önGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLA!) VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 23 Februari 1948 Derde Jaargang No. 29. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. „Maar Hij is om onze overtredingen verwond." Jes. 53 5a. Als Jesaja ons den Smar- tenman tekent, dan laat hij zien dat hij de smarten niet draagt om eigen overtredin gen, maar om die van ons. Daarom werd Hij verwond ja verbrijzeld. Er bleef niets aan hem heel. Geen mense lijke heerlijkheid bleef Hem over. Wat was dat erg voor dien Heiland der wereld. Erg, juist hierom dat Hij die wonden en smarten droeg om ons. Om onze overtre dingen. "Weet U wat een overtre ding 'is'? Natuurlijk weet ge dat. Als ge zonder licht rijdt en ge wordt door een agent aangehouden, dan bekeurt hij U wegens overtreding van dat en dat artikel der wet. Ge hebt dan de grens over schreden die U door de Over heid gesteld was. Zo is het inderdaad de Overheid mag U die grenzen, die wetten, stellen. Misschien zijt ge het dan wel" eens niet met zo'n verordening eens. Daar wordt U niet naar gevraagd. De wet is er en gij hebt te ge hoorzamen. Zo nu stelde God grenzen voor Zijn schepsel. Zijn men sen. Maar de mens over schreed die grenzen. Dat was zijn overtreding het niet achten van Gods gebod. Dat is nu de zonde in het mensenleven. Zéker, ge zijt het daar niet mee eens. Zmi- de, overtreding, het zijn zulke nare woorden. Maar, die We' Gods ligt daar. Die blijft daar liggen. En elke dag weer overtreden we die. God neemt dat niet, net zomin als de Overheid. Ge gaat op de bon. Ge krijgt straf. Want ook God, ja juist God gaf Zijn wet om het mensenleven te beveiligen, te beschermen. Daarom brandt nu Zijn toorn volop. De mens doet maar niet anders dan die wet overtreden. En tochGod wil het leven beveiligen. En nu komt het wonder Hij gaf Zijn Zoon aan deze wereld. Die heeft Gods wet vervuld. Ook voor U. zo ge in die Heiland gelooft. Hij is om onze overtredin gen verwond. Hij ging voor ons aan het kruis Droes Gods toorn over alle wets overtreding. Eén woord kan ik hier maar neerschrijven Liefde. Liefde voor wetsovertreders Probeert U dat eens -te be grijpen, En ge zult iets van die Liefde verstaan, als ge U zelf leert kennen als zon- daafc voor die grote God. Maar dan wordt het ook heerlijk in Uw leven. Als ge zover zijt, gaat ge zingen God schenkt redding, schenkt bescherming. Schenkt z'aan zondaars. schenkt z'ook mij. W. P Verschillende berichten en verslagen o.a. van c?e Chr. FTist. Unie en de Vrijz. ITerv. Gcmefente-avcnd, moefjten, wij wegens plaatsgebrek la ten overstaan tot het volgend nummer. Op de gladde ijzers. Wieringen. EURGERLTJKE STAND i Uitslag ijswcdstrijden van 20 tra 26 Febr. 1948 Woensdagmiddag was voor Geboren Elisabeth Magda- de hardrijden, uitgeschreven lena dv E. A. Hoenson en E. door de IJsclub Westerland en Kegeman Geertruida. dv M. voor jongens tm 14 jaar grote van Wieringen. belangstelling. De wedstrijd Ondertrouwd Gene. vond plaats onder ideaal win- Gehnwd' C. J Smit en G. 'erweer, waaraan de grote op M. Veerdig C. Kooij en A. H. van het publiek te a'an Wismeijer C. Rotgans en T. ken was Winnaars werden A. Post J N. B. Wagemaker le pr. f 10 D. Kooij Jn., Wes en B. Veenstra. terlana; 2e pr. f 5.- Tj. Wig- Overleden i G. Bals, oud 80 beut Lzn W.esterland; 3e pr. jaar. wedn. van P. Minnes. f 4- J: Metselaar, Smerp en j 4e pr. f 3.- H. de Wit ie CHR. LEESBIBLIOTHEEK Westerkile!. Wat al lang als een behoel- AMUSEMENT AAN BOORD le was aangevoeld en geop- ]}e Anova Showbool heeft perd, is werkelijkheid gewor- zjcjj toch nog een weg door j het Waddenijs Weten te ba- I Door enige inwoners was het nen £n arriveerde Woensdag- initiatief genomen om een,ver- ri0rgen in de haven van Den gadering uit te roepen om te Oever. komen tot oprichting van een Reeds dezelfde avonc? bega- Chr. Leesbibliotheekvereniging. Ven Vele belangstellenden zich j. Dat men hier volkomen in aan boord van 't amusements geslaagd is, bewijst de éang vaartuig en deze kennismaking die "het bestuur er achter zet, vjeJ njet tegen, j daar 28 Febr. er al boeken Nu de boot door de grote worden uitgegeven. 1 ijsmassa's in het IJsselmeer Zie advertentie in <?it blad. voorlopig niet verd'er kan va ren wordt voor a.s. Zaterdag RINA KOOIJ WEER i en Zondag de loopplank we- NUMMER ééN S d'erom uitgelegd en we ver- Bij de Woensdag gehouden wachten wel dat er een druk lange baanwedstrijd te Harde vertier zal heersen. garijp in Friesland,, wist onze Men zie advertentie in d*it plaatsgenote Mej. Rir.a Kooij blad. opniéuw de hoogste erepalm, T n 1. de eerste prijs, binnen te Jaa.veig. „De Laatste Eer. buten, groot f 50- Wegens plaatsgebrek kun- De Wieringer vlag wordt nen e thans geen volledig door Kina prachtig verdedigd. overzicht van deze ve^ade- ring geven. Medemblik. I Het voornaamste besluit was I wel de machtiging aan het „KETTY JOKT NOOIT." bestuur tot het aanschaffen Al was „Het Wapen" weJ -van een lijkauto. niet ZO bezet als we dat bij F.en grote verbetering. „Hierna Beter"-opvoeringeil Nadere bijzonderheden in' gewend zijn, deze minde»re ons volgend nummer, belangstelling bleek van, JAN TROMPETTER geen invloed te zijn op de j GAAT VOORUÏT prestaties van ons plaatselijk B;j de Donderfag te Scha. toneel-ensemble, dat Zondag gehüudcn hardrijderij voor j.1. een voorstelling bracht lllannBcn de m m'eter'baan, van de Amerikaanse klucht wist oaIePpiaatsgenoot, 0<c nog „Jtetty jokt. nooit" die er slech!s 17.^riges Ja; Trora^ mocht zijn en het publiek de'ee?ste prijs 40- herhaaldelijk tot uitbundig f ïeroveren F enthousiasme bracht. Onfier Ga z0 voo; Jan leldlngZan0regisseur Mourik pr'T' y erd j}6"™ hebben de medewerkenden ,e °M ^en nieuwelingen zag"^. f f ^Tst Amerikaanse niemandalle- JT^Jp7'f-cn. ",l Sc,ha .en nv,amen te wierinöen te- tje gemaakt wat er ook maar rech, Goed k enigzins van te maken viel IJsfeest voor de schooljeugd Met medewerking van het: schoolpecsoneel werd Donc/er-' dagmiddag op de West3*Iander| ijsbaan een hardrijd'e.'ij voor de schooljeugd gehouden. De deelname was goed, be langstelling eveneens en Set weer was prachtig. De prijswinnaars(essen[ wa ren voor rubriek Jongens 6-7 jaar le prijs J_ ha iweeg Cz. deze rubriek slechts één c'eelnemer. Meisjes 6-7 jaar. le prijs J. Idema Pd. 2e pr. C. Hen driks; no. 3 uitgevallen^ Meisjes 8-9 jaar, le prijs L. Idema 2e prijs A. Rus- selman 3e prijs Kr. Krijger, Hollebalg, Jongens van S-9 jaar le prijs J Ruitenburg '2e prijs N. Willeboordse 3e prijs J. Platschorre; 4e prijs J. Visser. Meisjes 10-11 jaar. le prijs B'. Molenkamp; 2e prijs G. Wïeringh; 3e pr. S. ten Bokkel Jongens 10-11 jaar, le prijs W_ Veling; 2e pr. G. Nielant?; 3e pr. C. Bais Hzn. Meisjes 12 jaar en ouder, le prijs Tr. Kat; 2e pr. N. Gar gelhof; 3e pr. T Dekker. Jongens 12 jaar en ouder, le prijs A. Portegijs; 2e pr. J. Rotgans Jzn.; 3e pr. P, Stejgstra Pzn. De orijzen bestonden uit geldprijzen, E-en mooie sportmiddag. WIERINGERMEER MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 2 Maart L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 29 Februari 1 Maart 2 Maart 3 Maart 7.29 7.27 7.25 7.22 18.13 18.19 18.21 18.23 Voor de perioc'e van 29 Fe bruari im 12 Maart zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB, KC 802 234 Algem. 16C0 gram brood 223 Res. 8CO gram brood 226 Res. 4CO gram brood1 235 Algem, 2C0 gram brood 236 Algem, 4C0 gram brood 1 rants. vermicelli, enz. 218 Boter 250 gram boter of margarine of 2C0 gr. vel 219 Boter 250 gram boter af margarine of 200 gr. vet 211 Melk 4 liter meik 213 Melk 7 liter melk 216 Vlees ICO gram vlees 217 Vlees 3C0 gram vlees Van Zaterdag 28 Febr. 16 IL 230 Algem. 150 gram kaas of Maandag 1 Mrt. 8 u. vm. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 29 Februari 1 Maart 2 Maart 3 Maart 11.52 0. 7 0.42 1.17 0.22 0.57 1.42 Zondagsdienst Artsen 1871/a- gr. korstloze kaas 237 Algem, 125 gram koffie. 239 Algem. 50 gram thee 238 Algem. 500 gram sina.as appelen, vóórinlevering. 224 Res. 125 gram citroenen, vóórinlevering, 227 Res. .125 gram citroenen vóórinlevering. Bonkaarten KD, KE S02 723 Res. 4C0 gram brood 734 Algem. 4C0 gram brood 735 Algem. 2C0 gram brood 736 Algem. 400 gram brood of 1 rants. vermicelli, zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 29 FEBRUARI. Aanwezig de Héren Reits- 718 Boter 250 gram boter of Sloot*wp i Hakkestéégt, Jrnn •<- Schagen. Trekpaardfokkerij Noord-Holland. m in en dat was lang niet slecht In een wel heel vlot tempo en een goed getroffen blij - speltoon voerden zij de i Medemblik. FEESTAVOND COÖPEE ATRl. De Coöperatie „Samcnwer- dwaaskomische verwikkelin- king" organiseerde Vrijdag gen welke kunnen ontstaan j j voor haar leden, verbrui- als een man, die dolgraagkers en nog vele andere bè- kinrleren wil hebben, op een langstellenden een feest- ogenblik er drie tegelijk in avond in „Het Wapen", wel- liuis krijgt, die geleend als z- Re alleszins geslaagd is. I zijn, de allermalste situatie,r een kort opéningswoord doen ontstaan, ten tonele van de heer Zon, propagan-I en deden het publiek van cte dist van de coöperatie uit ene lachstüip in de andere Amsterdam, was de beurt vallen. „Hierna Beter" heeft aan Fred Fagels Succes- bewezen, dat het al leek Variété, dat de Haka-Caba- het dit seizoen wel even an- ret-Revue „Nou breekt m'n derS neg springlevend is Klomp", ten tonele voerde. Griire, décor en toneel- in een voortreffelijke muzi- aank'-ding waren weer zo- kale omlijsting van de pia- ais we dat van „Hierna Be- nist - acordeonnist Cas ter" steeds zagen, dus goed Oosthoek, praatten en zon- verzorgd. gen Fred Fagel en Rens van Een verloting, buitenge- 1 Dorth alles aan elkaar, dans- wöon geslaaerd door de spon- ten de 3 Dieoba's dat het een tane medewerking van velr '-lieve lust was en zagen we middenstanders en de koop-; een serie sketches, waarin lust van het publiek, vorm- de tjokvolle zaal zich tranen de een prettige tegemoetko- lachte, niet in het minst om mjrig in de kosten. de oer-komische créaties van Al met al een avond, waar- Else Schild. op „Hierna Beter" met veel Al met al een avond van genoden kan terugzien en stemming en amusement, waarbij zij het dit seizoen j waarmee „Samenwerking" n.1 is het dan al ver gevor- i haar publiek wel zeer aan i derd, niet zal laten I eich verplichtte. Aanzienlijk verrijkt is dei trekpaardfokkerij in Noord-1 Holland door de komst van de driejarige hengst Leon v. j Graauw, 141984één dezer 1 dagen door de combinatie J. P. Dieleman te Midden- j meer en A. J. P. J. v. d. Keij- j den te Slootdorp, uit Zee- j land ingevoerd. Genoemde combinatie, gevormd door een tweetal der meest voor aanstaande fokkers uit de Wleringermeer, had reeds vócr de verplichte keuring te Hulst, waar het paard sterk de aandacht trok. hier op beslag weten te leggen. Enkele dagen later op de Centrale Premiekeuring te Goes werd de uitstekende indruk bevestigd en bezette de grove, gespierde en goed- j soertige Leon van Graauw de kopplaats in zijn klasse. Nog een veulen is dit veel belovende paard dat zich geleidelijk zal ontwikkelen tot een vader van formaat. Kopers van driejarige heng sten nemen steeds een zeker ri.s;(K>. In dit geval is dit risico betrekkelijk gering, menen we. Immers, niet al leen belooft het, exterieur' van Leon van Graauw veel I goeds voor de toekomst en j hebben de nieüwe eigenaren in het verleden bewezen dat zi.i de kunst van het ra- tioneel opkweken uitstekend j verstaan, maar de buiten- j gewone origine van de jon- j ge hengst zal zeker van zor,r gunstige invloed zijn op zijn verdere ontwikkeling.. Als I zoon van de nieuwe Zeeuwse kampioen Karei van Cer- tain, komt men de naam van het bekende Zeeuwse vaderpaard Frans, K. 714 dri° me al in de stamboom tegen. Van moederszijde is Leon een kleinzoon van Clai- j ron de la Lvs die wel een zodanige bekendheid geniet dat iedere commentaar over- margarine of 200 gr. vet. 719 Boter 125 gram boter of margarine of ICO gr. vet 713 Me'k 12 liter melk 715 Vlees ICO gram vlees 717 Vlees 1C0 gram vlees 724 Res. ICO gram kaas of 125 gram kois'loze kaas 738 Algem. 1CC0 gram sinaas' appelen, vóórinlcvtnng 737 Algem. 125 gram citroe nen vóórinlevering. TOESLA GK AARTEN 1073 Brood 8C0 gram brood' 1072 Margarine 250 gram bo-| ter of 200 gram vet Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Nieöorp Dekker 't Zandt. Binnenkort Slaoli weer Het voornemen bestaat in de komende voorzomer voor alle leeftijdsgroepen weder om één rantsoen van 120 gram spijsèlie beschikbaar I te stellen. Dit zal betekenen 1078 Boter 250°j!ram boter of dat °P een bon dezelfde hoe- marjSarine of 200 gr vet veelheid slaolie zal kunnen 1077 Melk 5 liter melk' worden gekocht als in Au- 1071 Vlees 30O gram vlees i gustus en December 1947 in 1076 Vlees 2C0 gram vlees distributie werd gebracht. 1074 Kaas 200 gram kaas of Teneinde de voorgenomen 250 gram korstloze kaas distributie niet in gevaar te 1079 Eieren 5 eieren brengen is liet. van het al- De bonnen voor brood ziin lergrootste belang de spijs- geldig tm Zaterdag 6 Maart, oliefleSsen zo spoedig moge met uitzondering van bon 236 Bjk bij de leverancier, res- Algem. en 736 Algem. voor pectievelijk handelaar in te brood, die geldig blijven tm leveren. Zaterdag 13 Maart De bon nen 224 Res., 227 Res. en 7371 KRINGNIEUWS. Algem. voor sinaasappelen en citroenen moeten uiterlijk kledingcommissie van bet Zaterdag 6 Maart worden in- Kringbesluur vd Stichting geleverd. Correspondentie. Ingezonden stuk N kan C"" 'T niet. worden opgenomen daar hiermede een reclamebelan- worde gediend. Bovendien ontbreekt on dertekening. Red. vd Lanc'bouw, kring W.-Meer, deelt belanghebbenden mede, dat zij ter verdeling een aan tal rrfeüwe blauwe werkoak- ken, dus jas plus broeic, heb- De prijs van c'eze pakken is gesteld op f Z:)25, plus door ons te maken onkosten en kun nen zonder punten afgeleverd worden. Belanghebbenden kuur en hiervoor aanvragen Indienen bodig is. Zowel vader als moeder stammen voorts af van dezelfde merrie een °P ons kantoor, liefst met cp- uitstekende dochter' vanlÉaaf van ó'e benodigde maat.' Nemrod d'Ossogne. HerseurVoor de goede orde deelt II de Cogliebeau zorgde ten- Z!i voê mede dat de bestaande slotte nog voor een scheut i maten 1, 2, 3 en 4 zijn. modern en aristocratisch I ™'rA,1.bionb:oe;! R;su- Schager Markt, merende kan worden vastge- steld dat. Leon van Gvaauw Op de gehouden veemarkt een welgeslaaed product iswaren aanvoer en prijzen van goedgekozen Hjnenteelt 13 PaarOen f 5C0 - f 900 3 waarbij zo weinig mogelijk Pinken f 200 - 1 250; 1 Stier aan het, toeval werd cverge- Centrale ;8 Mag. Geldekoeien laten. Van Leon van Graauw f 350- f 450; 28 idem vette kunnen derhalve in de toe- Centrale: 10 Kalfkoeien f 550- komst goede dingen worden f 750; 3 Vaarzen f 325 - f 425; verwacht, te meer daar het 3 Pinken Centrale 200 Nuch passende bloed bij de in het tere kalveren Centrale; 1 Gras Hollands Noorderkwartier kali Centrale; 59 Mag. Scha- aanwezige merriën 'Herseur pCn f 65 - f 90; 9 idem vette en clairon) in ruime mate Centrale- 45 Overhouders f 50- voorhanden is. De belang- f 75 15 Konijnen I 3- I 23 stelling is terecht zeer groot: 15 Kippen 2 - f 10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1