heeft een kampioen Slootdorp Slootdorp Adverteren doet verkopen D1TGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 13 Maart 1948 Tweede blad No. 33. Prachtig- resultaat van Vlug en Vaardig I. Onder begunstiging van prachtig vooorjaarsweer konden de Handballiefheb bers hedenmiddag hun hart weer ophalen. Allereerst speelden onze meisjes tegèn de Kampioene der afdeling, Zwaluwen van Kolhorn. Na taai weerstand bieden werd een 30 nederlaag voor de onzen geboekt, waar mee we het klinkt mis schien vreemd niet onte vreden zijn. Volhouden, meisjes, eens hopen wij ook nog eens de bovenste plaats in te nemen. Dan betreden de Heren het veld. Het was een uiter mate belangrijke wedstrijd tegen A.V. I uit Alkmaar, aangezien bij een overwin ning van de onzen het kam pioenschap ongeslagen zou zijn bereikt. Zenuwachtig dribbelden enkelen van ons heen en weer en het was een verade ming toen scheidsrechter Molenkamp, die uitstekend leidde „beginnen" floot. Di rect toog V. en V. ten aan val en door prachtig samen spel kwam ons eerste doel punt uit de hand van een speler die „even" van Breda af was gekomen. Taai bood AVA tegenstand en ook zij wisten het doel te vinden. Toch ging de rust in met een voordelige stand van 52. Lu de pauze werd een beet- fe „mental-training" toege past. Er werd opgeoeurd er werd gewaarschuwd en allen zagen *één doel win nen Aanvoerder-trainer Min- tjes boekt succes met zijn training Doch ook AVA had zich geprepareerd en zó stonden twee verbeten tegenstanders tegenover elkaar. Het tempo werd hoog opgevoerd. Dan dook onze keeper naar een verrassende worp, en voor de keeper van AVA recht stond, moest hij vissen voor een punt van ons. Onder grote spanning kwam het einde met een 75 overwinning voor de •nzen AVA was de eerste die ©nze jongens kon gelukwen sen met het behaalde kam pioenschap. Hoera, Vlug en Vaardig Voor 't eerste jaar handbal len en dan ongeslagen kam pioen Een prestatie die heel sportminnend Wierin- germeer met trots vervuld. Wij die zoveel mogelijk met jullie hebben meege leefd wensen elftal en be stuur en alle leden geluk met deze keurige sportieve prestatie Het ga semper crescendo Een klein woordje toe. We hebben de publieke belang- Loop der bevolking. Ingekomen Th. J. Bakker, Meeuwstraat 14 uit '"Blokker L. J. de Maat en gez., Achter om 23, uit Zijpe; H. M. Neep en gez., Sternstraat 32, uit WinkelA. Bakker. Terp straat 13, uit Spanbroek J. vd Bovenkamp en gez., Havenweg 3 W.werf uit Wie lingen D. Leen en ge^in, Sternstraat 19, uit Barsin- gerhorn J. Schaafsma, Brugstraat 13, uit Hoog woud L. H. Huisman, Sternstraat 24, uit 's-Gra- venhage P. Marinus en gez.. Sternstraat 28, uit West stellingwerf H. C. J. de Bont en gez Medemblikker- weg K 86, uit Wervershoof L. vd Veen, Wierweg E 15, uit Achtkarspelen Q. H. H. van Dijk en gez., Brugstraat 13, uit 's-Gravenhage A. M. Meuleman-Gussekloo, Stern- straat 40, uit Laren L. H. Kerckhoffs en gez., Wagen pad K 58, uit Hoogwoud L. Scholtens en gez., Kliever- weg J 35, uit Wieringen C. stelling bekeken en het lijkt Janse en echtg., Oosterterp- ons verstandig als VI. en V. we£ M 1- uit Medemblik overgaat tot het heffen van' T entrèe, ten einde de kas te versterken. Of wacht het Bestuur tot een der gemeen teraadsleden zich persoon lijk komt overtuigen dat het niet gepast is dat VI. en V. voor het minimum stukje grond („bouwland" want gras is er zeer weinig) het volle pond moet betalen Iedere nieuwe vereniging heeft met grote financiële moeilijkheden te kampen. Zo ook VI. en V. Wanneer er nu van hogerhand verlich ting gegeven wordt in de huur bijv, is het bestaan verzekerd. Ook hopen wij, dat VI. en V. haar gasten nog eens een waardig „kleedlokaal" kan aanbieden L. M. Reuvers, Alkmaarse- weg C 27, uit Emmen A. J. J. Bakker, Meeuwstraat 7, uit Medemblik R. Schutrups, Meeuwstraat 14, van Groet- weg C' 2 W. H. Redeker, Brink 53, uit Hellendoorn •T. Kruit en gez.. Terpweg J 13 W.werf uit Wieringen P. Mertens en gez., Sternstraat 12 uit Spanbroek E. J. Ros kam, Dolfijnweg G 33 uit. Ede L. de Bruijne en gez., Wie-rweg E 12. uit Medem blik Wed. A. D. Kaan- Veerdig en gez., Schervenweg K 31, uit Wieringen. Vertrokken geen. De Noorderdijkweg. Onlangs maakten wij mel ding van het. gereedkomen van de duiker onder het nieuw aan te leggen deel van de Noorderdijkweg, na bij- de wielen achter de voor malige dijksdoorbraak. In aansluiting hierop kunnen wij thans melden dat door de waterbouwkundige afde ling van de Dienst Wederop bouw een definitief ontwerp is gemaakt tot het maken van een circa 950 meter lang weggedeelte met aardebaan rond de beide wielen. Naar verluidt zal de aanbesteding van dit werk binnenkort plaats vinden, zodat, indien de bevqegde autoriteiten daartoe hun toestemming verlenen, nog deze zomer de nog steeds verbroken verbin ding tussen de beide delen van de Noorderdijkweg tot stand zal komen. Het nieuwe weggedeelte zal worden aan gelegd ten westen van de beide wielen. Het. verharde gedeelte van de weg ver krijgt een breedte van 3.50 tot 4 meter. De totale breed te van de nieuw te maken aardebaan zal 15 meter be dragen. In deze werkzaam heden zal tevens begrepen zijn het in orde brengen van een aantal naburige sloten, zodat de omgeving van de dijksdoorbraak een minder „Sahara-achtige" aanblik zal verkrijgen. De beide wie len zullen in de toekomst blijven bestaan als herinne ring aan de ramp, welke zo'n grote betekenis voor de Wie- ringermeer was, waarvan wij dagelijks de gevolgen rondom ons zien enhelaas vaak nog ondervinden. ook voor één Oranjevereniging Burgemeester Loggers kon een groep Slootdorpers wel kom heten. Hij zette het standpunt dat ingenomen was te Middenmeer uiteen. Voorts werd het bekende resultaat van W.werf geme moreerd en zonder aanmer kingen kon Slootdorp zich aansluiten bij de gedachte „één Oranjevereniging met een overkoepelend lichaam." De dorpen hebben echter toch een zekere zelfstandig heid. Men kan zeggen vol gens het subsidiariteits-be- ginsel. Het Bestuur werd als volgt gekozen R. Spikman, vocrz., J. de Graaf, Secr., G. J. de I Ruiter, penn., W. Belgraver, Joch. van der Kooi, J. Bij- post, J. Kloosterman, B. Schalkwijk, L. Hoevenaars. Vertegenwoordigers voor het contact-lichaam zijn R. Spikman, B. Schalkwijk en J. Kloosterman. De minimum-contributie be draagt f 1.per gezin. Na woorden van dank en gelukwens van de Burge meester werd de vergadering gesloten. Rest nog dat de beide Hoofden van Schola^natuur- j lijk volgaarne wilden mee- werken bij de organisatie der kinderfeesten. Flevo Nieuws. Programma hedenmiddag B.K.C.-Jun.-—Flevo Jun. D.E.K. 1Flevo 2< Dindua 3Flevo 4. Uitslagen van vorige week Flevo Jun. Kaagv Jun. 2-3 DTS-adsp.—Flevo-adsp. 5-0 Flevo 3Succes 5 2—3. BEDRIJFSVOORLICHTING. De bestrijding van Glanskevers en Snaitkevers in kruïsbloemige gewassen. (Koolzaad, knolzaad, radijs, mosterd en diverse koolsoorten). Mededeling No. 355. D.D.T.-spuit 2 %-op-t lossing van een product dat 10% D.D.T. bevat. Bij gebruik van producten met een hoger gehalte zij verwezen naar de gebruiksaanwijzing. D.T.T.-stuif 25 kg per ha van een product dat 5% 1 D.T.T. bevat. 6.6.6.-spuit Te gebruiken volgens gebruiksaanwijzing. 6.6.6.-stuif 25 kg p. ha. Onder soorten de van Medemblik. Goede prestatie van Siem Bobeldijk. In de Zondag te Hilversum gehouden „Maple Leaf"- veldloop over 4 K.M. plaats te onze Medemblikker crack Siem Bobeldijk zich in het algemeen klassement op bo. 6. Eerste en tweede werden resp. Slijkhuis en de Ruijter. In de B-klasse bezette Bo verschillende insecten, die kruisbloemige gewassen kun nen aantasten, zijn er twee, die in het voorjaar de aan- j voor de bijen dacht van de verbouwer vra-1 uitgevoerd, geil in verband met het ne men van bestrijdingsmaat regelen. Vóór de bloei kun nen de koolzaadglanskevers hun vernietigend werk doen; tijdens en na de bloei de snuitkevers in de hauwen. KOOLZAADGLANSKEVERS. Deze kleine zwartglanzende kevertjes kan men in gróte getale in de toppen der j planten aantreffen zodra het gewas in knop komt. deHb°loTalnwezt fünUd£nt: heelheden en concentra de bestrijding tijdens het: «es te worden aangewend, knopstadium. dus vóór het Rotenon-spuit 1 deel ro- begin der bloei, te worden tenon op 7500 delen water uitgevoerd. Om tweeërlei re- naar een hoeveelheid van denen is dit aan te bevelen. 8001000 liter per ha. SNUITKEVERS IN DE in bloei staande gewas n jg EN: niet door bijen bevlogen I D,e dofgrijs gekleurde waardoor de behandeling i snuitkevers zetten na de zonder nadelige gevolgen 5locl hun eitjes m de jonge kan worden hauwen af. De larven, die uit i deze eitjes komen, zijn er T de oorzaak van, dat de zaad- In sommige gevallen kan jes voor een worden met een behandeling worden 'vernietlgd Het voortydig volstaan. Indien de bloeiopenspringen van de hau- traag verloopt of mdicn de wcn wordt versterkt doordat bloei tengevolge van ongun- gaimuggen van de gelegen- stige weersomstandigheden heid_ hun d00r de snult.kever met doorzet, zal men de geb0den, gebruik maken om behandeling een of meerma- ook hun e;tjes in de hauwen len, telkens na 8 dagen, moe- j af te zetten ten herhalen. De bestrijding van deze' Voor de behandeling kun- snuitkevers, die erop moet1 nen rotenon-, D.D.T.- en 666 zijn gericht de kevers te 'HCCH i bevattende midde- doden voordat zij hun eitjes len worden gebruikt. Deze in de hauwen af kunnen dienen naar de onderstaande zetten, levert nog steeds bel dijk de 2e plaats en volg- In de eerste plaats is de Rotenon-stuif 25 kg de oP 5 M achter de win-, schade tijdens het knópsta- van een product, dat 1 *aar Jansen. dium het grootst. De kevers rotenon bevat. Bij gebruik Jan Bobeldijk en Arie v. d. vreten de knoppen uit, ter- van Lonchocarpus dient de Waal werden in het Alg. wijl zij van de geopende spuitvloeistof 1 deel rotenon Klassement resp. no. 27 en bloemen vrijwel alleen stuif- op 5000 delen water en het 36 Het aantal deelnemers meel tot zich nemen. In destuifproduct 3/4 rotenon bedroes 150. i tweede plaats wordt- het niet1 te bevatten. grote moeilijkheden op. Al leen door een behandeling I met 66.6.-bevattende midde len, uitgevoerd volgens on derstaande richtlijnen, kan de grootste schade worden voorkomen. Afdoende is de bestrijding echter geenszins. De bestrijding van de snuit kevers draagt ertoe bij om de schade, veroorzaakt door de galmuggen, te beperken, omdat, deze hun eitjes afzet ten in de gaatjes, die door de snuitkevers in de hauwen zijn gemaakt. Indien de snuitkevers reeds voor de bloei in het gewas aanwezig zijn, hetgeen meer malen het geval is, kan men de bestrijding combineren met die van de glanskevers door van 6.6.6.-bevattende .middelen gebruik te maken. De concentratie van de spuitvloeistof dient dan ech ter de dubbele te zijn van die, welke tegen de glanske vers wordt gebruikt het verdient aanbeveling de hoe veelheid stuif poeder ,të ver hogen tot 3540 kg per ha. Direct na de bloei moet men het gewas met hetzelfde middel opnieuw bestuiven de ontwikkeling van liet ge was na de bloei maakt het n.1. bezwaarlijk om op 'dat ogenblik een bespuiting uit te voeren. Indien nodig kan men de behandeling één of meermalen telkens na 3 dagen herhalen. De in dit bericht genoem de insectendodende middelen zijn ook giftig voor bijen in dien deze ermede in aanra king komen. De zeer inten sieve teelt van koolzaad maakt het in vele gebieden echter moeilijk om de bijen tijdens en na het uitvoeren van de bestrijding enige da gen buiten het bereik van koolzaadvelden te brengen. Mede in het belang van de imkers doen wij een drin gend beroep op de verbou wers van kruisbloemige ge wassen om, indien de aanwe zigheid van hierboven ge noemde parasieten een be strijding noodzakelijk maakt, COMMUNIQUé. Naar aanleiding van een verzoek van de Ned. Chris ten Vrouwenbond de tentoon stelling „De Nederlandse Vrouw 1898 1948" de ge hele Zondag te sluiten maakt het Hoofdbestuur der Ten toonstelling bekend dat zij na rijp beraad, te gemoet komende aan de wensen van het Prot. Chris telijk volksdeel, besloten heeft om der wille van de eenheid, de Tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw 1893 1948" in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage van 18 Augustus tot 30 September des Zondagsmorgens eerst na kerktijd om 12 uur voor het publiek toegankelijk te stel len. De volgende overwegingen hebben daartoe geleid Het Hoofdbestuur voelt zich mede verantwoordelijk voor het doorbrengen van de vrije tijd van hen, die alleen op Zondag gelegenheid tot. ont spanning hebben. Het wil trachten een voor beeld te geven tot een stijl volle vrije-tijdsbesteding van die dag. Het is van mening, dat het buitengewoon wenselijk en zeer goed mogelijk is boven genoemd karakter aan het open zijn op Zondag te ge ven, zowel uit sociale bewo genheid als uit Christelijke overtuiging. Op deze wijze opgezet zal de tentoonstelling zijn een in alle opzichten werkelijke en verantwoorde hulde aan Hare Majesteit de Koningin. Ook in het verleden, onder confessionele regeringen, en wij denken hier speciaal aan de Ministers Terpstra en de Visser als Minister van O. K. W. waren tentoon stellingen en musea op Zon dag geopend. De tentoon stelling van Vrouwenarbeid in 1898 en de tentoonstelling „De Vrouw 18131913" wa ren de gehele Zondag open. Het Bestuur vertrouwt, dat elke vrouw met zichzelve te raden zal gaan of zij deze eenheid wil bevorderen. De mussenactie. Deze actie is in de polder een groot succes geworden. Honderden mussen werden het slachtoffer van de groot- i' se verdelgingsactie. Men verzoekt ons te wil len mededelen, dat de actie I thans afgelopen is. De nog aanwezige vergiftigde tarwe of andere granen gelieve men in de grond te begra- ven, om andere dieren voor j dood te vrijwaren. GESLAAGD. De heer B. Koene, ambte naar bij de Staatslandbouw- bedrijven alhier slaagde te 's-Gravenhage voor het Staatspraktijkdiploma voor handel en administratie. zich nauwkeurig aan de in I dit bericht genoemde richt - I lijnen te houden. Voer nim- mer een bestuiving of een bespuiting uit in een gewas, dat in volle bloei staat. De I eerste bestuiving na de bloei dient in de avonduren te worden uitgevoerd, omdat I dan de nadelige gevolgen I voor de bijen, die de laatste bloemen bevliegen, zo gering mogelijk zijn. Bericht 735. P. D.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1