UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HOE STAAT HET MET BEDRIJFSPENSIOEN IN HET AGRARISCH BEDRIJF. NIEUWE BONNEN Zaterdag 10 Januari 1948 Derde Jaargang No. 15 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bonuit aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Ongeplombeerde Zaai-Waalse bonen. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed heeft besloten, dat thans ook niet te velde gekeurde ongeplom beerde zaai-Waalse bonen door de handelaren mogen worden aangekocht. De hef fing hierop bedraagt resp. f 1.60 voor het ongeschoonde en f 2.voor het geschoon de product. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het aankopen van de overige niet te velde gekeurde veld- bonen zonde-r voorplombe verboden blijft. Dodge - trucks beschikbaar. Voor de landbouw zijn een aantal open Dodge-trucks uit een legerdump beschik baar. De Dodge-trucks zijn Eeer geschikt voor het trans port van de producten van de landbouw-, tuinbouw- en f ru'itbedrij ven; Aanvragen gelieve men in te dienen bij de P. B H., waar ook nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. Siachtrunderen. Met ingang van 4 Januari 1948 zullen van siachtrunde ren. geleverd aan het Be drijfschap voor Vee en Vlees en geplaatst in de hierna te noemen klassen, de volgen de bedragen worden inge houden Klasse A A f 2.— p. rund Klasse A f 1. Klasse B f 0.75 Klasse C f 0.50 Onder runderen worden m dezen verstaan koeien, vaarzen, pinken, stieren en ossen. KOOPBONNEN. Binnenkort aflevering van sinaasappelen. De thans in Rotterdam aan gekomen sinaasappelen uit Palestina zullen binnenkort in distributie worden gebracht. j De vóórinleveringsbonnen 089 Algemeen en 589 Algemeen, aangewezen op 18 December 1947 zijn tevens aangekomen. zodat de groente- en fruithand® laren onmiddellijk tot afleve ring aan hun klanten kunnen overgaan, zodra zij de Zuid vruchten hebben ontvangen. In de bonnenlijst van deze week worden nieuwe vóór inleveringsbonnen voor 500 gr. sinaasappelen aangewezen. Hierop mag pas warden af geleverd als alle oude bonnen zijn gehoaareerd, De prijs is vastgesteld op 76 cent per Kg. en geldt zo wel voor Palestijnse, Spaanse als voor Surinaamse Sinaas appelen. Vorig jaar was de prijs 84 cent per Kg. Nieuwe maximumprijs voor bananen. De maximum verkoopprijs' van bananen is vastgesteld op f 1.38 per Kg_ Dit betekent een kleine prijsverhoging - de oude prijs was f 1.32 per Kg - welke haar oorzaak vindt in de overeenkomst, die de Be- nelux-landen hebben «gesldten ten aanzien van invoertarie ven, die per 1 Jan^ j.1. van kracht zijn geworden. (VERVOLG.) De premie wordt voorlopig berekend op f 3.per week, (gemiddeld ongeveer 6 cent per uur). Verzekerden yan 17 21 jaar betalen de hal ve premie. DE AANSPRAKEN. Voor hen, thans reeds in het bedrijf werkzaam, die geen volledig pensioen uit eigen premie's meer kun nen opbouwen worden bij zondere maatregelen getrof fen z.g. backservice. Normaal wordt een volle- dig pensioen in 40 jaar op- gebouwd. Tussen 21e en 65e verjaardag (45 jaar) mag men dus 4 jaar speling heb- ben (werkloosheid enz. )zon! der dit in zijn pensioen te I merken. Wie vóór zijn 65e jaar uit het bedrijf treedt ontvangt uitgesteld pensioen. Het volledig pensioen be draagt f 12.per week. De pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar. Zij die thans geen 40 jaar premiebetaling kunnen ha- Jen ontvangen tenminste f 6.p. w. Dit verwerft de gene die 64 jaar was, toen de verzekering een aanvang nam. De 63-jarige heeft reeds iets uit eigen premie opge bouwd. Aldus- ontstaat, een reeks lopende van f 6.- tot f 12.- telkens bestaande uit een kleiner gedeelte „back service." De verzekering geeft ook recht op invaliditeitspensi oen. Zij die reeds verzekerd zijn krachtens de Invalidi- j teitswet ontvangen dit als toeslag op de Invaliditeits- rente. Het bedraagt in het alge meen 2/3 van het bedrijf s- pensioen dat betrokkene zou hebben gehad als hij in het bedrijf werkzaam zou zijn gebleven. WEDUWE - PENSIOENEN Dit ontvangt, de weduwe zowel van een verzekerde als van een gepensionneerde. Het bedraagt f 5.p. w. en vervalt bij hertrouwen, WEZENPENSIOEN. Dit bedraagt voor de kin deren van de verzekerde f 1.- per week tot hun 17e jaar. Is ook de moeder over- 1 leden of overlijdt die later i dan wordt, het wezenpensi- oen op f 2.- per week ge bracht. ORGANISATIE VAN DE UITVOERING. De landbouworganisaties houden het fonds in eigen hand en het is de bedoeling door de hoofdafdeling Soci ale Zaken van de Stichting van de Landbouw het be stuur van het Fonds te doen vormen. Voor de uitvoering zal mede gebruik worden ge maakt van de organen van de Stichting. We hebben er in de ver slagen van de vergaderingen van de diverse landbouwor ganisaties in onze omgeving al het een en ander van gelezen. Men bracht adviezen uit over de te vormen Soci ale verzekeringscommissies enz. Men wil daar wel eens iets meer van weten. Dit zit zó Er komt een centrale orga nisatie aan welke de leiding van de administratieve uit voering wordt opgedragen. De Stichting heeft deze centrale administratie reeds opgebouwd door de benoe ming van een Directeur en 4 Afdelingshoofden, want, er is haast bij. Gerekend wordt op ruim 200.000 arbeiders - verzeker den voor wie een premie wordt opgebracht van 30 millioen gulden. Bij opname van de zelf standigen worden deze ge tallen nog hoger. Een der afdelingen van de Centrale, de afdeling buiten dienst, krijgt te maken met de provinciën en de dorpen. Men heeft zich de organi satie zó gedacht. Is de administratie voor het hele land centraal, de controlerende en coördine rende taak voor de plaatse lijke organen wordt provin ciaal geregeld. Het ligt in de bedoeling deze controlerende taak aan provinciale vertrouwenslie den (inspecteurs) van de buitendienst op te dragen. Zij verrichten hun arbeid in nauwe samenwerking met de Provinciale Stichtingen en de Provinciale Sociale Secties van de Stichting van de Landbouw. Zij zullen spoedig worden, aangesteld en kennis moeten hebben van het agrarisch bedrijfsleven.. PLAATSELIJKE ORGANISATIE. Het fondsbestuur zal zijn taak niet kunnen vervullen j zonder dat het Fonds ter j plaatse goed is ingevoerd en men het algemeen ziet als een eigen instelling. Daarom moet er zijn een plaatselijk orgaan, geschikt1 om aan het Fondsbestuur en j de Directie advies uit te brengen en $e verzekerden I voor te lichten. De taak der plaatselijke organen is dus voorlichtend, propagerend, adviserend en controlerend. Het plaatselijk orgaan zal zijn bemiddeling geven bij de registratie der verzekerden. Spoedig zullen daarvoor for mulieren worden uitgege ven. Het. plaatselijk orgaan controleert de formulieren op juistheid der gegevens. De eerste maal zal daar veel werk aan zijn want ieder die vanaf 1 Mei 1947 in de landbouw werkzaam was moet geregistreerd worden. Het zal spoedig beginnen want op 1 Mei 1948 moet iedere verzekerde in het be zit zijn van een pensioen- kaart. Het plaatselijk orgaan moet de aanvragen ook be oordelen. Vooral met het oog op de terugwerkende kracht tot 1 Mei 1947, en de beoor- deling of iemand een be paalde tijd wel in de land bouw is werkzaam geweest een omvangrijke taak. CONTROLERENDE TAAK. Later als de actieve pre mie-politiek is ingevoerd zullen de plaatselijke orga nen daaraan moeten mede- Wieringerwerf. SMARTELIJK VERLIES Nog in de kracht van zijn' leven, op 56-jarige leeftijd werd hij uit ons midden Weggeroe-j pen. Hubertus Wezepoel over-' leed na een ziekte van. en kele dagen Woensdagmorgen in het Ziekenhuis te Alkmaar. Bij het schrijven van deze regels beseffen wij wat het betekent voor zijn vrouw, die behalve haar gehuwde kinde ren, nog met een kleine jon gen achterblijft in de nieuwe woning, die zij met haar echt- genpot begin December mocht betrekken. In 1936 vestigden zij zich eveneens in de toen nieuwe I woning met een toekomst in de Wieringermeer voor zich. j Samen maakten zij de onder-j waterzetting mee met alle zorgen en verliezen van dien. Enige jaren toog Wlezepoel vanuit zijn evacuatie-oord da gelijks per auto naar de pol der. Droeg de nadelen daar- van_ De op de auto gevatte kou, longontsteking, zij ble ven hem niet gespaard.' Maar., er was die terugkeer n.^u- de Meeuwstraat die hem voor ogen stond. Hij keerde terug, mocht er nog veertien dagen werken om dan na het- Kerstfeest en Oud en Nieu>», plotseling te moeten scheiden van dit aardse leven Dat zij, die achterblijven de tioost mogen vinden, clte zij bij dit smartelijk verlies be hoeven. Opnieuw ging een lid van onze Wieringermeer-gemeen- schap heen. DE TAAIE KIP In Wieringerwerf heeft men het bericht over de kip van Kingma met een korreltje' zout genomen. Men twijfelt wel sterk aan de 24 dagen die de kip zonder voedsel zou zijn gebleven. Hier is namelijk gedurende enige weken een jonge kip gesignaleerd die kennelijk een vreemde was. Familie Bron- ner heeft er zich toen over ontfermd en het dier regelma tig verzorgd. Totdat zij even spoorloos verdween als zij ge komen was. Wellicht dat een confronta tie meer licht op deze zaak kan werpen. werken. Zij zullen er op hebben toe te zien dat pre miebetaling geschiedt. In ieder onderste orgaan van de Stichting (district of kring) zal een Sociale Ver zekeringscommissie moeten zijn, 6 personen, betrouw baar, deskundig en tot ob jectief oordelen in staat. Verhoudingsgewijze kunnen de plaatselijke organisaties hierin vertegenwoordigd zijn. De Commissie kiest een voor zitter en een secretaris. De vorming geschiedt on der leiding van de Provin ciale Sociale Afdeling. Geldig van 11 24 Januari. Bonkaarten KA, KB, KC 713 110 Alg. 1600 gram brood 105 Res. 800 gram brood 108 Res. 400 gram brood 111 Alg. 400 gram brood enz. (Zie nadere omschrijving aan het slot van deze lijst.). 113 Alg. 750 gr. suiker, enz. 1500 gram jam, enz. 109 Alg. één ei. 112 Alg. 250 gr. waspoeder 115 Alg. 500 gram Sinaasap pelen, (voorinlevering). Bonkaarten KD, KE 713. 610 Alg. 400 gram brood 604 Res. 400 gram brood 611 Res. 400 gram brood enz. j (Zie nadere omschrijving i aan het slot van deze lijst). 608 Res. 500 gram bloem, zelfrijzend bakmeel, kin dermeel of kinderbiskw. 613 Alg. 250 gram suiker enz. 614 Alg. 250 gram suiker enz. 609 Alg. één ei 612 Alg. 500 gr. waspoeder 615 Alg. 500 gr. sinaasappe len (vóórinlevering). Toeslagkaarten 1035 Suiker 250 gr. suiker enz. Tabak en Versnaperingen. V-01 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak V-02 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak V-03 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak V-01 Versnaperingen 200 gram versnaperingen cf 200 gram suiker, boter hamstrooisel enz. of 400 i gram jam enz. V-03 Versnaperingen 100 gram versnaperingen of I 100 gram boterham- strooisel, suiker enz. of 200 gram jam. Tabak 4 Res. 50 gram scheer zeep of 100 gram scheer- créme of 400 gram snel- scheercrême. De bonnen voor brood zijn geldig tot en met. 17 Januari. Bon 111 Alg. en 611 Alg., geldig tot en met 7 Februari, geven recht op 400 .gram brood of 280 gram beschuit (2 hele rollen) of 300 gram biskwie, ongevulde wafels, crackers, matzes, toast of 400 gram speculaas, koekjes, of 560 gram ontbijtkoek, i taai-taai. Amsterd. korstjes; of 600 gram stroopwafels of een hoeveelheid gebak, waar- in 280 gram bloem en 'of zetmeel is verwerkt, met uit- zondering van poffertjes, j verse Hollandse en Parijse wafels en oliebollen. De bonnen 115 en 615 Alg. voor sinaasappelen moeten uiterlijk 17 Jan. worden in geleverd. De bon Tabak 4 Res. voor scheerzeep blijft voorlopig; geldig. Vernietigd kunnen wor den 049. 051, 549. 551. 554 Alg. 040, 041. 042, 048. 547. 548, 070, 071, 072. 077, 576, 577 Res. 032, 033, 533, 062. 063, 563 Melk. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Zondag 11 Januari N. M. Maandag 19 Januari E. K. Maandag 26 Januari V. M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 11 Januari 8.37 8.52 12 Januari 9.12 9.27 13 Januari 9.47 9.57 14 Januari 10.17 10.32 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 10 Jan. 16 u. tot Maandag 12 Jan. 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer. Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Dierenartsen. ZONDAG 11 JANUARI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Wij hopen dat de belang stellende lezers (en dat zijn er in onze agrarische streek ongetwijfeld velen, door dit overzicht enig inzicht heb ben gekregen in de opbouw en het doel van het Land- bouwpensioenfonds en niet j in het minst in de betekenis die deze instelling voor de arbeider in de landbouw heeft. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. BoskeT Hoofdsti. 14, Hippolytushoef Tel. Hippolytushoef No. 19 De onbewaakte overweg wordt „bewaakt." Naar wij vernemen zullen de Ned. Spoorwegen op de onbewaakte overwegen het z.g. halve-spoorboom-systeem invoeren, dat van verre af stand is te bedienen. Het is een halve boom, aangebracht op de rechter zijde van de weg. Het linker gedeelte is dus vrij. Het kan niet anders of een dergelijk obstakel moet zelfs de groot ste waaghals weerhouden van avonturen. In Amerika deed men goede ervaringen met dit systeem op. In plaats van stoplichten bij onbewaakte overwegen zal men voortaan gebruik ma ken van flikkerlicht. „Kolengeld" op komst. In de tweede helft van deze maand zal op nog na der bekend te maken data een begin gemaakt worden met de terugbetaling van het geld, dat teveel betaald werd bij de aanschaffing van de huisbrandstoffen. De gezinshoofden, die een te hoge prijs betaalden, zullen zoals bekend f 4.terug ontvangen de kamerbewo ners, die teveel betaalden, zullen een bedrag van f 2.60 gerestitueerd krijgen. De terugbetaling zal geschieden aan de postkantoren. Op de kaarten TA 707 voor de hoof den van het gezin zullen twee bonnen aangewezen worden. De ene bon geeft recht op een terugbetaling van f 2.40, de tweede op die van f 1.60, zodat in totaal f 4.ontvangen kan wor den. Op de kaarten TB 707 voor de kamerbewoners wordt één bon aangewezen, welke op de ontvangst van f 2.40 recht geeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1