UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 18 Februari 1948 Derde Jaargang No. 26. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Teletoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. COLORADOKEVER- BESTRI JD1NG 1948. De Plantenziektenkundi- ge Dienst te Wageningen schrijft ons De uitzonderlijk warme zomer van 1947 is zeer gun stig geweest voor de ontwik keling van de Coloradokever. Als gevolg hiervan is de mate van besmetting ondanks de intensieve bestrijding in verschillende gebieden toe genomen. Het toenemende gevaar is echter niet alleen een gevolg van de gunstige ontwikkeling tijdens de afgelopen zomer. Wij hebben ook weer te kam pen gehad met belangrijke „invasies" uit zuidelijke en oostelijke buurlanden. Een ieder herinnert zich nog de berichten over aanspoelingen langs de kusten. De kevers zijn echter niet alleen via dij kust ons land binnengedron- gen, doch de invasie heeft ook via de lucht plaats ge vonden, tengevolge van war me zuidelijke winden. Het is dus van groot belang, dat ook onze buren de bestrijding; krachtig ter hand nemen. Wij moe:en aannemen dat voor 1948 hierin een stap in de goede richting is gedaan. Cp initiatief van Engeland en Nederland hebben in Oc- tober te Brussel en in Janu- ari te Den Haag besprekin gen tussen vertegenwoordi- gers van Engeland. België,1 Frankrijk, Luxemburg en Nederland plaats gevonden. Als gevolg van deze bespre kingen zal de bestrijding in geheel Wesli-Europa (ver sterkt worden. Zoals van zelf spreekt, mag Nederland hier niet bij achter blijven. Onze belangen bij de export van land- en tuinbouwpro ducten zijn van te grote betekenis, dan dat zij door een onvoldoende bestrijding in gevaar mogen worden ge bracht. De Plantenzigktenkundi- ge Dienst zal in enkele op eenvolgende berichten me dedelingen doen van de be staande plannen betreffende de bestrijding en hetgeen daarmee samenhangt. Zij raadt iedere aardappelteler ook de volkstuinder en andere particulieren aan deze berichten uit te knip- pen en zorgvuldig te bewa- ren. In dit eerste bericht zullen enige 2nededelingen gedaan worden omtrent de verplich te bespuiting. In verband j met exportbelangen en de mate van besmetting zullen in het gehele land alle met! aardappelen beteelde peree- j len tenminste tweemaal be spoten moeten worden. Deze bespuiting (of bestuivingi zal in twee perioden van 10 12 dagen moeten plaats vinden. Te zijner tijd zullen de burgemeesters deze peri- oden officiéél bekend ma- ken. In hoeverre nog een derde of eventueel vierde bespuiting afgekondigd zal moeten worden is thans nog! niet bekend. Rondom het Zuiderzeevraagstuk. Belangrijke lezingen voor de A.V.R.O.-microfoon. öp de lezingen-reèks, die onder de titel „Rond om het Zuiderzeevraag stuk" voor de A.V.R.O.- microfoon gehouden wordt zullen thans nog lezin- gen volgen op 26 Februari a.s. van 22.45 tot 23.00 uur „De Wieringermeerpolder" door Ir. S. Smeding op 11 Maart a.s. van 22.45 tot 23.00 uur „De Noord- Oostpolder" door Ir. S. Smeding op 25 Maart a.s. van 23-45 tot 23.00 uur „De toe komstige droogmalerijen" door hoofd-ingenieur Dr. J. F. R. van de Wall. Rechtsgelijkheid voor Stad en Platteland. ACTIE IS NOODZAKELIJK. Verkiezingsdatum 7 Juli. Wij vernemen, dat waar schijnlijk als datum voor de algemene verkiezingen voor de Tweede Kamer zal wor den vastgesteld 7 Juli 1948. Te verwachten is dan dat de candidaatstelling onge veer 20 of 25 Mei 1948 zal geschieden. Zoals bekend werden in tal van plaatsen in ons land reeds plaatselijke eo- mité's ingesteld om een landelijke actie voor te be reiden om de onrechtvaar dige .tegenstellingen tussen de Stad en het Platteland te doen verdwijnen. Reeds vorige zomer publi ceerden wij hierover een be langwekkend artikel van de Groninger Professor Bou- man, betreffende de cultu rele achterstelling van het platteland. Van Warfum uit is de sneeuwbal gaan rollen. De grote trek van onderwijzers naar de stad. waardoor men daar zonder raakte, de enor me trek van de landarbei ders, bouwvakarbeiders enz ook naar de overbevolkte steden, is onrustbarend ge worden. De vrees is niet meer denkbeeldig, dat dit een onherstelbaar verlies is voor de materiëele, geeste lijke en culturele waarden van de plattelandsbevol king. De Bond van Plattelands vrouwen in het Noorden van het land heeft, zich met tal van andere organisaties ach ter de actie voor rechtsge lijkheid gesteld omdat men een einde wil maken aan de schrille ongemotiveerde te- genstellingen. De klassenindeling waar- door 37 gemeenten in de eerste. 170 in de tweede, 326 in de derde en 600 in de vier de klasse zijn gerangschikt is volkomen willekeurig. Het is niet zo, dat men op i het platteland goedkoper I leeft. Vaak is het anders. Men denke aan de dure reis kosten voor verder-studeren- de kinderen, aan .goederen die in de stad vaak goedko- j per zijn enz. Het betreft hier geen sa larisactie voor ambtenaren maar een rechtvaardigings- eis voor de gehele platte landsbevolking, die haar krachten moet behouden, i De superioteit van de stadsbevolking heeft afge daan. Een welvarend platteland j waar het voor ieder goed is om te wonen, dat moet wo MARIJKE VERJAART. Heden is het feest op Soestdijk want Prinses Marijke verjaart. Alweer een jaar Ja, één jaar en onwille keurig denken we nog even terug aan de dag van Hare geboorte, toen in die barre Februaridagen in de al- lerbarste winter der laat ste eeuwen de Oranjezon onze harten deed ontdooi en en de koude vergeten. OUDERAVOND. KOMT ER EEN CHRISTEL U.L.O.-SCHOOL TE MIDDENMEER MIDDEN MEER. Onze vroegere plaatsge-, noot dhr. M Heerschap Az,1 is gepromoveerd tot doet. ex. natuurkunde. Vele ouders en belangstel lenden hadden aan de uit nodiging tot het bijwonen van de Ouderavond op 13 Februari in de Chr. School te W.-werf gehoor gegeven. Na het zingen van Ps 68 10 en het lezen van EL 4 116, opende de Voorzitter dhr. Hage de vergadering met gebed. In zijn welkomstwoord sprak hij zijn voldoening uit dat zovelen waren opgeko men, wat de band tussen school en gezin stellig ten goede zal komen. Bij het ontbreken van een officieel jaarverslag gaf spreker een kort resumé van het wel en wee der school in de afgelo pen jaren. Hierop kreeg het hoofd der school, dhr Muylwijk ge legenheid tot het houden van zijn referaat over ..Parate kennis." De parate kennis moet het geraamte zijn van wat wij voor het later leven de kinderen mee geven. Die parate kennis moet de grote lijnen omvat ten, want als overal elders kan men ook hier teveel van het goede krijgen. Uit voerig stond spr. stil bij de gevolgen hiervan voor het onderwijs in de verschillen de vakken. Bij de vragen over dit on derwerp kreeg spreker nog gelegenheid dit laatste na der toe te lichten. In de pauze, waarin thee met koek werd gepresen teerd. bestond gelegenheid het werk van de leerlingen te bezichtigen. De heer Dijkshoorn maak te met een referaat over ..Het schrijfonderwijs op de Lagere School" vele aanwezt gen voorstanders van het rechtopstaand schrift. Het resultaat van deze methode na vijf maanden schrijfles bleek hier verrassend te zijn Helaas is deze schrijfmetho de nog niet algemeen aan vaard. Ondanks het feit dat het licht door een netstoring uit ging, werd de vergadering voortgezet bij het licht van een petroleumstel. Alvorens tot sluiting van de vergadering over te gaan deden de Voorz. en het schoolhoofd nog enige me dedelingen over de plannen j om te komen tot oprichting i van een Chr. U.L.O.-school Het is nu zo, dat wanneer zich een voldoend aantal leerlingen (minimaal 61) 1 aanmeldt, en een localiteit en leerkrachten te krijgen zijn, met een U.L.O.-school j (le en 2e klas) te Midden- meer begonnen zal woren. Ouders die er over denken hun kinderen naar deze U.L.O.-school voor Wierin- germeer te zenden, kunnen hiervan kennis geven aan het bestuur. Na een kort dankwoord van de Voorzitter en het zingen van de avondzang, sloot dhr. Muylwijk met dankgebed. den bereikt. Men schare zich j als bevolking van het platte- land geheel achter deze ac- tie, aldus besloot Burgemees ter Helwerda van Roden (Dr.) zijn belangwekkende redevoering tijdens de verga- 1 I dering van actie-comité's uit de kop van Noordholland die j j.1. Zaterdagmiddag in Hotel de Beurs in Schagen werd gehouden, waar ook het plaatselijk comité Wieringer- meer alsmede Burgemeester Loggers aanwezig waren. j De bedoeling van deze ver gadering, te komen tot een gewestelijk Actie-Comitc kon dank zij de grote op komst worden bereikt. De bestuurssamenstelling zal nog nader worden gere geld. Binnenkort zullen we ock in de Wieringermeer meer van deze grootse landelijke actie vernemen. Achter deze actie stellen zich naar wij hopen alle organisaties die bij de landbouw betrokken zijn. Frankrijk waar de trek naar de stad grote opper vlakten onbebouwd land en enorme beperking van de melkveestapel tot gevolg had is een te afschrikwekkend voorbeeld. de Gr. Steeds meer vacantie- gangers naar Texel. T.E.S.O. maakt goed' zaken. Hoe Texel steeds meer in het middelpunt der belang stelling van hét Vre#mdelin-1 genverkeer staat en met! recht de naam als parel der Vestiging Belasting inspectie Schagen. Met ingang van 23 Febru ari a.s. zal de per 1 Januari j.1. ingestelde inspectie der belastingen gevestigd wor den tz Schagen. Landbouw- straat C 193 (tel. No. 470). Gnder deze inspectie res- ltT j sorteren de gemeenten Bar- singerhorn, Callantsocg, Ha renkarspel, St. Maarten, Nieuwe Niedorp, Oude Nie- dorp, Schagen, Wieringer meer, Wieringerwaard, Win kel en Zijpe. Inlichtingen worden alleen verstrekt des donderdags van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur en na afspraak. In. verband met de. verhui zing van Alkmaar naar Schagen is de inspectie voor het publiek gesloten van 18 t.m. 21 Februari a.s. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 18 Februari E. K. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. ZONSTANDEN 1948. in TT u op onder 19 Februari 7.50 17.59 20 Februari 7.48 is 01 21 Februari 7.46 18.03 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 19 Februari 1.37 2.12 20 Februari 2.57 3.42 21 Februari 4.27 5.12 Medemblik. MFC 1 - N. Niedorp 1 2-2. Supporters werden handgemeen. In een van de weerszijden slecht gespeelde en tenslotte onder zeer gespannen verhou dingen verlopen wedstrijd, wis ten de Geel-Zwarten met een aanvankelijke voorsprong van 2-0, hun gasten toch niet met een nederlaag naar huis te sturen, doch moesten het weer met een gelijk spel doen. Over het verloop van deze droeve ontmoeting, 't volgende: Na enige aanvallen over en weer scoorde de MFC midvoor met een goed schot het eer ste doelpunt en bezorgde daar mee na 10 minuten speicn zijn club de leiding, een voorbeeld, dat al gauw door de linksbui ten wordt gevolgd, zodat na pl.m. 20 minuten de thuisclub met 2-0 leidde. Na deze eerste successen gaat het spel der Medemblik- kers zienderogen achteruit en nadat Hooiveld wegens een blessuur het veld moet verla ten, komt het maar heel zel den mee: tot een aanval. Ook bij Nieuwe Niedorp is het ploegverband min of meer Waddeneilanden kan dragen j zoek èn de rust gaat in Visafslag Den Oever. Aangevoerd werd in de week van 9 tot 14 Febr. 1948 1*198 pond snoekbaars 0.60 - f 0.73 308 pond witvis 27- 23 ct, 35 pond paling a f 3.77 153 pond bot 37V-2-60 cent 74 pond spiering a 48 cent 3586 Kg Wulken a f 0.14-f 1,- bewijst het toenemen van het vervoer door de stoom- j bootdienst. die de verbinding onderhoudt tussen Texel en Den Helder. De ons verstrekte gegevens zijn als volgt (tussen haak-1 jes het vervoer over 1946) j Vervoer 1947 Passagiers 342599 f280468) Rijwielen 58923 (45025) Auto's 10625 (11326) Passagiersvervoer per autobus 453428 329687 ri Alzo een grote toename in 1947. De verwachting is dat 1948, 1947 ver zal overtreffen. En dat is geen wonder van hen,* die Texels landschaps- schoon kennen. c?er verandering in de s'and. Na de hervatting spelen de Geel-Zwarten een slechte par tij, terwijl de Nieuwe Ni'dor pers fel op de bal zitten en een kwartier in de 2e spee'heft door hun midvoor c'e achter stand zien verkleinen. Na dit eerste succesje tracht ten zij het spel te forceren en het spelpeil wordt er niet be ter op. Op een gegeven mo ment wist de N.N. rechtsbin nen zich niet te beheersen en hij gaf de MFC-speler Buma enige trappen. De gevolgen bleven niet uil MFC-supporters namen het voor hun speler op, N.-Niec?orp Drie weken vrij reizen voor Militairen uit Indië. Het ligt in de bedoeling aan hen. die demobiliseren uit Indië, bij hun aankomst in Nederland, gedurende dri* weken een gratis speciaal trein- en bus-abonnement voor rekening van de leger- autoriteiten aan te bieden, om hen in de gelegenheid te stellen hun vroegere werk gevers en oude zakenrelaties te bezoeken. De abonnemen ten gelden alleen bij de trein- en autobusdiensten van de N.S., dus niet bij ge meentelijke of particuliere bus of tramverbindingen. PLANKTON IN EEN SANDWICH. De Amerikaanse laborato- ria. speciaal die, welke zich bezig houden met Oceaniscn onderzoek, hebben ontdekt, dat plankton een micro organisme, dat in onnoeme- lijke hoeveelheden door het I zeewater zwerft en vele vis sen tot voedsel dient niet j alleen lastig kan zijn voor vissers, wier netten verstopt raken met een rode of groe- j ne substantie, maar even goed dienstbaar gemaakt kan worden aan de oplossing van het. wereldvoedselpro- i bleem. De Amerikaanse „Fishing Gkzette" vertelt hierover, dat geleerden in een labora- j torium in Florida erin ge slaagd zijn, uit 20.000 micro organismen een hoogst voed- j zame en vitaminenrijke sandwich te vervaardigen. Verder heeft men zich met succes bezig gehouden met j de fabricage van plankton- zeep. De onderzoekers zijn het er over eens, dat de enorme planktonvoorraden I der Oceanen het wereldvoed seltekort voor een aanzien lijk deel zouden kunnen op heffen. Inmiddels heeft men de nieuwe sandwich de naam I „planktonburger" gegeven. spelers stonden hun clubge noot bij, publiek drong het veld op en er dreigde even een complete veldslag., toen supoor ters over en weer handgemeen 1 werden. De betrokken N.Niedorper wordt door arbiter va1 Br.iber, die rustig en goed leidde, naar de kleedkamer verwezen en de J wedstrijd werd 10 minuten ge staakt. Nadat het spel hervat was. de gasten speelden nu met 1-0 man, was de verhouding in het veld zeer gespannen. Nieuwe Niedorp viel fanatiek aan en in de laatste 10 minuten scoor 1 de haar linksbuiten de gelijk maker, waarna het einde kwam van een wel heel onver kwikkelijke partij voetbal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1