UHGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGLN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. pelgrim: enting tegen mond- en klauwzeer THANS AANBEVOLEN. NIEUWE BONNEN Belasting Perikelen. Zaterdag 21 Februari 1948 Derde Jaargang No. 27. Beaactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ZWERVER OF Vraag eens aan een zwer ver, waar hij heengaat hij zal de schouders ophalen en zeggen dat weet ik niet. Vraag hetzelfde aan een pelgrim en hij zal u vertel len het doel van zijn tocht de heilige plaats, waarheen hij trekt. Daarin ligt het verschil tussen beide het leven van de zwerver is stuurloos, het leven van de pelgrim is ge richt. Op het eerste gezicht ver tonen zij veel overeenkomst Zij hebben huis en haard ver laten zij leven van de han ln de tand en zij kennen geen rust, altijd gaat de weg weer verder. Soms trekken zij een eindje samen op en gij zoudt niet kunnen zeg gen wie de zwerver en wie de pelgrim is. Maar let nu op het verschil tussen beide de zwerver heeft geen doel hij trekt rond van plaats tot plaats en voelt zich overal thuis behalve waar hij nu toeval lig is. Pusteloos gaat hij voort, steeds is in hem dè begeerte om zich zat te drin ken aan de bron achter de horizon en nooit wordt zijr dorst gelesthij is eeuwig onbevredigd. Maar de pel-i grim, die overigens al de uiterlijke bezwaren van het zwerversleven deelt, kent zijn weg en in zijn ogen brandt het verlangen, om zijn doel te bereiken. De bijbel vertelt ons van zwervers en pelgrims 'beide. Zwervers zijn alle mensen sinds Adam en Eva uit het Paradijs verdreven werden de wijde wereld in. Zij wor den geboren en sterven daartussen dolen zij rond op de aarde. Culturen komen op en gaan onder. Het wordt alles geworpen in de draai- kolk van het natuurlijke leven, die mensen en dingen wegzuigt .naar de donkere diepte van de dood. Totdat God mensen weg roept uit de zinloosheid van dit ij dele leven, uit de ver moeienis van de eeuwige kringloop der dingen naar een land in onbekende ver ten. Zo wordt Abraham geroe pen uit de Ur der Chaldeën en hij vèrlaat zijn land en familie en gaat heen naar het land, dat God hem wij zen zal. Het is een wondere reis hij trekt heeil en weer als een zwerver, maar hij is een pelgrim, want van nu af l aan is zijn leven gericht door de gehoorzaamheid aan het woord van God. Zoals een rivier van de bergen af naar ree stroomt, al gaat het dan cok met veel bochten en1 kronkels, met stroom en tegenstroom, zo gaat hot leven van Abraham onder afdwaling en teleurstelling toch in de richting van het beloofde land. Zwerver of pelgrim. Vraag eens aan de men sen. waar zij heengaan. Ve^I mensen, die toch eigenlijk neerzien op de zwervers langs de wegen, zijn zelf geestelij ke vagebonden. Vraag het ook'eens aan u zelf. Zwerft gij maar wat rond over de aarde, of hebt gij de stem van uw God De heer D. Rempt schrijfs Vele veehouders zuilen zich waarschijnlijk afge vraagd hebben of zij hun rundveestapel dit voorjaar weer zullen laten enten te gen mond- en klauwzeer. Op het ogenblik horen w? weinig van nieuwe ziektege vallen. Dat zegt natuurlijk helemaal niet, dat ze aan stonds in de weidetijd weer niet zullen uitbreken. En dan kan men het standpunt in nemen dat men zegt„ik wacht het of en ik Iaat an ten zo gauw het mijn beurt is De mogelijkheid bestaat dat men er doorloopt en men helemaal niet zal be hoeven te laten enten. Maar, krijgen we ergens zo'n explosie, dan staan wc toch altijd nog weer voor het ..feit dat deze ziekte zeer snel om zich heen kan grij pen en dat men het al on der ziin vee heeft vóór dar het behandeld is. En bovendien zal bij uit breken der ziekte iedere vee houder in de naaste omtrek zo gauw moerdijk ziin vee in willen laten spuiten met het gevolg, dat de dierenart sen tijdelijk overbelast wor den en de veehouder het risico loopt niet op tijd aan' de beurt te komen. En, al zijn df koeien ingespoten dan duurt het toch nog minstens 14 dagen voor dar zij voldoende weerstand heb ben verkregen tegen een be smetting met mond- nu klauwzeersmetstof Ook dit pleit tegen afwachten tot er ziektegevallen in de buurt zijn. Waar de enting tegen mond- en klauwzeer uw vee meerdere maanden onvat baar maakt zou ik u willen adviseren om geen risico te nemen. LaaA uw dieren nog in de staltijd inspuiten. Dat gaat vlugger en gemakkeli.j- ker dan in de weide. U kunt j ze dan met een veilig ge voel in de weide brengen j terwijl U voor een gering bedrag aan veeartsenkosten per dier 'n risico uitschakelt, waarvan u de grootte niet kunt taxeren, maar welk risico toch vele malen gro ter is dan de kosten van inspuiting. Wanneer u besluit om uw vee in te laten spuiten, geef dat dan tijdig op aan uw practiserende veearts, in ieder geval vóór uiterlijk 1 Maart a.s. Hij kan dan zorgen dat hy voldoend'1 entstof in voorraad heefc waardoor u verzekerd bent i nog in de staltijd geholpen te worden. De tijden van hoogcon- I junctuur zijn weer voorbij en het is weer zover dat de boeren de dubbeltjes nog eens om zullen draaien voor zij ze uitgeven. Maar juist in zulke tijden dient men zich te'verzekeren en te be- hoeden voor schaden die de draagkracht te boven kun nen gaan. NOG 18 TOLLEN IN NEDERLAND. Tel in Peizerpoï 7-a verdwijnen. Naar de A.N.W.B., na een ingesteld onderzoek mede deelt. zijn er momenteel in ons land nog 18 tollen, wel ke op een concessie of be lastingverordening berusten Van deze tollen worden niet geheven de brugto? over de Linge onder Hem men en de Maasbruggen te Roermond en Venlo. Behalve de tollen in de weg Utrecht - Maartensdijk de Warmonderhekbrug, de Langebrug te Sloten, de schipbrug te Doesburg en de bruggen over de Drecht te Leimui den, mogen de overi ge tollen onbelangrijk voor het verkeer worden geacht. De tol f.e Peizerpoï (DrP zal binnen afzienbare tijd verdwijnen. In Oost-Frankrijk wer den vijf padvinders ernstig ge wond, doordat een landmijn onder hun kampvuur ontplofte- Bij een van hen moest een been geamputeerd worden. Voor de periode van 2a1 1 Februari tot en met 6 Maart zijn de volgende bonnen aangewezen Bonkaarten KA, KB, KC 802 201 Alg. 1600 gram brood 200 Alg. 2C0 gram brood 194 Res. 800 gram brood 196 Res. 400 gram brooa 202 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak, enz. 202 Alg. 100 gram bloem enz. 207 Alg. 750 gram suiker enz. 150 Alg. 2 eieren 205 Alg. 250 gr. wasooeder Bonkaarten KD, KE 802 700 Alg. 200 gram brood 701 Alg. 400 gram brood 694 Res. 400 gram brood I 702 Alg. 400 gram brood of i i 1 rantsoen gebak. enz. i 703 Alg. 100 gram bloem enz 696 Res. 500 gr. bloem enz. 707 Alg. 250 gram suiker enz. 709 Alg. 250 gram suiker enz. 650 Alg. 2 eieren I 705 Aler. 500 gram wispoeder! TOESLA GK AARTEN. 1065 Suiker 250 gr. suiker enz. Tabak- en Versnaperingen 13 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak I 14 Tabak 2 r. sigaretten i of kerftabak 17 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 15 Versnaperingen 200 gram suiker, enz. 18 Versnaperingen 100 gram suiker, enz. De bonnen voor eieren en brood zijn geldig tot en imt Zaterdag 28 Februari, belial- ve bon 202 en 702 Alg. voor brood, gebak, enz. die geldig blijft t.ot en met Zaterdag 6 Maart. Niet aangewezen en ver nietigd kunnen worden de bonnen 152. 154, 155. 654 en 655 Melk, 160. 161, 162, 164 167, 666 en 667 Reserve, 169 en 669 Algemeen. Betalingen van heffingen ineens met grootboek n- schrijvingen 1946. Bij res. is medegedeeld, dat het Grootboek 1946 thans in staat is belastingbetalingen met eigen grootboekinschrij vingen 1946 ook in gedeelten te verwerken. Betaling van heffingen ineens door mid del van een Grootboekin schrijving 1946 behoeft dus niet4 ineens te geschieden doch kan volgens de wette lijke termijnen plaats heb ben. Wanneer is een pachtover eenkomst geldig Het Hof te Arnhem be sliste, dat schriftelijke vast legging eerst plaats kan hebben, nadat d^ pachtover eenkomst tot stand is geko men. Daartoe is nodig, dat de pachtsprestatie is vastge steld, hetzij door partijen, hetzij door een aangewezen derde. Geldigheidsverklaring Stikstofbon G. Met ingang van 16 Febru ari 1948 zyn de stikstofbon nen. voorzien van opdruk G geldig verklaard. Deze bon nen behouden hun geldig heid tot nader order. Ook d" stikstofbonnen voorzien var opdruk 3, alsmede de kal' bonnen van opdruk 3. wel ke bonnenu-reeds eerder gel dig verklaard waren, behou den, hun geldighèid tot na der order. Ingeschrevenen ziin ver plicht de aan verbruikers verkochte kunstmeststoffen af te leveren in volgorde van de geldigverklaring der bon- Aen. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 24 Februari V.M. Dinsdag 2 Maart L. K. ZON STAND EN 1948. op onder 22 Februari 7.44 18.05 23 Februari 7.42 18.07 24 Februari 7.40 18.03 25 Februari 7.38 18.10 IIOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 22 Februari 6. 2 6.42 23 Februari 7.22 7.52 24 Februari 8.22 8 47 25 Februari 9.12 9.37 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 21 Febr. 16 u. tot Maandag 23 Febr. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 22 FEBRUARI; Aanwezig de Heren v. d. Kolk. Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Medemblik. vernomen, die u roept tot het eeuwige Rijk Dan ver loopt uw leven, temidden van alle wisselvalligheden door licht en donker in de. veilige bedding vm Gods ge- boden. Dan heeft uw leven richting. Dan zijt gij van zwerver pelgrim geworden. Door de nacht van smart en zorgen, schrijdt de sto^t der pelgrims voort, zingend lied'ren van de morgen nu het nieuwe licht weer gloort. (Gez. 116.) Ds. GERMANS. Partij van de Arbeid. Vorige week Donderdag vergaderde de afd. Medem- blik van de P. v. d. A. in het „Theehuis". Uit het jaarver slag van de Secr. Th de Bos 1 bleek o.m„ dat het ledental vrijwel constant was geble ven. Voor het boekjaar 1943 —'49 werden als leden der financiële controle - Dom- missie benoemd de neren Wouda en Joh. Geusebroek De gehouden bestuursverkie zing bracht de hh. C. Bo - heidijk. Th. de Bos. H. de Boer, T. Verbeek en H. Koorn i in dit college terug, terwijl i in de plaats van de niet meer beschikbare heren J. Glas tra en E. Dijkhuis werden gekozen dr. A. Haze en I Fopma. In verband met de komen de verkiezingsactie werd besloten een openbare ver gadering met een prominent P. v. d. A.-figuur als spre ker uit te schrijven. Weth. Boboldijk lichtte hc; beleid der Raadsfractie toe- en beantwoordde verschil lende daaromtrent gestelde vragen. Een en ander nam zoveel tijd in beslag, dat voor de propaganda-actie voor de verkiezingen op 7 Juli a.s. binnenkort een afzonderlijke vergadering zal worden belegd. WAT ER AAN DE AFSLAG KWAM. Op de Gem. Visafslag werd j in de periode van 9 tot en met 14 Febr. aangevoerd 40 pond Bot, gem. prijs f 0.63 642 pond Baars id. f 0.26 1896 pond Snoek baars id. f 0.66 1908 kz grove Blei id. f 0.19 1332 pond Voorn id. f 0.16 430 pond Karper id. f 0.53 3C pond Snoek id. f 0.44. Aankoop herten. iHet gemeentebestuur over weegt de aankoop van enkele herten om de tot één bok ge slonken hertcnstapel in het Koningin Emmapark weer op peil te brengen. Beroepen. Als predikant bij de Geref. Kerk alhier is beroepen can- didaat J. Firet te Dordrecht. Ernstig ongeval. Bij het schoondraaien van de dorsmachine van de hee: Loni te Wieringen geraakte de 22-jarige Jac. Maas, wo nende te Hippolytushoef Donderdagavond te ongeveei half vijf met een been in de machine bekneld. Hoewel u' 1 machine nagenoeg direct i werd stopgezet 'kon niet verhinderd worden, dat hen een been finaal werd afge rukt. Door het resolute op treden van een der andere j arbeiders kon het bloeden wordm gestelpt, waarna de getroffene naar het St. Lid •vlra Ziekenhuis te Den Helder werd overgebracht Het ongeluk geschiedde o* 't bedfiif F 14 a. d. Hippoly- tushoeverweg. schietoefeningen bij petten. Op 24 Februari en 2 Maart a.s* zal van 11 tot 16 uur vanuit een batterij nabij Petten met scherp worden geschoten in de richting W. tot N W. en op afstanden tot 7.5 zeemijl. Gedurende de oefening zal vanaf een duin nabij de schietplaats een rode vlag worden getoond. AANWIJZINGEN voor de SCHEFPVA ART in RET IJSSELMEER. Gedeeltelijke stremming v.d scheepvaart bii Kornwei'der- zand. Het schutten door de gro te schutsluis te Kornwerder- zand is thans weer gedeelte lijk (over de vloed) mogelijk. Wrak nabij Scharwoude. Op 52° 37' 10" NB en 5° 1' 30" EL. 1 km beSE Scharwoude, ligt. een zicht baar wrak, aan de E zijde gedekt door een groen wrak- drjjfbaken met staand kruis Wrak bij Marken p"?:cht. Op -k 52° 27. 2 Nb en en 17» g Fl, -«0,8 km O.t.Z. (ma."Tt) van de lichttoren vn Marken, is het wrak ee- pcht en wrakbetonnlng opgenomen. Schager Markt. 'JA l IK LAS Schagen,. 19 Febr. 1948. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoel en prijzen als volet28 st Paarden f 4001000 2 Stie ren Centrale 11 Goldekoei- en (mag.) f 350—500 20 id (vette) Centrale 15 Kalf- koeien f 550750 8 Vaar zen f 350425 5 Pinken Centrale 1 Graskalver Centrale; 179 Nucht. kalve ren Centrale 9 Pinken f 220—250 6 Idem (vette) Centrale 9 Koniinen f 2— 19 24 Kippen f 2—10 -- De 47-jarige metselaar Carl Hansen viel Dinsdag van het <?ak van een in aanbouw zijnd huis te Kopenhagen en kwam daarbij terecht op een uitstekende ijzeren balk. Hij viel dertig meter en zei, toen hij beneden kwam ,,Ik voel me een beetje duizeling, maar voor de rest helemaal in orde' Un, Press. -- Hen 65-jarige Duitser uit Chemnitz heeft bekend zijn 62-jarige zuster gedood en kanibalisme gepleegd te heb ben. De honger Uitgave Stic.h'ing Flevo Bode verantwoordelijk redacteur levens redacteur voor Wte- ■"'ncen N H. Klomp. Klieft straat, 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- *v>per J. M. de Graaff W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. KI stem aker, Wqgenpad H 46. Middenmeer. Tel 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Boskei TTnofdsM 14. Hippolytushoef Tel. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1