UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERiNGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 14 Februari 1948 Derde Jaargang No. 25 WKBS»? asesasag ?n&ftï;£>L y&£HË8sH Re<lactit' SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Teleïoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HIJ HEEFT VOOR ONS GELEDEN Voor de Huisvrouw SNOEPEN OF NIET. In onze tijd van verwar ring, van geloofstwijfel, en geloofsafval, in onze tijd, waarin de grofste godlooche ning en de kinderlijkste ge loofsuitingen tegenover el kaar staan, nu rijst onwille keurig in onze geest de vraag op, naar de betekenis en de waarde van het leven. En de beste oplossing daarvoor vinden we in het eenvoudige boekje het H. Evangelie. Daar krijgen we antwoord op de ontzettende vraag „Waarom." Want daar le ren we, hoe Gods liefde zo ver ging, dat Hij, 1900 jaar geleden, toen nog niemand aan ons dacht, Zijn enigen Zoon naar de wereld zond om te lijden.ook voor ons. Die gedachte aan Chris tus' lijden moet ons tot na denken brengenAls we bij ons zelf het spel dei- hartstochten gaan ontwar ren, dan komt in dat treur spel van Christus' lijden voor ons het beeld van de tegen woordige wereld. Tn Chr. lijden zien we de haat van onze moderne volksverleidersde koude eigenbaat van onze Pilatus- sen en de zinnelijkheid van onze Herodessèn weerkaatst. Zijn er onder de Christus- haters misschien persoonlij ke vrienden van ons?? om dat wij door de zelfde harts tochten worden verblind Door de eeuwen heen heeft Christus gezien naar de wereld, naar de geschiedenis der volkeren. Over iedere mensenziel is Gods oog ge gaan onpeilbaar van liefdeons achtervolgend met zijn stille verwijt waar we gaanwaar we staanverloren in de massa.... of eenzaam met ons zelf...., onze weg vol- .gend...., hijgend naar „schijn" geluk Wenend zag Jezus over de stad Jerusalem.ook over de wereldook over ons leven Wat een droevige oogslag, als we vloeken tegen de Goddelij ke Voorzienigheid en zijn Kruis verwensen als we breken met alles wat hei lig is en een monsterverbond aangaan met het aardse De vastentijd willen we doorbrengen in een stem ming van ernst, nadenkend, hoe Christus door zijn strie men ook voor onze zwakhe den heeft geboet en geleden. N. BIJL, Pastoor. Sinds de bevrijding woedt een haast onstilbare snoep lust onder ons. Al is deze zucht naar iets lekkers te verklaren na al die jaren, waarin men zich zoveel heeft moeten ontzeggen, goed j praten is ze daarom niet. Want, terwijl er in menig 1 gezin geen kluitje margarine op overschiet voor het bak- ken van vis of het smakelij -1 ker maken van de groenten, j hopen de stapels van inge- leverde pakjes boter of mar- garine zich bij de bakkers op. Ook zijn snoeperijen duur, zodat zij voor de goede duurdere levensmiddelen dikwijls te weinig geld be- j i schikbaar laten. En daar- 1 door doen zij onze gezond- j heid tekort. Deze zoetigheden immers zijn in het algemeen arm aan de opbouwende en be-1 schermende stoffen (eiwit- I ten, mineralen, vitaminen),! die wij, en vooral onze op groeiende kinderen, voor een 1 goede gezondheid zo nodig j. hebben. Als voedingsmiddel: hebben zc maar weinig waarde. Wel verzadigen ze ons snel, maar dat is een i nadeel te meer veel snoep bederft de eetlust voor be- langrijker voedsel. Dit geldt i vooral voor kinderen vaak eten zij aan tafel met lange tanden, omdat ze kort tevo- ren snoep hebben gekregen Zoetigheden voor het sla pen gaan, nadat de tanden al gepoetst zijn, veroorzaken bovendien gemakkelijk tand- i bederf Bezwaren genoeg dus tegen 1 het snoepen Geef liever Uw kinderen geregeld vruchten deze zijn rijk aan bouw- en bescher- mende stoffen en benemen hun de eetlust niet. En laat het snoepen een 1 i feestelijke uitzondering blij - ven DE OORLOGSGETROFFENEN IN DE WIERINGERMEER ZENDEN PROTEST TELEGRAM TEGEN DE NIEUWE OORLOGSSCHADE - REGELING AAN DE REGERING. Na afloop van de Woensdagmiddag gehouden protestvergadering der Stichting Rechtvaardige Oorlogsschade „Wieringermeer" werd het volgende telegram verzonden aan de Ministerraad en de le en 2e Kamer. „Oorlogsgetroffenen van de Wieringermeer en omge ving, in vergadering bijeen te Midaenmeer, hebben met ontsteltenis kennis genomen van het ingediende wetsontwerp tot regeling materiëele Oorlogsschade en dringen er met de meeste klem op aan, dit wets ontwerp zodanig te wijzigen, dat voor alle getroffenen volledig herstel mogelijk is." Stichting Rechtv. Oorlogsschade „Wieringermeer." Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 15 FEBRUARI. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdcrp Hakkesteegt, I Schagen. Afwezig de Heren v. d Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 14 Febr. 16 u. tot Maandag 16 Febr. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen r de Boer, de Groot. Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 13 Februari E. K. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 15 Februari 7.58 17.52 16 Februari 7.56 17.54 17 Februari 7.54 17.55 18 Februari 7.52 17.57 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 15 Februari 11.22 16 Februari 11.52 17 Februari 0. 7 18 Februari 0.47 11.37 0.27 1. 7 KRINGNIEUWS. WIERINGERMEER Cultureel werk. Vorige week werd in ver schillende cantines dc film van Artis gedraaid ..Het Wonder eer opengaande bloem." Het was inderdaad wonderlijk mooi. Ook de i j technische zijde van het filmen van dergelijke ge beurtenissen in de natuur was zeer interessant. Verder heeft Mevr. Götte- de Vries wederom een avond i gevuld, met een interessante lezing. Het is eigenlijk jammer, dat niet meer pclderbewo- i ners van deze mooie avon- j den kunnen genieten. Voor- 1 zover evenwel plaats aanwe- I zig zijn niet-kampbewoners welkom. J.l. Maandag trad in het j kamp De Terp een cabaret- i gezelschap op o.l.v. Herman 1 de Wilde. Het was' een vro- I lijke boel en men vond het wat jammer toen Voorz. Janbroers met een woord van dank'namens de arbei ders het einde aankondigde, j DE NIEUWE SITUATIE OP JAVA ,'xW 7 Febr. moelc" de ev. achter gebleven T Nl-strijdkrachten zich teruggetrokken hebben Sfctus quo iijn ff: Gedemilitariseerde zones Rep. Gebied- C**TO-<6I51 tl Contodplaaisen' Ned. enj'n^n^. Comman^^fj^ UIT ONS HANDELSCENTRUM. Leven in de b O) ouwe rij. Het deed mij goed, toen ik dezer dagen in de Haven straat wandelde, en tot mijn vreugde zag, dat behalve de kozijnen nu ook in 2 blokken het. glas ingezet is. De wo ningbouw in deze straat stagneerde namelijk, door het uitblijven van deze ko zijnen en dit glas, natuurlijk voldoende bij U bekend. De eerste 2 woningen zijn hier volledig afgestucadoord en zij beginnen nu heus op woningen te gelijken. Ook voor de Torenstraat zijn de kozijnen aangeko men, terwijl metselaars wer ken aan het laatste blok ter linkerzijde. Binnen enkele weken heeft men ook hier de hele straat onder de pan nen. Wij hebben dan ook een ideale winter voor het voort zetten van onze wederop bouw. In de Brugstraat zijn de zer dagen klinkers aange voerd voor de bestrating van het Beursplein, waar ik reeds verscheidene malen in mijn praatjes op gewezen heb. Het zal een belangrijke ver betering worden. De woningen in deze straat v/orden van steigerhou-', ont daan, zodat men hopelijk ook hier met de afwerking spoed gaat maken. Het is vrij druk in onze Brugstraat, waaraan NACO en NTM niet vreemd zijn. De Industrieweg en Haven kade met haar graanpakhui- zen verwerken thans de laat- j ste resten van de korenoogst. De laatste weken werkt men weer onder hoogspanning, nu de zachte winter de voer- jaarsuitzaai zal bespoedigen. Men spant hier alle krachten in om tijdig het zaaizaad bij de gebruiker te doen belan den. Smederij Hoekinga krijgt binnenkort ook weer de be- i schikking over meer ruimte,1 nu de oorspronkelijke werk- j plaats weer opgebouwd is. j Vorige week kwam het royale I pand onder de pannen en men kan nu weer een stoot- j je werk opvangen. Schoenmaker Stevens zit i straks weer bij de leest in vertrouwde omgeving en Brinkman en Niemeijer N.V. kunnen U weer de nieuwste machines tonen in het in moderne stijl gebouwde be- drijfspand. Poststraat, Breestraa.t, i Kerkstraat en Kanaalweg i hebben gelukkig ook bezoek van de aannemer der vloer- werken. Stenen zijn voor de 1 bouw der woningen voldoen- i I de aanwezig, dus ook dat j gedeelte van ons dorp staat! in 't teken van wederopbouw. Het glibberige terrein ronri- 1 om de Herv. Kerk wordt verbeterd, door het aanbren- 1 gen van een puinlaag, opdat de kerkbezoeker geen mod derige benen meer krijgt. Docr de regenval was het hier inderdaad één modder poel. Sprak ik er laatst over, j dat onze lantaarns het zo prima deden, de laatste we ken hebben verschillende van hen kuren gekregen. Vandaag branden ze, mor- gen niet, zodat sommige ge- i deelten van straten veelal weer totaal in 't donker staan. Op de wekelijkse beursdag word', hel -buiten steeds ge zelliger. Vorige week trof ik naast de regelmatig terug- I kerende marktkooplui zelfs een Standwerker nan, die in schone woorden zijn kijkeus een onovertroffen plakmid del wist aan te praten. I We zien dan ook hoe lan- i ger hoe meer huismoeders, ook uit de andere dorpen, Woensdagsmorgens de markt komen bezoeken. De bruggen tenslotte, wor- den nu weer electrisch be- I diend. zodat dc brugwach- ters Kossen en Smit slechts op de knop behoeven te drukken om de prachtige hefbruggen te laten draaien. Zoals U ziet, het wordt ook bij ons iedere dag beter. Ik hoop zeer spoedig in deze rubriek oud-bewoners, die kunnen terugkeren, te mogen verwelkomen. So long MERCURIUS. SCHAGER MARKT. Het kringbestuur W.-Meer Op de gehouden weekmarkt Cteelt mede dat vaste arbei- waren aanvoer en prijzen ders beschikbaar zijn bij het 28 Paarden f 250 - f I0C0 üew- Arb- Bureau te W.werf 9 Tijdkoeien f 450 - f 550 Landbouwers en/of gegadig- 2 Slieren Centrale 8 Magere den dle arbeiders wensen Geldekoeien f 375 - f 480 aan te nemen worden ver- 29 idem Vette, Centrale 10 ZOcht dezS bij het Arbeids- Kalfkoeien f 560 - f 700 4 Bureau doch ook bij het Vaarzen f 300 - f 4€0 3 Pin- kr'iigbesiuur aan te vragen, ken Centrale 79 Nuchtere Voor verberging van arbei- kalveren Centrale 12 pinken ders Ü1 schuren kunnen f 2C0 - f 280; 5 idem Vette Cen Kribben gehuurd worden va.i trale; 8 Biggen f 40 - f 60 25 Konijnen f 2 - f 19 34 Kip pen f 2 - f 10. Geldig van 15 28 Februari. Bonkaarten KA, KB, KC 802. -204 Alg. 1600 gram brood 1.95 Res. 300 gram brood 198 Res. 400 gram brood 206 Alg. 400 gram brood of één r. vermicelli enz. 188 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 189 Ból er 250 gram boter of marg. of 200 g^am vet 106 Vlees 100 gram vlees 187 Vlees 300 gram vlees I 181 Melk 4 liter melk 1 183 Melk 7 liter melk i 209 Alg. 150 gram kaas of 187' gr. korst1, kaas 193 Res. 200 e»\ kaas of 250 -gram korst!, kaas I v 208 Al?. 2 eieren 1fn T7°r<ifn 199 Al?. 500 t. slnsas-iope-' dal hg Kringbestuur zen len (VÓór-inlrvTin") goedkeuring heeft gegeven aan 192 Res. 125 er citroenen ar,üe:fers ,gatls, kost te ver" (vóór-inlevrrin?1 schaden' behoudens in over- Eor»kaarten KI>. KT °92. i mct h-et Min' van Land" i 704 Alg. 400 gram brcod de D.U.W. voor f 0.25 per man per week, waarvoor men krijgt krib, strozak, 2 dekens en voldoende tafels en ban ken. Eens per dag moet een warme maaitijd worden ver strekt. Gegadigden hiervoor kunnen zich melden bij de Heer D. Stompedissel. Het vervoer van deze ar beiders is geregeld, voeding i kan centraal geschieden. I Eventuele onkosten zijn nog I niet bekend, hierover volgt I mededeling. Enkele enquêt- -.e formulieren zijn nog niet binnen. Na Maandag a.s. relt aangenomen dat deze groep geen arbeiders nodig hc.it in 1948, hoewel men evenwel toch het formulier terug verwacht eventueel nodig voor een behoorlijk overzicht. 695 Res. 4on gram brood bouw te bepalen uitzonderin gen, en alleen voor arbeiders de navolgende ...O. VI.'.','ciiji IHWUll n f- -I 706 Alg. 400 gram brood cf afJ:?nTstlé uit één r. vermicelli enz. gebieden a. uit ae omgeving Dokkum, Buitenpost, (Achtkarspelen en 0£ Dantumadeel) maximaal 2C0 688 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gram ve 689 Boter 125 gr. boter marg. of 100 gram vet 636 Vlees 100 gram vlees 687 Vlees 200 gram vlees 683 Melk 3 2 liter Melk 693 Res. 100 gram kaas of 125 gram korst', kaas 703 Alg. 2 eieren. 699 Alg. 1G00 gr. sinaasappe len (vóór-inlevering.) Toesla gk aa rte 1063 Brcod 800 gr. b "ood 1062 Margarine 250 gram boter of marg. of. 200 gr. vet 1068 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gr. vet." 1061 Vlees 300 gram vlees 1066 Vlees 200 gram vlees 1067 Melk 5 liter melk 1034 Kaas 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 1069 Eieren 5 eïerén. arbeiders. b. overig Friesland, voorlo pig onbeperkt. c. Winschoten en omgeving d. Hoogeveen en omgeving. de Veluwe f de Bora- melcrwaard g. Prv. Utrecht en h, de zandgronden in de Prov, Nr. Brabant. Aanvraag voor fokzeugen. Dc PBH voor Wieringermeer maakt bekend, dat in zeer be perkte mate fokzeugentoewij- zingen bij hem aangevraagd kunnen worden. In vele gevallen zullen al leen jonge boeren, welke in kort een bedrijf zijn begonnen in aanmerking komoi-, alvnede rij die prima prestaties htb- Alle bonnen voor brood zijn ben geleverd, waarbij exploi tanten van kleine gemengde WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN I geldig tot en met 21 Febr., met Uitzondering van bon bedrijven voorrang hebben. 1063 Brood (toeslagkaarten) die geldig is tot en met 23 Februari. De bonnen voor sinaasappelen en citroenen moeten uiterlijk op 21 Febr. worden ingeleverd. Drukkerij Com. J. Boskei Hoofdsti. 14, Hippolyfcushoef Tel Hippolytushosf No. 13

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1