UITGAVE YAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. wederom recordopbrengst aan de visafslag te den oever. emigratie naar canada. wat ik las Woensdag 4 Februari 1948 Derde Jaargang No. 22. Re<lactie,Secretariaat: Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeti:, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. 1947 bracht bijna 3 millioen op. OCHTENDGLOREN IN DE TROPEN. Ondanks het feit dat de aanvoer van Waddenzee- en Noordzeevis in 1947 aanmer kelijk onder die van 19-1-6 bleef (de IJsselmeervisserij gaf hogere aanvoeren), was de opbrengst van de door de Wieringer vissers in dat jaar aan de visafslag te Den Oe ver aangebrachte vis bijna het dubbele van 1946 in welk jaar met een opbrengst van l*/s millioen ook reeds een record werd gevestigd. In 1947 werd voor bijna 3 millioen gulden aan vis aangevoerd. Deze hoge opbrengst is wel voornamelijk toe te schrij ven aaft de fantastisch hoge besommingen voor de paling- na het opheffen van de max. prijs waaraan men vo- rig jaar gebonden was. Bovendien was de vangst dit jaar groter, n.1. 829.000 pond, tegen 606.000 pond in 1946. Alles werd tegen de gemid- j delde prijs van f 2.50 a f 3.- i verkocht. Sommige vissers brachten met hun vaartui gen voor over de f 100.0001 aan vis binnen. In zoverre is het vrijgeven der palingprijzen een succes dat nu alles in de zakken van de vissers komt en dat de sluikhandel is uitgescha keld. De prijs voor de consument f 4.- a f 5.- per pond voor gerookte paling is echter niet mals. Toch wordt het product voor die prijs nog grif afgenomen en zolang de detaillist er niet mee blijft zitten zal hij ook tegen de hoge prijs willen afnemen van de leverancier-roker. Op zijn beurt kan de koop man op de afslag veel beta len. Het is zeer verheugend dat- de visser goed wordt betaald, Wieringen en wel speciaal Den Oever vaart daar wèl bij. De exploitatiekosten van een visserijbedrijf zijn echter enorm hoog en er stuift nog al wat af om de zaak behoor lijk op peil te houden. Anderzijds blijkt steeds meer en meer dat de gehele visserij te Wieringen voor een groot deel door de uit-1 komsten der paling vangsten wordt bepaald. Slechts enkelen vinden in andere takken van visserij 'een lonend bestaan en voer de niet-IJsselmeervisser ziet het er niet zo bijzonder gun- stig uit voorai niet nu de aanvoer van Waddenzee- en Noordzeevis vermindert. Ook van Overheidswege houdt men zich thans b^zig met de situatie waarin de Waddenzeevisser is komen te verkeren. Nog op de on langs te Den Oever gehou den vergadering werd deze zaak uitvoerig besproken. Laat ons hopen dat nien een oplossing vindt. Hieronder een overzicht van de aanvoeren in 1947. Noordzee vis. Aanvoer in Kg. 1947 1946 Schol 592.373 874.656 Tong 96.313 120.573 Kabeljouw 14.658 61.151 Tarbot- 22.603 20.720 Wijting 39.648 190.489 Schelvis 2.606 68 Rog 3.189 3448 Hiek 165 170 Haai 98 98 Pieterman 374 492 Haring 164 39 Ponen 19.219 14.421 Waddenzeevis. Bot Schar Sardien Ansjovis Spiering Garnaal Toters Hosmakreel Zalm Kommeraal Kreeft Wulken 331.247 33.226 261 866 1.384 203.240 229 6.257 117 6 14 st. 42.879 195.165 104.903 70.236 19.581 24.020 234.594 1.562 42.157 1645 3 13 st. 139.235 In donk're nacht verloren, Sta ik op wacht, Het daglicht wordt geboren, Uit deze donk're nacht. Onzichtbaar liggen voor mij, De bergen, als een wacht, Als sterke muren staan zij, In deze donk're nacht. De dagvorstin ontwaakt reeds, De kimme kleurt zich zacht De zon wint 't weer als steeds Van nevels en van nacht. Langzaam verdwijnt de nevelsliert, De kracht des zonne wint, Zie hoe zij toch die bergen siert En om hun kronen gouddraad spint. Nooit zag ik zulk een kleuren schat, Als hier op berg en woud. i Wat wonder der natuur is dat, Dat rood, paars, groen en goud. Maar krijgt de zon weer meerder kracht, Steeds hoger in zijn vlucht. Verdwenen is die kleuren pracht, In d'ijle tropenlucht. Ik heb U hierin iets gezegd, Wat de natuur kan biên, En wat daarin is weggelegd, Voor hen die 't willen zien. Wie zegt nog „Nee God is er niet Geen God die 't al gebied? Hij die hier een zonsopgang ziet, Twijfelt mijns inziens niet. De Heer J. de Veer Prov. Voedselcommis- saris voor N.-Holand. Bij beschikking van de Minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening is de Heer J. de Veer te Schagen, waarnemend Pro vinciaal Voedselcommissa- *is voor Noordhplland, be noemd tot Prov. Voedselcom- missaris voor genoemde provincie. Het/'een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 10 Februari N.M. Woensdag 18 Februari E. K. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. Padang Udo. IJsselmeer. Witvis 31.096 19.247 Snoekbaars 51.706 11.002 Paling/aal 414.506 303.197 Totaalaanvoer Puf 317.373. Totaal opbr. 1947 2.906.836.58 Totaal opbr. 1946 1.536.651.38 Keuzebon Boter/ Margarine verruimd. Rekening houdende met de tengevolge van de instel ling van de keuzebon optre dende verschuiving van de boter- naar de margarine consumptie en ter ruiming van de voorraad koelhuis- boter,"is bepaald, dat bij de eerstvolgende bonaanwijzing de bonnen voer het gehele rantsoen voedingsvetten (500 gram voor 14 dagen) naar keuze opgenomen kunnen worden in boter of marg. Het is de bedoeling deze mogelijkheid van opnemen van het rantsoen voedings vetten in boter of margarine naar keuze voorlopig te handhaven. Duidelijkheids halve zij hieraan toegevoegd, dat het niet mogelijk is, het rantsoen voedingsvetten te •verhogen, (Vervolg.) Verslag van de beantwoording der vragen aan Ir. Jacobs op de Oud-leerlingendag te Voorhout. Yoorloopig geen overproductie in Canada. Pachtprijzen bij deelpacht. Ook in Canada zijn vele meisjes, maar Voorinleveringsbon voor Bananen. In de bonnenlijst van Don derdag a.s. zal voer kinde ren tot 5 jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen bekend worden gemaakt. Aangezien de verstrekking van bananen afhankelijk is van allerlei factoren, die met de transitohandel in dit pro duct samenhangen, is het noodzakelijk, dat ook de nieuwe bon vöor een lange periode wordt aangewezen, waarop dan naar mogelijk heid zal worden afgeleverd. Uiteraard zal, zodra bana nen beschikbaar komen, de afwikkeling van de begin October aangewezen bon voorgaan. Na de lezing van Ir. Jacobs (zie het uittreksel in ons blad van 21 Januari) werden er vele vragen gesteld, die de I spreker alle vlot beant woordde. 1. Hoe zijn de economische vooruitzichten in Canada Zal men daar bij een uitbrei ding van de productie (door emigratie te verwachten) niet met een overproductie komen te zitten Antwoord Canada is op de eerste plaats een export land, vooral van tarwe, vlees en zuivelproducten. Er zou dus op een gegeven moment een overproductie kunnen komen, maar er bestaat in Canada ook het streven naar onafhankelijkheid door vol ledige zelfvoorziening. Het wereldgebrek is momenteel 1 zeer groot en dit is de eer- ste jaren niet veranderd in overvloed. Komt er echter oen crisis, dan valt ook Ca nada eronder. Maar waar is het dan wel goed Groen- ien en fruit zijn hoofdzake lijk voor binnenland bestemd, Maar men vindt er practisch geen specifieke tuinbouw- j bedrijven (tuinbouw wel als onderdeel van gemengde j landbouwbedrijven). 2. Welk is de beste trai- j ning voor een toekomstige emigrant Antwoord Leer Engels. Verder is een tijdlang wer-1 ken op grote bedrijven metj I machines zeer nuttig voor j I vrijgezellen is de N.O.P. aan te bevelen men leert met mensen omgaan en men went er aan van huis te 1 zijn, want heimwee is zeer moeilijk te overwinnen (dei beruchte emigrantenkoorts).! En van te voren kan men niet zeggen of men daar last van heeft of niet, 3. Van wie is het land in Canada Antwoord Het meeste land is in handen van par ticulieren, van wie men het! zal moeten kopen. Oppassen i is de boodschap, omdat er cok in Canada slecht, goed, beter en best land ligt. En die kwaliteiten hebben de mensen ook, zodat er soms overvraagd wordt. 4. Hoe is de credietver- Jening Antwoord Deze is geheel afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Vooreerst van de werklust en de be kwaamheden van de immi grant en verder van het ver trouwen dat de Canadese credietgever in de immigrant stelt. 5. Emigreren in groeps verband of individueel De Canadese regering is voorstander van immigratie in groepsverband. Men moet op de duur Canadees staats burger worden. 6. Welke eisen worden aan de emigrant gesteld Antwoord Eisen van vak bekwaamheid worden niet gesteld. Men kan (ook al is men in Nederland nog zo'n grote boer) slechts immigre ren als landarbeider. Indus triearbeiders hebben geen toegang. 7. Kan men ook borgen krijgen, in Canada Antwoord Wil men naar ♦Canada emigreren, clan moet daar iemand garant zijn dat de emigrant de eerste 5 jaren niet armlastig wordt. Heeft men daar geen fami lie of kennissen, die willen helpen, dan zorgt de Emi- gratie-or gan isati e daarvoor. 8. Is het voor een onge huwde emigrant mogelijk tn Canada aan een goede vrouw te komen Antwoord Ook in Cana da zijn vele. vele vrouwen, maar zo drukte Ir. Jacobs zich voorzichtig uit, ze zien er-anders uit en over 't alge meen zal de Nederlandse emigrant een andere smaak hebben. Het hebben van ver kering vóór vertrek naar Ca nada werkt bovendien dik wijls als een stimulans. Want 5 Zondagen in Februari. De. merkwaardigheid van de maand Februari in dit schrikkeljaar is niet alleen i zijn duur van 29 dagen,1 maar ditmaal komen daarin 1 ook 5 Zondagen voor. n.1. de le, de 29e en de drie tussen- liggende. Er zit iets in voor puzze- laars om uit te rekenen om i de hoeveel jaar de maand I Februari deze merkwaardig- beid bezit. Normaal is dit om de 28 jaar en alleen bij de eeuw jaren, (geen schrikkeljaar) j wordt het even anders. Toevallig is het jaar 2000 wel een schrikkeljaar, zodat de reeks van 28 jaar voorlo pig ongebroken kan voort duren. Medemblik. In de week van '26 tm 31, Jan. werd op c!e Gem. Visaf, slag aangevoerd 1C6 pond bot f 0.60 6356 pnd. j baars f 0.64; 3130 pond grove' blei f 0.18; 31140 pond) voorn' f 0.17; 30 pond karper f 0.50 12 pond snoek f 0,50. De prijzen zijn djp gemid delden per pond. Vergeleken j bij de vorige week, bewoog j de aanvoer van snoekbaars, zich in stijgende lijn, terwijl ook de prijs hiervan iets ho ger lag. ZONSTANDEN 1948. op «nder 5 Februari 8.16 17.33 6 Februari 8.14 17.35 7 Februari 8.13 17.37 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 4 Februari 5 Februari 6 Februari 7 Februari 2.57 3.37 4.12 4.57 5.37 6.12 6.47 7.12 als men hier een trekpleister achterlaat, die waard is dat men zijn uiterste krachten daar geeft, dan is het risico j om ten onder te gaan (ook moreel) zeer gering. 9. Worden er ook eisen gesteld aan de credietwaar- dïgheid van de emigrant Antwdord Hieraan wor den geen eisen gesteld. 10. Zijn de perspectieven in Canada beter dan in Frankrijk Antwoord De perspectie ven zijn in Canada zeker I niet minder dan in Frankrijk en bovendien is het in Cana- da gemakkelijker om zich op j te v/erken daar de loonstan- i daard in Frankrijk zeer laag Iis' Nog elf belangrijke vragen 1 werden gesteld doch met wat j bier gegeven is. heeft u toch i enig beeld omtrent de mo-1 gelijkheden die er bestaan op het gebied der emigratie naar Canada. Ik wil besluiten met een zin uit het prachtboek van Dr. van der Heer over Cana da .Canada is het land van melk en honing, maar.. vergeer de koeien en de bij en niet." Ook daar vliegen de ge braden vogels niet in de mond. S. Na de. zware sneeuwval bouwden kleine jongens in de half schoongeveegde stra ten van Brookb.n grote sneeuwwallen, wachtten in de buurt tot een wagen vast raakte en groeven dan de auto uit. Kosten 1 dollar. In Wankesha. Wiscon- sin, diende John Sibel een eis tot echtscheiding in te gen zijn vrouw, die 75 cent per uur voor huishoudelijk werk in rekening bracht. In het jaar 1918 verloor een. jong, twee maanden ge huwd vrouwtje te Tuitjen- horn, bij het in de sloot werpen van groentenafval de haar op haar trouwdag door haar echtgenoot ge schonken trouwring. Zij verzweeg dit voorval en kocht in het geheim een an dere ring. Bij het uitbaggeren van de sloot werd één dezer dagen door een werkman het 30 jaar geleden verloren klei nood teruggevonden en uit de inscriptie bleek van wie de ring afkomstig was. Het symbool der eeuwige verbintenis werd de recht matige eigenaresse in het bijzijn van haar echtgenoot er hand gesteld. De verrassing was o.i. we derzijds nogal pijnijk. In Kelso, Washington, zette mevr. R. K. Chess een advertentie om haar twee honden te verkopen. Gaf daarin haar telefoonnummer od, maar werd niet gebeld. Kwam tenslotte tot de ont dekking, dat haar beide lie velingen het snoer van de telefoon stukgekauwd had den. Kris Kras. Uitgave Stichting Flevo Bode Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H Klomp. Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaft W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenp^d H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Boskei Hoofdsti. 14, Hippolytushoef Tel. Hippolytuahoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1