UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WÏERINbRMEER EN OMSTREKEN. OORLOGSSCHADEVERGOEDING. VISSERIJ BELANGEN. Woensdag 28 Januari 1948 Derde Jaargang No. 30 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieïingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst VOORSTEL VAN NIEUWE WET EINDELIJK INGEDIEND. Door Minister Lieftinck is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend rege lende de vergoeding van de materiële oorlogsschade. Dit voorstel kent geheel nieuwe grondslagen, waar- van de voornaamste wel is, dat een scheiding wordt ge maakt tussen de z.g. econo misch zv/akkeren en de eco- 1 nomisch sterkeren. Geschat wordt, dat onge- veer 35 procent van alle ge troffenen volledige schade vergoeding op basis van de tegenwoordige waarde (ver vangingswaarde) der verlo ren gegane goederen zullen ontvangen. De overige getroffenen de meer draagkrachtige Ne derlanders zullen in het algemeen een vergoeding ontvangen, welke gebaseerd is op de waarde van 9 Mei 1940, met een mogelijkheid van gunstige financiering van het overige gedeelte. Volledige, vergoeding ontvangen zij, die een kleine woning, een klein eigen be drijf of een klein eigen schip door de oorlog verloren. Wat hier „klein" is, wordt afge meten naar de bouwkosten die in Mei 1940 nodig waren om het verlorene te produ ceren. Voor woningen is aangehouden een grens van bouwkosten Mei 1940, van 5000 gulden, evenals voer be drijfspanden voor woningen annex bedrij'fpand 8000 gul den en voor schepen. Deze vergoeding wordt dan berekend naar de prijzen op het moment van de herbouw, waarbij een zeker bedrag voor afschrijvingen in min dering wc-rdt gebracht. Zo zal b.v. voor een woning, waarvan de bouwkosten in I Mei 1940 4000 gulden zouden J hebben bedragen en waarop 40% (1600 gulden) had moe- j ten zijn afgeschreven en waarvan nu de herbouwkos ten 12.000 bedragen, een som van 10.400 gulden worden1 vergoed. ook voor de vergoeding van huisraad is een nieuwe regeling getroffen, welke in het- algemeen een verdubbe ling betekent van de uitke- ring, waarop men volgens de oude regeling recht had. getroffenen tegemoet door middel van credieten en faciliteiten bij de financie ring van de herbouw. Astronomische cijfers. Offic. bekendmaking. Aangift hondenbelasting. Burgemeester en Wethou ders van Wieringen herinne ren de ingezetenen aan hun verplichting tot het doen van aangifte voor dehon denbelasting, waartoe on- hebben ucuuciaöijm.',. waai wc un De totale verplichtingen ]angs beschrijvingsbiljetten wegens oorlogsschade wor- uitgereikt Ook zii die betlnU vnnn nnnnnn BUlden' Sen^nThouden hetgeen 2.000.000.000 meer :s hieraan voldoen. dan voorheen. Belastingverhoging en! nieuwe belastingen zullen de' tnterlyk 1 Februari 1948 ter kosten moeten dekken. Middenmeer. KOZIJNEN VOOR DE WONINGBOUW. Eindelijk is vorige week in de Havenstraat de eerste vracht kozijnen voor de Wo ningbouw aangekomen. Direct is men begonnen met het inzetten hiervan, zodat we weer een stap na der bij gereedkomen dezer woningen zijn. Naar wij vernemen kan ook het glas spoedig ver wacht worden. -y Spr. vraagt de vergadering of ook hier nog vissers be reid zijn hieraan mede te werken om zo het rapport volledig te krijgen. Men. is ook bezig de nood toestand van de Waddenzee- visserij onder ogen te zien daar de vissers van Gronin gen en Friesland in de in- du.strie werken omdat ze geen droog brood kunnen verdie- nen. Tot slot wekt spreker nog op om het a.s. weekend deel 1 te nemen aan de lezing in de Volkshogeschool te Bergen I waar door drie sprekers inlei- secretarie zijn ingeleverd zal j dingen zullen worden gehou- ten aanzien van de nalati- den over Organisatie en' gen uitvoering worden ge- Coöperatie in de Visserij, geven aan artikel 18 van de j De Heer Visser belicht ve»r- verordening op de Honden- volgens belasting, waarin tegen het I Sociale zijde van het niet behoorlijk vervullen der j Visserijbedrijf, formaliteiten straffen zijnHij deelt mede dat er een bedreigd van ten hoogste enquête gehouden zal worden 6 dagen hechtenis of geld boete van ten hoogste f 25.-. verschijnt Woensdags en Zaterdags. om: entsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal ver eprijs 10 cent per m.m. druk. a'onces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Kleine Overname Nuchtere Kalveren. De Provinciale Voedsetoom- i 24 Februari V.M missans voor Noordholland 2 Maart L K. maakt bekend, dat met in-1 gang van 26 Januari 1948 MAANSTANDEN 1948. I'faandag 2 Februari L.K. misdag 10 Februari N.M. Dlmsdag 18 Februari E, nuchtere kalveren ook recht- ZON,, streeks kunnen worden ge leverd bij het bedrijf van de j 29 Januari ANDEN 1948. op ond firma R. Groot te Hoorn en 30 Januari wel des Maandags en Vrij - 31 Januari dags van 9 tot 12 uur. De overname zal geschieden aan het abattoir te Hoorn. 8.28 8.26 8.25 17.. 17.2 17.2 Wieringen, 26 Jan. 1948. Burgem. en Wethouders van Wieringen, L. C. KOLFF, Burgem. VAN DUIN.Secr. DEN OEVER. onder de vissers, bevattende een technisch, biologisch en economisch gedeelte. Het is de bedoeling dat men opgaaf verstrekt van de visser en de knecht apart. Nadat alle ge gevens zijn verstrekt wordt het enquête-formulier ver nietigd, zonder dat er eerr naam van de deelnemers bij de fiscus bekend wordt ge maakt. De Heer Visser vraagt dan ook om volledige mede werking. De Coöperatie. Als laatste spreker neemt de Heer Ensing het woord De vergadering van delnL: le het Bedrijfsschapdie over Coöperatie spreekt D.E.T.V. in samenwerking! voor visserijproducten, 2e de met a.^ v°orbeeld de IJsel- met de Directie der Visserij afd. Visserij en 3e het Land- meervissers met een leden- bouw-economisch instituut' aantal van 500. Het is nu (L.E.I.) waar ook de visserij- geiden, 1 April 1946, dat Wanneer Mei als basis 1940 Daar de volledige vergoe ding slechts geldt, indien de woning, het bedrijfspand, of het schip in eigen gebruik was, moest voor alle andere gevallen van materiële oor logsschade een aantal ande re maatregelen worden ge troffen. De regelingen, welke dus voor de meer vond Zaterdag plaats. Als de Voorz.. de Heer Bakker de vergadering opent, is de zaal van de Heer Moetjes geheel bezet. Na verwelkoming geeft spr. het woord aan de eerste in leider de Heer Lienesch, Directeur der Visserijen, uit wiens rede we het volgende i weergeven. ORGANISATIE. De gehele visserij bracht in totaal in 1947 een bedrag op van f 73.000.000, waarvan de Noordzee 45 millioen, IJsel- meer 24 millioen en de zoet watervisserij 4 millioen. Er zijn ongev. 12.000 vis sers zodat de besomming per visser ongeveer f 6000.- per jaar bedraagt, hetgeen ze J ker bevredigend mag heten. Het is echter nodig dat deze belangen-grocp zich hechter aaneen sluif en zich organiseert daar zij indivi- duëel niet veel kunnen uit richten. Als voorbeeld noemt spr. het afleveren van de vis. De vissers brengen de vis op de wal en de handelaar zorgt nmSer hoeren die Landbouw- met dien scholen stichtten, die Land- in is ondergebracht. Er zijn vier kleine visserij- organisaties die echter de 100.000 belanghebbende huis gezinnen meegerekend, nog niet geheel omvatten. Het is dus nodig zich hechter aan een te sluiten om ook in de toekomst een redelijk bestaan verzekerd te zien en om zo nodig uit eigen midden de legaties te kunnen afvaardi gen om de belangen te be pleiten. Spreker besluit, met te zeg gen „we moeten economisch sterk staan" dat is belang rijker dan technisch sterk." 1 men deze coöperatie op richtte en men heeft al heel wat resultaten geboekt. A!s voorbeeld noemt spr. de wit- vis die in de zomer van '46 als waardeloos product voor veevoer wegging, maar door tussenkomst van de coöpe ratie aan de conservenfa- brieken geleverd kon worden als een waardevol product en met een lonende prijs voor de vissers. Ook de vrij wording van de palingprijzcn het vorig jaar is mede het werk van bovengenoemde organisatie. Zij heeft de handelaren echter niet uitgeschakeld daar deze veel te veel ver wen die voor de belangen van de vissers opkemt zal dit in de toekomst een ge regelde afdracht moeten zijn. Wieringen zit wel met de moeilijkheid dat het zoveel verschillende takken van visserij heeft, maar dit moet in de toekomst geen verschil maken daar we aldus spr., toch voor een en hetzelfde „ons bestaan" gaan vissen. Sp-r. wekt op tot hechte organisatie en te bedenken dat „de cost voor de baet" uitgaat. Vragen. Hierna stelde de Voorz. de gelegenheid open tot het steller, van vragen. Er werd gevraagd wat nu eigenlijk de bedoeling is met- de vissers van Harlingen. Er werd geant-woordt dat de enquête die thans gehou den wordt dat zal moeten uitwijzen. Op een desbetref HOOG WATE DEN OEVER l**1 29 Januari 10.57 30 Januari 11.42 1,1 31 Januari 0. 2 TI 7 Nieuws uit Amerika. In een Amerikaans blad werd dezer dagen melding gemaakt van de vrijwel ge lijktijdige bevalling van een moeder en haar dochter. In het land der onbekende gelijkheden vond men/ ,t blijkbaar een zeer jte merkwaardigheid e .jewel een dergelijk gebeuren ook in ons land zeker niet al ledaags is. geloven we toch niet dat de Nederlandse pers hiervan gewag zou hebben gemaakt. Waarom de Flevobode dit thans dan wèl doet Leest u de vertaling van het be richt eerst maar eens. moeder en dochter krijgen een zoon. Elkhorn. Een moeder fende vraag wordt medege- en haar oudste dochter, op- deeld dat de contributie van genomen in het Walworth de coöperatie uit f 25— in- Lakeiand Ziekenhuis, in leggeld bestaat en een jaar- naast elkander staande bccl- ïijkse bijdrage van 5.den, bevielen afgelopen week terwijl er, naar gelang er beiden van een zoontje geld nodig is, een percenta- Mevr Edward Montsma, ge kan blijven staan om de de moeder, schonk het lo onkosten te dekken, en voor venslicht aan haar 12e kind kapitaalvorming. op Woensdag, na op Maandag I Gevraagd wordt of er nog grootmoeder te zijn gewor- j vergunning kan worden ver- den, toen haar dochter Mevr. leend aan de Waddenzeevis- Orie Terpstra haar eerste j sers om op het IJselmeer te kindje ter wereld bracht, j vissen. Dit kan niet toege- Mevr. Terpstra's zoontje is staan worden daar er op een dag ouder dan zijn oom, aangedrongen wordt de in- zijn moeders broeder. poldering te versnellen, ter- 1 wijl er ook zo goed als geen kans is om een vergunning over te nemen daar de ver- Beide familie's, de Monts- ma's en de Terpstra's kwa men in Mei j.I. uit Neder land om zich op boerderijen er vereer voor, verstande, dat de visser maar moet afwachten wat hij uit eindelijk ontvangt. Tevens is organisatie ook nodig om bij de hogere in stanties invloed te kunnen VISSERIJ - ONDERZOEK! takkingen hebben over het gehele land en ook in het De Heer Drs. A. G. U. Hil- buitenland, maar wel zit rond j debrandt, Chef van het het IJselmeer op iedere vis- Landb. economisch Instituut afslag een vertegenwoordiger vervolgens het woord verkrij-die de prijs in de gaten; gende. begint met uiteen te i houdt en overneemt als de j zetten-hoe dit Instituut is handel dreigt beneden de ontstaan. Het is indertijd op-minimumprijs te dalen. Dit gericht door een aantal Gro- heeft het voordeel dat- de vis- sers steeds een redelijke prijs krijgen. gunning overgaat op de zoon nabij De]avan te vestigen of de knecht die de laatste. Qrie Terpstra ontmoette zijn 5 jaar by de schipper m vrouw tijdens ondergronds dienst is geweest. Het aan- werk in Nederiand geduren- tal vergunningen bedraagt nnrino- ogenblik ongeveer draagkrachtigen, gelden uitoefenen. Klachten van de zijn er in het algemeen op' enkeling worden niet seri- gebaseerd, dat de aan het eus genomen en meesten- betreffende góed op 9 Mei '40 tij cls tegen elkaar uitge- toe te kennen waarde, wordt j speeld. vergoed. Dit geldt zowel voor Spreker kan de Coöpera- roerende als voor onroerende tieve vorm aanbevelen welke dryfsboekhoudmg goederen. Voor handels- en i desnoods alles kan omvat- waar 150 vissers bedrijfsvoorraden wordt: (en zowel verkoop als export1 ?eliele kust aan medegewerkt bouwconsulenten voort brachten wat later uitgroei de tot bovengenoemd Insti tuut, dat zich nu ook bezig houdt met de visserij, ruil verkaveling enz. Het bestuur werd benoemd voor de helft door de Minis ter en de andere door het Instituut. Vorig jaar is er een Aan het slot van zijn be toog wekte spr. de aanwezi gen op zich in ieder geval te organiseren, in welk verband dat moet men zelf maal zien. de de oorlog." We geloven dat deze Orie Terpstra (bedoeld wordt Anne Terpstra Az. uit- Hip- polytushocf) en Mrs. Terp stra, verwant- aan de Monts ma "s van Haukeshoef en af- heid doordrongen en al kankomstig uit Friesland, voor men dan wel adviseren bij onze lezers geen onbekenden <je loggers te monsteren dit is zijn en voegen gaarne ook onze gelukwensen bij de ve le die zij ongetwijfeld uit Nederland zullen ontvangen. op het. 1000. Verder wordt er gevraagd of er haast kan worden ge maakt met een oplossing voor de Waddenzeevissers. Men is van de noodzakelijk Be- evenwel uitgegaan van de werkelijk bestede inkoopprijs, terwijl voor veldgewassen de oogstwaarde van het voldra gen gewas en voor opgaand hout de oogstwaarde van het kaprijpe hout als vergoe dingsbasis wordt genomen. Daarboven komt het Rijk de' der producten en tevens de j inkoop van alle visserij-be nodigdheden. Men stuit met deze vorm echter wel op grote tegenstand van de handel daar die haar bestaan ziet bedreigd. „Ons Bestaan." Na de pauze krijgt de Heer Stevenson als secretaris van de Ned. Vissersbond nog het woord. Hij zegt te hebben genoten van hetgeen de vo- ingesteld rigre spr. naar voren hebben langs de j gebracht maar hij verneemt nog steeds dezelfde eisen en verlangens van de 15 jaar geleden opgerichte veren., die toen uit 13 afd. bestond waaronder ook Wieringen hoorde. Het is echter niet voldoende dat men lid is er sociaal gezien niet verant woord. Als laatste vraag komt de mosselenkwestie ter sprake. De goede mosselen zijn hier waardeloos en worden als eendenvoer verkocht. De consument moet de Zeeuwse duur betalen. Er wordt voor hebben. Dit had tot doel om tot een kostprijsberekening te komen van de visserij en wat de visserij opbrengt. 800 Boeren hebben hetzelf de gedaan ten aanzien van hun bedrijf met als resultaat1 moeten ook financiële offers publiek voor hun opkomst. Het Ministerie heeft drie dat de melkprijs op het- hui-gebracht worden en om een organisaties van voorlichting dige niveau is blijven staan, hechte organisatie op te bou - de V. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- gesteld zelf aan de Zeeuwse straat 12, Hippolytushoef. markt aan te voeren om zo j Telefoon no. 103. toch een lonende besomming Redacteur voor Wieringer- te krijgen. Als niemand meer woord verlangt sluit de Voorz. deze belangrijke ver meerJ. M. de Graaff het w.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. gadering en dankt in hst/ 20' Nw A,mersdon, Sey,±^ld^Le^hCC: Drukkerij Com. J. Boske, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Tel. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1