OHGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WiERINGERMEER EN OMSTREKEN. INBREKERS SLAAN GROTE SLAG IN HET DISTRIBUTIE KANTOOR TE H.-HOEF. RICHTPRIJZEN OOGST 1948. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 6 Maart 1948 Derde Jaargang No. 31. Rédactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa. Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 l Een volk dat leeft, Bouwt aan Jija toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Duizenden bonnen voor een kapitale waarde ontvreemd. De agent van het Distri butiekantoor te H.-hoef, de Heer C. Metselaar Jz., opvol ger van de Heer A. Kooiman, ontdekte, toen hij Donder dagmorgen zijn domein be trad dat aldaar een inbraak van groot formaat was ge pleegd. De opgebroken deu ren in de hal van de voor malige notariswoning wezen er reeds op dat. het niet pluis was en in de kantoor ruimte was een ware ravage. De kluisdeur bleek gefor ceerd en met één oogopslag was te zien dat al het waar- demateriaal was verdwenen. Onmiddellijk werd de poli tie gewaarschuwd die groot alarm sloeg zodat alle poli- tie-instanties werden inge schakeld. Het was een ko men en gaan van distribu tie-autoriteiten en politie deskundigen. o.a. de fotogra fische afdeling, dactylosco- pische dienst, economische recherche, speurhond e.d. De gehele dag werd be steed aan het opmaken van een staat der vermiste be scheiden die er als volgt uit zag Bonnen 500 levensmidde lenkaarten 200 idem voor zieken ruim 8100 Schoenen bonnen ruim 3600 rantsoen bonnen ruim 1500 textiel punten enige honderden speciale vergunningen 300 eenheden brandstof. Aan coupures ingeleverd door detaillisten tienduizen den rantsoenbonnen, o.a. 6000 tabaksrantsoenen 15000 vleeswaren 30.000 textielpunten 10.000 een heden brandstof enige dui zenden eenheden industrie kolen. De ongenode gasten had den hun interesse niet alleen tot deze buit bepaald doch hielden een "verkenningstocht door het gehele gebouw, ter wijl zelfs de zolder werd geïnspecteerd waarvoor di verse deuren werden opge broken. Ook hier vonden zij veel van hun gading. De uit- i zet van een geëvacueerde distributie-ambtenaresse, al- daar opgeslagen, werd ge plunderd. De keukenuitzet, een karpet, koffers en man den met serviesgoed werden naar beneden gebracht en voor medenemen gereed' ge zet. Toch hebben de heren al deze artikelen tenslotte laten .staan, mogelijk ook met- de bedoeling nog de zelfde nacht terug te keren om ook deze buit weg te halen. Er lag geen briefje bij om te vertellen waarom dit werd nagelaten deson danks zeer zeker tot vreug de van de candidaat-beroof- de. Er kan ongetwijfeld ver band worden gezocht tussen de in de laatste maanden op Wieringen gepleegde inbra ken, nu reeds 5 in getal- en als vaststaand mag worden aangenomen dat de daders, die steeds driester te werk gaan, op Wieringen geen on bekenden zijn. Vanzelfsprekend verwekte het gebeurde grote conster natie en velen maakten Don- dermorgen een vergeefse reis naar het Distributie^rsenaal. Het politie-onderzoek on der leiding van Opperwacht meester Vroom is nog in volle gang. MODEVAKSCHOOL „ENSAID" TE ALKMAAR. Bij het in Amsterdam ge houden examen der Eerste Nederlandse Modevakschool vereniging „Ensaid", slaag den van de school te Alk maar voor het examen Lin gerie-, Huishoud-, en Baby- kl£dingt de dames W. v. Ammers uit Bergen N.H., I. B&arda uit. Alkmaar, A. Ban kersen uit Westgraf tdijk, Mevr. C. Elzas-Grunwald uit Alkmaar, M. Kluft, uit Oost graf tdijk, T. Mantel uit Broek op Langendijk, R. Ootjers uit Heiloo, H. Schoon uit Starnmeer, L. Zonder van uit. Westgraftdijk en N. Zwart uit Egmond a. Zee. Voor de Eïisaid-Apparaten de dames A. Groen uit Eg- mond a. Zee, D. Twuyver uit Anna Paulowna en B. Wet- steijn uit Alkmaar. Voor Costumière en moder ne Stofversiering de dames A. v. Baaren uit Alkmaar, M. Hoogendoorn uit Slootdorp, Mevr. Jonker-de Vries uit Cudkarspel, G. Meijsen uit Spijkerboor, J. Muntjewerf uit Oterleek, L. Pols uit Heerhugowaard, T. v. 't Veen uit Alkmaar, L. Vergouw uit Limmcn, Hendrika de Vries uit Dirkshom, N. Wonder uit Bergen en R. Schermer uit Groot Schermer. Voor Coupeuse voor dames- en bovenkleding de dames T. Attema uit Slootdorp en I A. Groen uit Egmond a. Zee. Uitgaande van een aan staande verhoging der ba sis-uurlonen van 64 tot 63 j cent en een tegelijkertijd in te voeren verlaging der ta riefionen in de landbouw, waarvoor het college van rijksbemiddelaars nadere voorstellen zal doen, heeft de regering nu definitieve prij zen vastgesteld voor melk en voor de akkerbouwpro-5 ducten van de oogst 1948. Aangezien sommige prij zen, onder meer de rogge en melkprijzen, zo zijn vast gesteld, dat. onder de tegen woordige omstandigheden van de minder goede pro ductiegebieden geen voldoen de netto bedrijfsoverschot kan worden verkregen, wil de regering boven deze prijzen nog extra-roeslagen verle- nen, in het bijzonder ten behoeve van bepaalde gebie- j den of bepaalde bedrijfs-1 typen. Voorstellen tot financie ring van deze toeslagen zal de minister van Financiën aan de Staten-Gencraal aoën. Zich onder meer baseren de on de kostprijsberekenin gen van het Landbouw Eco- nomiseh Instituut, heeft de regering de volgende richt prijzen voor de akkerbouw producten vastgesteld (de bedragen tussen haakjes zijn de richtprijzen van de oogst 1947) Tarwe f 21,per 100 kg (f 20.rogge f 21,per 100 kg (f 20.— gerst f 19.- per 100 kg (f 19.haver f 17.50 per 100 kg (f 17.50) groene erwten f 30 per 100 kg (f 26.schokkers f 31.- j tot f 39.- p. 100 kg (f 31.— tot f 35.bruine bonen f 45.per 100 kg (f 45. veldbonen f 21.per 100 kg (f 21.—) koolzaad f 70.— per 100 kg (f 50.lijn- zaad f 45.per 100 kg (f 50); fabrieksaardappelen f 4.75 per 100 kg (f 4 75) suikerbieten f 32.per 1000 kg (f 34.—). Nieuwe melkprijs. Voor de melk, waarvoor sinds November 1947 een voorlopige prijs was vastge steld, is thans de definitieve prijs bepaald op 13.3 cent per kg melk van 3.3% vet. Dit betekent, dat de winterprijsi op 20 cent blijft gehand- hnnfd, doch dat de zcmer-l prijs, die ca. eind April in- j gaat. op 17.5 cent per kg melk van 3.3% vei: zal wor- den vastgesteld. Ten slotte zal de bestaande toeslag voor j d° in het Westeiï des lands voor directe consumptie ge leverde melk met ongeveer 0.5 cent per kg worden ver hoogd. De wijze, waarop deze, to- j taal 85. mill. gulden vragen- de, toeslagen zullen worden bestrad, wordt na overleg met de Stichting voor de Land- j bouw bepaald. Schager Markt. Op de gehouden markt wa ren aanvoer en prijzen 26 Paarden f 4C0 - 9C0 9 Veulens f 2CO - 300; 13 Mag. Geldekoeien f 375-f 5C0 18 i'Jem Vetie Centrale 12 Kalf koeien f 575-f 725; 8 Vaarzen f 350-t 425; 1 Pink Centrale; 1 Graskalf id.; 224 Nuchtere Kalveren id.; 63 Mag. Schapen f 65-f ICC; 5 id. Vette Cen trale; 55 Overhouders f 50-f 65 5 Konijnen f 5-f 21; 48 Kip-1 pen f 3-f 10. SLOOTDORP. OPENING CHR. NAT. SCHOOL. Van verre straalden ons de lichten der klaslokalen al te gen. Zij waren als een feest verlichting, die de vreutde vertolkte van allen die bijeen waren gekomen om de offi ciële opening der school mee te maken. Voorzitter Abr. Hoogen doorn liet openen met Gez. 1C0, vers f en 4, waarna hij las Prediker 3. De hoofdtoon uit zijn ope ningswoord was die van «ank baarheid, natuurlijk in Je e;r- ste plaats jegens de Gever al ler dingen, doch tevens jegens die personen, die door Pem het werk tot stand konden brengen. Inspecteur Heukels van het CEr. Nat_ Onderwijs, P&i daarna een principiële uiteen zetting van het Ch-istelijk On derwijs. Hij memoreerde de schoolstrijd en to~nJe onze grote verantwoord:I::khe'd in deze tijd van verwarring. Burgemeester Loggers sprak' de wens uit, dat de kinderen die deze sckéft zullen verla ten. zouden fcouv.-en op de positieve steun die de school ze mee zou geven. Na de pauze kreeg Ds Ger- raans het woord, de oip ?>in eigen sympathieke en over tui gende wi:ze wees op de band tussen Kerk en School. Dan krijgt de Heer Bak ker het Hoofd' der School het woord. In zinnen die recht uit het hart vloeiden, sprak hij tot de ouders. Candidaat Meijering besloot: deze avond me! gebed. Met vreugde in hel hart trok! ken Personeel en Ouders h;iis! waarts. Onze Wieringermeer kan' trots zijn op een nieuwe school, die zich op principiële basis heeft gesteld, als geluk- Kig tegenwicht te^en Je grote vervlakking van deze tijd, Onnodig te vermelden, dat hei gebouw voldoet aan alle eisen die aan een moderne school gesteld kunnen worden. Ook België krijgt zijn wegenwacht. Opgebouwd naar Neder lands voorbeeld. De Belgische Touringelub heeft in navolaing van de Koninklij ke N c de -landsche Toeristenbond A.N.W.B., be sloten tot instelling van een Wegenwacht op de Belgisch wegen, welke cle naam zal dragen „Touring-Secours." Motoren, uitrusting en uniformen zullen in kleur en model geheel gelijk zijn aan die van de Nederlandse j Wegenwacht, terwijl voor patrou.illering cn hulpverle- ning eveneens hetzelfde sy steem zal worden gevolgd, I De Wegenwacht-hulp zal ook in Bel?ië gratis zijn. Bij de uitwerking van do plannen heeft men dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen met de Wegenwacht-servic in Engeland en Nederland opgedaan. De groots opeezette de monstratie, welke de A.N. W.B.-Wegen wacht op 13 Oct j.1. in Antwerpen en Brussel j voor de Belgische verkeers- autoriteiten heeft gegeven heeft blijkens de mededelin-i Geldig van 720 Maart. Bonkaarten KA, KB, KC 802. 232 Alg. 750 gr. suiker, bo- terhamstrooisef enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen. 233 Alg. 1600 gram brood (geldig t.m. 13 Maart.) 231 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak, 229 Alg. 2 eieren 225 Res. 800 gram brood, (geldig t.m. 13 Maart.) 228 Res. 400 gram brood, (geldig t.m 13 Maart). Bcnkaa ten KD, KE 892. 730 Alg. 250 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop, enz., of 250 gram ver snaperingen. 732 Al?. 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram ver snaperingen. 733 Al?. 400 gram brood, (geldig t.m. 13 Maart.) 731 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gëbak. 729 Alg. 2 eieren. 725 Res. 400 gram broed (geldig t.m. 13 Maart.) 728 Res cr)0 gr. bloem of i zelfrijzend bakmeel of I irm^ -meel of kinder- biscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD MH EO? (BMz. a' bsicl, a.s. moeders en zieken). 1075 Suiker 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. j of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram ver snaperingen. Tabs'-- e?i V 'snineringen- kaarten enz. QA, QT5. QC 892 19, 23 Tabak 2 rants. siga retten of kerftabak. 21 Versn, 200 gram versna peringen. of 200 gram suiker, boterhamstrooi- j sel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 24 Versn. 100 gram versna peringen, of 100 gram suiker, boterhamstrooi sel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Heden Zaterdag zal nog een ben voor zachte zeep worden aangewezen. Niet aangewe-1 zen ziin en vernietigd kun nen worden de bonnen 182, 184. 1*5, 684. 685 melk: 190, 191, 197, 697, 698 reserve. gen van de Touring Club de Belgique bijgedragen tot een snelle verwezenlijking der plannen, waarvan ook de vele Nederlandse automobi listen. en motorrijders, welke België bezoeken, met vreug de kennis zullen nemen. Gladheid op de wegen. Nieuwe w a1 schinvingsdienst v. d. AN.W.E.-Wegenwacht. Bij wijze van waarschuwing zal men langs de wegen, die door de Wegenwacht gepa trouilleerd worden, on cle plaatsen, waar dit nodig is, een hei-rode A.N.W.B.-v/aar- schuwingswi mpel kunne n zien wapperen met het op-; schrift .,glad." De Wegenwachten voeren1 de wimpels in kokms met zich en hebben opdracht clq weggedeelten, waar plotse ling gladheid optreedt door! ijzel, sneeuw, regen of ande- re oorzaken, de wimpels ter waarschuwing van het ver- keer aan paaltjes en bomen! langs de route te bevestigen. Vanzelfsprekend worden de ze wimpels door dc „gele rijders", wanneer het slip gevaar geweken is, opga- haald. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 10 Maart N.M. Donderdag 18 Maart E.K. Donderdag 25 Maart V.M. Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 7 Maart 7.13 18.30 8 Maart 7.11 18.32 9 Maart 7.09 18.33 10 Maart 7.07 18.35 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 6 Maart 16 u. tot Maandag 8 Mrt. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer. Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 7 MAART. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. ERNSTIG AUTO ONGEVAL OP DE AFSLUITDIJK. 2 doden 1 zwaar gewonde. Vlij dagmorgen omstreeks half negen vond op de Af sluitdijk nabij het. ?donu- ment een hevige autobotsing plaats. Door slecht zicht als ge volg van de mist reed een luxe auto cp een tegenlig- gende vrachtauto, die juist op dat moment een andere auto passeerde. De gevol gen waren ontzettend. De luxe auto werd letterlijk ge kraakt en van de drie inzit tenden werden er twee vrij wel op slag gedood. Het wa ren de ruim 47-jarige Mevr. van Toor uit Sneek en de 63-jarige heer J. Th. Tikkers uif. Den Haag. De derde inzittende de heer van Toor, echtgenoot van eerst?enoemde slachtoffer, werd in zorgwekkende toe stand vervoerd naar het Ziekenhuis te Sneek. De gedode slachtoffers wer den overgebracht naar het llikenhuisje op de begraaf plaats te Hinpolytushoef. De Rijkspolitie van Wie ringen o.l.v. Opperwacht meester Vroom reconstru eerde het ongeval. DE BUS WORDT GOEDKOPER. Blijkens aankondiging in de bussen is door de directie van de NACO mèt ingang? van 1 Maart j.1. op verschil lende buslijnen dc abonne- mentsst ain k aa r t inget rok ken. Het betreft hier o.a. de diensten van de lijnen N, NA, S, SB. SC. SD. W en van lijn Q het traject Scha genAlkmaar. On het tra- iect Schagen Don Oever blijven de stamkaarten nog gehandhaafd. Voer personen die een ge regeld gebruik van deze busdiensten maken, betekent dit een flinke besparin? op de reiskosten, daar zij thans een abonnement kunnen kopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1