UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. KERSTMIS. DECEMBER Woensdag 24 December 1947 Derde Jaargang No. 11 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wiermgen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post Ds Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dLleelt, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—per stuk van ten hoogste 4 regels. De herders van het veld nabij die openen de lange rij van mensen, die het Kindje zoeken de wijzen uit de wereld ver, bij het fonk'len van een schone ster knielden voor 't kindje in zijn doeken. Altijd mogen we hetzelfde Kerstverhaal horen en over herders en wijzen vernemen. Gods hemels licht blijft hetzelfde in zijn volmaakte glans. Elk ding, ieder gebeu ren, elk mens heeft zijn ei gen zin en bestemming op REACTIE's OP DE REDE VAN MINISTER MANSHOLT Van verschillende zijden be reikten ons reacties op de ïede van Minister Mansholt, voor-vorige week te Hippoly tushoef gehouden, reacties ook van niet-bezoekers aer bijeen komst die het verslag in de Flevo-Bode hadden gelezen, O.m, neemt men het Z.E. kwalijk dat hij gezegd heeft dat de Nederlantise boer le hard werkt [te hard, *e lang en te duur,) Voorts is men gevallen over de uitlating dat de regering de landbouw [boer in 't alge meen) reeds met 600 .millioen aarde. Dat is ook het geval gulden subsideert. 1944 1947 met Gods licht, gebracht door het Christuskind. Gods licht is er niet zo maar Christus is niet tevergeefs of ter opluistering in onze we reld gekomen. Hij is er voor mensen, die Hem nodig heb ben en die Zijn boodschap en macht mogen erkennen. Mensen zijn zoekers zoe- Le kers naar hun bestemming ^uat en naar uitkomst. Wie zoekt,1 1 Inderdaad kan deze laatste passage tot misvattingen aan leiding geven doch men leze het'verslag er nog eens op na en lette er daarbij vooral op in welk verband de gewraakte woorden werden gesproken, De kwestie is n.1, zó dat de regering, om de prijs van het levensmiddelenpakket - gedeel telijk zijn daarin agrar, pro- verwerkt, vlees, boter, eieren, melk, kaas, brood-' Hoe lang schijnt het nu al geleden Al is het slechts een drietal jaren, Dat jacht werd gemaakt op Wieringens Zonen, Door vreemde ruwe barbaren, Gewekt door wilde schoten, In een bittere koude nacht. Dit was hen onmogelijk nog te ontkomen, Aan der Hunnen brute kracht. Is er toen niet veel gebeden, Of gramstorig 't hart gelucht Maar dat is Goddank „verleden", De barbaren zijn gevlucht. Welk een hope en verwachting, Had men, toen de vrede kwam, Doch hoe werd de Hoop „verachting," 't Mensdom ligt nog geest'lijk lam. Kunnen we 't nü dan ook niet ééns zijn, Zoals 't in die jaren ging Samenweraen met elkander, Hulpvaardig en in opoffering. Gedenkt die Kerstnacht vier en veertig, Wat hebben w'allen toen doorvoeld. Terwijl w' eendrachtig, dankbaar zongen, Wat er met „Vrede op Aard" wordt- bedoeld. Te hard werken Woordelijk citeerden Eal opengedaan worden. Ten- faaavnertn "nnDlet h°gi?-u aP minste als we zoeken bij God j en menseS stellenül tTzeer liid°add' méér hka£ d3ze, f', en al te dikwijls teleur. Zoe- I ai n"ll,oen' hee.w°rdt le hard' 'e lan« kenden worden daar en bij j da« ^w"kt' Zondagsdienst Artsen. wij 1ste Kerstdag en 28 Dec. Dat mag het kosten DE PRIJZEN VAN KAARSEN. Met- ingang van 6 Decem- j ber is de maximum gebrui- j kersprijzen stearine huis- houd- en kerstkaarsen 60 ct. 26 December per pak van 170 gram, pa- 27 December raffine huishoud- en kerst- j 28 December kaarsen 46 cent per pak van29 December 170 gram (20 stuks) klein- 30 December MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 27 Dec. V.M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 7.24 8.10 8.58 9.47 10.36 tjes. Ook voor de grotere 31 December pakken, tot 300 gram, zijn maximumprijzen vastgesteld. 7. 0 7.46 8.34 9.22 10.10 11. 2 11.19 De bevolking v. N.Holl. Nog enkele cijfers per 1 Januari 1947. Amsterdam 798358 inw., Alkmaar 37471, Barsinger- horn 2197 Anna Paulowna 6815, Bergen 7906, Callants- Examengeld voor rijbewijzen. Per 1 Januari 1948 zullen: de kosten voor het examen ter verkrijging van een rij vaardigheidsbewijs opnieuw oog' 1059, Enkhuizen 10342, verhoogd worden en wel van Haarlem 155759, Haarlem mermeer 35644, Heer-Hugo- waard 6061, Heiloo 9788 Den Helder 31547, Hoorn 13888, Hilversum 84293, Mar ken 1473, Medemblik 4902 (vermindering 116) Nw. Nie- dorp 2521, Purmerend 6643, Schagen 4673, Texel 9254, Urk 4409, Wieringerwaard 1479, Winkel 2217, Zijpe 5803. Er zijn nog 16 Noord-Hol landse gemeenten met min der dan 1000 inwoners, waar- f 4.50 op f 5. ONZE SPOORWEGEN. Aantal reizigers steeg, aantal zitplaatsen daalde. Dat de Spoorwegen nog steeds met een nijpend ge brek aan rollend materieel te kampen hebben, is nu wel algemeen bekend. Hoewel hard gewerkt wordt om de van nog 4 met minder dan achterstand in te halen, kan „Er zijn bij geen gehoor bij de mensen niet bevredigd. Voor de zoekenden is geen soort paradijs of dromenland, dat zij zich zouden wensen. Christus is de toegang tot onze Schepper. Wij mensen gaan zoveel binnen in onze eigen feestzalen, maar soms moeten we door de poorten van smart. De een betreedt j jQs van de vraag ^f de afna- Dat overigens de werklust} de beursgebouwen, a/»ht.A>l le, eigen arts alleen voor spoed- I gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van achter een ander sluiten zich de poorten der gevangenis. Da- gelijks doen we de deur van vülle ae consument ver, f f" WTnS d7?fc' Na aI" haald <™da' "vu de levens van de wereld en van middelenprijs zo laag moge- ™nrtfnhT„°nS en5 m05°n H'k wil hot even- e balans yan de dag wicht tussen lonen en priizen opmaken. Tekortgeschoten, le bewaren pnjzen vervelende ervaringen; ook practisch' komt het er dus: wel eens een zegen kunnen tooh wel neer d d b"_, rijn voor een ander of een doeIde w0 Pmillioenban Drettifffi herirvnpnno- TTano-f I i eD net agrarisch bedrijf wordt reeds verhoogd. j Moeilijk zal Andere artikelen daarente-, woorden „te hard" de beteke- glooten, V.d. Sluis, Swaters gen verlaagd. I nis „te ijverg" kunnen geven. en "Werner. Van een rechtstreekse sub- Het is duidelijk, ook weer ge- TwPPdP KprstdaEr sidie aan de boer kan men zien in het verband waarin D R... dus niet spreken De boer oni- dit werd gezegd, dat bedoeld Brand Hoogkamer vangt voor zijn producten wordt „met te veel krachts-| HOOgxamer, datgene wat hem volgens de inspanning." regering toekomt (gezien dus Dierenartsen. Koning, Schreuder, Schut en Veenis. meprijzen juist zijn) maar de van b°er vo^e waardering prijs welke de regering aan de éeniet, moge blijken uit s Mi-j ZONDAG boer betaalt, wordt niet ten nisters woorden Aanwezig haald omdat mffnSTenti Ver"l "Wij zijn de Nederlandse Koïk^Nw.' NiedorpDekker mMdeCp^ T ,tt ^riboer v'eel'dank verschuldigd," 't Zandt. 18 DECEMBER, de Heren v. d 500 inwoners n.1. Beets met het zelfs voorkomen dat men 465, Kwadijk met 430, Onder- op bepaalde momenten ach- dijk met 441 en Katwoude j teruit gaat. Hoe dat moge met 250. lijk is Veel materieel dat KOOS VORRINK KOMT thans rijdt, vooral stoom- Naar ons wordt medege- materieel, is na beschadigd deeld, zal op Maandag 1 Maart of defect- te zijn geweest ZO a.s. door de heer Koos Vor- goed erï ZO kwaad als dat rink in Hotel Smit een spreek, ging opgelapt. Zodra dit ma- beurt worden vervuld ip uit-, terieel opnieuw mankemen- nodiging van de afdeling Wie-! ten gaat vertonen, wordt het ringermeer van de Partij v.d.] uit de dienst genomen en Arbeid. I ter grondige reparatie naar .1 de werkplaats gestuurd. Van Jan Buisman voor de 10e maal het materieel wordt thans voor de radio. meer verlangd, dan in nor- Jan Buisman Schagens boe- male omstandigheden. Het ren-artist, treedt a.s: Zaterdag gebrek aan materieel maakt 27 Dec. wederom voor de het nodig> ieder rijtuig - En eo is het ook, (Verslagg.) Afwezig de Heren Reits- ma, SlootdorpHakkesteegt. Schagen. radio op, in zijn 10e uitzending. Ditmaal in het programma Hil versum II KRO van 21-22 uur in de uitzending „Negen heit de Klok". prettige herinnering. Hangt het ervan af hoe het lot het ons in de schoot werpt of te verduren geeft Waar volmaakt licht is in een onvolmaakte wereld met onvolmaakten, daar zal het volmaakte het onvolmaakte overwinnen. Er is uitkomst voor ons. Niet de grauwe sleur van alle dag met zijn afhankelijkheid van om standigheden blijde of droeve maar overwinning. Christus' licht overwint. Altijd, overal, voor ons ie der. Het betekent voor ons geen leven bij de dag, maar een leven vanuit Gods kracht en Hem tegemoet. Christus is zo de toe gang tot Gods vreugde. Vreugde van vrede op aarde, als die vrede eerst maar woonde in elk mensenhart. Wij zoeken en kloppen aan deuren. Ook Christus kloptaan ons hart. Wie Hem opendoet, ontvangt Gods liefde en kracht. Als Gods schepselen Bich hun afhankelijkheid van hun Schepper bewust willen Eijn, dan zijn ze daarmee onafhankelijk van alle din gen die op hen afkomen en van mensen, die dikwijls bedriegen en bedreigen. Kerstmis Is Feest van Licht en Liefde uit den ge-mvesteerd. Onverantwoord is het zeide de Minister, aan alle wensen van de boer tegemoet te ko BRIEVEN Zondag, 14 Dec, Beste luitjes. Onze hartelijke en bijv, 900 maltoraT gulden [ul.U? al\ ateed? 20 Geslaa te investeren brief. Wij maken het inder- toen ze al diei we het oog richte op Hem, Die trouw houdt tot in eeu wigheid boven de gebruike- lke feestdis de geest richten op de volmaakte Schepper, want uit de nacht van smart en zorgen voert Hij ons naar 't eeuwig lichtons die één zijn in de lange rij van her ders en koningen, eenvoudi- gen en geleerden, blijden en bedroefden, zieken en gezon den, optimisten en tobbers, vlotten en zwoegers. God geeft Zijn licht. Zoals Zijn zonlicht telkens opnieuw onze aarde bestraalt, wordt ons hart verlicht en ver ruimd door Zijn goddelijke stralen. Zo ook Kerstmis 1947, voo* ons allen. D». v.d. Windei). VAN SLUIS I. 1947 I Gesien en ik zijn ook naar I de Polderdagviering geweest: dank voor We hebben reuze genoten en keek haar ogen uit prachtige au-j daad nog uitstekend en zoals to s zag staan, we lazen, jullie gelukkig ook/ Nu we het toch over auto's Laten we het zo houden, hebben ik begin van de Wie-' Ja, de schok van onze Pro-1 rngers te houden, want die! fessor zijn we weer te boven, süijden voor een snelle dienst maar er is nooit iets volmaakt op Alkmaar via Slootdorp,1 op dit ondermaanse, want nu En daar sluiten alle Slootdor- dreigt ons weer een nieuw pers zich van harte bij aan, de tavï{ moppperen heel] NACO, integen- Hoge van uitkomst voor ons aardse zwervers van onaf hankelijkheid, die dienende liefde voor God schenkt. Vrede op aarde in men senharten in een wereld als de onze. Boven het licht i gevaar en wel speciaal de Qok Wjj van de kerstboom uit mogen 1 mannen. Het is n.1 niet onmo- „jpi nn ,1 we hef. nncr iripVifo nn j„i u gelijk dat je straks op 't eer- dee, maar ZQ.n sne]le yerbin ste gezicht geen verschil meer ding met de Leeuwarder of ziet tussen man of vrouw, Heerenveense bus willen wij want Slootdorp is nog steeds ook heel graag houden. Suc-: geen kapper rijk. Nu was het ces Wieringers. Wij strijden in de zomer niet zo erg om mee I even naar Zwart of Swier te. fietsen, maar in de winter.... De bewoners yan de School- Gesien moppert a een beet,e slraal beginnen 't hoofd wat op me, dat ik toch in leder hoo(, ,e draSen. En dat alleen geval voor de Kerstdagen mijn vanwege de boompjes die er haar moet laten knippen. En ,anfls geplant zijn, f,angs die onze brugwachter moet spe-, slraat Woe, ik) Ik heb ho_ ciaal v^n zijn opper-chef ver- ren zeffien da( ze een yer. lof vragen, alleen om zich een zoek willen indienen bij B, beetje te laten kortwieken,1 en W. tot naamswijziging. Ik zou zeggen, als onz oudei ..Schoollaan" leek hun mooierf kapper een beetje met jns op; Och, ieder z'n meug, zei de heeft, komt ie één of twee boer en hij zoende z'n kalf. dagen in de week zitting hou-| den. 't Zal wel niet meeval-. Van „Schoollaan" naar len maar we moeten allemaalj school li n'y a qu'un pas, zeg- een offertje brengen voor da gen de Fransen. Zou nou wer- goede zaak- 1 kelijk da Huishoudschool mei en iedere wagen zo lang moge lijk in dienst te houden. Dit k' echter tot gevolg heb- bc.dat op een gegeven 1110- mei de reparatiestand zeer hoog wordt en dit een nade- Januari beginnen, zoals in de' lig© invloed op het aantal advertentie stond? Ze zijn beschikbare plaatsen heeft, wel druk bezig. Achter de Zo daalde het aantal bruik- houten wanden verrijzen ste-j bare zitplaatsen in de maand nen muren. De grote schoor-, October van 90.800 tot steen -voor de Centrale Keu- 87.000. Het nadeel hiervan ken is klaar. Maar Januari, woïdt nog ernstiger, wan- hebben we zo -- 't Zou mij neer men bedenkt dat reis- meevallen, hoewel -- ze wer-] lust nog steeds toeneemt. Zo ken allang met kunstlicht. Zo; bedroeg het aantal afgeleg- zie je weer. Wieringerwerfj de reizigerskilometers in Oc- maakt er een bericht van in] tober 1947, ruim 490 millioen een lijstje, en wij Slootdorpers of bijna 3% meer dan het doen het allangzonder] aantal van October 1946, enige ophef. Zo zijn wij nu| toen het 477 millioen was. eenmaal. Ik heb nog een klein beetje, Ook bij het goederenver- ïuzie gehad. Nou ja, ruzie wasj voer deed zich het tekort 't niet, maar Meester Burger aan rouend materieel gevoe- hield me aan. Hij zei Ik vind jen Mede als gevolg van de 't leuk dat je die twee nieu- iage waterstand in Tivieren we wereldburgers noemt, maar en kanalen werd de afgelo- telt mijn zoon niet mee pen maand een extra beroep Ik zeg Meester, ik heb er, 0p de spoorwegen gedaan, eerlijk niet aan gedacht, maar omvang van het goede- in de volgende brief zal ik renvervoer in de maand Oc- het vermelden. Dan hebben tober 1947 was 39% hoger dan we Nan, Piet en Jan, drie jn de overeenkomstige maand prachtige Hollandse namen. I946 ult Zuid-Limburg wer- De „big threevan Slootdorp! ^en tien. duizenden tonnen Lui, in 1948 schrijf ik bij le- kolen méér verzonden dan in ven en gezondheid weer. Ik wens jullie en Gesien niet minder, een gezegend vre devol Kerstfeest en een nieuw jaar dat aan al jullie verwach tingen mag roldoen. September. Veel groeten KEES en GESIEN. P.S, Brandt bij jullie itraatverlichting goed Eind September werd een telling gehouden van het goederenmaterieel, waaruit bleek dat er 18.305 bruikba re wagens in ons land zijn, waarvan 15.801 N.S.-wagens, terwijl in het buitenland dej 2103 wagens van de N.S. verbleven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1