üllGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Bij Emigratie De tuchtrecht spraak voor PSALMBOEKJES Woensdag 17 Maart 1948 Derde Jaargang No. 34. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. ÏOJ. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drulc. Kleine annonces f 1.per stuk van teil hoogste 4 regels. RUNDERHORZEL- BESTRIJDING 1948. Bonnenlijst met Pasen dag De runderhorzelbestnjding in Nederland bestaat al sinds Jaren. Reeds in 1926 werd een speciale horzelcommissie in het leven geroepen, die ten doel had propaganda te roeren voor de bestrijding ran de runderhorzelvlieg. Sedert 1942 is een besluit I ran kracht, waarbij de vee houders o.m. verplicht wor- i den jaarlijks vóór 1 Juni lar ven van horzelvliegen te doden. De schade, die de horzel- vlieg onder het vee kan aan richten, is zeer groot. De lar ven van de runderhorzel, dringen direct of indirect in de huid van het runcf, waar rij vernietigend werk ver richten. Na verloop van tijd vertonen zich op de huid horzelbuiten, welke bij ern- «tige aantasting over het gehele rugviak en aan weers zijden op de ribvlakten voor komen. Bij een controle, die ln 1947 in de provincie Utrecht werd gehouden, wer den pinken aangetroffen met 150 bulten. Dit para sitair lijden beperkt zich niet tot de huid, ook de ge zondheid van het dier wordt ernstig geschokt, hetgeen Vissers krijgen hun maandblad. een dag vroeger. Het ikomt veelvuldig voor In verband met de Paas- dat personen, die het voor- dagen zal de bonnenlijst voor nemen hebben .te emigreren, de periode van 28 Maart tot j en eigenaar zijn van buiten en met 10 April 1948 in landse vermogenswaarden ei plaats van op Donderdag j of gerechtigd tot gemeen- 25 Maart op Woensdag 24 schappen en boedels waar- Maart worden gepubliceerd, toe zodanige waarden beho- ren. niet bekend? zijn cn.it de j verklaring van geen bezwaar bedoeld in de Deviezenbe- schikking Emigratie, of jt. j zich pas enige dagen voor 6燎Tl maandblad. kun vertrek tot de Neder- De Afd. Visserijen van het !an<hc ,Ba?k wenden voor Ministerie van Landbouw, yerk"]gen van een zo- Visserij en Voedselvoorïzie- verklaring, ning zal zeer binnenkort,~en an'cLer geeft aan- maandelijks de uitkomsten i leK"ng tot grote overlast van het visserijbedrijf gaan!va" de betrokkenen die diK publiceren. Deze maandpu-j j op c'e vertrekstations blicatie welke als „Visserij-j w° .n aangebouden, omdat Nieuws" verschijnt, zal te- j zl] niet ov,er de verklaring vens mededelingen bevatten 7an bezwaar beschik- van de verschillende visserij-ken. Het plaatst eveneens instanties, alsmede wetens- j ~e Nederlandse Bank her waardigheden over de visserij J voor &rote moei- uit buitenlandse vaktij d- bjkheden. schriften. Dit blad wordt voor zoveel mogelijk aan directe belang hebbenden 'bij het visserijbe drijf gratis toegezonden. De oplaag is nog beperkt, zodat allereerst reders en schip pers van vissersvaartuigen en zelfstandige rivier- en binnenvissers in aanmerking komen voor toezending. De A - bedoeling is, dat de opvaren- uitjng komt in eenden van de schepen en Aangezien de beslissing om te emigreren eerst na rijp be raad en niet op zeer korte termijn pleegt te worden ge nomen, hebben betrokkenen in de regel ruimschoots ge legenheid vooraf het nodige overleg te plegen. In hun eigen belang wordt derhalve aan c'egenen,, die voornemens zijn te emigre ren, aanbevolen tijdig bij een deviezenbank of de Neder- sterk verminderde melkgift. knechten het blad van hun landse Bank, Kantoor Devie- Gezien de toenemende om- reder, schipper of werkgever zenvergunningen, Damstraat vang van de plaag, heeft de Provinciale Gezondsheids- dienst verleden jaar in de provincie Utrecht een inten sieve bestrijding georgani seerd van de runderhorzel, waarbij de behandeling van het vee door de veehouder zelf werd uitgevoerd. Het resultaat was, dat bij de eer ste rondgang 31.716 pinken en vaarzen, benevens een onbekend aantal oudere die ren behandeld werden, ver deeld over 4170 veehouders. Bij de tweede rondgang wer den in totaal 34.813 jongere en een onbekend aantal ou dere dieren behandeld, ver deeld over 4545 veehouders. In totaal werden in deze provincie 495 veehouders gecontroleerd. Bij 120 hun ner was de horzel voldoen de bestreden, terwijl 375 wer den gedwongen alshog aan de bestrijding deel te nemen. Daar onze veestapel mo menteel voor 40% door runderhorzel is aangetast, zal dit jaar in geheel Neder land de bestrijding ter hani worden genomen met het geen in de provincie Utrecht is gepresteerd als voorbeeld. Thans zijn fer besprekin- gen gaande teneinde-te ko men tot de instelling van een commissie ter onder steuning van deze bestrij ding. In deze commissie zui len o.a. zitting nemen de heren Dr. E. J. A. A. Quad- vlieg, wnd. Directeur van de Veeartsenij kundige Dienst en H. Venema, Adjunct-Di recteur van genoemde Dienst. ter inzage krijgen. Ten einde verzekerd te zijn van toezending wordt iedere schipper of zelfstandige ri vier- of binnenvisser aange raden zijn naam en adres, alsmede het letterteken van zijn vaartuig op te geven aan de redactie van „Vis serij-Nieuws", Wassenaarse- weg 18 te 's-Gravenhage. De redactie ziet deadres sen het liefst collectief via de visserij organisaties tege-r moet.. 13-23, Amsterdam gen in te winnen. inlichtin- Wil deze actie slagen, dan zullen alle belanghebbenden de bestrijding krachtdadig en in goed overleg moeten uitvoeren. De bestrijding schenken H.M. de Koningin steunt Mevrouw-Spoor-actie. De Nationale Inspanning Welzijnsverzorging N1WIN bezig met een landelijke ac tie ten behoeve van de zieke en gewonde militairen over zee, Zij doet dit onder de naam „IMevrouw-Spoor-Aan- delen-Actie." Deze aandelen worden in grote en kleine coupures uit gegeven ten behoeve van de aankoop van hospitaal-radio installaties, materiaal voor de rbeidstherapie en kleine ge- bij ziekenbezoek. de Voedselvoorziening in Januari 1948 Blijkens het maandverslag cxver Jannari 1948 van de 'Tuchtrechtspraak voor de Voedselvoorziening, deden de Tuchtrechters voor de Voed selvoorziening in genoemde maand 35C2 uitspraken, waarbij voor een totaal bedrag van f 299.578 aan boeten werd op gelega_ In 2974 gevallen wer den schikkingen getroffen tot een totaal bedrag van f 161,809 terwijl in 39 gevallen een waarj borgsom werd geëist tot een bedrag van f 20.365.- Voorts werd in 18 gevallen,' waarvan 14 voorwaardelijk,! sluiting van het bedrijf bevo-j len. In 35 gevallen, waarvan 27 voorwaardelijk, werd de. vergunning ingetrokken, ter wijl 50 personen, van wie 44,: voorv^ uitgesloten werden van een toewijzing. Het Centraal College deed! in genoemde maand 183 uit-1 sproken in hoger beroep, waarbij een totaal voor j f 79.357.- aan boeten werd opgelegd. In 5 gevallen wer-1 den waarborgsommen geëist tot een totaal bedrag van! f 2075. Voorts beval "bet Cen traal College de sluiting van 5 bedrijven, waarvan 4 voor waardelijk, terwijl van 12 be drijven, waarvan 8 voorwaar delijk, de vergunning werd in getrokken. Tenslotte werden vijf per sonen, van wie drie voorwaar delijk, door het Centraal Col lege uitgesloten van een toe- wijzingt Strotoewijzingen vervallen. Per 27 Maart a.s. zijn de strotoewijzingen, die afgege ven zijn vóór 1 Maart 1948, vervallen. In verband hier mede worden de veehouders en strohandelaren erop ge wezen, dat de grootst moge lijke spoed moet worden betracht bij het benutten van de toewijzingen. In het vervolg zullen de strotoewij zingen een geldigheidsduur hebben van 14 dagen. Vezeltouw voor Graanmaaiers Zelfbinders. Voor het aanvragen van vezeltouw voor graanmaai ers - zelfbinders zijn bij de P.B.H.'s formulieren verkrijg baar. De aanvraagformulie ren moeten volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 1 Mei 1948 bij de P.B.H.'s worden ingediend. De Eierenv er strekking na Pasen. De eierenproductie recht vaardigt de verwachting, dat in de maanden April Mei en Juni aan alle leef tijdsgroepen regelmatig eie ren verstrekt kunnen wor den. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal te beginnen met 1 April a.s. iedere veertien dagen een bon voor twee eieren worden aangewezen. Het een ieder naar den zin te maken j Door een elkeen bemind, I Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. iVlAAAb'l'AWÏMÜS ia-4ö. Donatraag 18 Maart EK. Donderdag 25 Maart V.M. Donderdag 1 April L. K. zonstaxden 1948. op onder 18 Maart 6.*8 18.49 19 Maart 6.46 18.51 20 Maart 6.44 18.53 nuog water tl den oever 1948. 18 Maart 0.32 0.41 19 Maart 1.22 1.47 20 Maart 2.37 3.12 OP EN OM DE TERP. kan geschieden in georgani- H.M. de Koningin heeft ter seerd verband waarbij de ondersteuning van deze actie Gezondheidsdienst dan coör- een gift van f 5CC0.- aan de dinerend optreedt. De opzet NIWIN overgemaakt. voor dit jaar beoogt een be- handeling in drie keer le. Pinken en vaarzen op stal I Maag van luchtreizigers in de maand April gevoelig voor kleuren. 2e. pinken en vaarzen in cle In Amerika heeft een grote weide, in de maand Mei luchtvaartmaatschappij on- 3e." melk vaarzen en melkvee langs een onderzoek ingesteld in de weide, in de 2e helft naar de invloed van bepaalde van Mei of eerste week kleuren op luchtreizigers. Juni. j Daarbij bleek dat bet meren I deel van de passagiers, die Nu weer voldoende bestrij- in een bruin of fel geel ge dingsmiddelen beschikbaar kleurde cabine vlogen, een zijn, zal de Veeartsenij kun- onaangenaam gevoel in de dige Dienst op het naleven maag kreeg. Zij, die in een' van de voorschriften nauw- blauwe of lichtgroene cabine lettend toezien. Voqr een goede bestrijding is nodig, dat eenvoudige en niet teveel tijd vragende middelen worden toegepast, zoals rotenonhoudende vloei stoffen. Deze middelen zijn gemakkelijk en eenvoudig te hanteren. Een eerste taak voor deze commissie bestaat uit het verkrijgen van finantiële middelen voor de bestrijding. Met het voorbeeld van De Vakgroep Lederindustrie Denemarken voor ogen, waar heeft hiermede reeds een nog slechts 3% van de vee- begin gemaakt. Elke leder fabrikant zal voor elkè in landse huid een bedrag van 5 cent afdragen voor de hor- zelbestrijding. De opbrengst van deze actie wordt geschat op f 20.000. stapel is aangetast door de runderhorzel, zal ook de Ne derlandse veestapel na een krachtdadige bestrijding van de runderhorzfel binnen en kele jaren van deze plaag rijn te verlossen. plaatsnamen, voelden zich tij dens de vlucht kiplekker. Dat dit verschijnsel in Ne-1 <?erland reeds lang bekend was, blijkt uit het feit, dat dé KLM-interieurs sinds ja-1 ren in een- rustige blauwe tint zijn uitgevoerd. J. Schouten sprak te Middenmeer. De partijleider der A. R.- partij snrak Maandagavond in de Beurszaal van Ilotel Smit over ..Politieke vragen van d° dag." Uitv. verslag in ons volgend nummer. Variété en variatie. Na het bezoek van de mu ziekvereniging en de Wierin- germeerruiters, waarover ik 1 vorige keer schreef, viel bet niet eens te verwonderen, dat we deze week zelfs een soort openluchtcircus oftewel vari été-gezelschap per piston hoorden aankondigen, tevens vergezeld van de onvergete lijke Jan Klaassen in de pop penkast. De jeugd beeft zich 'danig vermaakt met deze vro- lijke onderbreking in de da gelijkse loop der gebeurtenis-.; sen. Het openluchtcircus mocht er in zijn miniatuurvorm ooic zijn. Men kreeg verschillende sterke staaltjes als van messen j werpen, lassowerpen en zweepslagkunst te bewonderen 'k Had te doen met het dun ne zomerjurkje van dat meisje Maar 'k heb me vreselijk geërgerd aan die talrijke lie- j den. die eerst rustig mee stonden te genieten om dan wanneer men rond komt om 1 een kleinigheid, waarvan deze( familie toch moet bestaan, heel handig te verdwijnen....; Hoe men ook over een der- i gelijk optreden denkt, als men er niets voor over heeft, j dan moet men er ook niet i beengaan. Dan kunnen de be trokkenen reeds terstond ge- wan r worden, dat er niets te verdienen valt I Om van baldadigheid der opgeschoten jeugd nog maar te zwijgen. Deze mensen de den hun best om op eerlijke wijze een boterham te ver dienen. Van de ene bezienswaar- i digheid naar de andere ko- men we terecht bij de zeer •leerzame manipulaties van een leswagen van een auto rijschool, die Wieringerwerf tot operalieterrein heeft ge-j kozen. De een na de andere j adspirant-automobilist zien we heel naarstig pogen de draai- tjes, bochtjes en terugritjes te maken, waarbij we nu en dan in spanning afwachten of niet een of ander stilstaand vehi-' kei op het Ir. Smedingplein wordt gekraakt. Een complete noodwoning op een grote trailer passeer- i de Maandag ons dorp. Poesje rustig .binnen, alleen de pan-! nen waren voor deze gele- genheid van het dak geno-, men om niet een mus van. Den Oever kans te geven' clandestien de polder binnen te komen. Het bleek de nood woning van Ir_ Dijkema te; zijn. die naar Middenmeer; werd getransporteerd. Na de •Zweden was thans de beurt I aan een product van eigen bodem (gemaakt van Wie-; ringermeervishout), om een rondrit door de polder te maken. Dat wordt blijkbaar een gewoonte, k stel me voor, dat moeder, bezig met de was, aan manlief die de Flevo-bode zit te lezen, zo nu en dan vraagt of men de Terp al is gepasseerd.... Kistemaker hield blijkbaar meer van vaste bodem en be trok deze week zijn voltooide pand. MARJA. W.-Werf, .10 Maart D94ÊL Export naar Engeland. 30.800 hl. bier en 130.000 kis ten jenever, alsmede 20,000 kisten advocaat en 40.000 kis ten likeuren kunnen naar En geland worden uitgevoerd. Wieringermeer. SLOOTDORP. l>E. KUNST-AVOND. Dc cp 23 Febr. j.1. uitge-1 stelde Kunst-avond van dé Chr Cult. Commissie, waar aan zouden medewerken de declamator Arie Post, de so- piaan Mej. To Kion en Her man Dees. orgel, zal thans op de 2c Paasdag des avonds hali acht, in de Geref rk te Sjcotdorp worden gehou den. Alen zie de advertentie in di' nummer. Vacantie-bonnen 1947-1948 De thans in omloop zijnde Vacantie-bonnen verliezen hun^ geldigheid na 30 Apr. '48 Dit houdt in, dat dus zo weinig mogelijk vacantie(-borv nen in voorraad! moeten wor den gehouden. Mocht men eventueel NA 30 April a.s. nog vacantie- bonnen in voorraad hebben, dan. kunnen deze bij het Va- cantiefonds voor de Land bouw, Raamweg 25, te 's-Gra venhage tot 31 Mei 1948 wor den ingewisseld of omge ruild. STEKB1ETEN. De Sociale commissie van de .Stichting ^voor de Land bouw, kring W.-Meer, beeft bepaald, dat de prijs voor stekbietpolen op een afstand van 50 x 60 cm., is bepaald op f ICO.- per ha. Kantoor Bureau Oogstvoor- ziening. Het Bureau Oo'gstvoorzie- ning heeft een kantoor ge opend aan de Sportweg te .Middenmeer. Aanvragen voo/r vergoedin gen of vervoerskosten e.cL Kunnen in het vervolg recht streeks aldaar ingediend wor den. met eenige gezangen Ger'ef. kerk. BOSKERS H.-hoef Boekhandel, Middenmeer. Uitgave Stichting Flevo Bode Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no 103 Redacteur voor Wieringer meer j m de Graaft W.-werf Telef No 100.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1