UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HOE STAAT HET MET BEDRIJFSPENSIOEN IN HET AGRARISCH BEDRIJF. Woensdag 7 Januari 1948 Derde Jaargang No. 14 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN. Het deel van het Neder landse overzee, dat onder bovenstaand hoofd is sa mengevat, bestaat uit twee zeer verschillende gebieden. Niet alleen liggen deze ge biedsdelen 1900 KM uiteen, een afstand even ver als van Den Haag naa-r Gibraltar, doch ook in sociaal, econo misch en cultureel opzicht, ^sioo,w,,k BRITS 1 4Grp,'':i:.'cl'? 1 - Mccngo 27 0 ^epubir.-it i iGUYANArt o ooA e j Goudploccj 'r; 'f^Sssmi' WIERINGERMEER JEUGD - APPèL. Ondanks het minder fraaie weer is de jeugdbij eenkomst in de Geref. Kerk te Sloot- dorp op Nieuwjaars-avond een geweldig succes geble ken. De 16-deeinemende ver enigingen en het talrijke pübliek maakten het kerk gebouw te klein, zodat velen met een staanplaats genoe gen moesten nemen. De hr. Spikman, die na mens de initiatiefnemers de bijeenkomst opende en leid de, had een dankbare taak. Van de reciteerwedstrijd werd de hr. Vroma èn door de jury èn door het publiek de eerste prijs toegekend. Bert Bakker en C. van Elsakker (W.werf) werden respectievelijk 2e en 3e. Aan de spraakwaterval nam deel U. Faber, A. de Kroon, Jonge jan en Mevr. Timmermans. Als onderwerp werd geko zen de slagzin Geen groter schand, in het Polderland, dan weer een brand, hetgeen voor de lezers van ons blad niet onbekend is. De hr. de Kroon bleek de beste spreker te zijn en ont ving daarom de eerste prijs. De muziek van het Chr. Fanfarecorps, onder leiding van de hr. Versluis, de zang van de dames Betty en Tieny Broer met orgelbegeleiding van de hr. C. Bronner vorm den een dankbare afwisse ling. ..Teuteboom", gebracht door Tieny Broer en Arie Timmermans bleek al even- liggen de verhoudingen in de beide gebieden geheel an ders. Terwijl Curagao zich door zijn olie-industrieën in een grote welvaart mag verheu gen, moet in Suriname nog de grondslag worden gelegd voor een nieuwe econo mische welvaart. Curacao dankt daarbij zijn positie aan zijn haven en zijn gun stige ligging op een kruis punt van internationale verkeerswegen, terwijl Suri name op de noordkust van Zuid-Amerika eens de „wilde kust" van Guyana genoemd het moet heb ben van wat zijn bodem opbrengt. Suriname is meer dan vier maal zo groot als Nederland, maar heeft een bevolkings getal van nog geen 200.000. Een groot deel van Suri name naar schatting wel driekwart is bedekt met vrijwel ondoordringbaar oer woud. Alleen de zogenaamde kuststrook is geschikt voor bewoning en daar vindt men dan ook dè hoofdstad Para maribo en verschillende nederzettingen. De heer L. Dijkhuis zal er U Donderdagavond a.s. in Hotel Smit. sprekende voor de Holl. Mij van Landbouw, afd. Wieringenneer, meer j van vertellen. De bezoekers (en dat zul- len er ongetwijfeld velen zijn) kunnen zich door be- studering van dit kaartje I reeds enigzins oriënteren. zeer in de smaak te vallen. De beroepen candidaat de hr. Meijerink, die ook nog even sprak, heeft ongetwij feld een overweldigende in- j druk van het verenigingsle- j ven in Slootdorp gekregen. I Ds. Post, die met Zr. Schouten en de hr. Rooi vink de jury vormde, besloot de zeer geslaagde avond te pl.m. 12 uur met dankgebed. Wieringerwerf. Baldadige jeugd. Een zestal kinderen, die j Wieringermeer - ruitertje speelden op de rug van een j schaap, beseften blijkbaar niet, dat voor dit doel eenj hobbelpaard beter geschikl 1 is. Het schaap brak een poot en moest worden afgemaakt. De ouders der Zondagsrui- ters hadden zodoende een dure Zondag.... en Molle- ma, die toch al niet gelukkig is met zijn schapen, heeft opnieuw een slachtoffer op het voetbalveld. VANAF 1 MEI 1947 WORDT ER AL PREMIE GERESERVEERD i Tragisch. De Fam. Musters in de Meeuwstraat, trof Zaterdag morgen de tijdelijk in haar gezin opgenomen baby van plm. 5 maanden dood in zijn bedje. Vermoedelijk is het kind in een hoestbui gestikt. Tevoren mankeerde het niets. Mcdemblik. De Molen op de Wester- dijk werd Dinsdag j.1. door de eigenaar voor de sloop verkocht aan de Heer Schot te Oudorp. Reeds enige jaren heeft de Unie van Landarb. bonden het vraagstuk van de Ou derdomsvoorziening in het agrarisch bedrijf in studie. Het overleg met de'Stich ting van de Landbouw, haar organisaties en de Regering heeft er toe geleid dat prin cipiële overeenstemming is bereikt over de instelling van het eerste grote bedrijfs pensioenfonds in Nederland, het pensioenfonds voor de landbouw. Uit practische overwegin gen stelde de regering er prijs op de regeling wette lijk te sanctioneren. Het ont werp van wet zal thans spoedig worden ingediend. DE VOORBEREIDING. Het Hoofdbestuur van de drie Centrale landb. org. had reeds in 1946 een Commissie van voorbereiding ingesteld welke een wiskundige bere kening maakte, alsmede con- sept-statuten en reglemen ten die in Jan. 1947 bij de Minister van Sociale Zaken werden ingediend. De Regering stond niet onwelwillend hier tegenover doch had zekere wensen. Grondslag voor de bereke ning zou zijn het Collectief Arbeidscontract in de Land bouw dat, vastgesteld op 66 j ct. per uur, op verlangen der regering met het oog op de loonstop, werd teruggebracht op 64 cent. De Stichting stelde voor j Invoering van een bedrijfs- pensioen per 1 Jan. 1947 tegen een doorsneepremie van 6 cent per uur waarvan de helft door de werkgever en de helft door de werkne mer zou moeten worden be taald. In de Coll. Arb. overeen komst zou dan een loon van 67 ct. p. uur worden inge voerd. De werkgever zou 3 cent inhouden en ct zelf 3 cent bijleggen. (Wel zou het volle bedrag als kostprijsele ment worden dooi berekend). De regering meende in 1947 nog niet tot invoering- te kunnen overgaan. Er wa ren bezwaren van staatk. aard. De plannen doorkruis ten de plannen tot invoering van de Noodwet ouderdoms voorziening en men wilde] het Bedrijfspensioenfonds dat als onderdeel der C.A.O. tot stand zou moeten ko- j men wettelijke basis geven I opdat ook de niet-georgani- seerde werkgevers ten op- zichte van hun arbeiders een verplichting kon worden op gelegd. Bovendien achtte de regering de totstandkoming van het Pensioenfonds voer j bepaalde groepen van zelf- j standigen even hard nodig j als voor de arbeiders. Nieuw overleg leidde tot een bevredigende oplossing. De Regering zegde toe spoe dig een wetsontwerp in te1 dienen en zodra de wet tot stand was gekomen zou het Pensioenfonds op de norma- le wijze gaan werken. Gedurende de overgangs tijd zou de Regering in het Landbouwcrisisfonds een be- j drag reserveren, gelijk aan het bedrag der premie dat, werkgever en werknemer zouden hebben opgebracht indien het Fonds reeds op l Mei 1947 zou hebben ge- functionneerd. Deze reserve zou aan het fonds vervallen. Men kan dus zeggen dat het Fonds van de Landb. in en gere zin reeds op 1 Mei 1947 is ingesteld. Op de reeds genoemde grondslagen is voortgebouwd en hoewel er nog veel te bespreken is. de overheids instanties alles nog moeten goedkeuren en ook de orga nisaties die gehoord zullen worden nog wensen te berde kunnen brengen, toch kun nen wij, zij het dan onder voorbehoud, wel iets naders mededelen omtrtent de ge dachte-regeling. Welke bedrijfstakken Voorgesteld zal worden de regeling uit te strekken over alle bedrijfstakken in de Landbouw (akker-, weide- bouw, veeteelt en tuinbouw), in de ruimste zin, die tot het agrarisch bedrijf kunnen „•orden gerekend (b.v. ver want aan de tuinbouw, de bloemisterij, boomkwekerij, zaadteelt) en voorts de bos bouw, het veenbedrijf, dors- bedrijf, grasdrogerijen, de aardappelsorteer - inrichtin gen en het hoveniersbedrijf. Aan alle bedrijfstakken is de vraag voorgelegd of. zij wensen te worden ingescha keld. (Welk standpunt de Mi^ nister daartegenover zal innemen, en of de toezegging van de garantie voor de premie vanaf -1 Mei 1947 ook voor al deze bedrijfstakken zal gelden dient te worden afgewacht. Tot dusverre is die toezeg ging er alleen voor de akker en weidebouw, de veehoude rij en de tot de tuinbouw behorende bedrijfstakken. Wie komen in aanmerking In de verzekering^ zullen worden opgenomen de man nelijke arbeiders tussen 17 en 65 jaar die op arbeids overeenkomst in de Land bouw werkzaam zijn. Daarnaast blijven echter over de arbeiders die werk zaam zijn bij een persoon of instantie die landbouwwerk- zaamheden doet verrichten zonder dat zulks in een on derneming geschiedt, b.v. arbeiders op buitenplaatsen, proeftuinen, zij die werk zaam zijn bij de N.O.P.-wer- ken, bij de Heide Mij., de Grontmij etc., alsmede het Staatsbosbeheer. Voorts is het wenselijk dat zij die ook nog een deel van het jaar in het vrije bedrijf werken on der de regeling worden ge bracht. T. a. v. de zelfstandigen valt nog niets te zeggen. De Regering wenst wel een deel hunner in de verzekering op te nemen doch reeds één der centrale organisaties heeft hiertegen bezwaar ge maakt. De voorbereiding van de organisatie is uiteindelijk onafhankelijk van al deze details. Over premie en aanspra ken (nog niet definitief) 'n volgende maal. (Wordt vervolgd.) Slachtvergunningen voor geiten. Daar er misbruik wordt gemaakt van vergunningen tot het slachten van geiten voor gezinsverbruik, is beslo ten, dat in het vervolg der gelijke vergunningen slechts zullen worden verleend aan hen, die bij de laatstgehou den registratie van vee in het bezit waren van één of meer geiten. Aan gezinnen, bestaande uit één t.m. 5 personen wordt ten hoogste één en voor ge zinnen, bestaande uit 6 en meer personen, worden ten hoogste twee slachtvergun ningen voor een geit of een bok per jaar uitgereikt. Het vervoeren van geite en bokkevlees is op grond van artikel 2 lid_2 onder a van de Verordening Ver voer Geite- en Bokkevlees slechts toegestaan van een centrale of particuliere slachtplaats naar de woning van degene op wiens naam Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Zondag 11 Januari N. M. Maandag 19 Januari E. K. Maandag 26 Januari V. M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 8 Januari 6. 7 6.42 9 Januari 7. 7 7.32 10 Januari 7.52 8.17 de slachtvergunning is ge steld, mits bij het vervoer deze slachtvergunningen aanwezig zijn, onverminderd de bepalingen van de Vlees- keuringswet, op grond waar van het verboden is om vlees te vervoeren, dat niet van een goed keuringsstem- pel is voorzien. Veren, voor Bedrijfsvoorlichting in de W.meer. Mededeling No. 347. KORT VERSLAG VAN DE PRAATMIDDAGEN TEWIERINGERWERF EN SLOOTDORP. of niet gecombineerd met een aardappelstomer. Ook het op breder basis doorvoe len van het diepploegen op diverse boerderijen kwam ter sprake. De secretaris Ir. L. R. Dijkema antwoordde op laatstgenoemde opmerkin gen, dat dit als zodanig niet op het terrein ligt der ver eniging. Wel wil ze de boe ren helpen in dit streven maar het initiatief en de actie moet toch van de be trokkenen zelf uitgaan in overleg met Domeinen. Als slot kunnen wij hier nog aan toe toevoegen dat de V.B.W. op zeer geslaagde praatmiddagen kan terug zien. We zouden dan ook een ieder willen aanraden, die verzuimd heeft te Wie ringerwerf of Slootdorp aan wezig te zijn. zich als nog op Vrijdag 9 Januari naar Middenmeer te begeven, al waar 's middags om 2 uur in Hotel Smit, een derde en laatste praatmiddag zal worden gehouden. J. C. MIEDEMA. I Deze praatmiddagen, uitgaande van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer, werden gehouden op Donderdag 18 en Dinsdag 30 December te, Wieringerwerf en Slootdorp. Kon de voorzitter der V. B. W., de Heer G. P. Kis- temaker in Wieringerwerf een vijftigtal bezoekers het welkom toeroepen, in Sloot- dorp was dit getal niet gro ter dan vijf en twintig, wat mede oorzaak vond in het, slechte weer. Als inleiders traden in beide plaatsen op de heren j J. Schipper, bedrijfsleider van de proefboerderij „de Prof. Dr. J. M. van Bemme- 1 leifhoeve" en J. Breed, Hoofdassistent der Ver. v. Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Eerstgenoemde spreker bracht verslag uit van de gehouden rassenproeven op de proefboerderij aan de hand waarvan spreker op zeer duidelijke wijze de ras- senkeuze van diverse gewas sen naar voren liet komen. De tweede spreker behan delde achtereenvolgens cul- tuurproeven en cultuurpro blemen in de Wieringermeer, in welk laatste geval de ge mengde bedrijfsvoering uit voerig werd belicht, vooral op de lichtere gronden Na deze zeer duidelijke uiteenzetting der beide bo vengenoemde sprekers, ont spon zich een levendige ge- dachtenwisseling onder de aanwezigen, waarin vele vra gen aan de orde kwamen, die zo wel door de sprekers en of door de secretaris der V.B.W.Ir. L. R Dijkema, I werden beantwoord. Was het te Wieringerwerf de teelt van aardappelen, als ook de bewaring van j poot- en consumptieaardap pelen voor winter opslag die j aan de orde kwam, te Sloot- dorp gingen er stemmen op. waarin er op aangedrongen werd, om in de naaste toe komst te komen, tot een coöperatieve grasdrogerij al KRINGNIEUWS. Het Kringbestuur van de Stichting voor de Landbouw, Kring W.-Meer, deelt belang hebbende nog mede, dat er nog een beperkt aantal kleding is (Jasjes etc.) Zij, welke hiervoor belang stelling hebben, kunnen voor 15 .Jan, e.k. een aanvrage in dienen bij onze eerste secreta ris D. Stompedissel, Sport weg 1 te Middenmeer. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M de Graaff. W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1