UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 14 Januari 1948 Derde Jaargang no. 16. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Eén volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HEEFT HET ZIN? In een 2-tal artikelen ver telden wij iets over het Be- drijfspensioen in de Land bouw. Een vraag die bij velen zal zijn opgekomen is deze Heeft het wel zin deze regeling Men krijgt toch immers ouderdomspensioen krachtens de Noodwet. Zal men dit zelfverworvene niet aftrekken daarvan zodat men er toch geen voordeel van heeft DE WONINGTOESTAND IN NEDERLAND NEEN. is Wie zo redeneert naa.st. In een gem. der 4e klasse b.v. Wieringermeer) be draagt de uitkering krach tens do Noodwet Ouderdoms- verzekering max. f 828. per Jaar voor een echtpaar (d. i. f 16.p. w Alle verdere inkomsten (berekend volgens bepaalde maatstaven), worden voor de helft In mindering gebracht. Iemand die dus f 10.— per week bedrijfspensioen ont vangt d-l f 520 - per jaar (afRerond op f 500.ont vangt dus aan Ouderdoms pensioen f 828 f 250 f 578- p. jaar en geniet daarnaast zijn f 10.be drijfspensioen. Zo iemand heeft juist aan een der voorwaarden van de Noodwet Ouderdomsvoor ziening voldaan. n.L zelf maatregelen te hebben ge nomen voor de oude dag, !n dit geval zich te hebben ver zekerd voor bedrijfspensioen. Geldigheidsduur van de nieuwe broodbonnen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de broodbon nen 110 Algemeen, 610 Alge meen, 105 Reserve, 108 Reser ve en 104 Reserve geldig zijn tot en met 17 Januari a s. keuzebonnen 111 Alg. en 611 Alg., recht gevend op 400 gram brood of een rant soen gebak blijven geldig tot en met 7 Februari a s De keuzebonnen blijven dus vier weken geldig. Aankoop van Pootgoed voor het binnenland. Het blijkt dat vclr> telers en binnenlandse handelaren zich nog van belangrijke hoeveelheden pootgoed voor uitpoot in het komende voorjaar moeten voorzien. In verband met verdere verkopen voor export advi seert het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw de nog benodigde poters zo spoedig mogelijk aan 'e schaffen en hiervoor zo nodig annulering van door telers of coöperaties met de B E A II afgesloten contrac ten. bij de B.E.A. II Swee- linckplein 5 's-Oravenhage aan te vragen. Voor de rassen Alpha en Fu rore zijn echter geen annule ringen meer mogelijk, om dat de poters van deze ras sen nodig zfjn om reeds aan gegane exportverplich tingen na te komen. Zodra ook van de andere soorten het res tant bij de B.E.A n is ver kocht. zal annulering even eens niet meer mogelijk zijn, daar anders moeilijkheden met de buitenlandse kopers zouden ontstaan. Er komen weer eieren. Dat mag het kosten Het Woningvraagstuk in Nederland. Fa- zal vrijwel geen tekort in Nederland zo nijpend zijn als het tekort aan woningen. Het tekort aan noodzake lijke behuizing kan momen teel voor Nederland geraamd worden op 300.000 woningen, terwijl in dit cijfer dan nog geen rekening is gehouden met een normale woningrc- serve van 2' In dit laat ste geval r:,;. het tekort zelfs op 340.000 stuks kunnen wor den gesteld. In percentages van het totale aantal huishoudens blijkt het woningtekort het grootst te zijn in Limburg (21%), gevolgd door de pro vincies Gelderland, Noord- Brabant en Drente. De steden, welke het groot ste tekort hebben, zijn Nij megen. Eindhoven en Den Haag. Het tekort wordt gevormd allereerst door de 92 065 tij dens de oorlog vernietigde huizen. Dc spreiding van de ze vernietiging over Neder- De Tuchtrechtspraak voor de Voedselvoor ziening in Nov. 1947. In November 1947 deden de Tuchtrechters vow de Voedselvoorziening in totaal 4090 uitspraken, waarbij voor een totaal bedrag van f 479.332.- aan boeten werd opgelegd. In 2756 gevallen werden schikkingen getrof fen tot een totaal bedrag van f 146.480.terwijl In 79 ge vallen een waarborgsom werd geelst tot een totaal bedrag van f 17.500.—. Voorts wer den 59 bedrijven (waarvan 54 voorwaardelijk) gesloten. In 49 gevallen (waarvan 30 voorwaardelijk) werd de vergunning ingetrokken, ter wijl 71 personen (van wie 26 voorwaardelijk) uitgeslo ten werden van een toewij zing. Het Centraal College deed ln genoemde maand 180 uit spraken in hoger beroep, waarbij in totaal voor 1 100 619.— aan boeten werd opgelegd. In 11 gevallen werden waarborgsommen i geëist tot een totaal bedrag van f 15.100.—. 20 bedrijven werden onvoorwaardelijk ge- sloten en van 9 bedrijven (waarvan 3 voorwaardelijk) werd de vergunning inge trokken. Tenslotte wérden 8 perso nen (van wie 7 voorwaarde lijk' uitgesloten van een toe wijzing. land is ln bijgaande beeld- grafiek duidelijk aangege ven. Vervolgens is het wo ningtekort ook ontstaan door dc tijdens en ook he laas na de oorlog gestag neerde woningbouw. Bezien wij, naast het hler- btfven genoemde aantal wo ningen. dat Nederland te kort komt. het aantal na de oorlog gebouwde woningen, dan blijkt tussen beide aan tallen een aanzienlijk ver schil te besta**r. Na de oor log rden er eetr ..1'. 10.000 permanente woningen gebouwd, waarvan het groot ste aantal in "Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant cn Limburg. Men ziet, dat de situatie nog verre van rooskleurig is. Verwacht wordt dan ook dat het nog tot in 1953 duren zal eer de woningvoorraad ln overeenstemming ls met dc grootte der 'bevolking. Om dit 1" bereiken is het nood zakelijk op een Jaarproductie van 70.000 woningen te ko men. Dc vooroorlogse productie was 42.000 stuks per Jaar Weldra sinaasappelen De tegenwoordige eierpro- ductie rechtvaardigt de ver wachting. dat in de komen de periode aan alle leeftijds groepen acht eieren verstrekt kunnen worden. Onder voorbehoud van on voorziene omstandigheden zal de verstrekking als volgt plaats hebben Op 22 Janu ari wordt een bon voor één ei aangewezen, op 12 Febru ari eveneens een bon voor wén ei, op 26 Februari een bon voor twee eieren. Op _1 Maart wederom een bon voor één ei en tenslotte op '8 Maart (ruim een week voor Pasen) een bon voor drie eieren. TARIEF VERVOER VAN PERSONEN MET HUUR AUTO'S. Binnen de bebouwde kom f 0.10 per 400 m, berekend vanaf garage of standplaats tot terug naar garage of standplaats, met als mini mum f 1.50. Buitenritten Eerste aan slag f 0.75 voor de eerste 1000 m verder f 0.10 per 400 m, berekend vanaf ga rage of standplaats tot te rug naar garage of stand plaats. Wachten f 0.10 per 2' minuut. Periode van 07 uur V1E DEM BLIK I 50% toeslag. Bagage Voor meer dan 10 kg f 0.20 per collo. Het vragen van fooien is verboden Deze tarieven moeten de taxi duidelijk leesbaar zijn vermeld. Het algemeen tarief is dus f 0.25 per km. Voor een rit binnen de gemeente, hoe kort ook mag echter altijd f 1.50 worden gerekend. Moet de taxi in zo'n geval in totaal verder rijden dan 6 Km., met inbe- S iljartcrachs speelden voor de N.I.W.I.N. Een groot aantal biljart- liefhebbers en belangstellen den waren vorige week Dins dagavond in Café „Het Wit te Huis" bijeen om getuige ie zijn van een ontmoeting f ussen onze grootmeesters jjjjp ^an de afsJ;a"d om vLeeuw cn Sweering, een ,lct "*t.8aJ?gspunt 'garage of 'match waarvan dc opbrengst 1 jjj®'.r^A, .f*!1: ten goede kwam van dc an komt e' 10 cent voc- Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Maandag 19 Januari E. K. Maandag 26 Januari V. M. ZONSTANDEN 1948. 14 Januari 8 45 16.54 15 Januari 8.44 16.55 16 Januari 8.43 16.57 17 Januari 8.42 16.58 HOOG WATER TE DEN OEVER 1918. 15 Januari 10.47 11. 2 16 Januari 11.22 11.37 17 Januari 11.52 iedere 400 M bij (f 0.25 per km.) Voor ritten over groter? afstand (z.g. buitenritten) wordt voor de eerste 1000 M. N.I.W.I.N. In een strijd, welke ruim l1 .- uur in beslag nam. werd Plet de Leeuw winnaar met 500 caramboles, terwijl Swee- n_e ring het niet verder bracht 0.75 berekend, aaarna f 0 10 Aan 14R V00r ied°ro 400 *h., dit ls dllS Desondanks nam deze ook f 0 25 per Km zijn le serie met 211 caram- boles de hoogste serie van de j avond voor zijn rekening. Na deze partij speelde de kampioen nog 25 caramboles j over 3 banden, waarin de j Leeuw eveneens als eerste eindigde. De Heer Sybrando fun- geerde als teller. te krijgen. De thans in Rotterdam aangekomen sinaasappelen zullen, zoals gemeld, binnen kort in distributie worden i gebracht. De voorinlcvering' - bonnen 089 algemeen en 589 algemeen, aangewezen op 18 December 1947, zijn te- vens koopbonnen, zodat dc groente- cn fruithandelaren onmiddellijk tot aflevering aan hun klanten kunnen overgaan, zodra zij de zuid vruchten hebben ontvangen. In dc bonnenlijst van deze week werden nieuwe vóór- inleveringsbonnen van 500 gram sinaasappelen aange wezen. Hierop mag pas wor den afgeleverd als alle oude bonnen zijn gehonoreerd. De prijs, naar gemeld vast gesteld op f 0.76 per kg. geldt zowel voor Palestijnse, Spaanse als voor Surinaam se sinaasappelen. Het talrijke publiek, dat dc zaal van de heer Aalten geheel vulde, volgde met in tense aandacht de verrich tingen op het groene laken cn zorgde mét een, dank zij de medewerking van een aantal middenstanders geor ganiseerde verloting, voor een afdracht van ruim f 300.— aan de N.I.W.I.N. De beide kampioenen druk ten hun grote tevredenheid uit over de prettige sfeer waarin zij deze match speel den en het materiaal, dat hen hier ten dienste stond. Voor de heer Aalten, die onlanes een nieuw „Schip per"-blij art ln zijn zaak liet plaatsen, een prettig compliment. Naar wij vernemen zal waarschijnlijk de eindstrijd om het West-Friese Biljart- kampioenschap le klas bin nenkort ook in „Het Witte Huis" worden gehouden. Prijzencommissie der Gemeente W.-meer. Uitknippen s.v.p. Bovengenoemde Commis sie is gereed gekomen met haar voorbereidende werk zaamheden, cn thans kan het eigenlijke werk een aan vang nemen. Het doel der Commissie kan ln het kort aldus om schreven worden, dat zij tracht het publiek er voor te behoeden te veel voor haar inkopen enz. te betalen. De winkeliers, zowel als de I venters, zijn verplicht hum waren duidelijk zichtbaar V- prijzen, met vermelding van kwaliteit en hoeveelheid De preventieve werking van deze maatregel is niet licht te onderschatten. lijkheki van zijn prijsbereke ning. dan zonde men zijn rekening door aan het Prij- zencommando te Alkmaar. Deze instantie beschikt over deskundigen ten aanzien van de prijsberekeningen der dienstverrichtingen. In te genstelling met de Prijzen commissie. is het Prljzen commando een instantie met politionele bevoegdheid. Informaties over het al of niet puntenvrij zijn van tex- tielgoedcren en betreffende het aantal punten dat ge vraagd mag worden, kunt U inwinnen bij de secretaris onzer commissie, Domein kantoor td Wieringerwerf, Kamer 9, telefoon 65. De Prijzencommis.sie der Gemeente W.-meer D. R. MANSHOLT, Voorz. Molenweg B 69. M.-mcer, Telefoon 16. Oostwaard. J. A. GERRITSEN, seer., v. Hengelstraat 28, Hippo lytushoef. Tel. 05 W.werf. Mevr. G. E. van ANDEL- Molenaar, Brugstraat, M.-meer. Mevr. B. HARSI1AGEN- Visser, W.werf. M. P. ADMIRAAL, Sportstraat, M.meer. J. VOS, Havenkade, Middenmeer. Medemblik. BENOEMD. De burgemeester van Me- demblik. dc Edel Achtb. Heer P C J. Peters, is door Gcd. Staten van Noordhollanrl benoemd tot vertegenwoordi ger van de provincie ln het scheidsgerecht voor provin ciale ambtenaren. Is men van mening dat! men te veel betaalde, dan wende men zich tot een der commissieleden, en vuile onqetwijfelc] daar cen ,.Klacht(.nform;1_ i lier" in. De kwestie wordt dan door de Commissie on derzocht, terwijl ze bom ld j delend tracht op te Ureden tussen koper en verkoper Klachten over rekeningen wegens dienstverrichtingen door smid, timmerman, I schilder enz. kunnen door de Commissie niet In behan deling genomen worden. In I Op de Gemeentelijke Vig- dergelijke gevallen overtui-1 Op de Gemeerffelijke Vi-s ge men zich cr allereerst van afslag werd m de periode van dat de kosten van matcria- 2 im 10 Januari aangevoerd: len en de werkuren afzon- AANVOER VISAFSLAG 1397 pond bot f 0.60 1433 derlijk zijn opgegeven. Men pond haari f 0.24 6707 pnd brenge zijn bezwaren tegen •.noekbaars f 0 66 1443 pond de rekening naar voren bij grove blei f 0.20 4206 pond degene die Uw opdracht uit- voorn T 0.18 9 pond snoek voerde. Meent hij echter I 0.30 zijn prijs te moeten blijven handhaven, en ls men nog Dit zijn gemm. pr zen. niet overtuigd van de rede- MERCURIUS. Naar wij vernemen, ligt het in dc bedoeling binnenkort een afdeling in onze polder op te richten van de algemene bond van ilandek- cn Kan toorbedienden „Mercuriua. Rectificatie. Omtrent het onder „politie" W.-Meei geplaatste bericht s ..gevonden cn verloren voor werpen" in het nummer van Zaterdag j.1., /.ijn inlichtingen te bekomen bij de Politie te Middenmeer Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- DMr: J. M. de Graaf f, W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G I'. Klstemaker, Wagen pad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. AJmersdorp. Drukkerij Corn. J. Boskcr Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1