ÜI1GAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 2S Februari 1948. Derde Jaargang No. 28. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Ruimere winstmarges voor de kruideniers. De resultaten van een se dert geruime tijd ingesteld onderzoek naar de positie van het kruidenierswaren- VEILINGVERENIGING ,MEDEMBLIK EN OMSTREKEN' VERGADERDE. De Veilingvereniging „Me- v^Hindhnnw S'woeSag^d^^l van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aanlei- ïn „Het Wapen van Medem- öine eeeeven een mar^ever- bUk" v00r haar Jaarlijkse wmf voorenkeie arükïlen algemene vergadering bijeen. hogmg voor enkele artikelen toe te staan. Deze marge verhoging, welke 2 cent per 100 gram uitmaakt, zal gel den voor biscuits, fabriek matig bereide koekjes, ge vulde chocolade-stukjes, ge vulde chocolade-repen, bon bons en suikerwerken. De nodige stappen om op zeer korte termijn tot wijzi ging van de bestaande prijs regeling te komen zijn dooi de betrokken instanties reeds genomen. Voor chocoladeproducten heeft deze regeling inmiddels haar beslag gekregen. Zo komt de prijs van een gevul de reep op 11 cent. De margeverhoging mag niet worden toegepast op pure chocolade -repen en chocolade producten waar voor uitzonderingsprijzen zijn vastgesteld. Overwogen wordt of de marge nog ten gunste van de kruidenier bij enig ander product kan worden ver hoogd. Kali voor Grasland. Tengevolge van de gunsti ge ontwikkeling in de bui tenlandse kalileveranties blijkt het mogelijk voor grasland een kalitoewijzing beschikbaar te stellen. De Provinciale Voédsel Commissarissen zullen zc spoedig mogelij k overgaan tot uitreiking der bonnen voor deze toewijzing, welke 20 kg zuivere kali (K2O) p H.A. zal bedragen. Voor gras land op zeekleigronden wordt geen kali toegewezen. De verbruikers behoeven géén aanvragen in te dienen; daav de toewijzingen geba seerd zullen zijn op de laac- ste inventarisatiegegevens Het vastgestelde aanvangs- uur was al verstreken toen voorzitter Corn. Laan Jzn de in flinke getale opgeko men leden een woord van welkom toeriep en zich daar bij in het bijzonder richtte tot de aanwezige burgemees ters van Medemblik en Mid - woud, later ook van Wervers- hoof en de heer Ootjes, secr. v. d. Prov. Commissie der Nrd. Hollandse Veilingen, het cre-lid Koolhaas en de heer Muntjewerf van de Tuin bouw - Voorlichtingsdienst In zijn korte terugblik op het afgelopen jaar wees spr. op het bevredigend verloop der veiling en bracht in dat verband dank aan het per soneel van binnen- en bui tendienst voor hun activiteit. Met het oog op exportmo gelijkheden wekte spr. de leden op zorg te dragen voor een nauwkeurige inventari satie der producten. Na de door de verg. goed- gekeurde notulen van secr. i Bobeldijk volgden enige be- stuursmedelingen, n.1. een vereenvoudigde regeling voor de veilingbonnen intekening van de uitge- schreven obligatielening ad i f 40000.—; voltooiing en ingebruikne ming van de in 1947 ontwor pen auto-los- en laadplaats vordering der werkzaam heden tot verbetering van de los- en laadgelegenheid op J het spooremplacement mededeling, dat de in het uitbreidingsplan der gem. Medemblik opgenomen los- wal nog niet tot stand is j gekomen. Het jaarverslag van de secr. gaf een duidelijk beeld van hetgeen er in 1947 op en om de veiling gebeurde. Uit de omzetcijfers bleek, dat in 1947 werd aangevoerd een Centraal Magazijn voor machine-onderdelen cn werktuigen, dat op initiatief van de Mechanisatie-Com- missie waarschijnlijk in Hoorn zal worden gevestigd. De heer Ootjes deelde me de, dat. hierbij de plaatselij ke smeden zullen worden in geschakeld, tot wie men zich ingeval van moeilijkheden kan wenden. Een voorstel om f 1000. disponibel te stellen voor een Studiefonds ten behoeve van begaafde jonge tuinbouwers, werd goedgekeurd, waarbij Burgem. Avis zijn sympathie voor dit plan uitdrukte. Als de veiling voorgaat, aldus spr., zal het in de toekomst gemakkelijker vallen ge meentelijke subsidiën te ver krijgen. De aftr. bestuursleden J. Mantel, Oost woud. V. Koo- men. Lagedijk en Jac. Sneek De Weere, werden herkozen Het Pensioenfonds Zelf standige Tuinders, waarover1 secr. enige mededelingen deed, vond in de ogen der aanwezigen geen genade. Rondom het ZU1DERZEE- VRAAGSTUK. Ir. S. Smeding spreekt. Wij herinneren onze lezers er aan dat Ir. S. Smeding, morgen, Donder dagavond van 22.4523 u. voor de A.V.R.O.-micro foon in de lezingenreeks „Rondom het Zuiderzee- vraagstuk" zal spreken over „De Wieringcrmeerpclder.'' DODELIJK ONGEVAL r, maanstanden wk. Dinsaag 2 Maart L. K. Het Bestuur vroeg hiervoor vrij mandaat en kreeg dit tenslotte, zij het na een lang durige discussie, waarin het overleg tussen standsorgani saties en Centr. Bureau het kernpunt vormde. De eerste staan een alge mene heffing voor ten be hoeve van een minimum- prijzenfonds, terwijl het C.B. dezj heffing stuks- of groepsgewijze wil deen ge schieden. Er is te weinig spra ke van overleg tussen deze twee instanties, welke beide het belang der tuinders be ogen. Voor het nemen van maat- De heren Nes en Veerman regelen onder bepaalde om- Oostwoud) pleitten voor een standigheden bij de afzet Staatspensioen, waarvan de Noodvoorziening - Ouden v Dagen al een zij het. dan tijdelijk begin is. Volgens Voorz. blijft tot een bepaalde termijn voor individuële leden de moge- etc. kreeg het Bestuur vrij mandaat. Bij de rondvraag kwamen nog verscheidene spreker.- aan het woord over in hoofd zaak interne aangelegenhe den, waarna de hr. Ootjes liikheid tot toetreding be- I ziCh nog in een korte speech staan. tot de vergadering richtte Na enige vragen en opmer- spr. meende voor o.it jaar kingen werd besloten tot h°' op bepaalde punten niet al bouwen van een neerzetvei- te pessimistisch te moeten lïng met emballageloods op zijn en sprak de verwachting de plaats van het voorm. vei- uit, dat in de naaste tpe- linggebouw van „De Een-komst weer export van gele Men dient er rekening mede 21948G54 Kg./st. aan pro- ducten, welke' werden omgo zet voor f 2679162.73. Voor 1946 waren deze cijfers reso. 18789309 en f .2072320.49. Hieruit valt dus een toene mende bedrijvigheid te con stateren. Bij de ingekomen Stukken was een schrijven van de Prov. Comm. waarin het maximum voor in d? bijbe- talingsregeliner vallende geh: De rijksverkeersinspectie i t-ool op 160.CO0 kg werd ge- zal geen nieuwe vergunnin gen meer verlenen voor per- te houden, dat de voor het honoreren van deze t'oewij- ging vereiste kali eerst in de loop van de eerstkomende twee maanden ter bestem - mingsplaatse zal worden aangevoerd. Slecht nieuws over auto's van vóór 1934. dracht" en het hiervoor ge vraagde crediet van f 25.000 werd verleend. Het voorstel tot- het aan stellen van een arbeider ir> algemene dienst werd eveneens aanvaard. Om de mogelijkheid tot oprichting van een conser- venfabriek te onderzoeken werd het Bestuur een crediet verleend van f 3000.doch pas nadat, een lange rij van sprekers hierover hun me ning had kenbaar gemaakt. Gok het nevenvoorstel om indien nodig een crediet van f 14000 te verlenen voor aankoop terreinen bracht lange discussies te weeg. Tenslotte werd beslo ten dit bedrag te votéren en een voor de veiling zeer gun stig gelegen strook grond langs het Oterleeker Kanaal kool zal plaats hebben Verder bepleitte spr. even als reeds Voorz. Laan een nauwkeurige inventarisatie en eindigde met de beste wensen voor de „M.E.O." waarbij Burgem. Raat van Wervershoof zich aansloot. Hierna sloot voorz. met een opwekkend woord tot de le den deze lange, doch zeer vruchtbare vergadering. Medemblik. BURGERLIJKE STAND. sonenauto's. die in een zo danige staat verkeren, dat zij uit een oogpunt van al gemeen economisch belang voor het gebruik onvoldoen de geschikt zijn. Aangenomen wordt, <mt*zulks in het al- steld. De rekening 1947 wei-a w> MfrtembHk door de Commissie van Toe zicht in orde bevonden. Tot plaatsvervangend lid dezer ccmmissfe werd de heer K. Speets. Oostwoud benoemd. Een voorstel om' de te veel betaalde marktgelden over 1946 en '47 op de ledenlenin Tijdvak van 9 ten. B Feb;\ Geboren And re as Co me lis Antonius Maria, zv Nic. Beemsterbcer en M. Degc- ling Meint, zv J Huft en Fr. F. Vlieg, te j Ondertrouwd Hendrik konen om niet de kans te Hoekstra, 27 jaar, landar- lopen zich dit terrein te zien j hc:c'er en Barham. van der ontgaan. Deze aankoop nJagt, 24 jaar zonder beroep, evenwél geheel onafkanke-bf?oen wonende alhier. de bouw ener fa- gemeen het geval zal zijn bij i te st-orten werd goedgekeurd personenauto's van de jaar- evenals een gratificatie aan gangen 1934 en ouder. Een het prvSonef! voor fustwerk- rijvergunning voor deze oude zaamheclen'ad f 200. auto's zal slechts worden ver- Eveneens werd besloten de leend, indien ten genoege vergoeding aari de Coöpera- vnn h:r- verkeer op deugd e- Ipke wijze wordt aangetoond dat de auto in goede staa.i verkeert en voor normaal j gebruik geschikt is. Zij, die, hei' voornemen hebben, een gebruikte personenauto aan te schaffen, dienen hierme de wel rekening te houden. ties voor bun afzet van poot- aardappelen op te stel len. Het Bestuur kreeg vrij mandaat om een bepaald percentage van de omzet te j storten in het stichtings- fonds ad f 10.000.beno- digd voor het inrichten van 1 bik van briek. De begroting voor 1948 werd behoudens een kleine opmerking goedgekeurd. De agenda voor do verga dering van het Centeaal Bur bevat o.m. voorstellen" te vorming van een z.g. mini- mum-priizenfonds en een afzetfonds, welke in de a s bijeenkomst v.d. Pro-". Vei- h'ngbond zullen worden be studeerd. Getrouwd Nicolaes Ber- j nardus Ruigewaard, 27 jaar, banketbakker en Anna Mar- j garetha Ravenstein, 23 jaar, zonder beroep, beiden wo-1 nende alhier. Overleden Willemkc Hof- stra, 82 jaar, echtgenote van Hein de Bruin, wonende al hier. door electrische stroom bij het werken met een nietgeaarde ver plaatsbare electrische handboormachine. De voorlichtingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken deelt mede Ofschoon reeds herhaalde malen van versch. zijden is gewezen op de gevaren van electrische stroom en wel in het bijzonder bij het gebruik I van verplaatsbare electri-1 sche toestellen, komen daar- door veroorzaakte ongevallen nog maar al te vaak voor. Het hieronder beschreven i ongeval met dodelijke afloop toont weer eens duidelijk aan, hoe gevaarlijk onder zekere omstandigheden het gebruik van een niet deug delijk geaarde electrische I machine is. Voor het boren van gaten wilde een 21-jarige smid i werkzaam in 'de smederij van zijn vader, gebruik ma ken van een verplaatsbare electrische handboormachi ne. De machine was voorzien van een twec-aderige rub- bermantelleiding met twee- polige contactstop. Voor de aansluiting van de machine op een wandcontactdoos was I een drie-aderige rubberman- I telleiding, een z.g. verleng- leiding, gebruikt met aan I het einde een tweepolige 1 contactstop met aardcontaet en aan het andere einde een tweepolige contactstop met contactbussen zonder aard- contact. De derde koperkern in de verlengleiding. welke bestemd was voor aardlei- ding, werd dus niet gebruikt. Op een gegeven moment hoorde de vader zijn zoon om hulp roepen. Hij snelde toe en zag hein met de boorma chine in zijn handen op de grond liggen. Hij trok de contactstop, waarmede de machine op het net was aangesloten, uit de wand contactdoos, waardoor de getroffene vrij van electri- j sche st room kwam. De spoe- dig ter plaatse aanwezige geneesheer kon slechts de dood constateren. Bij het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bleek, dat door een isolatie- fout in de statorwikkeling van de machine een gestel - j sluiting was ontstaan. Aan-1 gezien de machine bij aan-1 sluiting op het net niet was i geaard, kwam het- rnat-a^n gestel uitwendig onder een spanning van 220 volt ten opzichte van de aarde te g-nn. Hierdoor kon bij het, aanvatten van de machine een electrische stroom van dodelijke sterkte via het. li chaam van de cetroffene raar de aarde vloeien. Voor de aansluiting bad j een drie- in plaats van een twer-adêrige rubberman t-e-- leiding moeten worden c-,-| bruikt en een wandcontact- j doos cn contaetstoppen met aard ingsinrich t 'mg. ZONSTANDEN 1948. op onder 26 Februari 27 Februari 28 Februari 7.35 7.33 7.31 18.12 18.14 18.16 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 26 Februari 10. 2 10.22 27 Februari 10.42 11. 2 28 Februari 11.17 11.32 Jenever niet duurder. In enkele dagbladen voor- komende onjuiste berichten over vermindering van het rantsoenerings - percentage van jenever en een grote prijsverhoging van gedistil leerd, hebben belanghebben den. met name in het Hotel-, Café- en Restaurantwezen., verontrust. Het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening deelt mede, dat het niet in het voornemen ligt, het rantsoeneringsper centage en/of de prijs vait gedistilleerd te wijzigen. Inlevering van granen door telers. Telers, wier leveringsver plichting voor granen is vastgesteld in de vorm van een z.g. aanslag, dienen aan deze verplichting te hebben voldaan vóór 29 Februari 1948. Zij, die door bepaalde omstandigheden beslis; in de onmogelijkheid verkeren om vóór genoemde datum te leveren, zijn verplicht uit stel van levering te vragen bij hun Plaatselijke Boreau- houder. Telers, die de door hen gedorste granen op dors- briefjes moeten verantwoor den, zijn verplicht deze ge dorste hoeveelheden onder aftrek van de door eigen be houd toegewezen kwantitei ten, binnen vier weken na dorsing in te leveren. Telers dienen zich wat de inlevering van granen be treft te houden aan boven genoemde voorschriften. De in sommige bladen op genomen mededeling, dat de regering bereid zou zijn de graanleveringsplicht, zo mo gelijk met terugwerkende kracht., op te heffen is na melijk beslist niet juist. He* ka3sranI?oen op het oude peil Met ingang van 15 Maart 194S zal het kaasrantsoen ge heel op het oude peil worden '•'ebracht. Van die datum af ontvangen volwassenen van 21 :rr> en ouder, houders van A-kaarten cn kinderen van 5 tm 14 jaar, C-kaarten, ICO gr. kaas per week en houéters van E-kaarten 150 gram. Voor lèeflijdsgroepen D1 en E wordt het rantsoen 50 gram per week. Fokvecdag. Snelle groei van het auto - wagenpark. WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN De jaarlijkse Provinciale Fokveedag van de Provinci- j aio Ben cl van Rtmdveefök- j I kers zal dit jaar wederom in Hoorn worden gehouden I in samenwerking met de: L. T. M. op 8 September Do KNAC raamt, da* hét totaal aantal motorriltir- oren 'n ons land thnns 205 000 beclraact. On 1 Mei 1Q4Ó was het aantal 235.200, zodat bn- a b'-L vooroorlogs peil is bereikt. Uitgave Stichting Flevo Bode. I verantwoordelijk redacteur j tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieit- straat 12. Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Drukkerij Corn. J. Boskcn Hoofdstr. 14. Hippolytushoef Tel Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1