UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. GEMEENTERAAD WIERINGEN N. K. J. B. EN EMIGRATIE. OBREEN KREEG VIER JAAR. Woensdag 21 Januari 1948 Derde Jaargang No. 18. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post Be Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Nakeuring van films opgeheven. Zakelij en persoonlijke zaken. Verheugende mededeling van Wethouder Bontkes voor de Ouden van dagen. Op deze eerste Zaterdag middagvergadering sprak de Raad zijn veto uit over de nakeuring van films. Nadat de Voorzitter, Bur gemeester Kolff, had mede gedeeld dat door de Minis ter van Binnenl. Zaken is bevestigd dat de bioscoop commissie wel het nakeu- ringsrecht bezit en nog voor lezing is gedaan van een schrijven van de Bioscoop bond waarin deze er op wijst dat de plaatselijke nakeuring een verouderde instelling is (algemeen worden de beslis singen van de Centrale film keuringscommissie aan vaard), zeide de Heer Bosker, in de vorige vergadering wel wat te hard van stapel te zijn gelopen doo-r te beweren dat de commissie geen recht tot nakeuren bezit. Het was hem, noch de Rechtskundig adviseur van de Bioscoop bond bekend, dat de noodge- meenteraad de verordening weer in het leven had geroe pen. Overigens kon spreker zich verenigen met de con clusie van het Hoofdbestuur dat nakeuren overbodig is. Ook de Heer Bodde dringt namens zijn fractie op „li quidatie" van het nakeuren aan. De Voorzitter brengt ver volgens het voorstel van B. en W. om de nakeuring te handhaven in stemming. Met 9 stemmen tegen en 2 stemmen vóór (die van de beide wethouders) wordt dit voorstel verworpen. (Afwezig waren de Heren S. C. Tijsen en J. A. Borgdorff). De opheffing de-r nakeuring van films is daarmede een feit geworden. Tot lid van de woningcom missie werd vervolgens met algemene stemmen benoemd de Heer J. W. Boer te Den Oever. RONDVRAAG. De Heer Bodde had klach ten over het niet branden der straatverlichting op sommige punten in Wester land en wees met het oog op 't gevaar van het verkeer op de noodzakelijkheid van het aanbrengen van verlichting bij de duiker in de Poelweg. Ook in de Waterweg moet nodig een lichtpunt komen, evenals bij de school in H.-hoef aan de Slingerweg en in de Elft. De Voorzitter zegt dat dit een materiaalkwestie is. Er is medewerking toegezegd. Het lichtpunt bij de school zal er komen. De Heer van der Laan zegt dat ter vorige vergadering is toegezegd dat er een hek je zou komen bij de duiker onder de Poelweg en dringt op spoedig aanbrengen aan. Voorts heeft spr. vernomen dat er in Den Oever nog al tijd een vacature onderwijzer is, kan niet eens opnieuw een oproep worden geplaatst? Ook in vakbladen voor on derwijzers. De Voorzitter zegt, juist met het hoofd der school te hebben afgesproken, dat men zal wachten tot de nieuwe lichting leerkrachten op komst is. 't Heeft nu ver moedelijk géén zin. De Heer J. Lont JGz. zegt te hebben vernomen dat B. en W. de Heer Jn. Slikker hebben aangesteld als ge meentewerkman _en vraagt de Heer Bontkes of daar mis schien vriendjespolitiek in schuilt. De Voorzitter „Ik had niet verwacht dat U iets der gelijks in een openbare ver gadering te berde zou bren gen. Van vriendjespolitiek is geen sprake. Alles is in B. en W. besproken, alle sollicita ties zijn bekeken en het ging niet bij voorbaat om één persoon. Wij hadden er drie uitgezocht die ons geschikt voorkwamen. De Heer Lont J.Gz. „De Heer Bontkes heeft op een vergadering in „Het Eigen Gebouw" gezegd dat er 32 sollicitanten waren, en dat hij Jn. Slikker te oud vond voor deze functie. Waarom is die dan nu toch benoemd Er waren wel anderen, b.v. Numan, waar niets op valt aan te merken. Die heeft di ploma ambachtschool en an dere vakbekwaamheden. Hij is ook van jongere leeftijd, maar naar hem is niet ge keken. Ik had wel graag dat de Heer Bontkes mij eens vertelde hoe dat zit. Als je gemeenteraadslid bent wil je graag dat er eerlijk spel ge speeld wordt met gemeente zaken." De Voorz. (verontwaar digd) „Ik kan dit niet toe laten. U zult genoegen moe ten nemen met wat ik U zo juist zei en U zult moeten toegeven dat dit geen vriendjespolitiek is. De Raad heeft het benoe mingsrecht in dit geval aan B. en W. gegeven. Hoe deze zaak is bekeken en welke overwegingen tot deze be noeming hebben geleid doet niets ter zake in de Raad. We zullen ons er verder niet warm om maken." De Heer J. Lont J.Gz. „Ik vraag het aan de Heer Bont kes." Dp Voorzitter „U dient uw vragen aan de Voorzitter te stellen. Op mijn beurt kan ik de Heer Bontkes vragen of hij daarop wil antwoorden en, als ik dat wens, hem het woord geven. Zó is de gang van zaken mijnheer Lont. Deze kwestie echter gaat buiten de raad om. Boven dien zijn wij ervan overtuigd dat de benoemde „met hart en nieren" de belangen van de gemeente zal dienen." De Heer Lont J.Gz. Ik wil dit niet ontkennen maar het stuit me tegen de borst dat De Voorzitter Wilt U de Heer Bontkes na afloop der vergadering hierover aan pakken, ga U gang, maar dit hier is niet de plaats. Zonodig kunt U dit in comité te berde brengen. De Heer Bodde „Ik zou het wel op prijs stellen hier- j omtrent te worden inge- licht." Restitutie verhoogde kolenprijs. De restitutie van de ko lenprijs zal op de kolenkaart TA 707 en TB 707 geschie den van 19 Januari tot en met 25 Februari a.s. op de P.T.T.-kantoren tegen inle vering van de bonnen 78 BV en 81 BV van de brandstof- fenkaarten TA 707. waarop resp. f 2.40 en f 1.60 zal wor den uitgekeerd en tegen in levering van de bonnen 78 BV van de brandstoffenkaar- ten TB 707, waarop f 2.40 zal worden uitgekeerd. De terug betalingen door de P.T.T.- kantoren volgens onder staande letterindeling ge schieden op de daarvoor aangewezen dagen van 9 uur v.m. tot 3 uur n.m. Datum 1948 Letter (s) 19 Januari A t.m. Ba 20 Be t.m. BI 21 Bo t.m. Bre 22 Bri t/m Co 23 Cr t/m Dri 26 Dro t/m Fa 27 Fe t/m Go 28 Gr t/m Ha 4 Februari He t/m Ho 5 Hu t/m Ka 6 Ke t/m Ko 9 Kr t/m Le 10 Li t/m Me 11 Mi t/m No 12 Nu t/m PI 13 Po t/m Rod 16 Roe t/m Scha 17 Sche t/m SI 18 Sm t/m Sto 19 Str t/m Tij 20 U t/m Vir 23 Vis t/m War 24 Was t/mWoe 25 Wof t/m Z. WIERINGERMEER SCHILDERWERK. De Commissie Wederop bouw Wieringermeer droeg de uitvoering van buiten- en binnenschilderwerken aan 22 landbouwschuren in de Secties J. K. en M op aan j het Schildersbedr. J. Geerts- ma te Slootdorp. De lezing van Prof. Minnaert. Een populaire hiteenzet ting over een zo bij uitstek interessant onderwerp, dat zich bepaald tot de onge kend sterke natuurkrachten zal zonder twijfel niemand beter hebben kunnen verzor gen dan prof. Minnaert van de Sterrenwacht te Utrecht, dit Zaterdagmiddag voor het Nut heeft gedaan. De materie beheersend als geen ander, de onderzoekers kennend van nabij, wist hij zijn toehoorders thuis te brengen op dit om zijn ogenschijnlijke ingewikkeld- heid voor het publiek helaas vaak onbekende terrein. Iedereen kan atoom bommen maken. Dit lij kt "te dwaas, doch de prof. legde het uit. Twee hoeveelheden Uranium 235 in eikaars nabijheid gebracht leveren een explosie, waar door een stad als Horosjima in enkele ogenblikken als 't ware werd weggevaagd en enige honderdduizenden do den telde. De door de ex- ploisie ontwikkelde radio actieve stoffen zijn dodelijk voor mens en dier en vernie tigen elke substantie. Op de losmaking van dit Uranium 235 uit zijn oor spronkelijke staat van delf stof komt het echter aan. En daar begint de grote ge heimzinnigheid. Ook hierover deed de spr. zeer interessante medede lingen. Het was een zeldzaam hoogstaande lezing, die he laas door een te klein aan tal toehoorders werd gevolgd. De thuisblijvers hebben veel gemist. De spr. werd ingeleid doc<r de voorzitter van 't Nut, de heer Ovinge. Men vergat hen niet. Men vierde een feestje in huiselijke kring. Vrien den en bekenden zonden bloemen. De volgende dag begaf de jubilaris zich met zijn kinderen haar het monument voor ge vallenen aan de Wester- terpweg en plaatste daar een der fraaiste bloem stukken. Op verschillende plaatsen in het land be staat reeds ait gebruik. Moge deze daad ook in de Wieringermeer navolging ondervinden. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Maandag 26 Januari V. M. ZONSTANDEN 1948. 21 Januari 22 Januari 23 Januari 24 Januari op 8.38 8.37 8.36 8.34 onder 17.05 17.07 17.03 17.10 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. Naar een Oranjevereniging. In de Maandagavond daar toe gehouden vergadering kwamen de aanwezigen overeen in elk der dorpen een afzonderlijke vergade ring te beleggen ter bespre king om te komen tot een Oranjevereniging. Unaniem was men van mening, dat de eenheid der polderbevolking op dit terrein moet worden nagestreefd. In ons volgend nummer komen wij hierop uitvoeriger terug. EEN MOOIE PROMOTIE. Onze oud-plaatsgenoot, de Heer G. v. d. Veen Kz., v.h. onderwijzer aan de Chr. Nat. School te Slootdorp en thans te Haren, Gr. werd heden uit een groot aantal sollici tanten benoemd tot hoofd der Chr. School te 't Zandt Gr. Onze felicitatie vanaf deze plaats. 21 Januari 22 Januari 23 Januari 24 Januari 2.22 3. 2 3.42 4.22 4.57 5.37 6.17 6.57 Een langdurig applaus aan 't einde der rede bewees dat men het gesprokene naar waarde wist te schat ten. Verslag van de rede van Ir. Jacobs over zijn studiereis naar Canada. Immigratie is mogelijk alleen als landarbeider. Vrijgezellen en gezinnen met grote kinderen hebben de beste papieren. Ons N.K.J.B.-lid Jac. G. Jong van de' Wierweg gaf een keurig verslag van de rede van Ir. Jacobs, gehou den op de Oud-leerlingendag der Landbouwwinterschool te Voorhout op 30 Dec. j.1. Ir. Jacobs gaf eerst een beschrijving van Canada met zijn Frans (Katholiek) en Engels (Protestant) ge deelte, met zijn eindeloze velden en zijn talloze moge gelijkheden. Uitvoerig ging de spr. in op de land- en tuinbouwbedrijven cm daar na over te gaan tot het kar dinale punt Weth. Bontkes „Ik gevoel geen behoefte de Heer Lont J.Gz. hier op deze plaats van antwoord te dienen, doch zou eveneens in comité, gaar ne enige mededelingen wil len doen omdat de Raad m.ï. wel het recht heeft om te weten wat aan deze benoe ming is voorafgegaan. Zie vervolg 2e pagina. EMIGREREN OF THUISBLIJVEN. Om aan een bedrijf (40 tot 60 ha groot) te komen moet men beschikken over een bedrag van 2500 a 3000 dol lars f 6000 a f 7000). Het is echter onmogelijk om van uit Nederland geld mee tc nemen. Men krijgt alleen zijn reisgeld tot de plaats van bestemming in dollars omgewisseld en geen cent meer. Men is dus genood zaakt als arbeider te gaan werken om op die manier het benodigde geld te verdie nen (of dit is zeer zeker mogelijk door het kweken van „goodwill" een gedeelte als hypotheek op te nemen). De minimumlonen zijn voor een vrijgezel 45 dollar per mnd. -f kost en inwoning dit loon kan oplopen tot het dubbele. Voor een familie bedraagt het loon 75 dollar per mnd. 4- vrij wonen, groenten en aardappelen. Voor gezinnen met jonge kinderen is deel- pacht vaak het aangewezene aangezien derg. gezinnen hoge kosten hebben en het dus niet gauw mogelijk is zelfstandig te worden. In het geheel genomen is emigreren geen pretje en men moet zich goed realise- ren dat men een harde tijd tegemoet gaat. Zeer veel aan- beveling verdient het enige kennis op te doen van de i Engelse taal. Dit bespaart veel narigheid en het wordt ook ten zeerste gewaardeerd, ook al spreekt men direct, geen vloeiend Engels. Voor de vrouw is emigre- ren dikwijls nog moeilijker dan voor de man, vooral in verband met de opvoeding der kinderen. De afstanden zijn zeer groot dus er is weinig contact met anderen en niet iedereen is bestand tegen eenzaamheid. Toch biedt Canada zeer veel mogelijkheden om een eigen bedrijf te verkrijgen, niet alleen voor zich zelf maar ook voor de kinderen, omdat de mogelijkheden daar bij lange na niet uit geput zijn. De interessante vragen met de zeer belangrijke antwoor den hopen wij U in een ver volg aan te bieden. W. BRUUL. t Zondag j.1. is de hier wel bekende Heer Willem Bruul te Heiloo, op 67-jarige leef tijd door een hartverlamming overleden, bij het betreden van het voetbalveld van de v.v. „Foresters," waarvan hij Voorzitter was. Een vooraanstaand man met groot organisatorisch talent is hiermede heenge gaan. Van 3 Maart 1903 31 Mrt. 1917 was de Heer Bruul secretaris van Wieringen, nadat hij tevoren reeds eni ge jaren in de gemeente administratie alhier was werkzaam geweest. Van 19171942 was hij secretaris van Heiloo welke gemeente hij op voorbeeldi ge wijze diende. De Heer Eruul was op en top verenigingsman en ook in de opbouw van het cultu rele leven in Wieringen, o.a. als oud-voorz. van „Harmo nie", had hij een werkzaam aandeel. Ook te Heiloo nam hij ver schillende bestuursfuncties waar. Tevens was hij Voorz. van de West-Friese Bond van Harmonie- en Fanfare corpsen, welke bond in hem een bekwaam en populair leider verliest. Een werkzaam en nuttig leven, tot voorbeeld voor an deren, is met dit heengaan geëindigd. Dat hij ruste in vrede De Wieringer ex- notaris v. d. Speek Obreen, welke een dezer dagen voor de Tweede Kamer van het Tribunaal terecht stond hoorde de volgende straf te gen zich uitspreken Internering voor de tijd van vier jaar ontzetting uit de kies- en ambtsrechten, benevens uit het recht het ambt van notaris uit te oe fenen en verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van f 5000.—. De ex-notaris zal dus nog tot 20 Mei 1949 in detensie moeten blijven. Behalve het onder no. 6 der beschuldiging opgenomene werden de ten laste leggin gen bewezen geacht. Wiron - Nieuws. Deze veren, speelde Zondag 18 Januari twee wedstrijden. Wiron 1 - Succecs 4 2-0 Zie verslag onder Succes- nieuws. Wiron 2 - Waterv. 4-0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1