UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 31 Januari 1948 Derde Jaargang No. 21. Redactie SecretariaatKlieltstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ALS DE ZIELE Vergunningen voor de LUISTERT Zeevisserij. Tot de vele merkwaardig- heden, waaraan onze na- oorlogsetijd zo rijk is, be- j hoort ook de natuur van eind-Januari. Dat behoeven wij u eigenlijk niet te ver tellen. Dat kunt u zelf waar- nemen, als u buitenshuis ook om u heen ziet. Dat de sneeuwklokjes en de crocus- jes met hun driftige neus de aardkorst doorboorden be hoeft nog niet zo zeer opzien te baren. Ze zijn in het pril ste van het nieuwe seizoen steeds stoutmoedige voor jaarsboden. Merkwaardiger is het, dat ook tragere nar- cissen en de tulpen hun zusje reeds dapper zijn gevolgd. Men kan zeggen, dat prac- tisch de bolgewassen boven de grond staan. Dat is voor jaar. Eind-Januari. Inder daad, een ongekend ver schijnsel; Hierbij blijft het. niet. In boom en in struik stuwen nieuwe levenskrachten op en dringen zich naar buiten. Met ingang van 15 April 1948 zal elk Nederlands vis sersvaartuig, dat de zeevis serij uitoefent en zeevis in ons land aanvoert, een daar toe strekkende vergunning van het Bedrijfschap voor Visserijproducten aan boord moeten hebben. Dit betekent, dat niet alleen de trawlers en loggers, die van de Noord zeehavens uit ter verse vis vangst of te£ haringvangst uitvaren, doch ook de klei nere vaartuigen als kotters, botters, enz. na genoemde, datum slechts aan het be drijf mogen deelnemen als daartoe vergunning is ver leend. De voorwaarden, waaronder een vergunning wordt verstrekt, zijn opge nomen in de „Verordening op de Zeevisserij 1947", ge publiceerd in het Voedsel voorzieningsblad Nr. 4 van 1948. Tot goed begrip diene, dat de vissers, die op de Waddenzee binnen de eilan- Moeilijke ogenblikken. De knop van de sering zweltdenreeks en in de zeegaten glanzend op, de ribes en de van Zuidholland en Zeeland vlier lopen groenend uit, binnen de zgn: strokende zelfs onze rozenstruik toont kustlijn de visvangst uitoe- reeds het tere kantwerk van fenen, niet onder de bepa- ragfijn bladergroen. De spi- imgen van deze verordening rea zit mede in het blad. vallen. Hetzelfde geldt voor Sterker nog^ De bloei sprong garnalenvjssers, die uitslui_ reeds naar buiten. Het knal-1 j 1 geel van de naakt-bloeiende^end de garnalenvisserij be- jasmijn tekent bier en daar oefenen. Deze vissers zijn fel af tegen de achtergrond reeds in het bezit van ver van rode muur. De tover- gunningen om de garnalen- hazelaar, de els en de wilg visserij te beoefenen. laten dat niet op zich zitten en zijn ook reeds present, j Fris-groen en hoger dan gewoon staat de graspruik op het land. Mijn hart vroeg antwoord op veel vragen, Ik worstelde, maar kwam er niet. Waarom zo'n wereld stuk geslagen Met zoveel kommer en verdriet. Waarom de één de ander slachten Waarom trapt de één de ander neer Wat moet ik hier nog van verwachten Ik zie geen uitkomst meer, o Heer. Maar zieik heb een steun in 't leven, Die steun blijft altijd rotsvast staan. Mijn bijbel, mij door moeder meegegeven, Wijst mij dat steunpunt, Jezus, aan. Is 't in mij soms, stik donkere nachte Ik vlied tot Jezus, 'k buig mij neer, Hij wijst de weg, geeft zwakken krach te Bij Hem vind ik de ruste weer. (Uit „De Band.") UDO. MEDEMBLIK. Ongeluk of Misdaad Succes - Nieuws. Programma voor Zondag Succes 1 - BKC 1 om 2 uur Winkel 3 - Succes 3, 2,30 uur Helder 4 Succes 4 Aanvang Donderdagavond plm. 7 u. 10 uur Vertrek 9 uur, ontdekte men het ontzielde Flevo 3 - Succes 5 Terrein lichaam van de 60_jarige W.wer. Aanvang 2,30 uur, Bunschoter visser Hendrik JVC a - Succes a om 11 uur. de Graaf tu£sen de kade en Succes B - HRC C om 12 uur. een vissersboot in onze ha_ \oor.. vertrekMen zie de ven Enige ogenblikken tevo- pubhcatiekast. ren de vjsser bij de vei- POLITIEK. iing-administrateur een be- Van welingelichte zijde ver- drag van plm. 1000 gulden nemen we dat _de Heer J. Lont in ontvangst genomen, dat JGzn, lid van de gemeenteraad niet op het lichaam werd alhier, uit de Partij van de Ar- aangetroffen. De politie stelt beid is getreden. een onderzoek in. Kunstkring. Maandagavond treedt dan weer voor de Kunstkring de Stichting Amsterdams Toneel gezelschap voor het voetlicht, ditmaal met het Toneelspel „School der Dapperen" onder regie van Albert van Dalsum, die zelf de hoofdrol speelt. Het stuk heeft een zeer goede naam door het buiten gewoon spgl dat hierin wordt gegeven. Wij zijn zeer be nieuwd hoe het Wieringer pu bliek, op dit z.g. oorlogsstuk zal reageren. Bridge - Nieuws. De uitslag van de deze week gespeelde wedstrijden voor de parencompetitie leverde volgende uitslagen op.' Wieringen 1-Schagen 1 68-13 Wielingen 2-Schagen 2 36-73 Wieringen 5-Schagen 3 49-32 Tonegido - Nieuws. Tonegido 2 dames komt Zon dagmiddag op eigen terrein uit tegen N.-Niedorp 1. Andere elftallen zijn alle vrij deze Zondag. MAANSTANDEN 1948. Maandag 2 Februari L.K. Dinsdag 10 Februari N.M. Woensdag 18 Februari E. K. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. ZONSTANDEN 1948. 1 Februari 2 Februari 3 Februari 4 Februari op 8.23 8.22 8.20 8.18 ontier 17.25 17.27 17.29 17.31 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 1 Februari 2 Februari 3 Fabruari 4 Februari 0.37 1.12 1.57 2.57 0.57 1.37 2.27 3.37 Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 1 FEBRUARI, Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdcrp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Geldig van 1 t.e.m. 14 Febr. Bonkaarten KA, KB, KC 802 7 j 170 Ah-. 1800 gram brood zondagsdienst Artsen. 163 Res. 800 gram brood 166 Res. 400 gram brood Van Zaterdag 31 Jan. 16 u. 171 Alg. 400 gram brood of tot Maandag 2 Febr. 8 u. vm. 1 rantsoen verm., enz. zün bij geen gehoor bij de BRIEVEN Meer clus dan in jaren worden wij VAN SLUIS I. Slootdorp, 25 Januari 1943. Beste luitjes, Zo zitten we dan in 1948. I En al zegt Ds. Vink, dat. ie maand getroffen door - het zo>n hekel heeft aan senti- wonder van de polsslag dermentele mensen, een klein seizoenen. Wijd opent zich tikkeltje ben ik het wel ge- het leven der natuur in de i weest, toen onze klok zijn zomer, bloesem en - worden afgeworpen. andere deze *,waa1^ slagen liet horen op Bij het Oudejaarsavond. O ja, ik was korten van de zonnebaan1 1 trekt zich het leven allengs terug binnen de beschutting van de mantel van schors. Het tere blad wordt afgesto ten en het lidteken gepant serd. Maar nauwelijks heeft i zich de zonnebaan weer ge wend, of driftig stuwen de sappen weer op. Wij zien het nog niet, tot, als in deze dagen, de hernieuwde krach ten zich niet meer laten in er gauw overheen hoor één teug van een straffe borrel en 't is weer klaar, maar weet je wat me een beetje weemoedig stemde Veel werk dat had kunnen gebeuren is niet gebeurd. Kijk nu eens naar Slootdorp vanaf Mei tot September droog weer en daarna nog steeds best bouwweer en wat is er klaar helemaal klaar Op één hand te tel- perken en naar buiten moe- |en zjjn ze de wieringer- meerschool, het dubbele huis vair de architect en meester Bakker, een brandweerka zernen!) en dan ben je der ongeveer de rest is in aanbouw. Ja, en die mooie periode komt niet meer te- j ten. Zo heeft God dit gewild. „Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter dag en nacht niet ophouden." Sinds deze rhyt- miek de verschijningsvorm der natuur is geworden, heeft deze oerkracht 't aardse le ven gereguleerd. Zo werkt G^d. In de stilte, zwijgend,! f onverstoorbaar, en met on geremde kracht wordt de schoonheid van lente en zomer voorbereid. Schril steekt daartegen het mensenwerk af. De twintig ste eeuw heeft de treurige roem afbraak en disharmo nie en verstoring tot een rug. Maar niet meer over pratenhoe ver staan we nu De Kerkstraat is in zijn geheel onder de kap en de meeste blokken zijn onder de pannen, maar glas ont breekt. 's Avonds in maan licht staren grote holle ga ten je aan, -regen en wind hebben binnen vrij spel. Jammer hoor Er is ook va riatie in de bouw de helft van de Kerkstraat huizen heeft een dakkapel met een groot rond oog erin zoiets als een Cyclo- penoog. weet je wel, waar Cdysseus tegen te vechten kwam. Die zelfde helft heeft de schuurtjes achter in de tuin staan, 't Voordeel daar van is slechts aan de ont werpers bekend. (In tijde van oorlog kan je er clan destiene varkens in houden, ik hoor ze af en toe nog gieren Op de Brink staan twee j blokken onder de kap en j staat een deel van de mu- ik heb me al suf geprakki- zee-rd om een plaats te vin den voor Kroeze maar ik ben niet geslaagd. Ja, mijn heer Kroeze, 't is moeilijk, maar wij Slootdorpers zijn gemoedelijke mensen, we aanvaarden graag uw goe de wil en we weten dat me vrouw Kroeze ook zo gezegd niet direct 't bijltje er bij neer legt. We houden vol zo gauw ik iets weet, geef ik wel een seintje. Inmiddels mijn hartelijke groeten terug. Nu verder de stand van zakènde beplanting om het sportterrein is klaar. .Als het hek aan de kant van het Tussenpad een ope ning krijgt, hebben de spe lers van DWO en Vlug en Vaardig de kans om de bal die naast of over het doel gaat, vlug te halen. Tot slotde vlaggenstandaard op de Brink ligt nu in. twee stukken. Zou het nu gaan gebeuren Het idee van W.-werf om één tuin te laten aanleggen is wel wat voor de Kerk straat. Aan de Noordzijde een breed trottoir tot aan de huizen en aan de overkant arbeid der natuur. Gezelle geluisterd Zo heeft Guido van Kaptein's woning één open tuin. Anders wordt „Als de Ziele luistert, spreek'et al 'n taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft blaren van de bomen kouten met malkaar gezwind, baren in de stromen hoogtepunt, te hebben opge- ^„dpe"p6 ^®lkg!.wind' De'Huishoudschool' voerö. In een wereld, die wind en zee en wolken, wiegelen van Gods heilige voet. talen en vertolken 't diep gedoken Woord zo zoet als de Ziele luistert (Overname Amstelv. Wbl.) dreunt van oorverdovend rumoer, die geen rust kent. maar voortijlt, zo het schijnt, naar destructie en vernieti ging, doet men goed. naar het werk van God te luiste ren in de stilheid van de ren overeind. Gelukkig maar dat Kees een betere winter treft i dan vorig jaar. Dezelfde fir-1 ma bouwt aan de Terpweg het blok waar voorheen de j hr. Boersma in "zat, weer op, j de fundamenten liggen. De Hervormde kerk "heeft Zater- i dag zijn preekstoel gekregen,; de banken volgen, en de pij- pen voor het orgel zijn er al. i nadert zijn voltooiing uiterlijk weinig veranderd maar van binnen niet te herken nen. We kunnen er onze dochteren met een gerust 158 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 159 Boter 250 gram marg. of 200 gram vet 156 Vlees 100 gram vlees 157 Vlees 300 gram vlees 151 Melk 4 liter melk 153 Melk 7 liter melk 172 Alg. 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 173 Alg. 125 gram koffie 174 Alg. 50 gram thee 178 Alg. 500 gr. sinaasappe len (vóórinlevering) Bonkaarten KD, KE 802 670 Alg. 400 gram brood 663 Res. 400 gram brood 672 Alg. 200 gram brood 671 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen verm., enz. 658 Boter 250 gram Boter of marg. of 200 gram vet 659 Boter 125 gram marg. of 100 gram vet 656 Vlees 100 gram vlees 657 Vlees 100 gram vlees 653 Melk 12 liter melk 665 Res. 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 678 Alg. 1000 gram sinaas appelen (vóórinlevering) Toeslagkaarten. 1053 Brood 800 gram brood 1052 Marg: 250 gram marg. of 200 gram vet 1058 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 1051 Vlees 300 gram vlees 1056 Vlees 200 gram vlees 1057 Melk 5 liter melk eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hartt Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. het maar een gepruts en krijg je weer een trottoir van twee en een halve tegel. Genoeg voer deze keer. Ik ga nog eeni proberen of ik de feuilleton van Linda en Lenda en Wanda uit elkaar kan knopen. Ik had de derde vast Landa genoemd. Hartelijke Groeten, KEES en GESIEN. P.S. Bij mijn overzicht vergat ik de Chr. Nat. School. Die wordt mooi van binnen en van buiten, maar' Wieringer Bridge-club oogst zéér groot succes op A.V.R.O.-drive. Met 14 paren trok de Wie ringer Br'idge-club Donderdag avond naar Den Helder, om deel te nemen aan de Avro- Bridge-drive. Het succes was zeer groot. Van de 10 te beha len le prijzen gingen er 6 naar Wieringen, terwijl ook 2e prijzen werden behaald: le prijzen Dekker-Garrelts; De Herder - de Jong, Molenkamp-Russelman Koorn - Takes Nieuwbuurt - Mw. Kooij Kooij - de Haan 2e prijzen Takes -Keijzer Smit - Luijt De prijswinnaars zullen nu mogen deelnemen aan de kwart-finale van het Avro- Landskampioenschap, waar voor in April a.s. te Amster- aamwedstrijden worden ge houden. Bovendien ontvingen de win 1054 Kaas 200 gram kaas of naars het eervolle Avro-Brid- 250 gram kees tl. kaas 1059 Eieren 5 eieren. ge-diploma, terwijl de le prijs I winnaars nog een Aro-souve- I nier in cr.tvangst konden ne- De bonnen voor brood zijn i men. geldig tot en met Zaterdag) 0nzc Bridgers hebben zich Februari, met uitzondering kranig geweerd, waarvoor onze complimenten. D. W. 0. - Nieuws. hart heensturen. Als nu de vóór Februari is hij niet directrice maar onderdak klaar. En dan die straatver- vindt ik weet niet waar, lichting k. van bon 171 en 671 Alg. voor brood, vermicelli enz., die geldig blijven tot en met 14 Febr. Bon 178 Alg. en 678 Alg. voor sinaasappelen moeten uiterlijk Zaterdag 7 Februari worden ingeleverd. Niet-aangewezen en ver-jongeren verwacht van nietigd kunnen worden de sport-, dans-, toneel- Op de contactavond van a.s. Zondag worden niet al leen de nieuwe leden en de en bonnen 122. 123. 623 Melk. zangafdeling, maar ook de 130, 131, 132, 137, 636, 637 ouders en donateurs. Aan- Res., 139, 143, 643 Alg. vang 7 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1