UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 24 Januari 1948 Derde Jaargang No. 19. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. IDEALISME. Met man en macht wordt j er gebouwd aan de vreder- opbouw. Onze polder moet en zal haar vorige luister wear zo spoedig mogelijk vertonen, liefst nog fraaier. Ieder poL derbewoner neemt daarin zijn eigen plaats in. Allen zijn vol spanning en volgen met aan dacht de vorderingen, en 'azen gretig wat de bladen ons daarvan melden. We verlangen allen het vu rig begeerde doel te bereiken. Wij allen gelijken op die man uit de gelijkenis, die er naar jacht om de schat uit de akker te verkrijgen. Ie der mens heeft iets »vaar hij zijn zinnen op zet, en dat hij najaagt, soms zijn leven lang. De een moge iets anders zoeken dan de andere, maar dit hebben we met elkaar ge meen, dat we een of andere levensdrang bezitten, en iedei j streeft naar de verwerkelij king van zijn ideaal. Zullen allen hun doel be reiken Neen, zeker niet Dat ge-, lukt slechts een enkele. En zij wier ideaal niet uit gaat boven de stoffelijke zin- tuigelijk waarneembare we- reld, zullen tot hun diepe te leurstelling aan hel einde van hun leven ervaren dat ook de verkrijging van hun ideaal, het waarachtig blijvend geluk niet brengt. Jezus Christus vertelt er gens van een man die ook zijn ideaal bereikte, die zich schatten vergaarde, maar niet rijk was in God, Luk. 12 21. En zie, midden in die roes eiste God zijn leven op, hij stierf. Jezus noemt die ener gieke man die zijn ideaal wist te realiseren en rijk werd, een dwaas, omdat hij vergat te zorgen voor hetgeen zijn leven alleen waarachtig blij vend gelukkig kan maken. Hij vergat God Dit zal alleen een duurzaam geluk in ons leven blijken tej brengen, ook in tegenslag en teleurstelling, ja zelfs in het uur van onze dood, als zij door Jezus Christus verzoend zijn met God. Door het bloed van JezuS Christus met God verzoend, ontvangt ons leven weer een doel, een doel dat zeker be reikt zal worden. Hij verleent aan ons leven een heerlijk heid. die nooit tanen zal, waarbij het gaat excelsior, van heerlijkheid tot heerlijk heid. Ds. vel WIELEN. OPRICHTING ORANJEVERENIGING. I Voor de periode van 25 Ja-' nuari tot een met 7 Febr Niet 9 of 13, maar één Oranjevereniging Een klein aantal Wieringer- dat deze vergadering ongeluk- \°'^ende bonnen aan meerbewoners had gehoor kig gekozen was, daar ook nog Boilkaarten KA ,KB, KC 802 gegeven aan de oproep van verschillende andere bijeen- I H(( A lg0() brood Burgem. Loggers m de plaat- komsten m de polder p aats 1Jg Res bn)od selijke pers, om door middel vonden. Verschillende polder- ,3g Res 4(X) brood van een algemene vergade- bewoners hadden z.ch reeds m A brood r.ng te komen tot definitieve ^lefomsch met hem verstaan. of 2gQ beschuit, enz. oprichting van een Oranje- Ook spr. weet dat de memn- H5 A 1Q0 b,oem Vereniging m de Wiermger- gen over samenwerking of bakmee, „t kindcrm. meerpolder. geen samenwerking, uiteen lo- u? A, 75Q en2 Burgemeester Loggers pre- pen. Het is met dergelijke Algem één ei sideerde de vergadering, waar feesten een kwestie van geven 14, A]gem 225 gram huis op ook een gedeelte van het en nemen. houdzeep of 180 gr. toilet- voorlopig comité, dat de vo- Qok de Heren Remmeren zeep rige feesten georganiseerd en Kistemaker spraken zich had, aanwezig was. Uu Voor één Oranje-Vereni- Bonkaarten KD, KE 802 Dit jaar zal voor ons land ging, met eventuele plaatse- A1 veel feestelijkheden brengem lijke onderafdelinge„. M0 A]fem m f™ £°°d - U I IV Blijkens mededelingen van 634 R 4C0 g brood ^^nÉS1^'ie.Um,:anu„0-T„l°; Heer Roosendaal, de pen- M1 Algcm. 4 gram °brood ningmeester van TOESLAGKAARTEN MAANSTANDEN 1948. 1045 Suiker 250 gram sui- Maandag 26 Januari V. M. ker, enz, ZONSTANDEN 1948. op onder i 25 Januari 26 Januari i 27 Januari 28 Januari 8.33 8.32 8.30 8.29 17.12 17.14 17.16 17.17 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 7.32 8.32 9.27 10.12 8. 2 8.57 9.42 10.27 Wij denken allereerst aan het vlngdè Vrede' van lÖïÏÏ' VooXj ^am be"huili cn2 het lOO-jarig bestaan van de ^^erd" Er is"'modern 'C° grondwet van Thorbecke. I teel een saido jn dekas van' Het voorlopig comité ziet gaarne haar laak door een normale overgenomen. Er zijn zelfr. bakmeel, kindermeel vanl of kinder-biskwie. sDOedig even f 100°'"' "aar misschie,n 638 Res. 500 gram bloem, H nog enkele kleine posten af- vereniging getrokken moeten worden, ter-j houdzeep of 360 gr. toilet zeep. Medemblik. NUTSLEZING. De kou in de zaal bij vorige Nuts-avond zal de waar- zelfr. bakmeel, kindermeel I ,4 r i of kinder-biskwie. echter vele moeilijk-1 wli1 vol|Sens d?- H*f Loggers 647 AIgem. 250 gr suiker en heden Speciaal devra^g één' ook no8 Ereschuld te be- 646 Algem 5C0 gr. suiker en2 necien. opeciaai oev aag „ee talen 1S aan de R vereniging. 544 Algem één ei of meer Oranje-Verenigingen De Heer Roosendaal ont-, (S Ajfem 450 gram huis m de polder wilde Burgen.. y| VQOr he, htige finaD.i hu.s Loggers aan de vergadering ;.-le bc,eid een „elv..rdiend voorleggen. app]aus van de aanwezigen. J De Heer Spikman was de eer-! De Heer Spikman merkte' sle die een bepaalde gedachte op, dat het tot 's avonds 6 naar voren bracht. Spreker uur goed gaat, getuige de gro-j brak een lans voor de moe- te belangstelling voor de vo- ders en kinderen, door de or-'rig jaar gehouden volksspelen ganisatie van 3 plaatselijke in Middenmeer, waar ieder- dorpsafdelingen, overkoepeld een, ongeacht richting^ geno- door een soort hoofdbestuur, ten heeft. Spreker denkt hier- Men dient dus in ieder dorp, bij speciaal aan t touwtrekken. sc*ii,nli,k meer dan gebrek aan speciaal in de morgen- en (Hilariteit) voor het te behande- middaguren op dezelfde wijze Ook in de avonduren moet e" on erwerp oorzaak zijn de dag met Volksspelen enz. het mogelijk zijn op gepaste S a njdagavond te vullen. wijze, met inachtneming van 2*r,ng aantal be- Het avondfeest is momen- bepaalde principes gezamelijk 1 e" naar .tHet \\a- teel alleen 1e houden in Mid- feest te vieren. fen ,was om de denmeer. daar noch Wierin- Burgem. Loggers voelt per- e ezm£ m de reeks van gerwerf, noch Slootdorp de soonlijk ook het meest voor ^erwerPefi ovei Indonesië beschikking hebben over vol- gezamelijke feestviering even- ''rr6 ,w,onen- doende zaalruimte. Spreker uitte als de Heer Knibbe, maar wil',,.. oe ,co c fhuis- echter de wens, vooral geza- de tot elke prijs het forceren _1Jv®rs e ben iets gemist, melijk feest te vieren, zonder van eenheid besparen. Het ?vaiV e f,^r ^1^eri te komen 'tot versnippering. I moet uit de bevolking zelf j.e,e ?P '&e. f.n "evatte- De Heer vd Kooi onder- komen. Pas dan geraakt men 'T W1?ze, de ^dsd,cnsten der streepte de woorden van de lot een goede feestviering. j n one®lsc e volkeren de ïe- Heer Spikman, maar vroeg De Heer de Graaff stelde: VU1 a en Passeren> zich af, waarom deze verga- voor, een comité te benoemen e °j° e u,tgebreidheid van dering niet beter van te voren voor elk der drie dorpen, om'zl'n e^w®rP was weliswaar geregeld was en prefereerde plaatselijk een vergadering te!P°,rzaa a spreker zich een vergadering in elk der 3 beleggen, waartoe aan de' 0 ferli globaal overzicht dorpen, om zodoende meer geestelijkheid een speciale uit-niettemin bewoners ter vergadering Ie nodiging wordt gezonden. ^IS gehoor te krijgen. Spreker was be- Voor elk der drie dorpen oeien r"et hetgeen hij in vreesd, om met dit kleine werd voorlopig een comité be-j |'ove rekken vertelde over groepje aanwezigen een ver- noemd, dat deze vergaderen-1 s !enslen en Tabak en Versnaperingen 01 Tabak 2 rantsoenen siga- retten of kerftabak 02 Tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 05 Tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 03 Versnaperingen 200 gram chocolade, suikerwerk, sui ker, enz. 25 Januari 06 Versnaperingen 100 gram 26 j^yarj chocolade, suikerwerk, sui- 27 Januari ker. enz. 28 Januari De bonnen voor brood zijn geldig tm Zaterdag 31 Janu- ari. Bon 141 Algem. en 641 LOTldCl§Sd.l€TlSt AYtS€tl9 Algem. voor brood, heschuil( Zaterdag 24 Jan. 16 u. Februari 'm 21tot Maandag 26 Jan. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de swmzaarena nnii ijujmmj eigen arts alleen voor spoed- gevallen aanwezig de artsen Donderdag 5 Februari Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 25 JANUARI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. CONCERT Amsterdamse Politie - Stafmuziek IN CINEMA DE HAAN HIPPOLYTUSHOEF. HEBT U REEDS KAARTEN? „Het Poorthuis" in brand Zondagmiddag brak brand uit in het bekende „Poort- huis", het bij alle Medemblik-; DE GRAANPRIJZEN kers en oud-Mcdemblikkers bekende gebouwtje aan de Kom nou Excellentie I voet van de Westerdijk, dat. Onze landbouw staat voor na m de loop der jaren voor een moeilijke keus. De kalen- velerlei doeleinden te zijn ge- der wijst reeds half Januari, brmkt de laatste tijd als club terwijl Koning Winter zich lokaal m gebruik was bij de nog weinig doet gelden Kath. Verkenners Natuurlijk zitten onze' boe- e win<* deed voor ren jujst jn deze weken eens het nsbij gelegen pand van de te berekenen, hoe de Meer Makkes, het ergste vre^ zen, doch de spoedig volkeren. godsdien- gebruiken der Oosterse Ruilverkavelings arbeiders in moeilijkheden. Aangenomen werkjes konden door langdurig onwerkbaar weer niet uit. Een kerncommissie benoemd Een flinke groep werklie den van de Ruilverkaveling was Donderdagavond in Café Centrum bijeen ter bespreking van de vele grieven tegen de arbeidsvoorwaarden van de N.V, Grontmij. Zijn de lonen onvoldoende? Het blijkt dat het door de vele regens, welke op zich zelf reeds funest werken, en waar voor 10 pCt. vergoeding in de tarieven is gecalculeerd, ab soluut onmogelijk is om een behoorlijk loon te verdienen. Voor een enkel ploegje dat dan bijzonder gelukkig is, mo ge dat nog eens gelukken, doch in verschillende gevallen moet men met een week-i eniging reeds thans op te gen zal uitschrijven. Het wa- richten, daar misschien buiten ren resp. voor W.Werf de >T de vergadering andere menin- Heren Ovinge, van Dam en 1 a uiteenzetting over gen heersen. Stoel. Voor Slootdorp de e °u ,s e Indische religie, Burgem. Loggers merkte op, Heren Spikman, van Kemme- Je - n"uisme, dat beheerst ren en Kloosterman en voor oor geloof m tal van Middenmeer de Heren Knibbe,! festen e.d., zich wel zag ver- Lammers en Aalders, die zit- lron^.n door Hindoe-isme, f 12.-, f 18.- loontje van f naar huis. Het vergoedingsvraagstuk zou ondervangen kunnen worden •door overbruggingsbijslagen, waaraan echter, doordat het ..vrij bedrijf" werk is, niet kon worden tegemoetgekomen. Eveneens zijn de gevolgen der regens bijzonder fnuikend doordat karren ontsporen. Het spoor zakt n.1. weg, hetgeen loonverlies betekent. Al deze ting in dit Comité zullen ne- Eoeddhisme e.a. godstdiensten doch zelfs heden ten dage nog Mogelijk kan men aldus tot iot uiting komt in het leven oprichting komen van 3 plaat-! d?r Indonesiër, bespak de hr. selijke afdelingen, waaruit vanll/cL ï,efr ^er '^'ndoes en ellfe afdeling 3 personen zit-!he' B°eddh1Sme. ling zullen nemen in een', inIeressante serie licht Hoofdbestuur of Overkoepe-jbee!den, vormde hierbij een lingsorgaan. Passende illustratie. De Meer Vosters zag gaarne A&n de hand van een aan-, ook de organisatie der polder-j a' ,ehëis uit. de bekende Bo- i.'i j I feesten in handen van de eyen-|ro schetsle spr. b.v. en soortgelijke gr,even werden; Hcbten vereniging °P interessante wijze het le- breedvoerig besproken, waarna d P d J ven van Boeddha, een kerncomm,ss,e van zes P Na de pauze behandelde personen werd benoemd TJitI i gnr het Moh-immpdanicmp r>n ciele viering van een of beide ":p ei 1 10uamrue<ianisme en deze zal een 2-tal worden be- lderdagenS de plaats welke het Christen- noemd, dat zal confereren met s dom thans in [ndonesië in_ een vertegenwoordiger der HiermecLe was de vergade-! neemt. Grontmij, welke reeds uitdruk- ring het wel eens, zodat men AI met al was deze tweede kelijk de eis heelt gesteld, in de eerste helft van Febru-, Nutslezing weer een belang- niet meer dan 2 afgevaardig- ari een oproep verwachten „jke bijdrage tot de kennis den te willen ontvangen. kan voor een bezoek aan een Van Indonesië. Hierop ging de vergadering, vergadering tot oprichten van welke zich kenmerkte door een een vereniging voor de vie- waardige, doch besliste hou-, ring van Nationale- en Polder. WIE NIET ADVERTEERT ding, uiteen. 1 feesten. I WORDT VERGETEN I voor jaarsuitzaai op de bedrijven aanwe- dient te geschieden. Men wikt zige brandweer had het vuur en men weegt hoe de gewas- weldra bedwongen. senverdeling moet worden. Zal hiermee ook het lot' m i-, Telkens sluit men weer af t ,Vna lS?rij° 6 ^8, °P de graanprijzen, die on- houwtje z.jn bezegeld en zal |e bJ0/te door Minis. het evenals z,,n buurvrouw ,er Mansho|l di, najaar ge. boven op de d„kkru,n, de weg daan nog s(eeds zijn ge. naar de sloper v.nden kend ge« aak, Wat kwam er aan de afslag? Men é»st wel, maar niemand Aan de Gemeentelijke Vis weet' hoe deze uit de bus afslag werd in de week van zu^en komen. 12 tm 17 Jan. aangevoerd De slechte oogstresultaten 230 pond bot f 0.60 1300, rnet granen hebben de boer pond baars f 0.34 11050 pond geleerd, dat graan het afgelo- snoekbaars f 0.61 448 pond pen jaar één van de minst grove blei f 0.28 5962 pond lonende gewassen is geweest, voorn f 0.22 4 pond snoek Rekent U daarbij de veel f C.36 20 pond karper f 0.46. hogere prijzen die gemaakt De vermelde prijzen zijnj zijn voor aardappelen, vlas gemiddelde prijzen per pond. en bieten, dan beseft men, dat de boer ook voor de komende Ee Westeikorenmolen. uitzaai terug gaat grijpen naar Alle pogingen, om hem te deze meer lonende gewassen, behouden ten spijt, is men be-j Men moet een bedrijf nu gonnen de bekende Wester-j eenmaal zo rendabel mogelijk korenmolen op de dijk af tej zien te maken, breken. Hieraan zijn echter grote Het is een troosteloos ge-I bezwaren verbonden, namelijk zicht hopelijk duurt het Diet'dat men van bepaalde gewas- lang, want "beter niets, dan een half onttakelde molen, Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 12 Paarden f 250 - f 9C0 4 Tijdkoeien f 425 f 475 2 Stie ren Centrale 4 Mag. Gelde- koeij f 3C0 - f 450 34 idem Vette Centrale 6 Kalfkoeien f 550 - f 700 3 Vaarzen f 325- f 400; 17 Pinken Centrale 33 Nuchtere kalveren Centrale 13 Vejtte Schapen Centrale; 3 Biggen f 40- f 50 8 Konij nen f 4 - f 17 29 Kippen f 4 - f 7.- sen tot een overdreven ver bouw geraakt, met alle ge volgen van dien, lr Ovinge heeft indertijd de pachters in onze polder reeds gewaarschuwd legen te sterke uitzaai van vlas. De tijd dringt. Onze Minis ter dient thans spoedig met de graanprijzen voor de dag te komen, opdat de Neder landse landbouw weet, waar zij aan toe is. Het moet toch mogelijk zijn, aan de hand van wereld- prijzen, rekening houdend met landelijke factoren, voorlopige richtprijzen aan te geven. De boer wacht af maar.... rekent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1