Uil GAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET VRIJE WOORD. Woensdag 11 Februari 1947 Derde Jaargang No. 24. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Huisslachtingsregeling 1948/1949. Het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch deelt mede, dat de zelfverzorgers voor vlees thans in de gelegenheid wor den gesteld varkens op te leggen voer huisslachting in het seizoen 1948/1949. Voor opname in deze zelf- verzorgersregeling gelden dezelfde richtlijnen als het vorige jaar. Aanvragen om vergunningen tot het aan houden van een huisslach- tingsvarken moeten vóór 15 Maart a.s. bij de plaatselijke bureauhouders worden inge diend. Aan personen op wier aanvrage gunstig wordt be slist, en die zelf geen biggen hebben gefokt, wordt een aankoopvergunning voor een big verstrekt. Het voor het vervoer van de big vereiste geleidebiljet wordt door de P.B.H. of. de marktadministratie afgege ven tegen afgifte van deze aankoopvergunning. Binnen 2 x 24 uur na ont vangst van de big moet de koper dit geleidebiljet inle veren bij de P.B.H., waaron der hij ressorteert, waarna hij in het bezit wordt ge steld van een aanhoudver- gunning. Huisslachtingsvarkens moe ten worden aangehouden op het bij de wening van de zelfverzorger gelegen erf, of, indien deze exploitant van een land- en tuinbouwbedrijf is. op het erf waar de be drijfsgebouwen zijn geves tigd. Zelfverzorgers aan wie wordt toegestaan een of meer schapen te slachten, dienen deze schapen tenmin ste 3 maanden zelf te wei den. Het slachtseizoen voor schapen is vastgesteld van 1 October tot 1 April en is dus gelijk aan het slachtsei zoen voor varkens. Nadere inlichtingen betref fende de rantsoenering e.d. kunnen door de plaatselijke buVeauhouders worden ver strekt. DE TUCHTRECHTSPRAAK VOOR DE VOEDSELVOOR ZIENING IN DEC. 1947. In December 1947 deden i de Tuchtrechters voor de Voedselvoorziening in totaal 3186 uitspraken, waarbij voor een bedrag van f 336.897 aan boeten werden opgelegd. In 3216 gevallen werden schikkingen getroffen tot een totaal bedrag van f 160.482, terwijl in 40 geval len waarborgsommen wer den geëist tot een bedrag van f 7955.—. Voorts werd in 44 gevallen (waarvan 39 j voorwaardelijk) sluiting van het bedrijf bevolen. In 39 gevallen (waarvan 24 voor waardelijk) werd de vergun ning ingetrokken, terwijl 37 personen (van wie 22 voor waardelijk) uitgesloten wer den van een toewijzing. Het Centraal College deed in genoemde periode 1-61 uit spraken in hoger beroep, waarbij voor f 92.148 aan boeten werd opgelegd In 7 gevallen werden waarborg sommen geëist tot een be drag van f 3.100.Acht be drijven werden voorwaarde lijk gesloten èn van vijf be drijven (waarvan drie voor waardelijk) werd de vergun- ning ingetrokken. Huisslachtingen. Belanghebbenden worden er op attent gemaakt, dat aanvragen voor vergunnin- j gen tot het aanhouden van f varkens, bestemd voor huis slachting voor het seizoen 1948/1949 tot uiterlijk 15 Maart 1948 bij de P.B.H.'s kunnen worden ingediend. Inlevering van granen op aanslagbedrijven. De datum, vóór welke rog ge en gemengd gewas moet worden ingeleverd door te lers, aan wie voor die pro ducten een aanslag is opge legd, is van 1 Februari 1948 verschoven naar 29 Februari 1948. AANVRAGEN WERKKLEDING Werkkledingdragenae per sonen, werkzaam in bedrij ven met minder dan 5 arbei ders kunnen deze week hun formulieren inleveren. Alleen I personen, die na 30 Sept. i 1947 geen werkkleding heb ben ontvangen, komen in aanmerking. Denkt om de ondertekening door de werk gever. Na 14 Februari wordt geen werkkleding meer ver- strekt. Afhalen en indiening der formulieren op de gewo ne kantooruren tegen over legging van de stamkaart. De 42-jarige grondwer ker A. v. d. T. uit Den Haag woei op een werk te Loos duinen van het dak en liep een scheurwond aan het rechteroog op. Wat had hij daar ook te maken Bij de opening Burgemeester Loggers tijdens zijn rede bij de opening van de Landbouwhuishoudschool te Slootdorp. Medemblik. BURGERLIJKE STAND Tijdvak 26 Jan.7 Febr. Geboren Marijke Tine, dv P. Kooijman en L. Leur Jo- hannes Frederik, zv F. J. de Vries en G. J. van der Vel de Adriaan, zv M. de Geus en M. Woestenburg Jan zv J. M. Reijntjes en V. N. Haa- ge Petrus Bernardus. zv N. J. Stroet en C. Elbertse Ma-rtinus Franciscus Maria, zv J. P. Schoen en Agatha BotChris tin a Geertruida Maria, dv J. Pronk en M. E. Schouten Antje, dv K. Keekstra en Tr. Visser Cor- nelia, dv J. Smak en E. Bak ker. Ondertrouwd Jan Ver burg, 47 jaar, commissionair en Trijntje Knol, 49 jaar, beiden wonende alhier Ni- colaas Bernardus Ruige- waard, 27 jaar, banketbak- ker en Anna Margaretha Ra- venstein, 23 jaar, z.beroep. beiden wonende alhier Al- bert Gerrit Thepen, 26 jaar, chauffeur en Klaasje van j Doorn, 21 jaar, winkelbedien- de, beiden wonende alhier Jacob Hellings, 24 jaar, in strumentmaker, wonende te Haarlem en Trijntje Gorter, 27 jaar, z. beroep, wonende alhier Cornelis Jobse, 28 j., landarbeider, en Antje de Vries, 25 jaar, z. beroep, bei den wonende alhier. Getrouwd Johannes Hui - tema en Elisabeth Mande- maker Johannes Bouma en Maaike Faber Gerrit Bos sen en Elisabeth Catharina KuipersCornelis Evers en Cornelia Agatha Kuipers. Overleden Hendrik de Graaf, 60 jaar, visser, onge- j huwd, wonende te Bunscho- ten Fabrieksaardappelen in de Wieringermeer. De laatste tijd is in woord en geschrift meermalen de aandacht gevestigd op de teelt van fabrieksaardappe len in de Wieringermeer. Wanneer ondergetekende hierover iets' schrijft, ver wacht men geloof ik. zonder meer een afkeuring van de ze teelt. Dit is echter niet het geval. Wanneer in deze teelt voor onze Wieringer- meerboeren toekomst, zit, zal ik heus de laatste zijn om tegen deze teelt te proteste ren. Het zou dwaasheid zijn dit te doen. daar ze indien het voordelen biedt boven de teelt van pootaardappe- len- en consumptieaardap- appelen toch evengoed door gang zou vinden. Zeer tot mijn spijt was ik verhinderd om de twee ver gaderineen, die over deze teelt zijn gehouden, bij te wonen. Daarom voel ik mij gedrongen om langs deze weg enige punten onder de aandacht van de boeren te brengen. Toen ik de eerste adver tentie zag, waarin een be spreking over de verbouw van fabrieksaardappelen werd aangekondigd, wrs mijn eerste gedachte waar om heeft men van de zijde van de fabrikant nu interesse voor de teelt vt.v:- fabrieks aardappelen in de Wieringer meer En direct daarna de vragen beschikt men mo menteel in de productiecen tra van de fabrieksaardap pelen over te weinig grond stoffen en heeft men daar om nu ook interesse voor de Wieringermeer En wat ge beurt er wanneer men in de oude gebieden straks wel weer over voldoende grond stoffen beschikt-? Vergeet men clan de Wieringermeer weer Immers het is toch wel practisch zeker, dat mis schien zelfs binnen enkele jaren weer voldoende grond stoffen in de omgeving van de fabrieken kan worden ge vonden. Ik weet wel, dat nie mand deze vragen definitief kan beantwoorden, maar toch vrees ik, dat de be langstelling van de fabri kanten slechts tijdelijk zal zijn. Laten wij echter eens aan nemen, dat er landbouwers zijn. en die zullen er onge twijfeld zijn, die dit jaar het wel eens met deze teelt wil len proberen. Dan zullen zij hiervoor in de meeste ge vallen pootgoed moeten aan schaffen, waarvan de klasse, ingevolge de geldende ge meenteverordening niet. la ger dan klasse B mag zijn. Maar waar krijgt men dit pootgoed O zeker, er zal hier of daar nog wel wat te krijgen zijn. Maar heeft U dan pootgoed. clat vrij is van alle mogelijke ziekten ?n vooral van ziekten, die Uw bodem zouden kunnen be smetten Ik kan niet nala ten, de boeren zeer ernstig te waarschuwen om het be nodigde pootgoed te hooi en te gras te kopen. Indien het niet practisch zeker is, dat U zuiver pootgoed kunt ko pen, teelt dan niet en wacht een jaar, opdat U van eigen teelt of van een collega in de polder het- volgend jaar zuiver pootgoed kunt krijgen. Denkt er om, dat voorkomen beter is dan genezen. Indien de teelt van fa brieksaardappelen, zij het dan misschien in bescheiden mate, opgang in de polder zou vinden, is dit dan wer- I kelijk een belang voor de I Wieringermeerboer in het j algemeen, zo vraag ik mij af. Ik betwijfel dit zeer. Im mers, in dat geval zouden wij hier telen pootaardap- pelen, consumptieaardappe len en fabrieksaardappelen, I waarvan de eerste teelt on- getwijfeld de belangrijkste zal blijven. Maar wat zullen de afnemers van pootgoed in het binnen- en buitenland er van zeggen, dat wij hier op het gebied van aardappe len er een allegaartje op na houden? Op dit moment staat onze polder in het bin nen en ook reeds in het bui- i tenland bekend als een pol der waar practisch alleen i pootaardappelen worden ge teeld. En de naam van dit pootgoed is goed. Zal dit echter zo blijven, indien wij aardappelen v'oor alle moge lijke doeleinden gaan telen? Laat men bedenken, dat wij voor de teelt van pootaard appelen in een bevoorrecht gebied wonen. De afzet van alle nroducten zal straks moeilijker worden. Maar dan zal naar mijn mening in aardappelen voor onze pol der de meeste mogelijkheden liggen op het gebied van pootaardappelen. wanneer wij de voordelen van het klimaat, bodem en verkave ling gepaard laten gaan met de grote deskundigheid, stamboomteelt en goede o-r- i ganisatie voor de teelt en afzet, maar ook vooral, door de besmettingskansen van de gewassen door de teeltvan ongekeurde aardappelen zo klein mogelijk te maken. Nogmaals wil ik hier ver- i klaren, dat wij in onze pol- I Lei Kroon op vrije voeten. Mej. H. A. Kroon, stief- j dochter van H. P. D. J. v. d. Speek Obreen werd Maan dag i.J. voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam gedaagd en hoorde 4 jaar detinering tegen zich eisen. Daarna werd onmiddellijk uitspraak gedaan, waarbij de eis werd teruggebracht tot de tijd reeds in detentie door gebracht. De collaboratrice werd on middellijk in vrijheid gesteld. Belasting Perikelen. Aanslag Verm. bel., belastingjaren 1945 en 1946. Krachtens Art. 46 van dei wet vermogensheffing in eens, zijn voorzieningen ge- j troffen voor de aanslagen, belastingjaren 1945 en 1946. Voor 1945 is in de eerste plaats bepaald, dat de toe stand bij het einde 1945 be slist. Dit is dus 31 Dec. 1945. Voor 1946 per 1 Jan. 1946. Wat de belastbaarheid be treft heeft dit tot- gevolg dat zij, die in de loop van 1945 naar het buitenland zijn vertrokken of overleden, nietl meer worden aangeslagen I voor het jaar 1945. Wat geboorte en vestiging aangaat-, is voorzien in deze zin, dat zoveel twaalfde ge- deelten van de naar de toe stand van 31 Dec. 1945 te berekenen belasting worden geheven als er gehele maan- den in 1945 na de genoemde feiten overbleven. Geen derdenfceslag Grootboek 1946. Om juridische en practi-1 sche redenen is het niet ge-1 wenst geacht, dat op een inschrijving Grootboek 1946, executoriaal derdenbeslag wordt gelegd. Indien de schuldenaar blijft weigeren de voor vol doening noodzakelijke mede werking te verlenen, zal, in dien betaling achterwege blijft en invordering op an dere wijze niet mogelijk of: wenselijk is, machtiging tot het toepassen van lijfsdwang worden verzocht. V. Acht cantinewagens naar Indië. Acht Niwin-cantinewagens, geschonken door de Gemeen- 1e Barneveld, Nijkerk, Schie dam, Utrecht, Den Haag/ Wassen aar/Voorburg en door Noord-Brabant, Krimpener- waard en Friesland zijn op 5 Februari per m.s. „Sing- kep" naar Indië verscheept. der natuurlijk die gewassen moeten telen, die voor de boer het beste rendement geven. Maar toch mag men cp het gebied van aardappe len niet, alleen kijken naai* de directe voordelen van één j jaar, maar moet men de j consequentie voor de toe-1 komst van een bepaalde teelt v/el degelijk onder de ogen zien. Indien de teelt van fa- j brieksaardappelen toekomst heeft in de Wieringermeer. laat men dan hiermede be- j ginnen. Betwijfelt men dit; echter, danVis het geloof ik verstandiger om niet tot de verbouw over te gaan en de pootaardappelteelt te per- fectionneren. K. H. KROEZE, j Middeenmeer, Febr. 1948. i MAANSTANDEN 1948. Woensdag 18 Februari E. K. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 12 Februari 8.04 17.46 13 Februari 8.02 17.48 14 Februari 8.00 17.50 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 12 Februari 10. 7 10.17 13 Februari 10.32 10.47 14 Februari 10.57 11. 7 Herplaatsing wegens enkele onjuiste aandui dingen in de Zondags dienst. NIEUWE BUSDIENSTEN per 2 Februari 1948. Lijn S.B. Alkmaar - Leeuwarden Vertr. d. Oever Aank. Alkmaar A. V. Leeuw. 4.20 5.30 5.40 7— (alleen Vrijdags) x 6.15 7.35 7.45 9— 8.15 9.35 9.45 11— xlO.15 11.35 11.45 13— 12.15 13.35 13.45 15— X14.15 15.35 15.45 17— 16.15 17.35 17.45 19— X18.15 19.35 19.45 21— 20.15 21.35 21.45 23— Vertr. Aank. Leeuw. d. Oever Alkm. A. V. x 6.15 7.30 7.40 9— 8.15 9.30 9.40 11— vanaf Harlingen xlO.05 10.45 10.55 12.15 xlO.15 11.30 11.40 13. 12.15 13.30 13.40 15. X14.15 15.30 15.40 16.15 17.30 17.40 X18.15 19.30 19.40 20.15 21.30 21.40 17.— 19.— 21.— 23.— Voor de afstand Den Oe verMiddenmeer via H.hoef, Slootdorp wordt in dit tijd schema telkens 25 min. ge rekend. Van Middenmeer naar Slootdorp 10 minuten. Lijn SC. Alkmaar - Heerenveen Vert-r. Alkm. 7.15 x 9.15 11.15 X13.15 15.15 X17.15 19.15 Vert-r. Heeren veen 7.05 x 9.05 11.05 X13.05 15 05 X17.05 19.05 v.v. Aank. Den Oever 8.30 xlO.30 12.30 X14.30 16.30 X18.30 20.30 Aank. Den Oever 8.45 xlO.45 12.45 X14.45 16.45 X18.45 20.45 Aank. Heeren veen 10— xl2. 14. xl6. 18— x20. 22. Aank. Alk maar 10— xl2. 14. xl6. 18— x20. 22. x Alleen op werkdagen. Voor de afstanden Den Oe verWieringerwerf en Wie- ringerwerf Middenmeer wordt in het tijdschema tel kens 10 minuten gerekend. Vertrek 8.30 Den Oever is dus 8.40 in W.werf en 8.50 in Middenmeer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1