UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN, PASEN. UITSLAG STIERENKEURING. Medemblik. DONDERDAG 1 APRIL „DE WACHT AAN DE RIJN" NIEUWE BONNEN. Zaterdag 27 Maart 1948 Derde Jaargang No. 37 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poet De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan ;#it toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Wat betekent Pasen voot ons Betekent dit feest voor ons alleen douwtrappen en notenschieten, eieren tikken en krentenbrood Immers neen Willen we de' betekenis van Pasen ver staan, dan moeten we weer terug naar onze eerste voor ouders Adam en Eva in het Paradijs. Adam en Eva heb ben in de keuze tussen God hun schepper en zijn tegen stander, d.i. satan, gekozen vóór satan en tegen God. Toen deed de dood zijn in trede in Gods wonderschone schepping. De dood door geweld, Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood, De dood door ouderdom en en aftakeling, In Genesis 5 luidt het. telkens terugkerend somber i refrein „en hij stierf". De gewelddadige dood vindt zijn catastrophale door werking in de moderne ver- riietigingsoorlog en aan de dood vallen we allen ten prooi. De dood is oppermachtig, niemand ontkomt er aan. Eén ding weten we met on- omstotelijke zekerheid, we groeien allen de dood te ge- i moet. We denken daar lie- ver niet te veel aan, maar het is niettemin waar. Daar om is het goed, dat we er wèl aandenken. Niet om er bang voor te worden, maar om de dood te zien in het licht van Pasen. Pasen krijgt zijn juiste, rijn eigenlijke, betekenis wan neer we niet over de ontzet tende werkelijkheid van de dood heen leven, nïaar die aanvaarden. Want Pasen boodschapt ons de overwinning op de dood. Op Goede Vrijdag stierf Jezus Christus de Zoon van God in onze plaats en heb ben ze Hem begraven. Maar het graf kon Hem niet hou den. Op 'Pasen bleek de dood niet oppermachtig. Eén is sterker dan de dood, d.i. Je zus Christus. Pasen roept ons toe „Het laatste woord is niet aan de dood, maar aan het leven! En ga nu met die bood schap midden in de wereld staan, in de wereld van nu In deze wereld met zijn wanhoopsgedachten. Pasen roept ons toe o mens, ge gaat niet dei dood, niet het verderf, maar het leven en de 'on- verderfelijkheid tegemoet. Daar is een eeuwige toe- i komst van louter heerlijk heid voor U weggelegd. Jezus leeft Hij ,zal heel deze schepping voeren tot haar uiteindelijke bestem ming de verheerlijking Gods. Die boodschap brengt Pasen U vandaag in deze ontredderde wereld. Gelooft U dat Christus de dood heeft overwonnen V Dan bevat de aloude paas- boodschap voor U een nieu we lente, een nieuw geluid. Dan sterven alle wan hoopsgedachten en weet U ik ga niet de dood tegemoet, maar het leven, het waar achtige leven. Alleen U moet Jezus Chris- tus dan zien als Uw Borg 1 die voor U in Zijn dood de straf boette voor Uw zonden. Wie niet gelooft in Jezus Christus gaat de eeuwige dood tegemoet. Weet ge echter door Zijn dood uw zonden betaald dan Paastractaties. Begunstigd door mooi voorjaarsweer had Dinsdag middag onder goede belang stelling en met veel deelna me de aangekondigde, stie- renkeuring, uitgaande van het N. R. S., gecombineerd met de Prov. Commissie, plaats, op het terrein naast de O. L. School, hoek Slin gerweg te H.-hoef. Was de aanvoer, kwantitatief goed ook het gehalte gaf reden tot voldoening. De uitslagen waren voor Rubriek drie-jarige en oudere stieren goedgekeurd voor N. R. S. „Tjitske's Ade- ma", eig. A. C. Langereis te Anna Paulowna, tevens goed gekeurd voor Centrale keu - ring te Alkmaar. Rubriek twee-jarige, goed gekeurd voor het N. R. S., „Willem", eig. Wed. D. N. Mulder, Elft H.-hoef „Piet jes Adema", eig. H. J. Vee man, W.-werf „Adema 8 v. Haukeshoef", eig. Gebr. Montsma, Slootdorp „Cis sy's Bart", eig. J. Veerdig, H.-hoef„Stientjes Ceres", eig. Jb. Slagter, Slootdorp „UINfèr Groenhoven", eig- W. Pranger, A. Paulowna. Rubriek 2-jarigen, goedge keurd voor N. H. „Walter", eig. N. Metselaar, Wester land „Const. van Wierin- germeer", eig. A. Vellinga, Slootdorp „Trijntjes Ade ma", eig. D. Veerdig, H.hoef; „Nico", eig. C. Ruijter, N.- buren, H.-hoef „Frans 39", eig. N. E. Kooij, Noordburen H.-hoef „Karei Adema 3" eig. J. Kooij Cz., Westerland; 1 „Friks", eig. T. Bos, Sloot- j dorp „Hiltje's Frans" eig. i Jb. van Duin. A. Paulowna. Rubriek 2-jarigen, bekroond met G. „Martijs", eig. Gebr! W. en S. Bakker, Den Oever. Rubriek één-jarigen, goed gekeurd voor het N.R.S. „Adema van Valkenhof,, eig. A. C. Langereis, A. Paulow na „Oscar", J. D. Aij, A.- Paulowna „Reino", eig. J. Meeldijk, Anna Paulowna. „Eduard 7," eig. Fam. M. Bakker, Oosterland „Edu ard 4", eig. Wed. D. N. Mul der, H.-hoef „Athleet van Haukeshoef", eig. Gebr. I Montsma, Slootdorp „Grietje's Ed. van Haukes hoef", eig. Gebr. Montsma. j Slootdorp „Juli&na's Ade- j ma", eig. A. Wiegersma, Slootdorp „Alecco 3" eig. H. Grin, Slootdorp „Gerard", eig. H. Grin, Slootdorp ..Lindberg's Adema", eig. H. Homan, Slootdorp „Adema D I", eig. H. Homan, Sloot dorp. Rubriek één-jarigen, goedge keurd voor N. H. „Ymke's Adema", eig. J. D. Aij, Anna Paulowna„Ymke's Ade ma 2", eig. idem „Romke's j Adema, eig. idem „Sjouk- je's Adema 2", eig. W. Pran ger, A Paulowna „Dirk" eig. P. de Jong, H.hoef ..Trien's Adema", eig. N. Bakker, Oosterland „Edu ard 9", eig. Fam'. M. Bakker Oosterland „Eduard 8", eig. Wed. D. N. Mulder, H.hoef „Eduard 2", eig. idem „Edu ard 3" eig. idem; „Geertje's Frans", eig. K. Koster W.- werf „Adema 10 van Hau- J°°r 4 perS°nCn Ueshoef" eig. Gebr. Monts-1 3 srQnd| biscuitjes. V, 1. ma, Slootdorp, dit exemplaar was nog te jong voor N.R.S. „Alecco" H van Haukes hoef". eig. Gebr. Montsma. ™°tdXP f I teerW kant besmeren ma eig. J. Straat Sloot- 1 dorp „Alecco 4" eig. H. Grin, Slootdorp „Alecco 2" eig. H. Grin, Slootdorp „Pel Adema", eig. P. Koster, Slootdorp, „Rozalina's Ade- mo", eig. Staatsbedrijf S. J. crème au beurre, anijshagel slag in verschillende kleu ren. De biscuitjes aan de ver met crème au beurre hiervan ook in het midden een soort nestje spuiten of vormen met behulp van een vork. Hierin wat anijshagelslag strooien. Crème au beurre (een- Zoodsma, Slootdorp, nog te voudig recept) jong voor R.R.S. en daardoor uitgesteld. goed- 4 1. melk, 25 gr. (2' 2 eet lepel) maizena. 75 gr. (5 eet lepels» suiker. 50 gr. (3 eet l Leendert" eig. J. Meeldijk, j z0^ ^eik op ?en klein deel ma"aë!g™a Prangir'S Aam I na^an ktkTren^n Tl IfTf KoDornj OosS'l f*f' en SLf; WM vrnW* Kri.f: de maïzena aanmengen, en Polder W.N. „Ymke's Edu- ard", eig. C. M. Tijsen, Oos terland „Hiltje's Eduard" hiermede de kokende melk binden. De vla onder af en toe roeren iets laten afkoe- Hghoefde 'cafö's^r^amant"'De boter door de vla eig. A. van Dellen. Slootdorp'[°eren en deze geheel koud In totaal werden slechts 3 twee aangevoerde dieren af- ^pot kan w°r e gekeurd Eieren- en gehaktschotel 150 gr. gehakt, boter of margarine, zout, freper, 2 eieren, sla of dunsel, sla saus, radijsjes, peterselie. Het gehakt aanmaken en vormen tot een grote, lang werpige bal. Deze bal doo; JEUGDFEEST NED. HERV. JONGEREN. Onder leiding van de Eerw. Keer O. Deen hielden de Ned. Herv. Jongemannen-, Jongemeisjes- en Knapen- Vereniging ji. Vrijdag in „Concordia" te H.-hoef hun jaarlijkse hoogtijdag, het traditioneel jaarfeest. De feestleider de Heer O. Deen kon aan een grote groep jongeren van diverse gezindte, alsook vele oude ren het welkom toeroepen. Het sterk gevariëerde en lijvige programma werd daarna vlot afgeweekt. Declamatie en samenspra ken, doorkruist met samen zang vulde de avond terwijl onderscheiden afgevaardi; den hun beste wensen aan boden aan de feestvierende verenigingeh. De Heer Waardenburg deelde tot veler verrassing de piramidewedstrijd - uit slag mede waarbij aardige prijzen werden uitgeloofd. Prijzen vielen ten deel plus certificaat aan D. Wolters, B. Hensen. H. Wol- ters. M. Siegers, H. Ensing, J. Waardenburg, E. Jagten- berg, IJ. Hensen en D. Hoo- gesteger. M.F.C. KOIVIT OP DREEF. Met de laatste wedstrijden in het vooruitzicht beginnen de Geel-Zwarten uit een an- bi0em wentelen en in boter der vaatje te tappen in de0f margarine bruin en gaar hoop de rode lantaarn op t»raden. Dan het gehakt met het scheiden van de markt iWa^ slasaus bestrijken en nog aan een andere ploeg hierop een plakje ei leggen. uit de lagere regioenen te kunnen overdragen, om daar mee het degradatiespook definitief te kunnen ontlo pen. Misschien werkt cok het Paaspuddin; 1 litér melk, 100 gr. suiker, 50 gr. cacao, 90 gr. cust-ard- poeder, 100 gr. biscuitjes, 1 stijfgeklopt eiwit, paas- op handen zijnde 40-jarig 'ities verenigingsjubileum inspivé- Het' grootste gedeelte van rend,,Hoe het ook zj, d melk aan de k00j{ ^ren- laatste weken is M.F.C. op 19 26 50—26 18 23 40—23 18 22 45—29 19 21 38—31 17 20 27—24 17 18 35—37 19 16 28—39 20 16 46—52 16 15 22—32 18 11 30—52 17 10 23—39 gen. De suiker, de cacao en het custardpoeder dooreen mengen en met de overige, koude melk aanmaken. De kokende melk binden met de aangemengde massa en hièrdoor de verkruimelde biscuitjes mengen. Dan de •pudding overdoen in een met koud water omgespoelde vorm en koud laten worden Bij het opdienen de pud ding rondom garneren met nestjes van stijfgeklopt ei wit, waarin men kleine de goede weg, want na xle overwinning op Andijk stuur- dé het Zondag R.K.A.F.C. met een 2—0 nederlaag naar de kaasstad terug. De stand is thans WW Grashoppers Vrone RKAFC Randers Zouaven N. Niedorp Andijk LSVV De Rijp 18 11 3052 een pjgSsKurnenvje zSCWu. j MFC Dammen. De strij<3 om het clubkampioenschap Dammen ,i van „A Z", is gewonnen door Op de gehouden veemarkt de hr. Paardekoper, welke dus aanvoer en pnJzen voor dit seizoen plaatselijk 2 Paarden f MO - f 10CO kampioen is geworden. >5C F,nke" 25 K 6 3 Stieren Centrale 31 Mag. 40-Jarig jubileum MFC Gcldekoeien f 3C0 - I 5C0 14 Vandaag zal het feest zijn idem Vette Centrale 25 Kalf in de grote MFC-familie, want koeien f 600 - f 750 1 Pink na ci'e receptie, welke het be- Centrale; 343 Nuchtere kalve- bestuur 's middags houdt, ren Centrale 30 Mag. Scha- treedt 's avonds een bekend pen f 70-f ICO; 54 Overhou- cabaretgezelschap met een spe- ders f 50-f 60 3 Bokken en ciaal voor deze gelegenheid Geiten f 10-f65 14 Biggen samengesteld programma op f 40-f 65; 10 Konijnen f 3-1 28; voor leden en donateurs. 1 24 Kippen f 3-f 12. Schager Markt. is Uw sterven geen straf meer op Uw zonde maar de doorgang tot het eeuwige leven, en zult U leven met Hem. Dan Is het voor U van- daag echt Paasfeest. Ds. v. d. Wielen. Vierde en laatste voorstelling Abonnements avond in Hotel Smit te Middenmeer. Opgevoerd zal worden het toneelspel in 3 bedrijven met JULIA CUIJPERS en GUUS VERSTRATE e.a. AANVANG 8 UUR. Geldig tot en met 10 April. Bonkaarten KA, KB. KC 80! 271 Melk 4 liter melk 273 Melk 7 liter melk 276 Vlees 100 gram vlees 277 Vlees 300 gr. vlees 278 Boter 500 gr. boter of marg. of 400 gram vet 279 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gram vet 290 Alg. 125 gram koffie 291 Alg. 50 gram thee 292 Alg. 200 gr. kaas of 250 gr. korstl. kaas 294 Alg. 400 gr. brood of 1 rants. puddingpoeder, vermicelli e.d. 296 Alg. 200 gr. brood (geldig t.m. 3 April) 298 Alg. 1600 gr. brd. (geldig t.m. 3 April) 285 Res.. 800 gr. brood (geldig t.m. 3 April) 283 Res. tB.-kaarten) 1 pot pindakaas (voorin] 288 Res. 400 gr. brood (geldig t.m. 3 April) Bonkaarten KD, KE 804. 773 Melk 12 liter melk 776, 777 Vlees 100 gr. vlees 778, 779 Boter 250 er. boter of marg. of 200 gr. vet 792 Alg. 100 g<r. kaas of 125 gr. korstl. kaas 794 Alg. 400 gr. 4>rood of 1 rants. puddingpoeder, vermicelli e.d. 796 Alg. 200 gr. brood (geldig t.m. 3 April) 798 Alg. 400 gr. brood (geldig t.m. 3 April) 785 Res. 400 gr. brood (geldig t.ni 3 April) Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZR, ZE. MD, MF, MG. MH 804 Bijz. Arbeid, as. Moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen van strook B Op de bonnen komt de letter B voor mot de aanduiding van het arti kel en de hoeveelheid. Deze bonnen zijn vertier» dagen geld e, hoewel zij wat betreft de tekst enige overeenkomst vertonen met rantsoenbor.- nen. Zii ziin van deze laatste te onderscheiden door de kleur (groen of paars met groen). De bonnen voor bo ter en die voor margarine zijn geldig voer boter, mar garine of vet. O" bonnen voor pindakaas moeten uiterlijk op 3 April bij een detaillist worden in- geleverd. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 28 Maart 6.25 19.06 29 Maart 6.23 19.03 30 Maart 6.21 19.10 31 Maart 6.18 19.11 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 28 Maart 10.57 11.12 29 Maart. 11.22 11.47 30 Maart 11.52 31 Maart 0.17 0.27 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 27 Mrt. 16 u. tot Zondag 28 Mrt. 24 uur zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwnran, Schreuder, Koning, Bnnid, Verheul. Maandag 29 Maart tot Dinsdag 30 Maart 8 uur zo nodig aanwezig.: de Boer, de Groot, Groen- -hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 28 MAART. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. MAANDAG 29 MAART. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Gem. Wieringermeer. D.W.0. organiseert een fancy-fair. In September van het vorig jaar kwam de Con- tactraad met de vertegen woordigers van de onderaf delingen bijeen ten einde het linanciële probleem onder de ogen te zien. Besloten werd in November een fan cy-fair te houden. Maa*r een mens heeft niet. alles te be slissen Door verschillende omstandigheden kon het werk toen geen voortgang vinden en zo werd besloten tot uitstel maar in ieder geval geen afstel. Nu zijn definitief de da gen der fancv-fair bepaald op 21. 22 en 23 Mei a.s. en inmiddels is begonnen met het. verdelen van de vele ta ken, want ér is besloten dat de fancv-fair „olck wat wils" zal bieden. Tevens is een aanvang gemaakt met de verkoop van- loten eveneens ten bate van de. Jeugdbewe ging. Er zijn prachtige prij zen aan verbonden. Over enige tijd hopen wij hierop terug te komen. KAPPFRSZA *K WORDT UJTGFRFFTD. Het is bekend dat er bV1 Kapper Zwart te Midden- meer onderscheidenen bil de neus worden genomen. Dat zulks echter in di^ mate plaats heeft, dat uitbreiding der zaak nodig schiint. is ook voor ons een verrassing. Het maken van een flinke aanbouw werd onderbands aanbesteed en opgedrao-rm aan de fa. Jb. Kingma en Zn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1