EXTRA BAZARNUMMER UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ORANJEVERENIGING W.-MEER. HEDEN, DINSDAGAVOND DINSDAG 2 MAART 1948. Redactie Secretariaatïtlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telet No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan .jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Zigeunerliefde speelde in Middenmeer. Het blijft ieder jaar weer oen evenement als Nico Snel en de zijnen op tournée gaan met een operette. Zalen zijn reeds dagen te voren uitver kocht en zo ook weer met Zigeunerliefde. Hotel Smit was tot de nok gevuld, toen de ouver ture van deze romantische operette ingezet werd. Inderdaad, de operette is sprookjesachtig, waar zij in drie gedeelten „Zorika's ro mantiek, Zorika's droom en Zorika's werkelijkheid, aan oog en oor doet voorbijgaan. Natuurlijk vinden we aan het einde de twee geliefden bij elkaar als gelukkig bruidspaar De keuze van deze operet te was zeer gelukkig, daar naast prachtige Léhar-mu- aiek voor een tiental solis ten en ook voor het Koor een dankbare taak was weg gelegd. Dat de uitvoering een uit bundig succes werd, dankt men dan ook in grote mate aan het Koor, dat met mee slepend enthousiasme zong en speelde. Het koorwerk zat er „ge heid" in, hetgeen heel sterk bleek in het machtige slot koor. Nico Snel kan trots zijn op dergelijk materiaal, wat hij in zijn werkelijk eminente hand. cp Lehar's muziek, kneedde. Mevr. Blaauboer-Jonk in de rol van Zorika is als so liste een kracht met voor amateurisme, grote vocale capaciteiten; haar spel is vlot, doch het gesproken woord te „zangerig Haar tegenspelers Joszi (S. Veldman) en Jonel Bo- lescu J. W. Meyer had den beiden mooie rollen met stemmige zang Joszi, een nieuwe aan winst voor de operette ver eniging, kan met recht „aan winst" genoemd worden. Hij zingt met bravour en een goed tenorgeluid, terwijl ook zijn spel voortreffelijk is Met Zorika beschikt hij wel over de beste stem. J. Meyer is minder in zang en spel, maar toch een prima kracht in dit voor dilletan- ten moeilijke werk Mevr. Breebaart-v.d. Horst als I- lona speelt uitstekend en zingt goed, zonder bij dit laatste bepaald uit te blin ken Natuurlijk zorgde Lange - reis als Dragoten. hoe kan het anders, op doeltreffende wijze voor de lach en men gunde hem aan 't einde zijn liefde van ganser harte. Jolan (Mevr. BuisGrinï en Kajetan (H. J. Egbers) zongen twee charmante rol len heel goed en waren in hun duetjes kostelijk. Over de bijrollen kunnen wij niet zo enthousiast zijn. d^ Waard o.a. was bepaald zwak. A. Wiedijk, die de regie voerde, had aan deze voor stelling zeer veel zorg be steed en mise en scène lie pen vlot. De uitspraak liet bij enkele nog wel iets te wensen over. Het West-Fries was wel eens duidelijk te horen. Décor en verlichting ver dienen alle lof, het was uit stekend Hes kapwerk was goed. de balletten hebben wij wel eens punctueler door hen j zien uitvoeren. Aan de medewerkers vóór het toneel komende, n.1. het j Zij per Salon Orkest, is ook hier een woord van lof op de juiste plaats, alhoewel de inzet van de ouverture wei- j felend was en de puntjes niet geheel op de i stonden. Men hoort verder bij solo zang graag minder luide be- geleiding. De algehele leiding be rustte bij Nico Snel, die helaas Nrd. Holland voor Amerika gaat verlaten Wat de heer Snel met het grote gezelschap bereikt, grenst aan de hoogste eisen, i die men aan amateurs rede- lijk kan en mag stellen. Zijn wijze van dirigeren wijkt van menige dirigent af, waar hij met nog meer enthousi asme dan de koorleden en solisten zingen zijn diri geerstokje hanteert. Wij moeten dankbaar zijn dergelijke culturele kwali teiten in één persoon ver eend. in Noord-Holland te mogen bezitten. Het einde bracht een ge zellige speech van de burge meester, veel bloemen en veel en uitbundig welver diend applaus. Tot weerziens, „West- Frisia", „Caecilia" en Zij per salonorkest, hopelijk toch met Nico Snel. J. B. OP EN OM DE TERP. FEESTVREUGDE De Oranjevereniging. Daden gevraagd Eindelijk c'an zullen woor den in daden kunnen worden omgezet. De oproep voor de eerste dorpsvereniging is er_ Hedenavond worden de be woners van het dorp W.weri en allen, die onder de postbe stelling W.werf behoren, ver wacht in de vergaderzaal van het Domeinkantoor. Laten we beginnen met de hoop uit te spreken, dat de zaal te klein zal blijken te zijn. Dat men voor deze, wel erg kort te voren aangekon digde vergadering, andere za- even laat rusten om enthou siast het fundament voor één grote Oranje-Vereniging te bouwen. Het behoeff na al hetgeen wij over de in wording zijnde Oranje-Vereniging en haar voorgeschiedenis hebben ge schreven, nauwelijks betoog, dat de tijd er rijp voor is. Het te vormen bestuur zal uit flinke werkers dienen te worden samengesteld, die aan stonds van stapel zullen moe ten lopen. Dit jaar met zijn verschilende Nationale hoogtijdagen met een bijzonder karakter, waar van het Regeringsjubileum van onze geërbiedigde Koningin de voornaamste is, zullen kwalijit anders gevierd kunnen wor den dan als een manifestatie van eensgezinde trouw en aan hankelijkheid jegens ons Vors tenhuis. Wanneer de nodige contac ten zijn gelegd met de zeer talrijke verenigingen in onze polder, dan zal onder flinke leiding waarlijk iets goeds en groots kunnen worden ver richt. Thans is het wachten dus op daden Br. Van Ledden Hulsebos Voor de tweede maal zal de bekende politie-deskun- dige Dr. van Ledden Hulsebos' een lezing houden voor het 'NuL Men zie de advertentie in. ons volgend nummer. Onze Polderredacteur. (Buiten verantwoordelijkheid der W.-Meer Redactie. Onze Wjeringermeer-redac- teur de Heer J. M. de Uraaff heeft per 1 Mei a.s, c-en be noeming aanvaard als Chef van de Administratieve ciend van het Waterschap Delfland te Delft. Dit betekent voor de be trokkene een belangrijke pro motie, die wij hem van harte gunnen en waarmede wij hem dan ook van harte feliciteren. Voor ons blad betekent dit vertrek echter een zeer ge voelig verlies, evenals voor de W.-Meerpolder. De Heer de Graaff die ad junct-commies is bij hei Heem raadschap de W.-Meer, ge detacheerd bij de Dienst \v e- deropbouw W.-Meer en daar Chef van de afdeling Alge mene Zaken. Bovendien is hij secretaris van de Raad van Advies voor de Wederopbouw van onze polder, Consul van van de ANWB, lid van de plaatselijke brandweer, be- I stuurslid vd plaatsel, afd. vd Partij vd Arbeid, ambtenaar! van de Burgerlijke Stand, me-, de-oprichter en bestuurslid van de ambtenaren-veren. „Con tact", terwijl hij onlangs werd gekozen tot voorz, van de af deling W.Meer" van de Al gemene Ambtenaarsbond Vanaf de oprichting van ons blad, heeft hij zich hieraan met hart en ziel gegeven, en zij die hem van nabij kennen, zullen weten hoe hij aan dit werk gehecht was. Zijn adviezen werden door het bestuur der Stichting „Flevobode" zeer gewaardeerd Van al het hierboven noemde zal de Heer dej Graaff zich in de komende, twee maanden moeten losma ken en we voorspellen hem, dat dit niet zal meevallen. Wij hopen, dat hij het ge noegen smaken mag bij zijn vertrek, het op zo uitgebreid terrein begonnen werk, doorj even werkzame handden en harten te zien overgenomen. Daar de betrokkene zc nauw aan ons blad is verbon den, komen wij vanzelfspre kend hierop nog wel terug. B. Het rustige Betondorp werd Zaterdagmiddag opeens ver-! rast met de vrolijke tonen van het fanfarecorps ,,Soli Deo Gloria." Zo maar plotsklaps werd me daar een concert weg gegeven, dat er zijn mocht. De redactiehond Felix werd er helemaal raar van en maak te de dolste sprongen onder het uiten van de meest smar gelijke miineurklanken. De uitgelopen betondorpe- lingen genoten er beter van. Het fanfarecorps bleek op tournee te zijn door onze drie dorpen om nog even de aan dacht op zich te vestigen voordat de duizenden polder- bewoners de komende bazar zullen bezoeken om de muzi kanten aan de nodige midde- len te helpen om de kostbare instrumenten aan te schaffen,' i die nu nog ontbreken. Het was een klein, maar; dapper groepje mannen, dat| onder de bezielende leiding van de heer Versluis er uit haalde wat er uit te halen was Behalve deze reclame had het ouonthoud in de Fazant- straat nog een andere reden. Daar zetelt namelijk het pre veren, van W.werf, die zich ge durende tal van weken zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Bazar, om alle moge ïijke textielomhulsels te ver vaardigen. En namens deze vereniging vael Mw_ Bronner de eer te beurt een serenade gebracht te worden. Nauwelijks was dit evene ment gepasseerd, of daar reed in gestrekte draf het ruiter- korps van onze polder door het dorp. Het vrolijke winter (of lente?) weer had ook hen naar buiten gelokt. En op de weinig[e) geschik te ijsbaantjes zwierde heel feestelijk onze jeugd Kortom, deze laatste werk dag van de Februan-maand zag er feestelijk uit met al zijn gebeurtenissen;. Zou dit vast een voorloper zijn op de gebborte van de Oranje-Vereniging, dit» ons nog veel meer feestelijkheden zal brengen in de komende maanden, in een eenheid en saamhorigheid, die de Wierin- germeerbevolking waardig zij. MAR JA. van de Chr. Vrouwen- W.werf, 28 Februari 1948. Bewoners van Wieringerwerf en omgeving (naar post bestelling) worden bij deze uitgenodigd op een bijeenkomst ter uitvoering van de plannen tot oprichting van één gemeenschappelijke Oranjevereniging met onderafdelingen voor elk der dorpen. DEZE BIJEENKOMST WORDT GEHOUDEN OP OM 8 UUR in de vergaderzaal van het Domeinkantoor. Bewoners van Middenmeer en Slootdorp: let op op bin nenkort volgende publicaties voor uw dorp. PLATTELANDSVROUWEN De nieuw gekozen presidente Mw_ Loggers, hanteerde Don derdagmiddag voor het eerst de voorzittershamer. Medegedeeld werd, dat de cursus Volksdansen o.l.v. Mw. Doornbos, reeds enige belang stelling heeft opgewekt. Deelnemers kunnen zich nog opgeven. Het adres voor bonte hand doeken is Mw. van Wijck. Door Mw. Waiboer-Van El-j teren werd een inleiding ge- j houden over het onderwerp „Wat kunnen wij vrouwen i doen om de wereldvrede te bewaren.'' Deze vraag, die in 1946 door de afd. Hauwert werd gesteld, werd op het interna tionale Congres een belangrijk punt van behandeling. Uit de vele rapporten en ad-i viezen is een belangrijk over-, zicht samengesteld, dat in tal van landen zijn weg vindt. Als voornaamste voorwaarde ziet spreekster, uitgaande van! het gebod van naastenliefde dat wij de gebeurtenissen moe ten zien met waardering voor het standpunt van de ander. De Vrede moet een vanzelf sprekend ideaal zijn. Liefde tot God, trouw aan Zijn Woord en de waarde leren erkennen van het gebed. Het is een hoogstaande re devoering geweest. Laten wij hopen, dat deze in de polder in eerste instantie en daarbui ten landelijk en zelfs interna tionaal weerklank zal vinden, om te komen tot een eerlijke en vredelievende samenleving. Internationale gedachten wis seling, het gezamenlijk oplos sen van problemen zijn hier toe noodzakelijk. Het Esperanto als wereld taal is daarbij van grote bete kenis. Het tweede gedeelte van de vergadering werd gevuld door Mw. Backer-Breed, die enkele voordrachten verzorgde op zo uitstekende wijze, dat naar een luid applaus ten deel viel. Zij nog vermeld dat behal ve voor de Volksdansen, ook nog dames zich kunnen aan melden voor de cursus knip' I GEMEENTE-AVOND VRIJZ. HERVORMDEN. De afd. Wieringermeer hield Dinsdagavond j.1. haar gemeenteavond in Hotel Smit te Middenmeer o.l.v. haar voorzitter de Heer Woldering, die na gemeen schappelijke zang het ope ningswoord uitsprak. Ds. Vink hield een inlei ding over de positie van de 1 Vrijz. Hervormden in de Herv. Kerk en in de gemeen-1 te Wieringermeer onder de moderne titel Hoe is de j stand, Mieke Enkele liedjes van de I V.C.J.B., een voordracht van Mej. C. A. vd Hoven en een paar zeer grappige éénacters van de Vrijz. Herv. Vrouwen- j vereniging vormden* het tweede gedeelte der avond. Een kopje thee en enkele attracties in de pauze maak ten het geheel tot een goe- de avond. SCHAATSENRIJDEN. De Heer J. Blaauboer te Middenmeer, werd bij het te Almelo gehouden Kampioen schap schoonrijden van Neder land, door de Heer de Ruiter onttroond. Hij moest genoegen nemen met een eervolle derde plaats. Te Deventer deed hij het beter en met Mw. Rommelaar- Timmerman uit Enschedé werd hij Kampioen van Gèlderland voor paren, Cnze crack heeft het dus de ze korte winter weer heel goed gedaan. Vrijdagmiddag hielden de bei de scholen te M.meer wedstrij den voor de jeugd. Ie prijzen behaalden Martin Langerak, Wieb Terpstra, Oe- ge Boersma, Corriie Zwart Ali Kok en Dientje Scholten. pen en patroonlekenen voor dames- en kinderkleding. Bij voldoende deelname kan deze cursus doorgaan. Over de mogelijkheden van een goede gezinsverzorging i hier ter plaatse sprak Mw. vao Vegten. Vergadering C. H. U. Afd. Wieringermeer. Op 17 Februari j.1 hield de Chr. Hist. Kiesv. een le denvergadering te W.werf, welke tevens jaarvergadering was. De voorzitter, de heer Zoodsma kon, nadat hij de vergadering had geopend met het lezen van het bijbelge deelte Hand. 28 en gebed, tot een flink aantal leden het welkomstwoord richten. Vanwege de uitgebreide agenda werd met spoed over gegaan tot afwerking daar van en in de eerste plaats de huishoudelijke zaken be handeld. Achtereenvolgens, notulen, jaarverslagen van secretaris en penningmees ter, ingekomen stukken, be stuursverkiezing etc. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat het af gelopen jaar weinig verga derd was. Behoudens enige bestuurs - vergaderingen slechts 1 openbare vergade ring te Middenmeer, waar de heer De Ruyter, lid der 2e Kamer sprak over „De huidige Landbouwpolitiek." De penningmeester liet een nogal tevreden geluid horen, betreffende de finan ciën der kiesvereniging. Ech ter zal er het komende jaar veel geld nodig zijn in ver band met de op handen zijn de verkiezing der Staten Ge neraal en een op 29 April te Allanaar te houden Toogdag van de C. H. Kamerkring Den Helder. Besloten werd om met een zo groot mogelijk aantal mannen en vrouwen, jongens en meisjes deze Toogdag voor Nrd. Holland te bezoeken eventuëel door een paar bus sen te laten rijden. Men ver trouwt dat er zeer veel ani mo zal zijn. ook al om het aantrekkelijke programma van die dag. De bestuursverkiezing die gehouden werd, bracht het volgende resultaat in de va cature H. A. de Koek die in middels naar Amerika was vertrokken werd gekozen J. Wolters te Slootdorp, ter wijl de aftredende bestuurs leden C. Hage en C. van der Sar beiden herkozen werden. Door de heren B. vd Molen en s. J. Zoodsma, gemeente raadsleden, werd een inlei ding gehouden over het on derwerp „V u jaar Gemeen teraad," welke met aandacht werd gevolgd, en zo werd behandeld dat de toehoor ders enig idee hebben gekre gen van het verantwoorde lijke en veel omvattende werk dat door de Gemeente raad wordt verricht Een geanimeerde bespreking volgde op dit onderwerp. Nadat de voorzitter ellen dankte voor de belangstelling werd de vergadering door hem gesloten. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M de Graaff W.-werf Telef No 100 Voorzitter G. P. Klstemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almwaderp Drukkerij Corn J Boskei Hoofd»*r 14 Hlppolvfcmhoef TeL Kippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1