UIÏGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 10 Maart 1948 Derde Jaargang No. 32. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zyd toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Trekpaardfokkerij in WINTERGROENTEN. Noord-Holland. Hoewel de mechanisatie in de Landbouw zich steeds uitbreidt, blijft de paarden fokkerij toch de belangstel ling houden van de echte fokkers. Vorige week gaven wij een verslag van Leon v. Graauw. Het Bestuur en de leden van de Hengsten-Vereniging Hol lands Noorderkwartier, stre ven er steeds naar de beste producten voor de fokkerij te gebruiken die te bemach tigen zijn. Men bezit ook Albain van Certain zoon van Certain v. Lamswaarde en kleinzoon van de oude Frans 714 uit een prima Belgische merrie, die al heeft bewezen wat hij kan presteren. Hij heeft de eerste goedgekeurde 3-jarige hengst Certain van Albain, fokker R. C. Vermunt reeds geleverd en zijn me-rrieveu lens op de premiekeuringen, trekken zeer de aandacht door hun best en solied type. Gambo van Melo, heeft, de overbekende Clairon de la' Lys nog rechtstreeks tot va der en als moeder de beste grove en zware Jesse van Solon dochter van Solon van Certain, v*elke over Certain van Lamswaarde, ook weer is terug te voeren óp de oude Frans 714. Jesse behaalde het Kampi oenschap op de Landbouw tentoonstelling in 1946 te Goes en was no. 1 in haar Categorie in 1947 op de Nat. Tentoonstelling Sn Den Bosch. Beide hengsten voeren, dus het bloed van de aller beste en oudste stammen uit de Nederlandse fokkerij. Fokken is nu eenmaal geen rekensom en er komen on danks alle gekoesterde ver wachtingen altijd nog te leurstellingen voor, maar door steeds het beste met het beste te paren worden de risico's toch tot een mini-1 mum terug gebracht. De eerste veulens van Gambo zijn reeds geboren en', voorzover deze zijn te beoor delen stemt dit hoopvol voor de toekomst. Een geconsolideerde fok kerij is het beste gediend met een standvastig doel voor ogen, rustig voortgaan op een eenmaal ingeslagen weg, mits deze weg goed is be vonden. Door gebruikmaken, dan van de ene en dan weer vaf een andere hengst, kunnen nooit de prestaties zowel van hengsr. als merrie tot hun recht komen. Hierdoor is al menig paard niet genoeg ge waardeerd. terwijl dikwijls na verhuizing naar een an dere .streek pas bleek, wat ontijdig is verloren gegaan. Ondanks dit beschikt het Noordelijk gedeelte van Noord-Holland over een steL prima Trekpaardhengsten.1 Moge er een nuttig en flink gebruik van worden gemaakt. Voor export zijn de Trek- paarden goed aevraagd. zo dat- deze fokkerij een lonend en mooi onderdeel van het bedrijf kan zijn en blijven. MEDEMBLIK BENOEMD. Uit een groep van 55 solli citanten is onze plaatsge noot P. Bakker benoemd als werkman in algemene dienst bij de veilingsvereniging „Medemblik en Omstreken." Wanneer we dit woord horen, is onze eerste ge dachte kool. In- de winter zou men wel iedere dag kool kunnen eten rode en Sa- voye, groene en witte, spruit- kool. zuurkool en boerenkool brengt het- seizoen. Maar daarnaast is er nog een hele reeks andere win tergroenten op te sommen bieten, wortelen, uien, knol raap, spruiten, witlof, prei enz. Waarom klagen we dan soms nog over gebrek aan verscheidenheid Misschien in de eerste plaats, omdat velen bezwa ren hebben tegen kool Ze is zo zwaar verteerbaar en dan die onaangename lucht. Maar deze nadelen, vervallen door een heel eenvoudige maatregel door de {kool niet te lang te koken Voor rode kool is een uur zeker voldoende (mits de azijn pas wordt toegevoegd, wanneer de kool gaar is). Sa- voye en andere kool is, wan neer ze maar fijn gesneden is, in een half uur gaar. Probeert U het maar eens de smaak van de groente is dan ook pittiger en frisser 1 yoorts behoeven wij de groenten niet steeds op de-j zelfde manier klaar te ma ken. Zo kan men vrijvfel alle wintergroente als sla bereiden, tot rode- en zuur kool toe. Daarbij kunnen ook twee of meer soorten gecombineerd worden heel goed smaakt bijv. sla van Brussels lof met fijngesne den appel of van andijvie met geraspte wortel. Al is nu de wintergroente over het algemeen niet zo duur, gooi er toch niet meer van weg, dan nodig is De buitenste groene bladeren van andijvie, spruitjes en witlof hebben als voedsel tenminste evenveel waarde als de binnenste gele al leen wat niet gaaf of fris is, I behoeft verwijderd te wor- den. Hetzelfde geldt voor de j groene spruiten van uien. En nu we het over ver spilling hebben veel van de voedingswaarde gaat, behal- ve door langdurig koken,1 ook verloren, door de groen te in het waswater te laten staan en door ze met veel water op te zetten. Om van de hogere gasrekening door dit laatste nog maar nie1 te j spreken Recepten voor 4 persoen Sla van witlof met appelen. 300 gr. -\yitlof, 1 grote ap pel, zout, peper, slasaus. Van de witlof de lelijke bladeren verwijderen. de struiken wassen en heel fijn snijden. De appel raspen of in blokjes snijden en ver- mengen met het witlof. Zout en peper toevoegen en de slasaus met het witlof j en de geraspte appelen ver-J mengen. Rodekool 1 kg rodekool, zure appe- len en/of azijn, zout, suiker, j boter, margarine of vet, j kruidnagelgruis, peper, ka- j neel, laurierblad, aardappel meel of havermout. De kool schoonmaken, in dunne reepjes snijden, op zetten met kokend water en alle ingrediënten behalve de azijn, de boter, margari ne of het vet en het bind middel toevoegen. Kook tijd 45 a 60 minuten. De ap pelen schillen, ontdoen van Medemblik. „A—Z" VERLOOR VAN „SCHAAKLUST." De Medemblikker schakers lieten vorige week Maandag een veer tegen hun collega's uit Andijk. De uitslag was H. Smit—N. Dekker V*v2 H. F-roma—C. Gorter 0—1 W. ZwierJ. Vriend 1—0 N. Gieiing— Bootsman 1—0 A. Bijleveld—W. Gutter 0—1 P. BosA. Prikkel 01 P. Zwaan—N. v.d. Stol 1—0 W. Postmav.d. Braber 01 C. HooiveldP. Vriend 10 mevr. Brayé—P. Schenk 0—1 Einduitslag 4','2—5Va BURGERLIJKE STAND Tijdvak 23 t.m. 28 Februari. Geboren Ellie, dv W. G. Tessemaker en F. M. Dohna Albertus Bernar- dus, zv Fr. Meijer en S. Lüc- kert. Ondertrouwd geen. Getrouwd C. Jobse en A. de Vries. Overleden Elisabeth Mee- rens, 74 jaar, wed. van A. v. Mansum. PAARDEN OP HOL. Eén met 2 paarden be spannen wagen, bestuurd j door de Heer Jb. Pronk, verloor een onderdeel, waar door de beesten schrokken en op hol sloegen ter hoog- j te van de overweg aan de j Meerlaan. Bij de Sluis nabij I het Keern werden de dieren in hun vaart gestuit door een hek, waarbij een der, dieren licht werd gewond. De bestuurder kwam met 1 de schrik vrij. M.F.C. I Zouaven 0—2. Een aanmerkelijk beter, spelende Zcuaven-ploeg en j een eigen voorhoede, waar-: j aan elke productiviteit I vreemd was, deed de Geel zwarten Zondag weer twee kostbare puntjes verliezen. 1 Over het verloop het vol gende M.F.C. trapt af en heeft de wind in de rug. Bij dit voordeel is evenwél bij de Medemblikkers alle verband zoek en reeds 11a. een kwartier spelens leveren de zeer gevaarlijke aanvallen j der gasten het eerste résul- j 1 taat op, als hun midyoor met j I een goed schot hun de lei- ding bezorgd. M.F.C. weet1 tegenover de aanvalskracht van Zouaven niets positiefs te stellen en het is dank zij j de in prima vorm zijnde j keeper Flietstra, dat menige gevaarlijke situatie wordt ge red. Zo komt de rust met een 10 voorsprong voor de gasten. In de tweede speelhelft is het weer Zouaven, dat de toon aangeeft en 10 minuten 11a de hervatting zwicht Flietstra voor een harde ko gel van hun rechtsbinnen. M.F.C. probeert door hard zwoegen nog iets te redden, maar de improductieve voor hoede brengt het niet tot doelpunten. De stand onder gaat geen wijziging meer en met een docr veel beter voet bal volkomen verdiende over winning voor Zouaven komt het einde. Rondom het ZU1DERZEE- VRAAGSTUK. Ir. S. Smeding spreekt. Wij herinnerenonze lezers er aan dat Ir. S. Smeding, morgen, Donder dagavond van 22.4523 u. voor de A.V.R.O.-micro- foon in de lezingenreeks „Rondom het Zuiderzee- vraagstuk" zal spreken over „De Noord-Oostpolder." MAANSTANDEN 1948. Woensdag 10 Maart N.M. Donderdag 18 Maart E.K. Donderdag 25 Maart V.M. Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 11 Maart 7.04 18.37 12 Maart 7.02 18.39 13 Maart 7.00 18.40 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 11 Maart 9.12 9.27 12 Maart 9.42 10. 2 13 Maart 10.12 10.27 UIT ONS HANDELSCENTRUM. De korte winter heeft ooki in ons dorp de bouw natuur-1 lijk gestagneerd, daar er met j vorst nu éénmaal niet ge - bouwd kan worden. We hadden juist een aar dig tempo te pakken en dan kan je vanzelfsprekend geen winter, hoe kort dan ook, gebruiken. Jammei- was het voor de bloembollen, die reeds hun koppen boven de perken in de tuintjes uitstaken. Deze zullen wel enige schade ge leden hebben, daar de mees te dorpsbewoners niet voor een winterdek gezorgd had den. Nu. na de vorst, komen de huisvaders na gedane arbeid zo snel mogelijk naar huis, om in de tuinen achter de huizen de eerste voorbe reidingen voor de komende uitzaai te treffen. Schilder ten Kate heeft de vorstperiode gebruikt om met zijn personeel de werk- j plaatsinboedel over te bren- ,gen naar één der wederop- j bouwketen aan de Sportweg. Bij Nipshagen was de ruim- te te klein en voor 2 zaken mensen te bekrompen. Met j de hulp van onze burgemees- 1 ter mocht hij na enkele j maanden onderhandeling 1 de klokhuizen en de laatste 10 minuten met de rodekool meekoken. De boter, marga rine of het vet toevoegen, desgewenst de kool met azijn op smaak afmaken. Tenslotte het vochtbinden met aange mengd aardappelmeel of ha vermout. Bon voor zachte zeep. Kinderen tot en met 4 jaar dubbel rantsoen. Gedurende het tijdvak van 8 t.m. 20 Maart is bon 180 j Algemeen geldig voor het kopen van 250 gr. zachte zeep. Bon 680 Algemeenj geeft gedurende dit tijdvak recht op 500 gram zachte 1 zeep. Boter voor Pasen. Naar wij vernemen zal op i Donderdag 25 Maart een1 bon worden bekend gemaakt, waarop boter of margarine naar keuze verkrijgbaar zal zijn en wel 250 gram voor de A,B en C-groep en 125 gram voor de D- en E-groep. WIERINGERMEER. GESLAAGD. Voor het onlangs te Am sterdam gehouden examen coupeuse slaagden de dames T. Attema, M. Hogendoorn, D. Klazinga en H. Zoodsma, allen uit de.Wieringermeer. over genoemde keet beschik-1 ken. Vanzelfsprekend waren door de dorpsjeugd de mees te ramen gebruikt als mik- punt voor de katapult, maarj een schilder heeft geen ge-1 brek aan een stukje glas, dus j werd dit leed gauw herzien. 1 Deur en kozijnen kregen een nieuwe verflaag, en nu lijkt tenminste de ene helft wo.t meer. De andere helft, in gebruik bij Flevo, mag ook wel eens onder handen ge-1 nomen worden, daar wind en regen uit- en inwendig, vrij spel hebben. Garage Klare, op de hoek 1 van de B^eestraat, had even eens gebrek aan ruimte. Thans heeft men bereids een aanvang gemaakt met de bouw van de rest der vroe gere garage. Schoenmaker Stevens ziet zijn werkplaats-winkel ge stadig vorderingen maken, en de zaak is thans zover gereed, dat de stucadoor de perste afwerking aan de kant kan maken. Ook in ons dorp wordt wel eens gepraat, en veelal j kom je zo achter de waar- heid. Deze keer vertelde men mij, dat naast melkhandel j Keppel, waar de stenen al opgeslagen liggen, ook Vos zijn manufacturenzaak weer j gaat herbouwen. We wach- j ten rustig af. maar zien graag de lege plekken in ons dorpsbeeld weer gevuld met prachtige winkels en gebouwen. Da woningbouw gaat re- j gelmatig zijn gane. Uitwen- j die ziet U zo weinig vorde- 1 ringen, maar inwendig draalt de zaak. In de Havenstraat is zelfs in het eerste huis de Bruinzeel keuken, vermoe delijk als model, geplaatst, terwijl men stucadoort in het tweede blok. Aan Breestraat, Kanaal- weg. Post- en Kerkstraat gebeurt nog weer niets, het materiaal ligt wat het ruwe gedeelte betreft ter plaatse. Vorige week waren wij nog getuige van een reuzen- transport. Het deed mij onwillekeu-1 rig denken aan het transport1 van de schroef van de Wil lem Ruys. De noodwoning van de Heer Schipper en bestefnd voor de Ulkeweg. passeerde op zijn weg c-ok de Schagerbrug. Hij was van boven juist een tikkeltje te breed voor de opstaande af sluitbomen, maar met kunst en vliegwerk en vele toe schouwers slaagde men er na een uur in het gevaarte, geladen op een traile-, cp vakkundige wijze, zonder schrammen over de brug te loodsen. Bij de pakhuizen is het nu na de winter natuurlijk reuze druk. De aflevering van zaaizaad en kunstmest is in volle gang. Het brengt ons weer in voorjaarsstemming, alhoe wel op het moment, dat ik dit schrijf het buiten mistig, koud en guur is. Het mussenverdcigings- middel van de P.D. werkt' hiergunstig. Jammer was het dat naast de mussen, ook de 3 vette ganzen van aannemer King- ma het slachtoffer moesten v/orden van het gestrooide! vergif. De eigenaar loopt een vet- te Paasbout mis. „MERCURIUS." Middenmeer, 3 Maart 1948. WIERINGERMEER De Wacht aan de Rijn. De 4e en laatste abonne- mentsvoorsteliing van de Kunstkring Wieringermeer brengt ons het Nederlands Volks-Toneei ondgr artistie ke leiding van Ben Groene- veld en Ferd. Sterneberg, met „De Wacht aan de Rijn" van Lillian Hellman Dit gezelschap verwierf haar bekendheid met Ciske de Rat. maar ook met an dere stukken neemt het N.V.T. in de steden een goede plaats in. Het is een Amerikaans stuk, dat U in een omgeving van prettige, beschaafde, mensen brengt, die heus niet ongevoelig zijn. In de hoofdrollen zien we onder regie van Ferd. Ster neberg o.a. Julia Cuypers, Guus Verstraete. Nell Knoop, Toh Lutz, Alex en Henny Faassen. De Décors zijn van Weij- nand Grijzen. Het belooft een goed slot van de abonnementsavonden te worden. Boerderijbouw. In één onzer YoriSe num mers gaven wij een over zicht van de gehouden aan besteding voor, de herbouw van 20 boerderijen. In aan sluiting hierop is het ons thans mogelijk melding te maken van de navolgende opdrachten. Aan Aanne- mêrsbedr. Bruin te Bobeldijk, Berkhout werd voor f 167.100,— opgedragen het herstel van de boerderijen van de pachters L. Mol F. van Dam. Hoeve „Sterre der Zee" C. Klaver ..Hoeve Dankbaarheid" N. Hoorns man. T. Hoogland ..Hoeve Sinneljocht" M. C. Tim- mers. .,Hoev° de Wijde Bliek" en H. Zeinstra. 'De Boerderij van laatstgenoem de is inmiddels afgebrand.) 'Het herstel van de boerde- riien van de pachters J. G. Zègger. D. Brak, J. H. Hoi- tink, W. Muller, A. Jukema, C. O. Groeneweg en W. Sa- lomé „Hoeve Luctor et Emer- go" werd voor f 149_744. opgedragen aan J. Kingma en Zn. te Middenmeer. Door A. Smit en Zn. te Sint Pancras zal voor f 120.864.de herbouw van de volgende zes boerderijen ter hand genomen worden J: L. Gorter. W. van Zad'el- hoff. C. Kroft. G. W Ra- sing, J. v.d. Linde „Hoeve Voorne" en Th. List- „Hoeve Welgelegen". Van deze 6 boerderijen zijn de 4 eerste gelegen aan de Zuiderdijk weg. de twee laatsten aan de Alkmaarseweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1