- UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Y00R WIERÏNGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN, NIEUWE BONNEN. HET COMMUNISTISCHE GEVAAR. Zaterdag 20 Maart 1948 Derde Jaargang No. 35» w&aaBmt Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolvtushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt o. fc zijn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per num. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ROUWMOEDIGE f FF f)F \Geldig van 21 Ma^rt tot en LiLruz. met April 'n Beroemd theoloog uit de oudheid spreekt over de rouwmoedige liefde van Maria Magdalena als volgt „Wanneer ik nadenk over het berouw van Maria Mag dalena, zou ik liever willen wenen dan iets zeggen." Het verhaal van de zondares, die hefc huis van deze farizeër binnendringt, zich neder- werpt en de voeten van de Heer met intense liefde en eerbied bejegent, is inder daad van een zo aangrijpen de werkelijkheid dat onze woorden daaraan toegevoegd eer schaden dan goed doen. Deze vr-ouw, die zich had prijsgegeven aan de zonde, die liefde in een staat van publieke eerloosheid en ver lorenheid, (want zij was de zondares van de stad) zij gaat zich nu wederom weg werpen ten prooi van de ver achting der anderen, aan de voeten van de Meester. Zij was reeds lang ongevoelig voor burgerlijke en farizese conventies, maar nu wordt zij bovendien gedreven door een smart en een verlangen, die haar alles doen vergeten. Zij weet nu dat al de zon den, „de vele" die zij bedreef, gericht waren tegen Hem, dat haaf leven een vergrijp was aan de heiligheid van Hem, die zwijgend toeziet, 1 die zich niet terugtrekt, die niet siddert voor 'haar aan raking, die haar niet weg stoot van zijn voet, welke ^sij onder kussen en tranen bedekt en overstroomt met balsem uit de albasten vaas. Zij weet dat als Hij haar aanneemt zij heen zal gaan als een nieuw schepsel. Zij weet dat Hij oneindig verder van haar staat dan die an dere, maar toch ook veel dichter bij. Want zij is door al de onechtheden van het leven heen doorgedrongen tot die grens, tot die diepte der ziel waar het contact met Hem mogelijk wordt. Zij heeft al haar liefde, ge zuiverd door berouw, op Hem samengetrokken met een Koninklijk gebaar van een die alles wegschenkt, heeft heeft zij zichzelf weggewor pen aan de voeten van God. Èn de Heer neemt haar in genade aan, niet heimelijk en haastig vergoelijkend, maar openlijk en rustig. Hij eert haar. Hij rechtvaardigt haar en verheft de2e vrouw boven allen die daar aanwe zig zijn. ..Daarom, zo zeg Ik u'. zijn haar zonden, haar yela zoitden, haar vergeven, omdat zij grote liefde heeft betoond. Maar wien weinig wordt vergeven, dia betoont geringe liefde". Jezus ver kleint en verbloemt niets. Hij weet beter dan de ande ren hoe erg haar zonden „de vele", waren. Hij ziet mef goddelijke helderheid, wat de anderen niet kunnen zien de intrinsieke ellende van een zondig leven. Maar Hij kent ook haar berouw, haar liefde en haar geloof. „Uw geloof heeft zo gered. Ga in vrede." Hij zendt haar weg met Zijn vrede, be genadigd. vernederd en ver heven. als nieuw geschapen door de goddelijke liefde. Pastoor J. Langendijk. Bonkaarten KA, KB, KC 804 262 Alg. 1600 gram brood 254 ïtes. 800 gram brood 258 Res. 400 gram brood 263 Alg. 200 gram brood 261 Alg'. 400 gram brood of 1 rants. gebak, enz. 260 Alg. 100 gr. bloem, enz. 265 Alg. 750 gr. suiker enz. 264 Alg. 4 eieren. 270 Alg. 500* gram sinaasapp. vóór-inlevering 259 Alg. 225 gr. huishoudzeep of 180 gr. toiletzeep. Bonkaarten KD, KE 804. 762 Alg. 400 gram brood 755 Res. 400 gram brood 763 Alg. 200 gram brood -761 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak, enz. 760 Alg. 100 gr. bloem enz. 758 Res. 500 gr. bloem enz. 765 Alg. 500 gr. suiker enz. 764 Alg. 4 eieren 770 Alg. 1000 gr. sinaasappe len (vóór-inlevering) 759 Alg. 450 gr. huishoud zeep of 360 gr. toiletzeep Tabak en Versnaperingen. 25 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 26 Tabak 2 r. sigaretten "of kerftabak 29 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 27 Versnaperingen 200 gr. chocolade, suiker, enz. 30 Veisnaperingen 100 gram chocolade, suiker, enz. De broodbonnen zijn gel dig tot en met Zaterdag 27 Maart, met uitzondering van bon 261 Alg. en 761 Alg., die geldig blijft tot en met 3 April. De bonnen voor si naasappelen 270 Alg. en 770 Alg. (boven aan de kaart moeten uiterlijk Zaterdag 27 Maart worden ingeleverd. Niet-aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de bonnen 212, 214, 215, 714 en 715 Melk, 229, 221, 222, 725 en 727 Reserve, 210 en 710 Algemeen. Rimitch blok I West Europ. Unie Wijziging Marktdata. De slachtveemarkt te Uit hoorn, alsmede de overname van nuchtere kalveren door de Fa. A. Booy te Alkmaar zullen in plaats van op Vrijdag 26 Maart (Goede j Vrijdag) gehouden worden op Donderdag 25 Maart 1948. De slachtveemarkten te Am sterdam, Alkmaar en Texel, evenals de overname van nuchtere kalveren door de Fa. E. J. Booy te Haarlem en NV. Uithoomse Baconfa- briek te Uithoorn zullen in verband met de tweede Paas dag gehouden worden op de Dinsdag d a.v. dus op 30 Maari 1948. D^ overname i van nuchtere kalveren door de Fa. R. Groot te Hoorn zal j in de week voor Pasen ge houden worden op Dinsdag 23 en Zaterdag 27 Maart en in de week na Pasen alleen op Vrijdag 2 April a.s. STIERF.NKEURING TE WIERINGEN. De Stierenkeuring te WTe- r'ntrpr] 7^\ plaats vinden op DINSDAG 23 MAART a.s. en niet zoals was vermeld in het verslag van Fokver. Wie- ringermeer, op 24 Maart. We zien hier het nieuwe politieke gezicht van Europa, zoals dit zich demonstreert na het heden gesloten pact van de 5 landen. Het aantal leden van com munistische partijen in de A. N. W. B. verruimt hulpverlening bij pech. 900 Bonds - Autohulpstations door het gehele land ingeschakeld. De A.N.W.B. is erin geslaagd de hulpverlening aan het gemotoriseerde verkeer, dat met pech te kampen krijgt, aanzienlijk uit te breiden. Dank zij de samenwerking tussen de Bond en een zeer groot aantal Nederlandse auto- en motorbedrijven is een systeem opgebouwd, dat voor de belanghebbende au tomobilisten en motorrijders goede vruchten belooft af te werpen. Na een uitgebreide enquê- te is de A»N.W.B. erin ge slaagd zijn reeds bestaand net van Bonds-autohulpsta- tions tot ruini 90Ö uit te I breiden, die verdeeld over ongeveer 400 plaatsen gereed'! staan om de automobilist of motorrijder met pech snel j en correct te hulp te komen, j De meeste van deze instel-1 lingen verlenen ook avond en nachtservice, zij beschik ken alle over een hulpwagen of een motorvoertuig om te slepen, terwijl vele boven dien een kraanwagen bezit- ten' De ANV.YB. heeft voo- zijn leden een voorlopige lijst samengesteld, waarin alle hulpstations, die als zodanig kenbaar zijn door borden, zijn opgenomen, met de tij- den, waarop zij hulp verle- nen, hun uitrusting, tele foonnummer etc. Via telefoonaansluitingen langs de weg kan hulp wor den ingeroepen, evenals dom middel van bijgevoegde for mulieren, die men bij pech ingevuld aan een passerende automobilist of motorrijder ter hand kan stellen- met het verzoek dit aan het daaron vermelde autohulpstation af te geven. Het uitrukken is door een overeenkomst tussen d° be treffende autohulpstations en de A.N.W.B. gewaarborgd. Hoewel enerzijds deze hulpverlening voor de betrok kenen uiteraard een com- West-Europese Unie is in België 100.000 Frankrijk 1.300.000 Gr. Brittannië 43.000 Luxemburg 5.000 Nederland 50.000 t/*!>T0-4325 De partij telt in de USSR 6 millioen leden, in Grieken land 400.000, terwijl in de Russische ,zöne van Duits land 1.576.300 Duitsers lid zijn van de eenheidspartij. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 25 Maart V.M. I Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder i 21 Maart 6.41 18.54 22 Maart 6.39 18.56 23 Maart 6.37 18.58 24 Maart 6.34 19.00 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 21 Maart 4.17 5. 2 22 Maart 6. 7 6.32 23 Maart 7.17 7.42 24 Maart 8.12 8.32 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 20 Mrt. 16 u. tot Maandag 22 Mrt. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, 'de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Medemblik. BURGERLIJKE STAND Tijdvak 1 t.m. 6 Maart 1948. Geboren Hc-lena Theresia Maria, dv Joh. B. A. van der Sprong en H. Bruij stens Janneke, dv D. de Putter en en C. J. de Visser Jbhannes Antonius, zv F. J. van On- zenoort en C. J. Gorter. Ondertrouwd Alphonsus Albertus Mahu, 34 jaar, land arbeider en Jansje Vinger hoed, 33 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier. Getrouwd Adrianus Simo- nus, 24 jaar. granietwerker, wonende alhier en Adrlana Buis, 25 jaar, zonder beroep, wonende te Wervershoof. Overleden geen. AANVOER VISAFSLAG. In de week van 8 t.m. 13 Maart- werd op de Gem. Vis- afslag aangevoerd 50 p. Bot p. p. f 0.56 470 p. Baars f 0.33 2832 p. Snoekbaars f 0.70 1839 p. grove Blei f 0.22 4085 p. Voorn f 0.16; 6 p. Karper f 0.51 18 p. Snoek f 0.44. De vermelde prijzen zijn gemiddelden. merciëele aangelegenheid is heeft de A.N.W.B., rekening houdende met de algemene belangen, die hiermede ge moeid zijn, ter stimulering van de hulpverlening, voor 1948 een bedrag van f 10.000 als premie ter beschikking gesteld ter verdeling over de garages, paar maatstaf van het aantal malen, dat zij voor hulpverlening ten behoeve van de Bondsleden zijn uitgerukt. Vanzelfspre kend rekent men erop. dat het gemotoriseerd verkeerj deze service zal waarderen en in stand houden, door de garages niet tevergeefs te i laten uitrukken en onmid- dellijk te waarschuwen, wanneer zo mogelijk het mankement door eigen in grijpen eerder verholpen is Een en ander vormt een zeer doeltreffende aanvul ling ven d° repds zo popu laire Wegenwachtservice. BURGERLIJKE STAND. Tijdvak 8 t.m. 14 Maart 1948. Geboren Johan Theodo- rus Maria, z.v. J. Neuvel en a. Schilder Gerard, zv a. J. de Graaf en a. Jalink Jo- hannes Engelbert.us Wilhel mus Jozef, zv J. J. Berkhout en C. V. Nipshagen Dirk Willem Egbert, zv H. Hage- man en a. J. Horaan Jan, zv K. Meijer en. a. Paul Gerardus Jozef, zv N. P. J. Molenaar en H. a. P. Jans sen. Ondertrouwd geen. Getrouwd Hendrik Hoek stra, 27 jaar, landarbeider en Barbara van der Jagt„ 24 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier. Overleden Cornelia Gie- ling, 82 jaar, echtg. van S. Slagter, wenende alhier Petrus Kuijpers, 76 jaar, wo nende te Amsterdam. BINDERDOEK. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land verzoekt landbouwers', die voor 't komende seizoen tot vernieuwing van het binderdoek van hun graan- maaiers - zelfbinders menen j te moeten overgaan, dit vóór 1 April a.s. bij de P.B.H. schriftelijk aan te vragen, met opgave van de cM2 uit gedrukt in één der maten 122, 128, 138 en 140. Na af- stempeling van de aanvra ge kan rechtstreeks bij de leverancier worden besteld. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 21 MAART. Aanwezig de Heren v. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, SlootdorpHakkesteegt Schagen. Schager Markt Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 9 Paarden f 400-f 1150 10 Pinken f 180-f 230 2 Stieren Centrale 26 Mag. Gelde- koffien f 375-f 5CO 16 idem Vette Centrale 15 Kalfkoeien f 650-f 800 12 Vaarzen f 350- f 425 1 Pink Centale 2 Graskalveren Centrale 304 Nuchtere Kalveren Centrale 56 mag. Schapen f 60-flOO 4 idem Vette Centrale 45 Overhouders f 48-f 62.50 5 boK ken en geiten f 2.50-f 50; 16 Biggen f 45-f 65 32 Konijnen f 2.50-f 24 9 Kippen f 3-f 6. Landbouwnieuws. Aan de telers, aan wie voor de producten tar we, rogge, gerst of peul vruchten geen aanslag is opgelegd, dus die voor één of meer der genoemde pro ducten onder de z.g. dors- regeling ressorteren, wordt op grond van artikel 9 van de Verordening Granen. Za den en Peulvruchten 1947 de verplichting opgelegd deze producten vóór 18 April 1948 af te dorsen. Telers, die om bepaalde redenen niet aan deze verplichting kunnen voldoen, kunnen bij het Bureau van de Provin ciale Voedselcommissaris on der wiens werkgebied zij ressorteren, een verzoek tot uitstel van dorsing indienen, naar aanleiding waarvan in noodzakelijke gevallen schriftelijk uitstel van dor sing zal v/orden verleend. Het bovenstaande betekent, dat de telers van de hiervo- ren bedoelde producten, res sorterende onder de z.g. dorsregelihg, uiterlijk vóói 16 Mei 1948 wn de geldende leveringsverplichting moe ten hebben voldaan. Ven- zelfsprekend blijft, ongeacht het tijdstip der dorsing de verplichting bestaan om bin nen 4 weken na afloop der dorsing t.o1 aflevering van de te leverch hoeveelheden over te gaan. Uitgave Stichting Flevo Bode Verantwoordeliik redacteur tevens redacteur voor wie rineen N. H KTorrm Klieft straat 12, Hinpolytushoef. Telefoon no in? Redacteur voor Wieringer- meer J M de Graaff W-werf TeW No 100 Drukkerij Corn j Bosket FToofdstr ld TUnoolvtiishoef Tol TTiwv>l"t,1cv»nof No IQ VO0V7]ttpr n P NistofTiafcpr. Waeenpad H Mlddenmeer Tel 20 Nw Aimor«?dorp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1