UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 26 November 1947 Derde Jaargang No. 3. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 WAT DE MOF VAN ONS ROOFDE. .Geallieerden hadden er niet de minste notitie van. „Geeft U dan die 70 a 100 machines maar op.' Het waren er 60.000. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. In het documentatie-ma terieel van het N.V.V. onze plaatselijke secretaris van dit verbond was zo wel willend ons de betreffende mededeling ter inzage te geven is een oVerzicht verwerkt van de door de bezetter geroofde en inmid dels teruggevoerde goederen. Het Commissariaat voor de Nederl. Economische be langen in Duitsland dat bij de opsporing der goederen geen gemakkelijke taak had om dat deze over geheel Duits land, België, Frankrijk, Oos tenrijk, Moravië, en de Bal- kanlanden waren verspreid, had aanvankelijk de groot ste moeite de geallieerde be zettingsautoriteiten van de noodzaak ener restitutie te overtuigen. Zij hadden niet de gering ste notie van de hoeveelhe den de-r geroofde goederen en vroegen in het begin steeds om een complete lijst van de 70 a 100 machines waar het naar hun mening om ging, terwijl deze lijst in werkelijkheid aan machines en werktuigen al meer dan 60.000 stuks omvatte. Volgens het memorandum, dat de Nederlandse regering in November 1945 bij de ge allieerden indiende was de schade tengevolge van vorde ring en roof, berekend naar het prijspeil van 1938, 3640 millioen gulden. Omgerekend op hetzelfde prijspeil bedraagt de waarde van hetgeen Nederland te- terugkreeg rond 63 millioen gulden. Op het totaal der schade slechts een gering bedrag doch men vergete niet dat zeer veel van onze weggevoerde goederen onder weg zijn vernield of terecht gekomen in fabrieken die gebombardeerd zijn. Boyen dien moest worden aange toond dat de goederen uit Nederland afkomstigwaren hetgeen b.v. voor grondstof fen veelal onmogelijk was, zeker wanneer deze reeds tot eindproducten waren ver werkt. Het vipden van b.v. kleine werktuigen in een gebied dat bijna een half werelddeel omvat was geen kleine taak. Tenslotte zijn de geroofde levensmiddelen en kleding, meubilair, huis raad e.d. verdeeld onder de bevolking. Vaak ging het verkregene bij een volgend bombardement weer verlo ren. Zo gingen van een partij van 50.000 stuks rad o - toestellen op weg naar Stuttgart, bij een bombar dement van het transport 40.000 stuks verloren. Van de resterende 10 000 stuks geha vende toestellen werden nog 3000 bruikbare gemaakt. Juist 'toen deze klaar wagen j werd het magazijn gebom bardeerd en er bleven slechts 400 toestellen ongeschonden, die verd°eld werden onder de bevolking en onvindbaar zijn omdat een later bom bardement ook het do^s'er met gegevens vernietigde. Van de ongeveer 60 000 --adio- toestellen die uit Nederland UIT RADBOUDS VESTE. ontvreemd zijn konden een kleine 1000 worden opge spoord. De opsporing van fietsen en motorfietsen is bijna even onmogelijk. Het merendeel der auto's is bij het leger terecht geko men en daar versleten of vernield. Van de 100.000 weg ge voe-rde zijn er zeker niet meer dan 250-(autobussen, vrachtauto's, personen- en brandweerwagens e.d. bij elkaar teruggekomen. Er zijnsongeveer 1000 boe-! renkarren opgespoord en de 301 gestolen tramwagens zijn bijna alle te-rug. Van de 2625 binnenschepen, 600 en 500 zullen binnenkort nog terug komen. Van de schrijfmachi nes slechts 5%. Aangenomen wordt dat 40 der weggevoerde j materialen is vernield. Heel slecht staat het met I de terugvoer van gestolen j vee, dit is verdeeld onder de bevolking of afgeslacht. Men j zie de cijfers hierna. Aangezien de gestolen I waarde - artikelen door de I Duitsers meestal onmiddel lijk aan de neutrale landen werden verkocht om aan deviezen te komen zal het overgrote deel dezer bezit tingen wel niet terugkomen, een enkele uitzondering daar gelaten, zoals de onlangs vrijgegeven partij diamant. Na enig geharrewar tussen de geallieerden is uit de Britse zóne een waarde van i 22 millioen gulden aan ef- j fecten geregistreerd en zal. uit de Amerikaanse zóne, nu ook de Amerikanen hebben besloten, dat effecten zullen worden beschouwd als te j restitueren goederen, ook nog wel een en ander te i voorschijn komen. Hieronder volgen nog eni- i ge cijfers. Uit de metaal- en hout- inductrie verdwenen ruim 17.ÖÖ0 machines, zaag-, frais-, schaaf-, boor-, slijp-, j schuur-, las- en plaatbewer- 1 kingsmachines, draai- en steekbanken. Terno-e-evoerd is 25%. Van de 50000 overige machines uit de dokkledingindustrie etc. kwamen er ongeveer 13000 terug of 23.5%. Weggevoerd werden 332.000 koeien, terug 14 paarden 107.000. te-rug 3.063 wagens 26000, terug 1.135 en 33.000 tuigen, terug 2.195. Van het rollend materiaal der spoorwegen o.a. werden weggevoerd 464' locomotie ven, 95 locomotoren, 878 stp.omrij tuigen, ven de electri sche en dieseltreinen ^s reeds tamelijk veel teruggevoerd, iftet echter van het ove»rige materieel als electromotoren, werktuigmachines, spoor staven, dwarsliggers, ijzer werk e.d. De Sint in Radboud's Veste. Zo gleed Zaterdagmiddag I ongeveer half drie een boot de Oosterhaven binnen, waarop wij al in de verte de warm-rode mantel met daarboven het oude, witge- baarde hoofd van de groot ste kindervriend aller tijden. Sint Nicolaas ontwaarden. Een 4-tal Zwarte Pieten hingen ondanks storm en I regen over de reeling en deden met hun zwarte tro- nies menig kinderhartje! sneller kloppen van vrees, al werd deze al heel gauw in een regen van gul-gestrooide pepernoten uitgeblust. Op de kade had zich een enorme menigte verzameld, i waarin uiteraard het jeug- dig element domineerde. Burgemeester Peters en het Bestuur van het Actie- Comité „Medemblik Vooruit"; waren ter begroeting aanwe- zig. Onder het door „Cres- j cendo" gespeelde en hon- derdtallen jongens en meis- i jes meezongen „lied van de I stoomboot" heette de hr. Poggeman de- hoge gast wel kom, waarna het gezelschap zich in de gereedstaande auto's begaf. Voorafgegaan door de vro lijk spelende* harmonie maakte de Sint met zijn j gevolg een rijtoer door de voornaamste straten, een ware zegetocht, die voor het stadhuis eindigde. Daar werd de stoet opgewacht door Burg. Peters en een aantal autoriteiten. Burg Peters sprak een welkomst-rede welke door Z. H. werd beantwoord. Na dat de hr. Poggeman namens het Comité van actie nog het woord had gevoerd, zon gen de kinderen, begeleid door de Harmonie, een aan tal bekende Sinfc-Nicolaas- liedjes, waarbij cfe vaders en moeders zich niet onbetuigd I lieten. De Sint nam met zicht baar genoegen deze massale i zanghulde in ontvangst en j liet als blijk van zijn erken-l Lelijkheid een regen van heerlijke, bruin - knappende pepernoten tussen de menig te neerdalen, waarna hij i zich terugtrok in het Stad huis, om vandaar naar „Het Wapen" te rijden, waar hij zich rustig kon voorbereiden op zijn verdere reis door West-Friesland. MEER LICIIT IN DE DUISTERNIS. Het aantal brandende straatlantaarns is in de af- gelopen week weer met eni- ge toegenomen. Alhoewel Medemblik daar- mede nog geenszins de al-1 lures van een licht-stad behoeft te krijgen, betekent deze uitbreiding toch een goede verbetering en wordt het bij avond wandelen over de hobbelige straten in Rad- boud's veste iets minder gevaarlijk. DE A.B.V.A. VERGADERDE.! De afd. Medemblik van J de Alg, Bond van Ambtena- ren kwam vorige week Maandagavond in een goed! bezochte vergadering bijeen in café „De Sport." Na een kort openingswoord van de voorz. P. Groenewoud i en de- door de secr. J. R. de Roos gelezen notulen, bracht penningmeester de Boer een financiëel verslag uit, waar uit een zeer bevredigend saldo bleek. De vlot verlopen bestuurs- verkiezing bracht de heren Grounewoud Belastingenj de Roos en de Boer (Prov. j Ziekenhuis) in hun functies I terug, terwijl als nieuwe le den werden benoemd de heren de Wit (Arbeidsbu reau) en Tuin kenhuis). Na de pauze hoofdbestuurder berns de salarispositie van j het Overheidspersoneel en belichtte op eenvoudige en heldere wijze het verloop I der ambtenaarssalarissen vanaf de vooroorlogse jaren, j gedurende de bezetting en I na de bevrijding tot en met! de toestand van het ogen- i blik. Van de gelegenheid tot vragen stellen maakten eni- I ge leden gebruik. Deze wer- dendoor spr. bevredigend j beantwoord. Na een rondvraag, die nog een paar leden aan het woord bracht, sloot de voorz. deze bijeenkomst. (Prov. Zie- behandelde Witten- VOETBAL KREEG EEN ANDER GEZICHT. Aad van Leeuwen, de be kende Sport - commentator van de radio zet in zijn nieuwe boek „Voetbal kreeg een ander gezicht", uiteen hoe het voetbalspel evolu eerde, hoe wijzigingen van de spelregels een nieuw spel karakter tengevolge hadden, hoe telkens nieuwe afweer middelen ontstonden tegen nieuwe aanvalswapens en hoe daaruit geleidelijk het moderne voetbal groeide. Bij modem voetbal den ken we aan het z.g. stopper- spil-systeem. Velen moeten hun vooroordeel daartegen nog overwinnen en ook heerst daaromtrent nog veel ver keerd begrip. Dit boek geeft geen hand leiding voor het moderne spel doch is er juist op ge richt het wanbegrip te ont zenuwen en belangstelling voor het moderne voetbal te wekken. O.i. is de schrijver daarin zeer geslaagd. Wie dit vlot geschreven, logisch opgebouwd boek werk, clat is verlucht met een dertigtal fraaie foto's en 5 situatietekeningen, heeft gelezen, moet wel tot de conclusie komen dat het moderne voetbal niet zo maar een of ander bedenk sel is doch een logische ont wikkeling van het spel waar aan iedere club zich noodza kelijk zal moeten aanpassen. Gok het Wieringer Succes speelt tegenwoordig stopper- spilsysteem en juist thans, nu de resultaten zich in dalende lijn bewegen hoort men vele stemmen, opgaan daarvan af te stappen. Wij kunnen ieder aanra den, neemt'eens kennis van Aad van Leeuwen's boek en we zijn er van overtuigd dat men na het lezen van „Voetbal kreeg een ander gezicht" een juistere kijk op het moderne voetbal zal nebben en tot de warme voorstanders daarvan zal gaan of blijven behoren. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zak^n Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 28 Nov. V. M. Vrijdag 5 Dec. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. - 27 November 7.31 7.5D 28 November 8. 9 8.28 29 November 8.48 9. 9 Gem. Wieringermeer. WEDEROPBOUW. De he^r H. H. L^mer+se te Amsterdam wordt n*r 1 Dme-nber n s. toegelaten als M.T.S.-praktikant. Extra - suikerbon voor Sinterklaas. De bonnen 026 en 524 zijn aangewezen voor het extra -rantsoen voor 200 gr. suiker of versnaperingen, of 400 gram jam voor Sint- Nicolaas. De bonnen zijn geldig tot en met 13 Dec. Witte zeep is ook goed. De zachte zeep, die nu in distributie is, ziet er wel rue' zo aantrekkelijk uit-, maar de reinigende werking is n'et veranderd. Naar de 'diaecteur van het -rijksbureau voor chemische producten mede deelde, is men ^oor gebrek aan grondstoffen gedwon gen een niet onaanzienlijk percentage cöcosolie bij de f.obn'cage te prebnrken. Co- cosolie is hoogwaard'? van kwaliteit, maar maakt de 7°°n bij la°"e temperatuur wit. vart kleur. Nieuwe prijzen voor zuivel en vlees. Naar aanleiding van de verhoging van de prijzen voor varkensvlees, zuivel en i melkproducten volgen volgen hier enkele der nieuwe prij- zen varkensvlees, frican-1 deau van f 2.55 op f 2.90 per kg spek van f 1.70 op f 1.90 Vleeswaren, waarin varkens- 1 vlees is verwerkt, stijgen ge middeld met een cent per 100 gram producten, waar in uitsluitend varkensvlees is verwerkt, stijgen van ze ven to;- veertien cent per 100 gram. De kaasprijzen woeden b.v. voor volvet f 2 2.0 (oude prijs f 185>, 40 plus kaas (ook komijneft) f 2 00 (f 1 70), krrlloze vo1- vette f 2 20 (oude prijs f 2d bii verpakkingen boven r,0 gram. In alle rayons stijgt de melkprijs met 2 cent per riter. Visaanvoer wordt minder Onder invloed van het min der gunstige weer van de laatste week en het vorde rend seizoen, was de aan voer op de Gemeentelijke Visafslag in de periode van 17 lm 22 Nov, niet groot. Aan de afslag kwam 5629 pond bot f 0.58 379 pond baars f 0.13; 7528 pond snoekbaars f 0.54 2869 pond voorn f 0.14 7 pond snoek I f 0,30; 1 pond karper x 0.26 Dit waren gemiddelde prij zen. BURGERLIJKE STAND Tijdvak 17 t.m. 22 Nov. 19 7. Gboren Petrus Maria, z.v. C. J. Bakker en S. van der Lee Bonne, z.v. H. Grij ze en L. de Vries. Ondertrouwd J. Bouma, 24 jaren, te Middenmeer en Maaike Faber, 21 jaren, wo nende alhier. Gcfrouw& geen. Overleden W. J. van de Ven, oud 69 jaren, liefdezus ter, alhier. WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN f DE ZUIDERZEEWERKEN Bij de drooglegging van bij na honderdduizend hectaren i van den bodem van de voor malige Zuiderzee staat enm nog voor tal van grote tech nische problemen. Zoo zou het leegpompen van het omdijkte gebied tot gevolg kunnen hebben, dat te veel water wordt onttrokken aan het noordelijke gedeelte van de Veluwe, te meer om dat verscheidene Veluwse beken in het IJselmeer uit monden. Dit gevaar wordt vermeden door voor de kust een meer van enige kilome iers breedte in. stand te hou den, Wanneer de 'polder is drooggemalen, staat men voor de' moeilijke taak, te bepa- I len, waar de vaarten en j sloten, dorpen en wegen zul- j len moeten komen te liggen in dit nieuwe land. Dit vraagstuk laat zich niet in vijf minuten met pot lood en lineaal oplossen, want er dient terdege reke ning te worden gehouden met maatschappelijke en aestheti- sche eisen. De Regering heeft vanwege de kosten voorshands afge zien van een onmiddellijke hervatting der werkzaamheden In de Volksvertegenwoordi ging is naar voren gebracht, dat er dringend behoefte be slaat aan nieuw land als ge volg van de uitbreiding van •de landelijke bevolking. De bewering, dat momenteel geen voldoende arbeidskrachten en materiaal aanwezig zouden zijn, is stellig onjuist. De eerste zeven jaren, waar in de bedijking wordt tot s^tand gebracht, vragen juist weinig. Nog steeds wacht de beste Nederlandse grond on der de golven op zijn droog- leggers, [Haagse PosV) Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens rédacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Kltcft- sfcraat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaf f W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G P. KistQmaker, Wngenpad H 46. Mjiddenmeer. Tel 20 Nw Almersdorp. Drukkerij Corn J Bosker ■Rnnfd<Ur 14 TUrmolvtusho^f Tel. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1