UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. 11 - DECEMBERHERDENKING. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 13 December 1947 Derde Jaargang No. 8. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat heit, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. WAT CHRISTUS VAN ONS VERWACHT. (Zie ik sta aan de deur en ik klop Op. 3 20.) Advent is de tijd van ver wachting, van de verwach ting van Christus. Eens was er een Adventstijd van het volk Israëls, van de besten onder dat volk althans, van hen, die uitzagen naar een andere tijd en een andere wereld, die op een heilstijd hoopten en die het Konink rijk Gods verwachtende wa ren. O, niet allemaal, de heilsverwachting is nimmer algemeen geweest. Altijd wa ren er de moedelozen, die geen geloof en geen vertrou wen meer hadden, die niet meer hopen konden. De weerspreking door de hen omringende werkelijkheid scheen hen te sterk. En ook waren er de profiteurs, die zich om de situatie niet al te zeer bekommerden, die er zich wel doorheen wisten te slaan èft hun slag te slaan. En eens was* er ook een Ad ventstijd voor de wereld, waarin de wereld uitzag naar nieuwe en betere din gen. Alweer, ook hier niet allen, maar stellig de besten, die de droom niet opgeven konden. Wat verwachten Christe nen eigenlijk nog En wat kunnen zij nog verwachten Het behoort immers tot het j allerwezenlijkste van het christelijk belijden, dat het heil gekomen is in Jezus j Christus Met Hem is de Heilstijd aangebroken, met Hem het Godsrijk in begin sel doorgebroken. Juist, in beginsel Maar dat is het nu net-Het heil van deze Christus is niet aanvaard. Men heeft Hem niet aangenomen. Daar is de ontzagwekkende werkelijk- van het kruis, het kruis, dat óók is, ja, dat in de eerste plaats is teken van de menselijke zonde, van onwil en ongeloof, van verwerping van het aangeboden heil. En nu komt Kerstmis. Al leen maar als herdenking Het zou al te vlot en gemak kelijk zijn Het zou om de kruiswerkelij kheid heenlo pen zijn. Kerstmis getuigt van het heil, dat afgewezen werd, van een Christus, voor wie er geen plaats was bij zijn geboorte niet in de herborg, later evenmin, de Zoon des Mensen had geen steen om het hoofd op neer te leggen Daarom kan Kerstmis niet alleen maar dankbaar her denken zijn ven Advent de voorbereiding erop. Kerstmis moet meer zijn het ope nen van de deur voor Hem, die uitgewezen werd en die in een verwonderlijke trouw aan de deur te wachten staat en om toegang klopt. En Advent is de tijd, waarin wij de toebereidselen maken voor zijn ontvangst, voor het openen van de deur, die eens werd dichtgeslagen. Wij zien Advent meestal zo eenzijdig als ons verwach ten van Hem. Laat ons het óók eens leren zien als dè tijd, die van zijn verwachting ten opzichte van ons spreekt, dat wij Hem nu eindelijk eens plaats bereiden gaan, die het niet bij vroom ge-, praat van Here Hece laten, maar Hem waarlijk tot Heer Massale demonstratie van gehechtheid aan de Polder. Bij fraai herfstweer ging i Donderdagmorgen te 9 uur de driekleur omhoog, als symbool van vreugde en ver bondenheid aan de Polder en het Vaderland. De Wieringermeer in sobe- i re, maar welgemeende feest tooi, vanwege de dankbaar- heid voor de overwinning op de oude vijand „het water." j Was de vlag het enige ui- terlijk vertoon, in de harten van onze Polderbewoners leefde terecht de dankbare1 gewaarwording van „het. terug zijn" dat mogelijk j werd door die gedenkwaar- j dige 11e December 1945. Én voor hen, die nog niet zo gelukkig waren, zal deze: dag het verlangen naar te- rugkeer ongetwijfeld sterker j zijn geweest. Het enthousiasme, dat on-1 der onze bevolking heerst, kwam 's avonds wel heel sterk tot uiting in het mas- sale bezoek aan de herden- kingsbij eenkomst, die op initiatief van de vereniging „Contact" in de grote Beurs- zaal van Hotel Smit was belegd. De Voorzitter van „Con- tact" de heer Mr. Th. A. J. i Vost.ers moest geruime tijd| geduld oefenen voor de vele honderden bezoekers een plaatsje in de zaal hadden gevonden, alvorens hij de j aanwezigen een woord van welkom kon toeroepen. In 't kort memoreerde hij i wat Contact voor zijn leden doet en tevens verzocht hij' i ambtenaren die nog geen lid van de personeelsvereniging, zijn, zich bij hen aan te sluiten. Dan verkreeg de Voorzit ter der Commissie Wederop bouw Wieringermeer de Heer Ir. C. Krijn het woord. Na een overzicht te heb-1 ben gegeven van de door de I onderwaterzetting aange- j richte schade gaf spreker j een opsomming van de re- 1 sultaten van twee jaren we- 1 deropbouw, waarvoor wij onze lezers gemakshalve ver wijzen naar ons vorige i nummer. Hij bracht speciale j hulde aan het Waterschap J „De Vier Noorder Koggen" voor haar steun bij de droog- j making van de Wieringer- j meer, door het beschikbaar- i maken. Alleen dan is Kerst mis meer (en ook Advent) dan vroom gedoe. Ds. J. VINK. i stellen van de Overlèkersluis (applaus) en noemde als sprekend cijfer het enorme bedrag van 18 millioen gul den, dat tot heden met de Wederopbouw van onze pol der gemoeid is geweest. Het verdere gedeelte van de avond werd verzorgd door leden van „Contact." Be hoofdschotel, van deze avond bestond uit de opvoe ring van een bekend blijspel van Henk Bakker „Betje .Re geert." Dit kluchtige spel met tra gische momenten afgewis seld, staat en valt met de vertolking van de hoofdrol. Jo Hauwert bezat echter vele kwaliteiten om deze rol naar behoren te brengen en ik vond het werkelijk een keurige prestatie van haar, de rol tot het einde van het stuk overtuigend te houden. Ik vond haar „kostelijk". Naast Betje zagen we een prima gespeelde bankdirec teur van de Heer Kok, die blijk gaf over juiste mimiek enz. t-e beschikken. Theo van Gelder (J. M. de Graaff), wisselde goede met zwakke momenten af, maar kwam toch boven het ge middelde uit. Het spel van Freddie van Gelder (Dree Bakker) was in verschillende scènes zeer goed, zijn totale prestatie j bleef echter beneden het] bovengenoemde, aangezien hij vooral in zijn tweetal te lefoongesprekken bepaald te overdreven was. De overige 3 damesrollen werden zeer matig vertolkt, waarbij echter in aanmer king genomen dient te wor den, dat de speelsters voor de eerste maal het doek voor zich geopend zagen. De 2 mannen - bijrollen werden naar behoren ge speeld. Toch kan de Heer de Graaf, de regisseur met genoegen op deze avond terugzien, daar de zaal dit kostelijke, spel £en volle wist te waar- deren, hetgeen bleek uit het warme applaus. Een speciaal woord van lof verdient het kapwerk van de Fa. Michels te A.'dam. Betje en de Heer de Graaf mochten uit handen van de Voorzitter nog een kleine attentie ontvangen, die zij werkelijk verdiend hebben. Aan de piano begeleid door Dr. Tamsma zong de Heer F. M. Garretsen enkele soli, die het 'aanwezige pu bliek niet erg in het gehoor lagen. Wij willen echter niet te kort doen aan de kwali teiten van zanger en pianist. Burg. Loggers bracht na mens de bevolking de Perso neels Vereniging „Contact" hartelijk dank, voor het door haar genomen initiatief om de 11e Dec. te herdenken. Spreker wees er de bezoe kers echter op, dat de ware betekenis van deze dag nim mer mag worden vergeten. De Wieringermeer heeft op waardige wijze gezamenlijk deze dag gevierd, met een open oog voor het heden en met vertrouwen in de toe komst van onze polder. (Ongecorrigeerd). J. B. Dat mag het kosten PRIJZEN VAN KERSTBOMEN. In de vastgestelde maxi- mum-prijzen van Kerstbo- i men is sinds verleden jaar j geen verandering gekomen. Zij luiden als volgttot 49 cm. f 0.75 van 5069 cm. f 1.— 70—99 cm. f 1.50 100 —124 cm. f 2.— 125—149 cm. f 2.50 150174 cm. f 3.— 175—199 cm. f 3.50 200—249 cm. f 4.25 250—300 cm. f 5. De meting geschiedt van 5 cm. beneden de onderste vertakking tot aan de kop. De prijzen gelden inclusief steunmiddel en vergoeding voor het aanbrengen van een steunmiddel. Indien geen steunmiddel aanwezig is, dienen de prijzen met f 0.35 per boom te worden vermin derd. Gerookte of gestoomde vis. Max. prijzen van vissoor ten in gerookte of gestoom de toestand per kg netto makreel f 1.45 wijting 1.30 schar 1.40 kleine zwarte poon 1.30 horsmakreel 1.10 kl. kabeljauw tot 35 cm 1.10 kl. schelvis tot 30 cm 0.95 Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 20 Dec. E. Kw. Zaterdag 27 Dec. V.M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 14 December 9.31 9.48 15 December 10. 6 10.24 J.6 December 10.42 11. 2 17 December 11.21 11.41 Geld op de kolenbon. Tegelijk met de bekendma king, dat de prijzen van anthraciet en eierkolen met 40 cent per hectoliter is ver hoogd, werd medegedeeld, dat ter tegemoetkoming door de regering aan houders van kolenkaa»rten een nader bedrag zou worden uitge keerd. Thans is bepaald, dat aan alle houders van een kolen- kaart TA 707 (gezinshoof den) een bedrag van vier gulden zal worden uitge- j keerd. De houders van kolenkaart TB 707 (kamerbewoners), j krijgen een restitutie van f 2.40. Binnenkort zal bekend j wc-rden gemaakt hoe en waar men dit geld kan krij gen. Tabak en sigaretten worden goedkoper. Begin Februari, wanneer de eerste bonnen worden aangewezen, zal de aange kondigde prijsverlaging voor sigaretten in de winkels te merken zijn Waarom die j verlaging zo lang op zich moet laten wachten, weten wij niet. Er zullen wel „tech- üische" bezwaren aan een snellere invoering verbonden i zijn. Troosten wij ons voor- lopig met de gedachte, dat de prijsverlaging aanzien lijk is. Een pakje sigaretten, dat thans b.v. circa 84 cent kost, zal over twee maanden voor 72 cent te koop zijn de prijs j van 72 cent wordt 60 cent, i die van 60 wordt 48 cent en tenslotte de pakjes van 48 j cent tot 42 cent of nog meer j in prijs verlaagd. Voor shag j en pijptabak zijn overeen- i komstige prijsverlagingen te verwachten. Geldig van 1427 Dec. Bonkaarten KA, KB, KC 713 052 Alg. 2000 gram brood 044 Res. 800 gram brood 047 Res. 400 gram brood 055 Alg. 750 gram suiker, boterhamstrooisel, choc., suikerwerk of 1500 gram jam, stroop, enz. 050 Alg. één ei. 053 Alg. 250 gr. zachte zeep 045 Res. 250 gr. citroenen (reeds eerder bekend ge maakt) Bonkaarten KD, KE 713 552 Alg. 800 gram brood 544 Res. 400 gram brood 546 Res. 500 gr. bloem, enz. 555 Alg. 250 gr. suiker enz. of 500 gram jam, enz. 556 Alg. 250 gr. suiker enz. of 500 gr. jam enz. 557 Alg. 250 gr. suiker enz. of 500 gr. jam enz. 550 Alg. één ei 553 Alg. 500 gr. zachte zeep TOESLAGKAARTEN. 1015 Suiker 250 gram sui ker enz. Tabak en Versnaperingen. T 01 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak T 02 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak T 03 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak T 01 Versnaperingen 200 gr. chocolade, suikerwerk, suiker, enz. of 400 gram jam, enz. T 03 Versnaperingen 100 gr. chocolade, suikerwerk, suiker, enz. of 200 gram jam, enz. De broodbonnen zijn gel dig tot en met 20 Dec. Bon 045 Res. (citroenen) moet uiterlijk 13 December (heden Zaterdag worden ingele verd. De niet-aangewezen bonnen van serie R van de vorige bonkaart 711 kunnen worden vernietigd, evenals de bonnen 029, 526, 527, 528, 529 Alg., 010, 011, 012, 013, 517, 513 Res., 002, 003 en 503 Melk van de lopende bon kaart. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 13 Dec. 16 u. tot Maandag 15 Dec. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Beeker, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 14 DECEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Pindakaas voor houders van B-kaarten. TJit de aanvoeren van grondnoten zal binnenkort een hoeveelheid van onge veer 350 ton worden beschik baar gesteld aan de fabri kanten van pindakaas ten einde deze in staat te stellen, voor het eerst sedert 1940 een beperkte hoeveelheid van dit voedingsmiddel te produceren. Uiteraard kan het product niet vrij worden verkochthet zal t.z.t. op bon aan de rijpere jeugd (houders van levensmidde lenkaarten B) worden be schikbaar gesteld, t.w. een potje van ongeveer 370 gram per persoon. Chocolade blijft op de bon. Mededelingen in dagbla den, die zich bezig hebben gehouden met eventuele wijzigingen in de productie van chocolade - artikelen, hebben in enkele gevallen ook betrekking gehad op een beweerd bonloos verkopen van chocolade en aanver wante producten. Het) Mi nisterie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening deelt echter mede, dat het zgn. vrijgeven voor bonloze verkoop van cacao en cho colade en chocoladeartike len niet in het voornemen ligt. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringej- meerJ. M. de Graaff, W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1