde Hoofdingelanden en felici teert hen met hun nieuwe benoeming. Riolering Hippoly- tuslio everkoog. De heer Dekker informeert naar de riolering in de Hip- polytushoeverkoogv Hieraan is, aldus spreker, nog niets gedaan. Vocrz. antwoordt, dat bin nenkort de werken aange pakt kunnen worden. Er was s.tagnatie omdat één der betrokken ingelanden be zwaar gemaakt had tegen het plaatsen van een riool- put op haar land. Ingekomen stukken r Opheffing uifïaat- duikers. Een schrijven v. d. dienst der Zuiderzeewerken inhou dende mededeling, als ant woord op het verzoek van het heemraadschap, dat zal worden bevorderd, dat de uitlaatduikers gelegen in de Noorddijk in verband met de geheel gewijzigde water staatkundige toestand van Wieringen ter gelegenertijd zullen worden afgesloten of verwijderd. Waar een paar van deze duikers nog niet werden af gesloten als gevolg waarvan zout water in het polderwa- tc»r is afgevloeid, wordt be sloten bij de Zuiderzeewer ken er op aan te dringen dat de afsluiting van bedoelde duikers thans op korte ter mijn plaats heeft. Reparatie motor gemaal Hippolytushoef. Uitgetrokken wordt een bedrag van f 650. Bijdrage aan de Veren „Vrienden van bet Zui derzeemuseum" geves tigd te Enkhuizen. Wordt besloten een jaar lijkse bijdrage te verlenen van f 10. Plaatsen afrastering. Wordt gelezen een schrij ven van Mevr. de Wed. H. Bakker met het verzoek een afdoende afrastering aan te brengen aan de oude dijk. De scheisloot tussen deze diik en de kadestrook is on- voldoende voor veekering, i Adressante heeft de afgelo pen zomer veel last onder vonden van vee van de pachter D. Post. Wordt beslbten de pachter' Post hierop opmerkzaam te 1 maken en hem te berichten er voor zorg te dragen dat langs het door hem gepachte gedeelte een goede afraste ring komt, bij gebreke waar van hij van verdere pacht zal. worden 'uitgesloten. Aanschaffing sneeuwploeg. Mededeling is ontvangen van het Gemeentebestuur over het gezamenlijk aan schaffen van een sneeuw ploeg. De aanschaffingsprijs voor een ploeg bedraagt f 2260.-. Het gemeentebestuur stelt voor hierin als volgt bij te dragen 7/16 voor de ge meente is f 988.75 7/16 voo'f het heemraadschap is f 988.75 en 1/8 voor de pol der Waard Nieuwland is f 282.50. Tot aanschaffing voor ge zamenlijke rekening wordt besloten. Gratificatie water- schapspersoneel. De bekende 2% gratifica- tieTregeling 1947 wordt vast gesteld. RONDVRAAG. Bomen moeten gesnoeid, doornen opgeruimd wor den. De heer C. M. Tijsen klaagt over het overhangende ge boomte langs de parallelweg', of z.g.n. „boerenweg", der I Rijksverkeersweg. Verder wordt langs de I boeren,pe»rcelen hinder on- dervonden van de aldaar groeiende hagedoorns. Wordt besloten de directie der Zuiderzeewerken te ver zoeken hierin voorzieningen te willen treffen. Wegvernieling. De heer M. P. Lont deelt mede, dat- de kluft aan de Zuiddijk als gevolg van het wegvoeren van basaltzuilen aldaar in een onhoudbare toestand verkeert. Spreker stelt voor, ter verbetering ervan, het vrijgekomen ma- I terfaal uit de oude wegen te i gebruiken. De Voorzitter deelt mede, i dat hij reeds meerdere ma- I len de aannemer Okko de Haan opdracht heeft gege- ven tot herstel der door hem I veroorzaakte beschadigingen I aan de kluft en de dijken. Hij zal opnieuw bij de Haan op herstel aandringen, i Voorlopig zal het beste i zijn aan de ergste verkeers- J gedeelten voorzieningen te treffen." Wegverbinding' Ooster- en Westerklief bepleit. De heer P. Mulder dringt aan op spoedige verharding van de weg Oosterklief naar Westerklief. Het verkeer, vooral de melkauto's, onder vinden moeilijkheden. De heer Russelman deelt mede, dat door de aanleg van dit gedeelte reeds meer malen'in de ruilverkavelings commissie op spoed in aan gedrongen. Dit gedeelte zal in het resterende wegenbe stek worden opgenomen, terwij 1 binnenkort aanbeste ding plaat's heeft. De heer Jn. Kooij verzoekt ten behoeve van het verkeer het afsnoeien van de bomen langs de Waterweg te wil len bevorderen. De eigenaar C. P. Koorn zal hiervan verwittigd wcfr- j den. Het gaat slechts over een klein gedeelte. Waternroblemen.. Ter snrake komt o.a. de waterafvoer aan het einde van de Gesterweg, aah .de KleiteJwpc en la.ntrs de oude weg on Westerklief. Voorzieningen worden toegezegd. Diik wordt geëgaliseerd De heer N. Mulder deelt mede. dat de oude .«doten m bet bink rui]verkevpb'ng ahe ntet dicht, zullen komen aau- p-ozien er een cTon^tekote is. Pij zou willen voorstellen' daarfpo r'e oude dbk voor een gedeelte te gebruiken, Voor het tijdvak van 23 Nov. t.e.m. 6 December. Bonkaarten KA, KB, KC 713. 022 Alg. 2000 gr. brood 013 Res. 800 gr. brood 016 Res. 400 gr. brood 008 Boter 125 gr. boter of margarine of 100 gr. vet 009 Boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet 019 Alg. 250 gr. marg. of 200 gr. Vet 001 Melk 4 liter melk 004 Melk 6 liter melk I 005 Melk 6l/a liter melk I 006 Vlees 100 gr. vlees i 007 Vlees 400 gr. vlees I 020 Alg. 100 gr. kaas of 125 I gr. korstloze kaas 014 Res. 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas 021 Alg. één ei. Bonkaarten KD, KE 713 520 Alg. 800 gr. brood 513 Res. 400 gr. brood j 508 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gr. vet 509 Boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet 1 504 Melk 10 liter melk j 505 Melk 11 liter melk I 506 Vlees 100 gr. vlees 507 Vlees 100 gr. vlees 514 Res. 100 gr. kaas of 125 gr. korstloze kaas 519 Alg. één ei Toeslag kaarten. I 1003 Brood 800 gr. brood 1002 Marg. 250 gr. marg. of 200 gram vet 1008 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gr. vet I 1007 Melk 5 liter melk 1001 Vlees 300 gr. vlees 1006 Vlees 200 gr. vlees 1004 Kaas 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas 1009 Eieren 5 eieren De bonnen 022 Alg'-, 013 Res., 016 Res., 520 Alg. en 513 Res. voor brood zijn gel- dig tot en met 29 Nov. Vol- I gende week zullen weer broodbonnen voer één week worden aangewezen. De bon- I nen 1003 der toeslagkaarten blijven 14 dagen geldig, dus I tot en met 6 December. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 28 Nov. V. M. Vrijdag 5 Dec. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 23 November 4.17 4.52 24 November 5.22 5.48 25 November 6.11 6.33 26 November 6.54 7.13 Zondagsdienst Artsen Van Zaterdag 22 Nov. 16 u. tot Maandag 24 Nov. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Groot, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 23 NOVEMBER Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdcrp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. b.v. het gedeelte hoek Pol der Waard NieuwlandDen I Oever. Deze dijk bevat uit- i stekende cultuurgrond, en waar de dijk niet meer voor komt op de dijkligger k^n dit werk zonder bezwaar van hoger hand aangepakt wor- den. Het voorstel van Mulder j geniet bij de gehele vergade- I ring bijval en draagt de goedkeuring weg, terwijl t.z.t. hieromtrent met ver schillende instanties over leg tot uitvoering zal worden gepleegd. Hierna sluiting. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen: 16 P*ateen f 250 - f 900 15 Tijdkoeien 300 - f 500 4 Stieren Centrale 25 Mag. Geldekoeien f 350 - SCO 186 Vette koei.en Centrale 10 Kalfkoeien f 500 - f 650; 12 Vaarzen f 225. f 35) 65 Pinken Centrale 42 Nuch tere Kalveren Centrale 99 Mag, Schapen f 60 - f 85 8 Vette Pinken f 250 - f 350; 64 Overhouders f 35 - f 50 10 Graskalveren f 110- 160; 5 Bokken en Geiten f 40 - 130 48 Biggen f 10 - 35 40 Ko nijnen f 2 - f 18 34 Kippen f 1.25 - f 3.- Schadevergoedingen. Personen, van wie goede ren door de v.m. Duitse mi litaire- of burgerlijke over heid tegen afgifte van een vorderïngsbewljs in eigendom zijn gevorderd en die daar voor deswege nog geen ver goeding hebben ontvangen, kunnen hun op deze wijze ontstane schade alsnog aan geven bij de Secretaris van de Schade - Enquête - Com missie te Den Helder, Spoor straat 112, vóór 16 Dec. a.s. Degene, die reeds schaden uit regelmatige vordering bij het Gemeentebestuur van de plaats van inwoning heb ben aangemeld, behoeven thans niet opnieuw aangifte te doen. Ter vermijding van mis verstand wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat onder regelmatig' gevorderde goederen niet begrepen zijn die, welke ter voldoening van een algemene maatregel van de vijand door de hou ders zijn ingeleverd) b.v. radio's, koper enz. Visafslag Den Oever. In de vorige week was de aanvoer op de Oeverse afslag zeer gering doordat er in ver band met de ongunstige weers gesteldheid in het geheel niet oo de Noordzee werd gevist. Meevis werd er dus niet aange bracht. Aangevoerd werden ?r295 Kg bot 931 Kg snoek baars 298 Kg witvis 13404 Kg paling 101 Kg soierng 340 Kg garnalen 2661 Kg wulken. In het TJselmeer worden mo- .menteel' flinke Hoeveelheden bot gevangen. De kwaliteit van deze botsoort is uitmun tend. waardoor er flinke prij zen voor worden' betaald. 7e varieerden deze week van f 0.30 tot f 0.60 oer pond. De palingvangsten worden snel minder. Het loont op het einde van Het seizoen. Bele vissers hebben hun fuiken reeds ..on^e.nlökt De prijs voor de paling s-Hommelde van f 1.50 tot f 1,80 per pond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1