I Uil GAVE VAN 9£ STICHTING NIEUWS- EN ADVERTEN". f 3LAD VOOR MERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. OPENING LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL. NIEUWE BONNEN Zaterdag 7 Februari 1948 Derde Jaargang No. 23. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieiringen. Telefoon No. i03. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een voIr^J d leeft, Soawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. „Het landbouwhuishoudonder wijs moet er ^op gericht zijn de jonge boerenvrouwen belang slelling bij te brengen in de eerste plaats voor de moeilijk heden, die haar eigen taak in huishouding en bedrijf omvat.', Deze woorden, die Burge meester Loggers aanhaalde in zijn toespraak, dateren reeds ▼an 20 jaren geleden, doch men kan hiermede nu nog vol komen instemmen. De W.-Meer bleef tot ru \o2 verstoken van landbcuv/- huishoudonderwijs, terwijl in eeu zc uitgesproken landbojw- gehied behoefte aan dit on derwijs juist zo groot is. Dat ondanks het feit van een de. zwaarst getroffen gvb?e- Jen te zijn thans, voordat al les wat vernield is, weer tpge l'Oivd is, toch een inndbojw- hoi.ïi.etidschool kan wjrden ge opend, is ieders grote blijd schap, In een overzipht van de ge schiedenis van de totstandko ming doet spr. uitkomen,' dat er tal van moeilijkheden waren te overwinnen, na de eerste vergadering op 30 Juli 1946 in het Stadhuis van Alkmaar. Medewerking van alle daal bij betrokkenen konden de moeilijkheden overwinnen, waar voor de Burgemeester als Voorzitter der verder uit de samenwerkende landbouworgani saties voortgekomen stichting, een woord van oprechte dank richt aan Mej. R. D. Smit, In- spectrice van het Nijverheids onderwijs, Mevr. BruinsrKlein Lankhorst, welke dames beide met bloemen werden verrast, de Commissie van Toezicht, de Commissie Wederopbouw W.-Meer, de aannemers en vaklieden en de Directie van het P.E.N., die apparaten ver schafte. Mej. R. D, Smit ontving uit banden van de Voorz. de sleu tels, om die na een vlotte speech te overhandigen aan de directrice Mej. Redeleer. Mej. Smit gaf uit haar ja renlange praktijk een stukje W.-Meergeschiedenis ten bes te, dat zelfs de Voorz. was ontgaan, n.-l. het werk van Mej Olsder die in het begin Van de kolonisatie het eerste contact legde met het land- bouwhuisonderwijs, het selecte ren der toekomstige, bewoner? later het geven van cursussen waaraan ook Mw. Mansholt en Mw. Bruins deelnamen. „Een goede boer met een slechte huisvrouw, daar komt van het bedrijf niet veel te recht maar een goede huis vrouw en een slechte boer, daar kan het bedrijf toch nog wel gered worden", aldus de spreekster, die nog verder in ging op de betekenis van het onderwijs, niet alleen op het gebied van haken, naaien en wassen maar ook op het ge bied van hygiëne en net scheppen van een gezellige cn goede sfeer in het gezin, om de jonge vrouwen op te voeden in de geest van dienende liefde. Mw. Loggers bood namens de Chr. Plattelandsvrouwen en de Bond van Plattelandsvrou wen, een electrische klok aan, die even later een tweede klok naast zich wist, van de Directeur van het P.E.N., die ■deze samenloop handig wist te ontvouwen door de tw„ede klok vdor het tweede lokaal aan te bieden. Verder spraken nog Mej. Piet, de Directrice van de zusterschool te Schagen, de Heer van Zadelhoff namens de drie landbouworganisaties. Deze spreker dacht niet al leen aan de inwendige mens, doch naar hij zei, ook aan het uiterlijk van de dames, toen hij het geschenk in de vorm van een wandspiegel toezegde. Mw. Bruins-Klein Lankhorst richtte zich speciaal tot de leerlingen, waarvan pl.m. 50 aanwezig, wekte hen op tot verantwoordelijkheidsbesef en sprak de wens uit, dat deze school, waarop leerlingen van alle gezindten zullen gaan, j dat onderwijs mogen ontvan gen, dat haar ouders daarvan wensen. De Directrice als laatste spreekster, riep de medewer king van ouders en leerlingen in, alsmede van de heren gees telijken en predikanten, om haar en haar medewerksters met raad en daad terzijde te staan. En hiermede kwam het ein de van een belangrijke gebeur tenis. waarvoor zelfs Mevr. Mansholt vanuit Wassenaar was overgekomen, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Geldig: van 828 Febr. Bonkaarten KA, KB, KC 802. 176 Alg. 1600 gram brood 165 Res. 800 gram brood 168 Res. 400 gram brood 177 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak, enz. (geldig t.m. 21 Febr.) 175 Alg. 500 gr. suiker enz. 179 Alg. 250 gram zachte zeep en 125 gram soda. Bonkaarten KD, KE 802. 676 Alg. 400 gram brood 664 Res. 400 gram brood 677 Alg. 400 gram brood of| 1 rantsoen gebak, enz. (geldig t.m. 21 Febr.) 668 Res. 500 gr. bloem enz. 674 Alg. 250 gr. suiker, enz. 675 Alg. 250 gr. suiker, enz. 673 Alg. 500 gram bananen (vóór-inlevering) 679 Alg. 500 gram zachte zeep en 250 gram soda. TOESLAGtftAARTEN. 1055 Suiker, 250 gr. suiker enz. TABAK- EN VERSNAPE RINGEN. 07 Tabak 2 rants. sigaret- j ten of kerftabak 11 Tabak 2 rants. sigaret- ten of kerftabak 09 Versnaperingen 200 gr. choc., suikerwerk, enz. 12 Versnaperingen 100 gr. choc., suikerwerk, enz. De bonnen voor brood zijn geldig tot en met Zaterdag 14 Febr., met uitzondering van bon 177 Alg. en 677 Alg.. die geldig blijven tot en met Zaterdag 21 Febr. Bon 673 Alg. voor bananen moet ui terlijk Zaterdag 14 Februari worden ingeleverd. De bonnen voor gebak zul- len in het vervolg twee we ken geldig zijn, in plaats van 1 vier. Wij vestigen er de aan-1 dacht op, dat de de vorige DE PLECHTIGHEID TE ZAANDAM De heer Ten Kate verzocht ons mede te delen, dat de plechtigheid. te Zaandam, welke a.s. Maandag plaats vindt, is verzet op nam. half vier. op welk tijdstip alle belangstellenden in het Raad huis aldaar worden ver wacht. Het vertrek uit de Polder is daarom vastgesteld op nam. 2 uur NIEUWE BUSDIENSTEN per 2 Februari 1948. Lijn S.B. Alkmaar - Leeuwarden v.v. Vertr. d. Oever Aank. Alkmaar A. V. Leeuw. 4.20 5.30 5.40 7.— (alleen Vrijdags) POLITIE MIDDENMEER. Gevonden 1 padv. riem, 1 wit wollen sjaal, glaché handschoen, winterjas, div. drijfriemen, 1 w. want en 1 paar zwart gebr. wanten. Verloren 1 zak Haver, een paar grijze wanten. Inl. Politie Middenmeer. Komen aanlopen Lange zwartharige hond. SCIIAGER MARKT. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 28 Paarden f 250 - 950 4 Tijdkoeien f 350 - f 500 3 Stieren Centrale 18 Mag. Geldekoeien f 300 - f 475 18 Idem Vette Centrale 15, Kilfkoeien f 600 - f 810 i 6 Vaarzen f 3C0 - f 400 5 Pin-j iien Centrale 10 Graskalve-j ren f 160 - 220 56 Nnmtete Kalveren Centrale 11 Vette Schapen Centrale 3 Bokken en Geiten f 20 - 60 !2 Ko nijnen f 6 - f 20 25 Kinpen f 4.- - f 6.25. week aangewezen bonnen 171 Aig. en 671 Alg. voor brood, vermicelli, enz. niet geldig zijn t.m. 14 Febr., doch t.m. 7 Febr. Deze bon is dus één week geldig. x 6.15 7.35 7.45 9.— 8.15 9.35 9.45 11.— xlO.15 11.35 11.45 13.— 12.15 13.35 13.45 15.— X14.15 15.35 15.45 17.— 16.15 17.35 17.45 19.— X18.15 19.35 19.45 21.— 20.15 21.35 21.45 23.— Vertr. Aank. Leeuw. d. Oever Alkm. A. V. X 6.15 7.30 7.40 9 8.15 9.30 9.40 11.— vanaf Harlingen xlO.05 10.45 10.55 12.15 i xlO.15 11.30 11.40 13.— 12.15 13.30 13.40 15.— 14.15 15.30 15 40 17.— 16.15 17.30 17.40 19.— 18.15 19.30 19.40 21.— 20.15 21.30 21.40 23— Voor de afstand Den Oe verMiddenmeer via H.hcef, Slootdorp wordt in dit tijd schema telkens 25 min. ge rekend. Van Middenmeer naar Slootdorp 10 minuten. Lijn SC. Alkmaar - Heerenveen OP EN OM DE TERP. WIERINGERMEER A.N.W.B. - AVOND. Een kleine honderd be langstellenden woonden Donderdag de A.N.W.B.avor. bij in de kleine zaal van Hotel Smit, die voor deze gelegenheid was verrijkt met een aardige tentoonstelling van het werk van deze Kon. Toeristenbond. De Burgemeester sprak een openingswoord en uitte daarin zijn waardering voor het werk van de bond, ook in de polder. Uitvoerig ging de heer Verkerk, chef van de propn- gandadien§t hierop nader in en vertelde ons van veelzij dige bemoeiingen van de 65 jaar oude bond. oorspronke lijk voortgekomen uit de eer ste fietsers, de berijders "on de toen een omwenteling veroorzakende velocipèdis- ten. Het kleine groepje breid- de zich zeer snel uit en is nu geworden tot de Bond met zijn 220.000 leden. Tijdens de pauze werden j nieuwe leden en wegen wachtleden genoteerd, ter- I wijl men rustig de tentoon gestelde brochures, kaarten, I «folders enz. kon bekijken. Een actuele film over 's werelds grootste stad New- York was zeer interessant evenals de daarna vertoon de propaganda-film. Het was een mooie avond. Volgende winter zal zo wij vernamen een avond in W - werf worden verzorgd met een geheel nieuwe film. Onnodig te vermelden, dat bet zeer omvangrijke en nut tige werk van de bond. zo als dit ook hier tot uiting •kwam. in woord en beeld op de aanwezigen een gunstige indruk maakte, bij deze kennismaking van nabij. Zo langzaam begint zowM letterlijk als figuurlijk de duisternis rond de Terp j plaats te niaken voor meer licht. Een vrolijk beeld vormt daartussen „de Dageraad", het pluim veebedrijf van de heer Van Hemert op het be drijf van Ce vaal, waar kui kens, jonge hennen, rode en gekruiste Islanders in bon te mengeling dooreen kake len. De Egyptische duisternis, die menigeen, die in de dool hof van de Fazantendwars straten en hun versperringen geen weg wist, blauwe sche nen bezorgde, werd door middel van nieuwe gloeilam pen opgehevep. Zelfs werden in de Meeuw straat en de Sternstraat lantaarnpalen gepoot, ter wijl steeds meer kippenhok- ken in vroege avond- en ochtenduren een lichtpuntje rijker worden om de bewo ners in staat te stellen het aantal eieren te tellen. 1 Het deed mij goed op mijn eerste wandeling na de griep (de asperine hielp goed hoor spatter) in het vroege lente zonnetje enige geroutineerde straatmakers van gemeente werken het. gevaarlijke was bord in de Terpstraat te zien herstellen. Voordat het kalf verdronk werd de put ge dempt. Overigens is het daar in de Terpstraat toch een nijvere beweging. De ambtenaren- woningen gaan gestadig de DUISTERNIS EN LICIIT. hoogte in en verschillende blokken staan reeds onder de kap. In de loop van de lente of zomer zullen de ou de bewoners, aangevuld met enige nieuwe, daarin kunnen trekken, zullen wellicht cle rode rozen daar weer bloei en. Jammer zou het zijn in dien dat het grasveld daar voor dan niet tijdig geoogst zou kunnen worden omdat er nog zoveel oud roest en andere ongerechtigheden in verzeild geraakt zijn. Nu in de winter zou het aanbeve ling verdienen hier even op ruiming te houden, dat heeft straks zijn nut. De Meeuwstraat-bewoners zagen plotseling enige men sen met hun tegelpaadje aan de loop gaan. Doch voor men aangifte wegens diefstal kon doen lagen daar mooie bre de tegelpaden, voor gemeen schappelijk gebruik. Wellicht de eerste voorbereidingen voor de open voortuin Als de toekomstige jonge bomen dan maar meer met vrede worden gelaten dan thans elders in het dorp het geval is, want daar werden er enige dagen geleden weer enige genekt door onze jeug dige boefjes. Overigens geefr, de Meeuwstraat een goed voorbeeld gemeenschappe lijke tegelpaadjes, en ge meenschappelijke voortuin. Nu nog de gemecnschapüe- lijke Oranjevereniging. Dan moet de vlag uit op de Terp! MARJA. W.-werf, 5 Febr. 1948. V.V. Vertr. Aank. Aank. Alkm. Den Heeren Oever veen 7.15 8.30 10.— x 9.15 xlO.30 xl2. 11.15 12.30 14.— xl.3,15 X14.30 xl6. 15.15 16.30 18. X17.15 X18.30 x20. 19.15 20.30 22.— Vertr. Aank. Aank. Heeren Den Alk veen Oever maar 7.05 8.45 10.— x 9.05 xlO.45 xl2. 11.05 12.45 14. X13.05 X14.45 xl6. - 15.05 16.45 18.— X17.05 xlS.45 x20. 19.05 20.45 22. x Alleen op werkdagen. Voor de afstanden Den Oe verWieringerwerf en Wie- ringerwerf Middenmeer wordt in het tijdschema tel kens 10 minuten gerekend Vertrek 8.30 Den Oever Is dus 8.40 in W.werf en 8.50 in Middenmeer. Bridge - Nieuws. De voor de HBB gespeelde vierltallenwedstrijden te Den Helder op 4 Febr,, leverde de volgende resultaten op VBC 2 - Wieringen 1 51-36 VBC 1 - Wieringen 2 73-19 VBC 3 - Wieringen 5 66-24 VBC 4 Wieringen 3 39-40 VBC 5 - Wieringen 4 32-47 Wieringen 4 kampioen_ Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken* Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 10 Februari N.M. Woensdag 18 Februari E. K. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. ZONSTANDEN 1948. op - onder 8 Februari 8.11 .17.39 9 Februari 8.09 17.41 10 Februari 8.07 17.42 11 Februari 8.05 17.44 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 8 Februari 7.42 8.02 9 Februari 8.27 8.37 10 Februari 9.02 9.12 11 Februari 9.32 9.47 Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 8 FEBRUARI. Aanwezig de Heren d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma. Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 7 Febr. 16 u. tot Maandag 9 Febr. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker. Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer. Koning, Schreuder, Schut en Veenis. r—z-— Tonegido - Nieuws. Programma voor Zondag Ton. 2 - AVA 1 Alkmaar Heren. Aanvang 1 uur op To- negido-terrein. Ton. 1 - Hermes 1 Leeuwar den Dames. Aanvang 2 uur op Tonegido-terrein. Ton. 1 - Hermes 1 Leeuwar den Heren. Aanvang 3 uur, terrein Westerland. Ton. 2 - Olympia 1 W.Waard Dames. Vertrek van 't Hoekje om 8.45 uur. FILM-AVOND. Dinsdag 17 Febr. a.s. De filmdienst van het NW heeft beslag weten te leggen cp een bekroonde Zweedse film „Als de weiden bloeien"*, welke door de Afd. Wieringen van de Landarb. bond >p 17 Febr. e.« in Cinema de Haan zal worden vertoond. De film. waarin gewone men sen optreden, geeft episoden uit de strijd der arbeiders (landarbeiders op een land goed') die vechten voor hun levensgeluk terwille van hun menselijke waardigheid. Zo weinig is de arbeider in de gelegenheid een film te zien die over hem zelf han delf. Niemand zal deze voor stelling daarom willen missen. Des middags om half vijf draait voor de kinderen de leuke film „Op bevel van de snoek en .Jan Klaassen. Nadere bijzonderheden in advertentie volgend nummer. Wiron - Nieuws. Programma voor Zondag ^ocksdorp I - Wiron I 2.30 u. Wiron 3 - Kaagv. 3 2.30 u. Wiron a - JVC a 12 uur Winkel b - Wiron b 12 uur „VLUG EN VAARDIG" Dames elftal - Vrone II 2-2. Op eigen terrein kwamen on ze meisjes uit tegen Sint Pancras. met als eindstand 2-2. De wedstrijd Heren - Rapi- ditas bracht ons na een spel met felle actie, de stand 6-4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1