Surinaamse delegatie in de Wieringermeer OITGAYE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 24 Maart 1948 Derde Jaargang No. 36 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Tele£>on No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aaji tzyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. IS DE GOEDE VRIJDAG EEN ALGEM. ERKENDE CHRISTELIJKE FEESTDAG Het antwoord ftop deze vraag houdt telkenjare ve len bezig. Op de a.s. Goede Vrijdag, 26 Maart, zal dat ongetwijfeld wederom het geval zijn. Iedereen voelt aan dat over deze dag een andere ideolo gie heerst dan over de ande re Christelijke hoogtijdagen als Pasen, Pinksteren etc., en hij wordt ook anders ge vierd dan bv. de 2e Paas- en Pinksterdag en de Hemel vaartsdag, welke laatste in de volksmond „halve Zonda gen" worden genoemd. Op de Goede Vrijdag wordt veelal normaal gewerkt, de treinen en autobussen rijden geen Zondagsdienst. Daaren tegen hebben vele overheids diensten, departementen e.d., alsmede vele particulie ren, hun kantoren gesloten, of, al naar gelang het plaat selijk gebruik dit. wil, een gedeelte van de dag. Markten worden op die dag niet ge houden,-vele couranten ver schijnen niet en juist deze tegenstrijdigheden brengen dè mensen op een dwaal spoor. Hoe zit dat Is de Goede Vrijdag dan geen algemeen erkende Christelijke feest dag Wel, naar zijn aard is de Goede Vrijdag, de gedenk dag van Christus' kruisiging en sterven, zeker een der voornaamste Christelijke hoogtijdagen. Zelfs kan men zeggen dat de kruisiging in ons Evangelie wel het feit is, dat, naast Jezus' geboorte, het sterkst tot de massa spreekt. Niet echter een dag van blijdschap, géén feestdag, zoals bij Christus' geboorte, opstanding en hemelkaart. De goede Vrijdag was al tijd een dag van ingetogen heid, niettemin een dag van de sterkste geestelijke ver dieping door de kerkdien sten, meestal' in de avond uren gehouden, meer gestem peld tot gedenkdag. L*ange tijd was er in ker kelijke kringen duidelijk een streven merkbaar de Goede Vrijdag meer tot zijn recht te doen komen, een streven dat nog altijd bij de positie ve Christenen leeft. Vóór de oorlog was daartoe zelfs een Comité ..Goede Vrijdag Her denkingsdag", dat de offici ële gelijkstelling van de Goede Vrijdag met de andere Christelijke feestdagen na streefde, actief werkzaam. Bewijs overigens dat de Goede Vrijdag algemeen niet' tot de Christelijke feestda gen wordt gerekend. De viering van de Christe lijke feestdagen in het bur gerlijk leven richtte zich van oudsher naar het kerkelijk gebruik. Reeds in onze oud ste nog bestaande wet, de Zondagswet van 1 Maart 1815 vinden we dit veran kerd. Zij spreekt- van „de „noodzakelijkheid om op het „voetspoor onzer godsdien stige voorvaderen, die daar- „op steeds den hoogsten prijs „stelden, de pligtmatige vie- „ring van de dag des Heeren „en andere dagen de open bare Christelijke Godsdienst „toegewijd, door eenparige „en voor de geheele uitge- Dr. VAN ACKER over: „CE BLINDENGELEIDER" Onder goede belangstelling hield Dr. van Acker, Hoofd! 1 van een school voor blinden- geleidehonden te Amsterdam, op uitnodiging der Ned. Heiv. Zuster kring te Westerland, in de Ned. Herv, Kerk een le- zing over bovengenoemd, on derwerp. Spr. releveert bJe scherpe zintuigen der blinden, waar door deze zich vlugger en be-J ter kunnen oriënteren en con centreren. Met voorbeelden werd daarop, toegelicht door lan taarnplaatjes gedemonnstreerd welke belangrijke plaats de blindeitfgids, t.v. de afgerichte; hond inneemt in het leven de zer van hun gezicht benomen mensengroep. Het brailleschrift werd daar op gecirculeerd, het schritf waarvan de blinden zich be dienen.. Op uitvoerige wijze werd aanschouwelijk voorgesteld het moeizame opleiden der gelei- de-'honden. Het meest ge schikte en gebiuikte ras is nog steeds hiervoor de D.-Herder. Ds. J. vd Winden besloot deze avond met woorden van dank. „strektheid der Ve-reenigde „Nederlanden, algemeen „werkende maatregelen te „verzekeren," terwijl art. 1 zegt dat de Zondagsheiliging is in acht te nemen „op Zon dagen en zodanige gods dienstige feestdagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Godsdienst dezer landen algemeen er kend en gevierd worden." Het merkwaardige is ech ter dat de „algemeen erken de Christelijke feestdagen." een term ontleend aan voor noemd artikel der Zondags wet, niet met name worden genoemd. In 's Rijkswetge ving zien we dan ook een zekere halfslachtigheid. Soms is in wetten alleen sprake van de Zondag (men denke b.v. aan het verbod tot het autorijden op Zon- dagen) dan weer stelt de wetgever door gebruik te maken van de bepaling I „met de Zonda,g wordt ten deze gelijk gesteld de 2e Paasdag, de 2e Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de He- I melvaartsdag enz. de Chris- j tolijke feestdagen op één lijn j met de Zondag, waarbij soms wel. meestal echter niet de Goede Vrijdag wordt ge- voegd Een vaste lijn ontbreekt echter en dit is mede oor zaak dat het publiek zijn houdjng ten opzichte van de Goede Vrijdag moeilijk kan bepalen. Verzoeken eqfuer bij de re gering op aan te dringen de Goede Vrijdag op te nemen onder de algemeen erkende Christelijke feestdagen heeft de Synode afgewezen in 1930, 1931 en 1933. In het ontwerp ..Nieuwe Kerkorde der Ned. Herv. Kerk" wordt de Goede Vrij dag echter zonder meer op genomen in de rij der feest dagen van de kerk die als bijzondere dagen worden on derhouden. Indien de Synode dit ont werp aanvaardt, is wellicht aangebroken dat ook de wetgever één lijn gaat trekken en de Goede Vrijdag als Christelijke feestdag zal j erkennen. K. I Maandag j.1. heeft op uitno diging van het gemeentebe stuur, een viertal leden van de Surinaamse delegatie een be zoek geb.racht aan onze polder. Om half twaalf werden zij in het noodraadhuis van Wie ringermeer te Lutjekolhorn ont vangen door het voltallige col lege van Burgemeester en Wet houde.rs. •In een welkomstwoord! uitte de burgemeester zijn dankbaai heid voor het bezoek en een overzicht van de ontwik-' kelingsgeschiedenis van de Wieringermeer. De a.rbeid van de delegatie en dje geboekte resultaten memorerende, wees spreker er op dat de Wierin germeer, zij het ook in beschei den mate. de drang naar zelf beschikking en cïe beëindiging van de kolonisatieperiode heeft gekend. Het in cultuur brengen van de polder en de sociaal- economische opbouw daarvan geschiedden en moesten ook geschieden door Rijksorganen in casu de Directie van de Wieringermeer, Deze heeft ondeu' leiding van Ir. Smeding, van d!e Wie ringermeer eerf meesterstuk gemaakt, hetgeen zoals bekend, voor de Landbouwhogeschool te Wageningen aanleiding is geweest tot het verlenen van het ere-doptoraat in de land bouwkunde aan Ir. Smeding. Met de toeneming van de bevolking we»rd echter de drang naar een zelfgekozen bestuur steeds sterker. Spreker schetste de onwik- keling te dezen. Eerst bij de raadsverkiezingen in 1946 we,rd de gemeente eindelijk mon dig, en vanaf dat ogènblik werd ze in de gelegenheid' ge steld het bewijs te leveren dat zij in en door zelfgekozen be stuurorganen in staat is voort te bouwen aan de toekomst, die hier geboren we.rd. Spreker uitte de wens, d!at -Suriname spoedig tot een zelfde bewijslevering geroepen zou worden. Hierna gaf hij een overzicht van de woroüngsgeschiednis van de Wieringermeer, ten- slotte wijzend op d!e ontgin- l ningsplannen, die ook Suri- name heeft. Bij een tocht door de polder aldus spreker, zult ge de om vang van de ramp in ogen schouw kunnen nemen, doch ge zult ook wat anders kun-| nen zien. En wel düt, dat er, hiesr landbouwers, landbouwers-! zonen wonen, die weten wat pionieren is en die dus ook weten wat aanpakken is. Wel nu, heb"t ge, mijne heT ren, in Suriname bij Uw ont- ginnigsplannen flinke kerels nodig, dan weet U waar ze te vinden zijn. Ce voorzitter van de dele gatie n\r_ dr. Buiskool, beant woordde met het spreken van woorden van dank voor de uitnodiging en voor de gelegen heio! die het gemeentebestuur gegeven heeft om op deze wij ze kennis te maken met dit nieuwe land. Spreker maakte evenpens een vergelijking tussen Suriname' en de Wieringermeer. De Wieringermeer is be-; volkt door personen afkom stig uit verschillende provin-j cies, maar ondanks het feit, dat ze afkomstig zijn uit ver-] schillende landstreken met ei-1 gen karakter en gewoonten,1 blijkt duidelijk dat deze ve,r-j schillen geen beletsel behoe ven te zijn voor een vrucht dragende samenwerking. Zo kent ook Suriname een bevol king met verschillende land aard. Hij wees erop dat we hier kunnen zien dat dif geen be- Rondom het ZUIDERZEE- VRAAGSTUK. Wij herinneren onze lezers er aan dat de Hoofd-Ingenieur Dr. J. F. R. van de Wall. morgen, Donderdagavond van 22.4523 u. voor de A.V. R.O.-microfoon in de le zingenreeks „Rondom het Zuiderzeevraagstuk" zal spreken over „De toekom stige droogmakingen." MAANSTANDEN 1948. Donderdag 25 Maart V.M. Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDBN 1943. op onder 25 Maart 6.32 19.01 26 Maart 6.30 19.03 27 Maart 6.27 19.05 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 25 Maart 8.57 9.17 26 Maart 9.37 10. 2 27 Maart 10.17 10.47 DE HOLLANDERS LATEN ZICH NIET* VERSLAAN. In het grote Amerikaanse landbouwblad „Farm-Jour - nal" komt in het. pas uitge- j komen - Maartnummer een verslag voor van een reis die een aantal boeren uit de staat Iowa de vorige zomer hebben gemaakt naar Euro pa. Dit artikel wordt in hpt bedoelde blad natuurlijk geïllustreerd door een foto van een Hollandse windmo len, die echter volgens het onderschrift thans electrisch wordt gedreven. Het artikel draagt dan als opschrift „You can 't beat, the Dutch" wat ongeler wil zeggen „De Hollanders laten zich niet. verslaan." Als ondertitel zegt de ver slaggever dan, dat Holland. Zwitserland en België de enige uitblinkende plekken in ÉuroDa zijn. In welk land veronderstelt dat de 22 boeren uit Iowa, die de toestanden op land- j bouwgebied in acht Europe se landen inspecteerden, heimwee kregen Het was in Holland. Wij hadden gezien het hongerende Duitsland, de ictsel behoeft te zijn vc samenwerking. Tot slot drukte hij de hoop' uit, dat de wederzijótee kennis! making in de tóekomst nuttig i zal blijken te zijn geweest. Het gezelschap ging vervol-! gens naar Middenmeer o.a. ter! bezichtiging van het gebouwen complex van de Zaaizaadver-! eniging Wieringermeer. Na de lunch te hebben ge bruikt in Hotel Smit te Mie?-1 denmeer, volgde een tocht! door de polder. Bezocht werden de afsluit-, dijk en de 3 dorpen, terwijl in Slootdorp in 'het bijzonder de onderwijsinrichtdngen met! een bezoek werden vereerd. Tijdens deze rondgang gaf Ir. Ovinge daartoe door het gemeentebestuur uitgenodigd, de gasten inlichtingen over verschillende onderwerpen, o.a. van landbouwtechnische aard'. Een goed gesaagde ex cursie eindigde met een thee in Middenmeer. Naar wij vernemen, houdt de Surinaamse delegatie, die Don derdag a.s. weer naar de West terugkeert, in Kasteel Oud- Wassenaar, 'n afscheidsreceptie Het voltallige college van Burgemeester en Wethoudeis hiertoe uitgenodigd, zal daar de gemeente Wïeringermeet vertegenwoordigen. De Leden der delegatie wa ren, de Heren Soekoel, Hard- joe Findley en mr. dr Buis kool j hopeloosheid en het gebrek aan leiding in Frankrijk, de verwarring en gestrenge voorschriften in Engeland. Maar in Holland, het laatste land dat we bezochten, ge leek het meer zoals „thuis." Het volk spande zich in, werkte hard om orde te scheppen na de vreselijke jaren van Nazi overheersing. En ze kregen het gedaan. Het gebombardeerde stuk van Rotterdam b.v. was reeds geheel opgeruimd, het puin in zee gestdrt-, en de ruimte lag klaar voor een extensief bouwprogramma. In Noord-Holland reisden de boeren door een polder van 70.000 acres. (De Heren hebben de Wieringermeer dus een beetje met Ameri kaanse ogen bekeken) ter verduidelijking staat er dan nog bij voor de Amerikaanse lezers wat een polder is. „Een stuk laag land op de zee teruggewonnen." Deze polder was reeds weer geheel bebouwd nadat ze onder wa ter was gezet door de Duit sers in 1945. Het was in Holland dat deze boeren buitengewone j stallen vee zagen en juist daar zagen ze kinderen spe len met rode wangen. En het deed hen aan huis denken. Het was vanuit Holland dat ze per vliegtuig de terugreis naar de U.S.A. aanvaardden. Het was goed om de reis i in Holland te beëindigen zeiden ze. Het. was een goede „nasmaak" Ha de sombere hopeloosheid van de rest van I Europa. Ze spreken dan ver der van het andere goede land België, waar ze in wel- j voorziene winkels hun inko- 1 pen konden doen, waar veel I nieuwe auto's in de straten reden en waar ze de nadruk kregen dat de Belgen handel dreven met de omliggende landen en daartoe o.a. in staat waren door het uit de Congo komende uranium. Van Zwitserland zeggen de boeren dan tenslotte als der- de land waar het goed was. j „Ik had eengevoel te ont waken op een zonnige mor- gen in Mei nadat ik naar bed was gegaan op een som bere «koude Novemberavond." I Het, artikel eindigt dan ongeveer als volgtHoewel de Iowa boeren verheugd waren over het bewijs van het zich herstellen in Hol land en België en het dege lijke zelfvertrouwen van de Zwitsers, toch waren ze blij weer terug te zijn. O. zeiden ze, wat is het heerlijk te leven in een land waar je ham 'en eieren kunt eten zoveel ie wilt. waar je brood met boter eet en waar je volop melk kunt drinken. WIERINGERMEER huisvestigings- problemen. Door het Raadslid, de hr. J. de Bruijne zijn de volgen de vragen aan B. en W. ge richt: 1. Hoe is het te verklaren, dat in onze gemeente ont ruimde woningen meer dan drie maanden leeg staan. 2. Zijn B. en W. bereid zo spoedig mogelijk bewo ners aan te wijzen voor in de gemeente leegstaan de woningen, en maatre gelen te nemen, om het langere tijd leegstaan van woningen dan strikt noodzakelijk is, te voorko- •uaui burgerlijke stand tijdvak 11 t.m. 19 Maart Geboren: Alberdina Catha rina, dochter van J. Schil- peroord en L. Izelaar Wil lem Corn^lis Hugo, zoon v. A. Jonge jan en A. de Boer. Cornelia Petronella Maria, dochter van H G. Rollé en C. M. Keijzers. Catharina Egberdina, dochter van C. Janse en F. Zuidema. OndertrouwdGerrit van Til en Hendrika Adriana Woets. Gehuwd: Pieter Coen-raad Verschuur te Zeist en Jan netje Cornelia Varkevisser, alhier. Overleden Geen. Beëindiging Huisslach- tingsseizoen 1947 48. Op 31 Maart a.s. eindigt het huisslachtingsseizoen 1947/1948, zodat personen, die nog een huisslachtings- varken op een aanhoudver- gunning 1947/48 voerhanden hebben, voor het slachten tijdig de vereiste machtiging bij hun plaatselijke bureau houders dienen aan te vra gen. Behoudens aan instellin gen met een liefdadig ka rakter wordt na 31 Maart a.s geen gelegenheid meer gege ven om varkens bestemd voor huisslachting te slach ten. Toelatingsaanvrage 15. ERKENN%IG EN AANVRAGE UITBREIDING BOOMGAARDEN. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol- iand deelt aan belangheb benden medé. dat met ingang Van 1 Mei 1948 tot en met 31 December 1948 de gelegen heid wederom wordt openge steld tot het indienen van aanvragen tot erkenning als Bedrijfsgenoot. B. (fruitteler) en aanplant of uitbreiding van boomgaarden. Gemelde aanvragen kunnen na de ge noemde datum bij de afde ling Tuinbouw van het Bur. van de PVC. te Alkmaar worden aangevraagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1