UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 17 Januari 1948 Derde Jaargang No. 17. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Teleïoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ONVERSCHILLIG EN TRAAG. Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Op. 3 15. Een scherp verwijt richt Johannes tot de Gemeente te Laodicea ..Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heetDe Laodicenzen hebben deze beeldspraak maar al te goed verstaan. In de nabijheid der stad waren warme bron nen, wier water in beekjes zich verspreidend, spoedig lauw werd. Lauwheid, onver schilligheid, onbewogenheid bij mensen, zijn een doorn in het oog van Johannes. Al les liever dan die traagheid van geest, die onaandoenlijk heid, welke nimmer in gloed ontbrandt Gelden de woorden van Johannes alléén de Laodi cenzen of hebben ze ook U, lezers, nog wel iets, misschien zelfs veel. te zeggen? Zijn onverschilligheid en lauw heid niet de grote ondeug den (zonden) van deze tiid Bemerken wij hun heilloze gevolgen niet in de maat schappij, in het. gezin, in de Kerk Gii klaagt over slechte maatschappelijke toestan den, gij hebt veel aan te mer ken op de besluiten en verordeningen der overheid, gij kent de wonde plekken in onze samenleving, maar waar blijft ge, wanneer men U oproept om mede te wer ken aan de opbouw van een „gezonde" maatschappij 1 In de kranten wordt ge schreven, vanaf de kansels wordt gesproken, over het treurig lot van duizenden Nederlandse kinderen in Duitsland. Deze kinderen lijden honger en gebrek, zij moeten van de ondergang worden gered. Wie neemt gedurende drie maanden één dezer kinderen in zijn huig op Waar is het bewiis. dat uw gevoel spreekt Waarin toont gij nu uw medege voel Wellicht zijn e»r in uw gezin moeilijkheden. Mis schien worstelt uw zoon of dochter met gevaren, met I zorgen. Waar is het bewijs, j dat gij de uwen in hun I moeilijkheden en noden ter zijde staat Zijn er geen vaders die hun zonen maar laten voortgaan op de brede weg. welke ten verderve voert, zonder een hand uit j te steken Zijn er geen ou-1 ders, die hun dochters on beschermd laten in deze tijd van verwildering en j verwording en aan hun kin deren van vijftien, zestien jaar de vrijheid geven, ge regeld danshuizen te bezoe ken Zijn er geen kinderen, die, wanneer vader en moe der „te" oud gewo-rden zijn, niet meer naar hun ouders omzien Bonkaarten KA, KB, KC 802. Geldig van 1831 Januari. 148 Alg. 1600 gram brood 134 Res. 800 gram brood 136 Res. 400 gram brood 149 Alg. 400 gram brood of 1 rants. vermicelli enz. 128 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gram vet 129 Boter 250 gram marg. of 200 gram vet 126 Vlees 100 gram vlees 127 Vlees 300 gram vlees 121 Melk 4 liter melk 124 Melk 6 liter melk 125 Melk 6V2 liter melk 146 Alg. 100 gram kaas of 125 gram kostl. kaas 133 Res. 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas Bonkaarten KD, KE 802. 648 Alg. 400 gram brood 649 Alg. 400 gram brood of 1 rants. vermecelli enz. 633 Res. 400 gram brood 628 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 629 Boter 125 gram marg. of 100 gram vet 626 Vlees 100 gram vlees 627 Vlees 100 gram vlees 624 Melk 10 liter melk 625 Melk 11 liter melk 635 Res. 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas TOESLAGKAARTEN. 1043 Brood 800 gram brood 1048 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gr. vet 1042 Marg. 250 gr.margarine of 200 gram vet 1041 Vlees 300 gram vlees 1046 Vlees 200 gram vlees 1047 Melk 5 liter melk 1044 Kaas 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas 1049 Eieren 5 eieren. De bonnen voor brood zijn geldig tot en met 24 Januari, met uitzondering van bon 1043 Brood, die geldig blijft tot en met 31 Januari. DE STAFMUZIEK van de Amsterdamse Politie komt 5 Februari in Cinema De HAAN. Film over Reddingswezen. De D.E.T.V. zal in de/e gemeen!e 2 film-avonden orga niseren, waarbij \z propagan- da-film van de N Z.H. Red- Door tussenkomst van cle<üngsmïj. zal worden vertoond Koninklijke Muziekvere- De eerste avond 2al wor. niging Harmonie te Hippo- oen gehouden in Zaal Wiron 30 Jan- lw<=cdc ep beoaen datum Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Stafmuziekcorps van de Am- 1 een nader sterdamse Politie Donder- dagavond 5 Februari a.s. in Cinema De Haan te Wierin gen een groot concert geven De kwaliteiten van deze in Cinema de Haan. COLLECTE. Aan het Leger des Heils te JAGERS - COMBINATIE W.-MEER OPGERICHT. Woensdagmorgen verga derde o.l.v. de Heer H. de I Graaf, Oosterterpweg, een flinke groep landbouwers 1 kennelijk met jagersbloed in de aderen, in Hotel Smit te Middenmeer, teneinde te MAANSTANDEN 1948. komen tot oprichting ener Maandag 19 Januari E. K. jagers-combinatie - Wierin- Maandag 26 Januari V. M germeer. Er traden een 30-tal toe- komstige Nimrods toe. Men ZONSTANDEN 1948. besprak het belang zich voor op onder Stafmuziek zijn overbekend Amsteruam is vergunning ver door haar veelvuldig optre- }eend tot hel houden van een den voor de Radio. Een piach collecte in deze gemeente, tige avond staat de muziek liefhebbers te wachten en we geloven, dat de zaal wel te klein zal zijn. om verzuimt gij de kerk diensten Wat is er van uw geloof, uw trouw, uw liefde nog over Waar blijft uw daad Zie voor bijzonderheden advertentie in dit nummer. Bond van Plattel. Vrouwen Voor de plaatselijke afde ling zal dit keer als spreek ster optreden, de bekende schrijfster van Westfriese mans, Mevr. 'J. Visser-Roo- zendaal. Dit belooft een mooie avond te worden en er wordt dan ook op een flinke op komst gerekend. Tevens maakt het bestuur bekend, dat bij voldoend deelname een naaicursus voor de leden zal worden gehou den. Inlichtingen hierover Lij bet bestuur. Zie verder advertentie. Wiron Symphonie- Orkest" herleeft. Tonegido - Nieuws. Programma voor Zondag Op bezoek gaan Ton. 1 - BGV 1 Heren naar Haarlem. Ton. 2 - HOC 2 beren naar Haarlem. Ton, 1 - Concordia 2 Dames naar Haarlem. Ton. 2 - JHC 2 dames naar Julianadorp. Vermoedelijk gaan de ad- spiranten ook naar Juliana dorp. Vertrek per bus vanaf het hoekje om 9.30 uur. MIDDENMEER. 20 Januari de toekomst van goede1 lg januari jachtpercelen te voorzien. In 19 j^^ri een prettige sfeer werden ook andere onderwerpen be sproken, rakende het jagers- belang in de Wieringermeer. Een commissie voor voor lopige uitvoering werd be noemd. Hierin namen zitting de heren H. de Graaf, Oos- terterpweg, M. de Regt, J. H. Beukema, F. M. J. Tem mermans en T. W. Vermaat. Wij twijfelen niet of voor het komende jachtseizoen zal de nieuwe jagersgroep wel meer van zich laten horen, waarbij wij hen gaarne alle succes toewensen. 8.41 17.00 8.40 17.02 8.39 17.03 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 18 Januari 0. 7 0.27 19 Januari 0.37 1. 2 20 Januari 1.22 1.57 POLITIE. Verloren inh. 50 cent, ment en een Verloren naie inh. f 3.- een busabonne- schoenenbon. een potflemon- koffiebon- Inl. Gem.-Bode, WIERINGERMEER Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 17 Jan. 16 u. tot Maandag 19 Jan. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer. de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 18 JANUARI, pluimvee en duiven in te ste - Aanwezig de Heren Reits- len. Onge-wij/eld zal dit de ma. Slootdorp Hakkesteegt, groei der vereniging ten goeie Schagen. Konijnenlok Vereniging „Het Nieuwe Leven." Ons bericht over bovenge- J noemde vereniging in hetnum portemonnaie mer van Woensdag, be hoeft enige toelichting. Het actieve bestuur heeft grote plannen. Men is voornemens een afd. komen en een beduidend per centage, dat zich als niet-ko nijnenhouder met verwant voelde, zal zich !hans lot deze ereniging' als kippen- of dti- venhouder aangetrokken voelen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Voor het eerst na 2V» :aar BEURSBEZOEKERS gaf Wiron's Symphonie orkest1 UITEN WENSEN, o.l.v. de Heer Willem Boon, De beursbezoekers, (stand- weer een muziek-avond in houders - buiten) hebben Cinema de Haan. aan de Voorzitter der Beurs De zaal was niet geheel Vereniging enige wensen bezet, wat te betreuren viel,' kenbaar gemaakt. Dringend daar het gebodene de toets werd verzocht het daarheen der critiek ten volle kon! Tuiden dat er ook VOOl' doorstaan. Wat hier, na maan - deze groep geregelde bezoe- denlange studie naar voren kers, iets zou kunnen worden werd gebracht, was een gedaan te»!' verbetering van stampvolle zaal ten volle hunne, veelal primitieve waard geweest. I standopzet. Naar wij verae- We ontdekten enkele nieu- men wordt voor dit euvel, dat we krachten, misten anderen,1 reeds lang, door de gestadige f hpp-in maar het leek ons toe dat de groei van het aantal stands,1 Centrale 1 Grask; J V* bezetting sterker was gewor- een probleem bij de instan- 50 Nuchtere Kalvere 'Siden ties was, thans opnieuw naar Wk jjfijji c~u~'~1 liet muzikale gedeelte werd een oplossing gezocht. Moge aangevangen met een vijftal de oplossing spoedig komen! Vanwaar dat alles toch Het antwoord luidt gebrek aan gevoel, aan liefde, aan ijver, aan geloof „Gij zijt noch koud, noch heet Wij staan aan het van een nieuw jaar, 1948 slechts enkele weken oud. Laat ons in het jaar dat wacht, Ieren, ernstig leren. met een vijlta hein™ te stelle,, hot let muzieknummers waarvan w, Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanpor en prijzen 23 Paarden f 20C 1 900 9 Tijdkoeien f 350 - 450 2 2 Stieren Centrale 7 Magere Geldekoeien f 350 - f 475 45 idem Centrale 8 Kalf- koeien f 700 - f 750 4 Vaar- misten anderen,1 reeds lang, door de gestadige zen 300 - f 400 6 Pinken i--- ,r1 Graskalf idem Medemblik. belang te stellen in het lot en leven van onze medemen sen, ons bewust worden van onze plicht in de maatschap pij, in ons gezin, in de Kerk. Onverschilligheid is de gees telijke dood. traagheid de Trovatore Afdeling W.-meer. Op naar de filmavond. TA,, Cn H0LL MIJ v- LANDBOUW, LArtiste van Gerloff, waar- van de heer S. Duijnker een) xylophoon-solo len gehore gaf. speciaal wilien noemen. I Dinsdag 20 Jan. a.s. Ter afwisseling hield men organiseren de Ver. v. Plat ei o o-Vinnm nr» ria -rtTorr vso.,,. een hersenfgymnasiiekwedstriidI telandsvrouwen en de Holl. slagboom op de weg naar en ook kw^ iiAmicitia- voor Mij v. Landbouw in combi- het voetlicht, met een één-| natie een filmavond, Speci- acter welke verdienstelijk aal Tiet nummer Grote ten- werd opgevoerd. I toonstelling Holl. Mij v. Hierna was het de WÜerin-j Landb. te Den Haag, afge-1 Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud ger-dichter-zanger, de heer! lopen zomer gehouden, kan 1 en Sijbekarspel bij de kring TT te Abbekerk| brengen. vooruitgang. Weg met lauw heid en onverschilligheid, vruchten van dom egoïsme de toekomst tegemoet met een nieuwe geest, met ijver, met liefde, met geloof. Niet gepraat, maar de daad. Duizenden namen staan er geschreven in de doop- en lidmatenboeken der Kerken. Ook uw naam Gij maakt veel aanmerkingen op het werk der Kerk. De Kerk doet niets, de Kerk is verouderd en kan niet mees: mee. Gij „praat" over de geestelijke wederopbouw. Maar- waar *ijt gij des Zondags Waar- Brnst is het leven o zalig, die 't weten Arbeid en roeping en edele strijd, De eeuwigheid vraagt naar de vrucht van de tijd Dwazen, die 't werkloos, gedachtloos vergeten, En pas te laat, n het einde der baan, D'ernst van het ijdele leven verstaan. Ds. A. P. Goudsbloem.1 „Vrijdag de dertiende" De toneelgroep „P. Z. M." bestaande uit personeelsleden van het Prov, Ziekenhuis gat ZaUerdag j.1. voor personeel en verpleegden een opvoering van „Vrijdag de dertiende een kluchtig spel van Henk Bakker en J. W. vd Heiden. Gezien het feit, dat deze voorstelling tevens een de buut betekende voor een 5- tal medewerkenden, was bet eren idem.' cerste optreden van het Zie- 37 Vette Schapen idem 4 kenhuistoneel in dit seizoen Bokken en Geiten f 25 - f 60; i alleszins geslaagd te noemen 5 Biggen f 30-f 50 24 Konij- en nen f2 - f 19; 26 Kippen f 4- f 6.75. Medemblik. Samenvoeging distributie- kringen, In verband met opheffing van de distributiekring Span- bioek, worden de gemeenten t publiek genoot zichtbaar oorctl hoorbaar van de vele vermakelijke situaties waaraan dit spel van bijge loof, liefde en nog meer, zo rijk is. De regie berustte weer bij Jaap Glastra, terwijl de Gri me als gewoonlijk in handen was van Meine Krist. Naar wij vernemen, zal ,.P.Z.M." waarschijnlijk ook in de Prov. Ziekenhuizen te Bakkum en Santpoort nog voorstellingen van dit stuk Meijert Kooij, die het publiek zeer interessant zijn en zal Hoorn, de gemeente Abbekerkj vergastte op enige smaakvolle! voor vele bezoekers oude her- Lambertschaag bij de kring zangnummers uil zijn eigen' inneringen oproepen, terwijl j Medemblik gevoegd, repertoire. zij, die de tentoonstelling CJitgave Stichting Flevo Bode. Wiron Symphonie besloot niet konden bezoeken, thans ENKELE MUTATIES Verantwoordelijk redacteur: de avond met een 4-tal prach alsnog in Hotel Smit indruk- De heer P. Kramer, die tot tevens redacteur voor Wie- tige muziekwerken, waarvannen kunnen opdoen. Een] voor kort havenmeester was, ringen N. H. Klomp, Klieft- vooral „De Barbier van Se-; pakkende bedrijfsfilm, een heeft de dienst met pensioen straat 12, Hippolytushoef. villa van Rossini en de 2e beeld gevend van het werk verlaten. Telefoon no. 103. Valse van Godard, prach»ig en leven op het platteland. Tijdelijk blijft hij directeur Redacteur voor Wieringer- werden uitgevoerd. en van de mechanische be- van de visafslag. meerJ. M. de Graaff. „Bravo „Wjron Symphonie' dnjfsvoering, zal het slot De heer J Hofman, die W.-werf Telef. No 100. ga onder leiding van uw emi- zijn dezer, naar verwacht reeds jaren in'de ha/eudienst Voorzitter G. P. Kistemaker, nente dirigent de Heer Wil- wordt, mooie avond. werkzaam is, werd tot wnd. Wagenpad H 46, Middenmeer. lem Boon zo voort en ge zult Voor bijzonderheden ver- havenmeester ben-emd Tel. 20 Nw. Almersdorp. het beleven. dat de Cinema wijzen we gaarne naar de Ais boekhouder van de Drukkerij Corn. J. Bosker nog eens te klein za\ zijn. m dit nummer voorkomendevisafslag treedt de heer \V. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. i u. B. 1 advertentie. I Spoelstra op. Tel. Hippolytushoef No. 19-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1