T f-V UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Volkshogeschool GEMEENTERAAD WIERINGEN Woensdag 3 Maart 1948 Derde Jaargang No. 30. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieïingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Boawt aan zij.i toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. „Bergen." Het is een oude en goede gewoonte om aan het begin van 't jaar de balans op te maken. Wanneer we dit voor de volkshogeschool „Bergen" doen dan zien we een sterke groei en ontwikkeling naar twee kanten. Allereerst een groei van het cursuswerk en daarnaast de opbouw van de volksnoge- school in de meest, letterlijke zin van het woord. Mogen wij U van deze op- j bouw eens iets meer vertel- j len Door goede zorg van des kundige leiding en de hulp van cursisten en oud-cur sisten voorzag de moestuin bij het Oude Hof, onze beide gebouwen ruimschoots van de nodige groenten. Een begin werd gemaakt met het vervaardigen van onze eigen meubels en wij kunnen zeggen,- dat het een goed begin geweest is. In de boomgaard van 't Oude Hof werd een fietsen- loods gebouwd de grote zaal, beter bekend als 't par lement, werd van een nieu we vloer voorzien, terwijl de schildersstudieclub in Noord holland tijdens 't practische werk van een weekcursus, zaal, boenhok en kribben schilderde, 't Nieuwe kan toor werd in gebruik geno men en tal van kleine verbe teringen in 't Oude Hof aan gebracht. Op de zandhoeve werden alle vloeren onder handen genomen, een mooie werk plaats werd ingericht en vlak voor 't einde van 't. jaar ar riveerde de in het cursus werk zo nodige vleugel. Met een goede muziekavond voor alle vrienden van de Volks hogeschool werd deze vleugel insewijd. De huishoudelijke staf zorgde voor d^ verdere aankleding van de beide ge bouwen en we zouden zo voort kunnen gaan. Veel ma teriële zaken allemaal, maar ze zouden zonder de hulp van de velen die hebben meegewerkt in de cursussen en daarbuiten, niet tot stand gekomen zijn. En zo mani festeert zich ook in deze za ken de steun die de Volks hogeschool in Noordholland ran 't gewest ontvangt. (Uit „De Volkshogeschool.") Jochem Jofel komt Er staat de kinc'eren van WÜeringen een echt leuke mid dag te wachten. Op Woensdag 10 Maart a.s. des middags om half vijf komt Jochem Jofel in „ConcorcJia" en wil persoonlijk met de kin deren kennis maken. Jochem Jofel zal clan gaan toveren en wil <!q. kinderen alsdan* enige uren aangenaam bezig houden. lecter kind moet Jochem Jofel gaan zien_ Het wordt een onvergetelijke middag. Moeders, onthoudt de kin deren dVïze middag niet, maar laat ze deze middag eens echt „kinderlijk!" genieten, zij zul len U er dankbaar voor zijn. Op cultureel gebied voor de kinderen zijn we werkelijk hier niet verwend en nu de kinc'eren iets „kinderlijks" ge boden wordt, late men hen hiervan dan ook genieten. Zie advertentie en reclame biljetten. Geen drankvergunning aan de haven. De heer Borgdorff als snelwandelaar in 3 minuten rond Den Oever. Onbewoonbaar - verklaringen in ver sneld tempo. Siechte lampjes of te hoog voltage Zaterdagmiddag j.1. verga derde de Raad onder voor zitterschap van Burgemees ter Kolff. Afwezig waren de Heren S. C. Tijsen en J. Lont J.Gz. De Kleuterscholen. Ten aanzien van de ver zoeken om subsidie van de Kleuterschool - verenigingen merkte de Heer de Visser op dat Hippolytushoef dat het genot van gratis gebruik van lokalen heeft, wel enigszins bevoorrecht is, boven Den Oever, waar de vereniging zelf voor lokalen en het on derhoud daarvan moet zor gen. Het tekort, geraamd op ruim f 800.zal nog veel hoger zijn en de beloningen voor de onderwijzeressen zijn veel te laag. Vroeger had men. nog wel eens in komsten van uitvoeringen maar het organiseren daar van stuit thans op moeilijk heden. Spreker vond het niet ju'st H.-hoef en Den Oever thans over eenzelfde kam te sche ren en stelde voor Den Os- ver een extra-subsidie te geven voor haar bijkomende I kosten van aflossing schuld en onderhoud. De Voorzitter zeide dat men dan eerst een volledig financiëel overzicht moest hebben. Spr. vond 't juister de beslissing thans aan te i houden waarmede de raad accoord ging. Schooltuintjes te O.-land. Voor de practische toepas- I sing van het onderwijs in het vak ikennis der natuur", maar ook ter bevordering van de zelfwerkzaamheid der leerlingen is vorig jaar aan de O. L. School te Oos- j terland een proef genomen met schooltuintjes. Deze proef mag geslaagd worden genoemd. Er is met animo door de leerlingen ge- werkt, terwijl op 29 Juli en I tentoonstelling der gekweek- te producten werd gehouden, die veel bezoekers trok, en j waarbij enkele prijzen kon- I den worden uitgereikt. B. en W. vinden hierin ge noegzaam aanleiding de proef in 1948 te doen voort zetten en stellen voor over jaar 1948 tot dat doel f 40- beschikbaar te stellen. Goedgevonden. I Kintlevtocfagenregelmg Secretarissen - ontvangers- Dit ontwerp waarover de Raad op verzoek van God. Staten zijn gevoelens had uit te spreken kon in de ogen van de Commun'st'sche fractie geen genade vinden. Haar grief, bij monde van de Heer Lukkïcn geuit was dat personen met, een laag salaris minder kindertoelage ontvangen dan de ambtena ren met een hogere wedde. Liever zag men dok voor de laagst bezoldigden de k!n- dertoelage tot het maximum opgevoerd. De Voorzitter antwoordde dat het hier niet de plaate was afwijkende voorstellen te doen. Het is een Rijksre geling. De Raad verklaarde zich accoord met het voorstel waarbij de comm- fractie wenste geacht te worden te- hebben tegengestemd. Verhuring gedeelte raadhuis. Daar de gemeentebode- concierge met toestemming van B. en W„ is verhuisd naar de hem in eigendom toebehorende woning Ko- gerweg no. 9, heeft de Heer Tj. R. Groendijk, waarne mend notaris te dezer ge meente, verzocht hem de conciërgewoning in het raad huis ter beschikking te stel len, aangezien hij tot nu toe tevergeefs getracht heeft een woning voor zich en zijn gezin te vinden. B. en W. vragen machti ging tot onderhandse ver huur aan de Heer Groendijk tegen een huurprijs van f 7.50 per week of f 390. per jaar. Aan de woning zullen de nodige herstellingen worden verricht. Conform besloten. Ook verschillende andere stukken gingen zonder dis cussie onder de hamer door. De cl rank vergunning. In ons vorige nummer na men* wij het betreffende prae-advies over do kwestie ener drankvergunning bij de Haven te Den Oever reeds op. De Heer Bosker bestreed het voorstel van B. en W. op verschillende punten en wees er op dat niet het bevolkings cijfer in de verschillende wijken als criterium moet gelden doch de behoefte. Gezien het vertier aan de haven waar veel vreemde schippers komen blijft spr. de voorkeur geven aan een vergunning daar, boven eeh vergunning ergens langs de Rijksweg. B. en W. adviseren, aldus spr., te wachten tot 1950 doch spr. worg of B. en W. konden garanderen dat als in 1950 het ma;:, aantal vergunningen word t ver hoogd de vergunning ook in de inrichting van Wed. Koorn komt. De Voorzitter achtte dft laatste vrijwel uitgesloten. A Is het beroepschrift van Wed. Koorn wordt afgewezen wordt, zij als no. 1 van de lijst geschrapt, zodat verho ging van het maximum dan vrij zeker aan een ander ten goede komt. De Heer Mulder vond de schrapping van de lijst on billijk. Men moet de omstan digheden in aanmerking ne men. 't Is te gek eerst een vergunning aan te bieden, dan te weigeren en dan ten slotte nog door schrapping alle kansen weg te nemen. De Voorzitter „Zo is de wettelijke regeling." De Heer Bosker zou het wiikmnximum willen wijzi gen. Een uitspraak van de Raad op dit ogenblik kan mogelijk de uitspraak van Ged. Staten op het beroep schrift ten gunste beïnvloe den. Cok de Heer de V sser be pleit een vergunning op de haven, niet alleen voor de vissers maar ook voor de vele andere schepen die er komen. De Heer Borgdorff „Er zijn vlakbij café's genoeg. In 3 minuten kun je heel Den Oever rond." De Heer Mulder „Toch is het beter bij de haven dan langs de verkeersweg." EE Keer Borgdorff „Zo vlak bij het water is even min ongevaarlijk." Wethouder Lont Het schijnt de vissers niet eens zoveel uit te maken. Westerland is echter al ver laagd van 4 op 3. 't Zou nu van 3 op 2 komen. Dat is niet billijk. We moeten doen wat recht is. De Voorzitter Als we de zaak zo laten wordt de ver gunning aangeboden tot-ie weer in Westerland komt. De Heer Bosker „Bij De Veorziticr „Ja, langs de verkeersweg, bij Wed. Breet." De Heer Bodde Ik ben geen voorstander van alco holisme doch ben het eens met. wethouder Lont en met: B. en W. dat de vergunning! naar recht béter in Wester land op haar plaats is. Het voorstel van B. en W. om de vergunning uit Wes terland niet naar Den Oever te verplaatsen wordt met 7 stemmen vóór (van de He ren Bontkes, J. Lont Cz„ Kooij, Borgdorff. Lukkien, van der Laan en Bodde) en 4 stemmen tegen (van de heren de Visser, Engel, Bos ker en Mulder) aangeno men. Wijziging heffing leges. Gedeputeerde Staten drin gen er op aan de tarieven o.a. van de verordening op de heffing van leges ten aanzien van verschillende onderdelen te verhogen. B. en W. bieden een ont werp tot wijziging van ge noemde verordening aan. In het algemeen zijn daarin voor de afgifte van stukken de tarieven van f 0.50 op f 1.gebracht, ter wijl andere heffingen in evenredigheid daarmede zijn verdubbeld. Niet verhoogd zijn de leges voor bouwvergunningen, om dat deze bij de huidige bouw prijzen reeds automatisch zijn gestegen. De Heer Bosker vraagt of de leges van de Ventvergun ningen ook verhoogd zijn. De middenstand heeft daarom gevraagd. De Voorzitter beaamt dit. (Vervolg 2e pagina. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 10 Maart N.M. Donderdag 18 Maart EK. Donderdag 25 Maart V.M. Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 4 Maart 7.20 18.25 5 Maart 7.18 18.26 6 Maart 7.16 18.23 IIOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 4 Maart 2.12 2.47 5 Maart 3.27 4.12 6 Maart 5. 2 5.42 Veren, tot bev. bijenteelt f in Nederland. Afd. Wieringen. De imkers hielcl'en Donder dagavond in Hotel Centraal een z.gn, praat-avond. Geconstateerd werd dat r eec's enige voorjaarsbloemen, veelal nectardragende, in bloei waren. Tot grote vreugde der im kers werd medegedeeld' dat in cle P ov_ Groningen een actie wordt gevoerd tot het tegen- gaan van besproei-ing van j koolzaad' tegen de bekende snuitkever. Deze bespuiting is funest en ook buitengewoon gevaarlijk voor de bijen, zodat voor dit probleem grote be langstelling bestond. Het bestuur dezer afd. zal in d'a omgeving informeren bij bevoegde instanties of ook i hier besproei-ing zal plaats vinden. Een tegenactie zal worden Ingezet. De Heer Jb. vd Ham las voor over „Taak der bijen." Ter sprake kwam voorts nog| hel plan tot een bezoek aan I en het plaatsen van volken in boomgaarden. Bridge - Nieuws. Competiiiestand 24 Febr. A-lün 1. Kuiper-v<? Velde 11335. Kooij-de Haan 11741 3 Schmitt-Luijt 11637 4 Bosker-Rijkers 11513 5 Van Hoesel-Engel 11456 6 Hrtf - Dam 11432 ,7 Mw. Beeker-Kraan 11317 j 8 Mooij-Deijkers 11201 B-lijn 1 Soaander-Blaauboer 11395 i 2 Slikker-Dovcs 11393 3 Rennings-Van Es 11313 \A Pekker-Garrelts 11297 5 De Herder-Leen 1C918 6 Kooij-Nieuwbuurt lf889 7 Bos-Bugel 10708 8 Klomp-Montuilet 10504 O-lijn 1 Takes-Koorn 11010 2 Smit-Tijsen 10623 3 Molenkamp-Russelm, 10435 4 Koopman-v. Dijk 10291 5 Maaskant-de Jong 9845 6 dame» Jongk.-vd Velde 9137 Reddingswezen. Woensdag 3 Maart a.s. komt clan de filmavond van de Noord - Zuid-Hollandse Redding Mij die ook reeds in Den Oever is gehouden, in Hippolytushoef in Cine ma de Haan, georganiseerd does* de D.E.T.V. Neemt U deze avond er eens voor om kennis te gaan nemen van het werk van deze vereniging. Het zal voor U interessant en leerzaam zijn en U steunt er een nut tige instelling mee. Nog tijdens de jongste Fe bruaristormen werden 19 mensen van een wisse dood gered. Hoe dat in zijn werk i gaat toont U de film die j overduidelijk wordt toege- j licht. Schip in noodi moedige mannen staan klaar ERNSTIGE VAL. Bij hel monteren van een antenne aan de woning van de Heer Kreijger in de Belt- r.traai. tuimel Je de monteur At end Berithout van het dak. Hij kwam op een slelletie fietsen te'echt en verwondde zich deerlijk. Zi;:n rechterarm en pols wa ren gebroken. BILJARTEN. Een uitwedstrijd van ,.De Durp-crs" ,te4en Kolhorn, ge meeld in Café ITelsdingen, al- c'aar- werd door de Wierin- gers met 9-8 gewonnen. De ontvangst was zeer gast vrij. De revanche-wedstrijd zal spoedig plaats vinden. POLITIE. Gevonden: een paar heren handschoen. Verloren: een paar grijs wollen handschoenen en pad- vindersriem met sleuteltjes en fluit en een portemonnaie inh. f 1.- Inl. bij <3e Gem.-Bode. De Minister heeft daarvoor echter vroeger richtlijnen gegeven. B. en W. weten niet of deze .thans nog gelden doch men heeft maar een verhoging gewaagd. Verhoging vermakelijk heidsbelasting. Overeenkomstig van ho gerhand gegeven aanwijzin gen wordt een ontwerp aan geboden ener herziende vee- ordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting. Aan een heffing van 50% zullen worden onderworpen, ..bals, danspartijen, paar denrennen, hondenrennen, wielerwedstrijden, motor wedstrijden, autoraces, boks wedstrijden waarin beroeps boksers optreden en andere sportevenementen, welke een overwegend sensationeel ka rakter dragen en waarbij de geldelijke uitkomsten voor de deelnemers hoofdzaak zijn." Daarentegen blijven met 20% belastconcerten, zang en muziekuitvoeringen, to neel-, cabaret,-, variété- en circusvoorstellingen, revue s, ballet, ledingen, voordrach ten, tentoonstellingen, luni- dp rken, kermisinrichtiingen, rafé-chantants, voetbal-, korfbal-, hockey- en ahtie- tiekwedstrijden en alle ove rige vermakelijkheden, niet elders in de verordenin0 genoemd. De Bioscoopvoorst, woraen ingevolge de wens van de Minister, met 45% belast (echter de voorstellingen waarin journaals en films, als bedoeld in art. 1, lid 2, sub 2, der Bioscoopwet, ter gezamenlijke lengte van minstens 500 meter, worden vertoond, met 35%.) Ook de tarieven voor de heffing naar cle oppervlakte der lokalen zijn in overeen stemming met de wensen van de Minister evenredig verhoogd. B. en W. erkennen dal de verhogingen nog ai ingrij pend zijn doch zolang de gemeente financiëel van het rijk afhankelijk is zal men daaraan moeilijk kunnen ontkomen. Reeds is te verstaan gege ven dat. door deze verhogin gen door de Regering zal worden afgezien van* andere maatregelen die hetzelfde effect zouden hebben met dit verschil dat. de baten daar van dan niet ten goede zou den komen aan de gemeente. Drukkerij Corn J. Boskei Hoofdstr. 14. Hippolytushoef TeL Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1