UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. KAMPIOENSCHAPPEN TURNEN. Woensdag 31 Maart 1948 Derde Jaargang No. 38 Radactie SecretariaatKUeftstraat No. 12, Hlppolytushóef Wielingen, Telefoon No. 103 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Po»t De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan ijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Belasting Perikelen. Loonbelasting Vorstverlet. Bij res. van 31 Dec. 1947 is omtrent de toepassing van het Besluit op de Loonbelas- j ting in verband met de <re- j geling voor vorstverlet in het bouwbedrijf medegedeeld, j dat de coupons, die zijn be- doeld als bewijsstukken no- j pens het aantal weken, dat de werknemer gedurende de laatste 12 maanden vóór zijn vorstwerkloosheid in het bouwbedrijf werkzaam was, niet moeten worden be schouwd als vertegenwoor digende een aanspraak op uitkeringen en derhalve niet tot het loon worden gere- j kend de uitkeringen daar- j entegen worden als loon be- schouwd, zodat daarover loonbelasting moet worden ingehouden. Deze regeling ten aanzien1 van de vorstverletcoupons wijkt derhalve af van het- j geen ten aanzien van vacan- tiebonnen is beslist, n.1. dat de vacantiebonnen tot het loon behoren, doch dat de uitkeringen daarop niet aan de loonbelasting onderwor pen zijn. Vereveningsheffing Vorst verlet. Ten aanzien van de hef fing van de vereveningshef fing van vorstverletcoupons is bij res. van 31 Dec. 1947 medegedeeld, dat, hoewel de uitkeringen als loon worden beschouwd, vereveningshef fing daarover niet verschul digd is. Ook naar de maatstaf van de coupons zelve is geen vereveningsheffing verschul digd, aangezien deze coupons niet moeten worden be schouwd als vertegenwoordi gende een aanspraak op uit keringen en derhalve niet tot het loon worden gere kend. Heffing ineens Bij res. 19 Jan. is medege deeld, dat binnenkort voor schriften zullen worden ge geven betreffende het ver lenen van korting wegens vervroegde betaling. Het ligt in de bedoeling, dat de korting achteraf wordt verleend, zodat daarmede bij het ontvangen van betalin gen geen rekening behoeft te worden gehouden. Uiter aard staat het de belangheb bende vrij niet meer te beta len dan hij zelf in verband met zijn aanspraak op kor ting wenselijk acht. Zondag 28 Maart j.1. werden in Bellevue te Amsterdam de kampioenschappen van Nederland voor de damesgroepen, gehouden. Onder de 30 deelnemers bevond zich ook onze plaatsgenote Mw. Cornelese, welke in' de eindclassificatie in de kopgroep een plaats wist in te nemen. Omzetbelasting bakkers 1. De gehele opbrengst van banket en beschuit is belast. De opbrengst mag niet met de meelprijs wor den verminderd. 2. Klein bakkerswerk. vervaardigd uit geen andere grondstoffen dan meel en bloem van granen, zemelen, zout, melk, melkpoeder, wa ter, gist, moutextract, crè me en bakkersvet is evenals brood vrijgesteld van hef fing. 3. Hoewel de ontvang sten ter zake van vrijgestelde leveringen in voorkomende gevallen afzonderlijk moe ten worden aangetekend, kan met de inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen een regeling worden getrof fen waardoor het mogelijk is de ontvangsten in één bedrag te boeken en achter af de belastbare opbrengst te berekenen. Hoewel we Mevr. Koopmans-, Hoekstra uit Huizum, gezien haar prestaties elders, als toe komstig kampioene beoordeel-, den, werd ons na een paar; oefeningen duidelijk dat dit niet zou geschieden. Onze spanning werd ten top gedteven, doordat onze plaats*; genote Trien de Wit op een paar enkele puntjes na, na de eerste kwam, Mw. Kolk, ge volgd door Mw. Madderom met enkele punten. Het zwaarste vak was voor Trien geweest n.1. de ringen, waarvoor zij 15.2 pnt. voor behaalde. Na de pauze werd zij ver drongen door Mw. Loskamp. De strijd om de 3e plaats was nu ontbrandt en zowel Mw. Mad derom als Trien de Wit gaven elkaar niets toe. Onze verbazing was echter niet gering toen we hoorden' dat de Alkmaarse op de brug voor enige eenvoudige oefenin gen een punt meer verkreeg, waardoor de 3e plaats Wierin- gen ontging. Zoals ook de Heer Klazema ons in zijn kort onderhoud me dedeelde, waren de prestaties van Trien de Wit zeer zekerj niet minder, doch heeft Mw. Madderom een royale punten- bedeling gehad. Onze hartelijke 'gelukwensen' gaan hierbij vergezeld, daar het toch een keurige prestatie is om als 4e te zijn uit een ver eniging van enige duizenden turnsters, Ook te Amsterdam heeft zij Wieringens vlag keurig verde- digd. DE AMSTERDAMSE SPROOKJESTUIN. De snrookjes behoren tot uit oude tijden en slechts over-; leveringen kunnen lezers en toehoorders steeds boeien. Toen we echter het Raige- bouw ingingen, waar tot 4 April a.s, de bloemententoon stelling in is gevestgd, kregen we een waar sprookje te zien. Bloemenvelden in onnoeme lijke kleuren, samengesteld in de mooiste harmoniën. Naast in vele heldere kleu ren bloeiende tulpen, treffen we de azalia's in de fijnste kleuren, de witte Prinses Ma rijke seringen uit de kassen van Aalsmeer, de vele soorten orchideën, de snufjes.van de laatste jaren, de in de oranje en lila gekleurde axtrilita of de z.g. papagaaienbek, cactus sen naar elk formaat of de in vele kleuren aanwezige rozen. Dit alles is slechts nog een gering aantal soorten, want bij de verschillende stands treft men onnoemelijke vele plan ten aan, welke naast de mooie tuinarchitecturen de tuin als sprookjesachtig doen verande ren. Het geheel een wijde; schakering van honderden kleuren overgoten door een heerlijke geur. Het was geen wonder dat; deze pracht der natuur,! geholpen door de kweekkunst] van de mens, vele buitenlan-1 ders heeft aangetrokken om deze tentoo»telling te bezichti gen. Deze tentoonstelling biecht naast het vaak zo trieste men senleven een afwisseling wel ke men nimmer zal vergeten. Indien in Amsterdam mocht komen, breng dan een bezoek aan het Raigebouw, waarvan U nimmer spijt zal krijgen en Uw hart zal open gaan voor de natuur, hoewel nu nog wat doods, de mooiste prachten der aarde bied!t. BINNENKORT WEER WERKSCHOENEN. Op nader plaatselijk bekend te maken dagen tussen 1 en 16 April zullen wederom aan vragen om, werkschoenen kun ncn worden ingediend. In aanmerking komen /ij, die sedert 30 Juni 1947 geen bon voor werkschoenen of En gelse schoenen hebben ontvan gen. De Visaanvoer in Januari 1948. Blijkens een opgave van 1 het Centraal Bureau voor de Statistiek leverde de zeevis- serij in de maand Januari 1948 ruim 5 millioen kg vis op, waarvan bijna 4 millioen kg haring. De visserij in de kustwate ren bracht 10.7 millioen kg vis op, hoofdzakelijk be staande uit schelp- en schaaldieren. Uit de Wad denzee werd 427.000 kg vis aangevoerd, t.w. 26.000 kg garnalen, 36.000 kg garna- lennest, 339.500 kg mosselen en 18.500 kg wulken. De Zeeuwse stromen en zeegaten leverden het leeu wendeel van de vangst der kustwateren, n.1. ruim 10 millioen kg, t.w. 2.6 millioen kg verse kustharing, 14.000 kg sprot, 3.000 kg schar, 17.000 kg garnalen. 162.000 kg oesters, 7.3 millioen kg mosselen, 7.500 kg alikruiken en 11.000 kg vispuf. Het IJsseïmeer (601.000 kg visj bracht grote vangsten aan snoekbaars (316.000 kg) op. Verder bestond de aan- PECH. Toen vorige maand een Rus sisch schip met graan, in haven lag, besloot de Vereni ging voor Culturele Betrekkin gen met de Sowjet-Unie, dat een vriendschapsgebaar hier wel op z'n plaats zou zijn. Er werd een gezelschap gevormd, dat het schip zou bezoeken en dé opvarenden welkom zou heten in Engeland. Men kwam tot de conclusie dat een geschikt symbool van de Britse cultuur zou zijn een serie gramofoonplaten van Ben jam Britten's opera Peter Gri mes. Maar twee weken later hoorden de leden der Veren, tot hun verdriet, dat de Sow- jet-Componistenbond Brittens werk, in de Moskouse radio, had gekenschetst als een verza meling woeste dissonanten, een terugkeer tot primitieve bar baarsheid en een verheerlijking van de laagste instincten. voer o.m. uit 34.000 kg bot, 1.000 kg aal. 64.000 kg baars. 138.000 kg brasem, 31.000 kg voorn en 11.000 kg kolblei. De oesterverzending beliep 1.771.000'stuks (162.000 kg). UIT RADBOUDS VESTE. Wieringermeer. Naam - fantasiën. Men wil gaan zitten rom- meie.ii in de namen van r?e i straten en wegen in de polder. Altijd al een teer punt geweest. Je had een Kerkstraat in Slootdorp, maar >Middenmeer had ook zijn Kerkstraat. Dus in één gemeente twee straten met volkomen gelijke naam.'Heel gemakkelijk in oorlogstijd om moffen te bedriegen, maar in de practijk oorzaak van veel vergissingen. Nog zo'n voorbeeld vanj gebrek aan fantasie bij de toenmalige naamgevers. Van Wieringerwerf naar de Terp loopt de Terp weg. Evenwij dig met de Westerterpweg in Slootdorp loopt een straat, die men voor de verandering Terpweg gedoopt heeft. De Brink ligt in Slootdorp. De Brink weg maakt deel uit van Wieringerwerf's straten plan. De Raadhuisstraat bleef na de herrijzenis Raad huisstraat, maar de zetel der vroede vaderen komt ergens anders. Iemand wil het Ir. Sme- dingplein nu Dr. Ir. Sme- dingplein gaan noemen. Als die Doktor Ingenieur straks ook nog Prof. wordt moet men zeker het naambordje weer uitbreiden en gaan spreken van het Prof. Dr. Ir. Smedingplein. Als de heer Smeding nog iets jeugdiger was! (niet dat hij nu ou.1 is P zouden wij mischien nog eens moeten schrijven van het Prof. Mr. Dr. Ir. Smeding plein. In dat geval is het maar beter om mondeling je bood schappen op dat plein te gaan doen, dan ben je snel ler klaar. De Wieringermeer zal zijn eerste ere-burger evenwel blijven kennen en eren als Ir. Smeding Als hij nog eens professor wordt zullen wij hem eren op het Smedingplein. ZWERVER. DE LEVENSLOOP VAN M. F. C. Toen in het begin van de ze eeuw de sport van ,.King Soceer" overal haar intrede deed en tal van steden en dorpen een voetbalclub rijk werden, staken ook in Me- demblik enige enthousiaste jongelui de koppen bij el kaar en richtten 29 Maart 1908 onder de naam van „V. I. O. S." een voetbalver eniging op. In 1909 reeds werd de jonge spruit her doopt in M.F.C.,. onder wel- ke naam zij ook nu nog zij het inmiddels al op rij pere leeftijd gekomen in I de voetbalwereld z'n plaats inneemt. Aanvankelijk kwam men uit in de toen bestaan de West-Friese Bond. doch in 1922 ging M.F.C. I over naar de N.H.V.B.. van waar uit het in 1935 naar de Kon. Nederl. Voetbalbond promo veerde en in de 4e klasse werd ondergebracht. Hoe wel in 1943 de kans op het 3e klasserschap groter leek dan ooit te voren, was een J verloren beslissineswedstriii tegen A. D O. '20 oorzaak, i dat de Geel-Zwarten bleven waar ze waren en waar ze ook nu nog zijn. De huidige plaats op de- ranglijst, laat weinig ruimte voor optimis me, doch de aanwezigheid van roede reserves en een prettige clubgeest doet voor de toekomst van M.F.C. het beste hopen. Het 2e elftal doet het be ter en staat op het punt de kampioenstitel in haar af deling te veroveren. Dat de jubilerende vereni- ging propaganda voor de voetbalsport weet te voeren, bewees zij reeds herhaalde lijk in de loop der jaren, j Immers onder de bezielende leiding van haar actieve voorzitter P. Geusebroek liet zij vele malen bekende le klasse-clubs naar Radboud's Veste komen om haar pu bliek te doen genieten van bet beter voetbal, zoals b.v. Haarlem, Ajax, D.W.S., Vole- wijekers e.a. i Een overzicht te geven van hen, die in de loop van al die jaren deel uitmaakten van het bestuur, is vrijwel ondoenlijk en we willen vol staan met de meest beken de te noemen zondtr daarbij de overigen ook maar iets te kort te willen doen. Zo herinneren we ons b.v. Van der Sandt, J. C. van Putten, N. Veen, j. Hofma, M. Hoo- gendijk, Joh. Geusebroek, P. Gons, J. Teunis, J. Veen en A. Buma. Het tegenwoor dige bestuur wordt gevormd door P. Geusebroek, T. Boorsma, H. Schaap, A. Schaap en IJ. v. Doorn. „Medemblik Vooruit MAANSTANDEN 1948. Donderdag 1 April L. K. ZONSTANDEN 1943. op onder 1 April 6.16 19.13 2 April 6.14 19.15 3 April 6.11 19.17 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 1 April 0.57 1.12 2 April 1.47 2.12 3 April 2.57 3.32 Veren, voor Bedrijfs voorlichting in de Wieringermeer. Mededeling No. 359. Plantenziektenk. Dienst Wageningen. Bericht no. 710. ZIEKTE NBESTRIJDING BIJ LAND- EN TUINBOUW- GEWASSEN. i Land- en tuinbouwers wordt medegedeeld, dat de landelijke berichten over de bestrijding van ziekten en plagen van land- en tuin- i bouwgewassen, welke berich- ten door de Plantenziekten- i kundige Dienst te Wagenin- gen worden verspreid, ook door middel van de radio worden bekend gemaakt. Zij worden daartoe, eventuëel i in verkorte vorm, opgeno men in het weerpraatje, bestemd voor land- en tuin bouw, dat dagelijks om 5.45 uur over Hilversum I, om 6.45 uur en 12.30 uur over Hilversum I en II en om 12.30 uur over de regionale zenders wordt omgeroepen. Door het weerpraatje ge regeld te volgen, kan men dus aanwijzingen verkrijgen over bespuit in gen en andere ziektenbestrijdingsmaatrege- len, die in land- en tuinbouw noodzakelijk zijn. Het Actie-Comité „Me demblik Vooruit" kwam vo rige week Maandagavond in een goed bezochte ledenver gadering bijeen. Naast de gebruikelijke punten als opening, notulen e.d. ver meldde de agenda Financi eel Verslag. Hieruit bleek, dat de stand der geldmidde len niets te wensen overlaat. Verder kwam in bespre king het Credietstelsel. Besloten werd de midden standszaken in 2 groepen te splitsen. Voor de groep le- vensmiddelenbedrijven zal de betaling op cgediet wor den beperkt tot een wekelijk se afrekening,. terwijl voor de tweede groep, welke alle overige branches omvat, het maandelijks betalingssy steem zal worden ingevoerd. Onwillige betalers zullen ter informatie via een neutraal punt onderling worden door gegeven. Door middel van de pers en andere wijzen van publiciteit zal dit nieuwe stelsel ter kennis van de klanten worden gebracht. De nieuwe belastingheffing op vermakelijkheden was een onderwerp van discussie, ter wijl ook de vele beroepen welke de laatste tijd door diverse plaatselijke vereni gingen op de middenstanders worden gedaan en dooi'gaans het beschikbaar stellen van prijzen voor verlotingen e.d. beoeren. in de brede werd besproken'. BEZOEK Ds. WIEGERS. In aansluiting op hel beroe pen van Ds. C. G. Wiegers door de Ned. Herv. Gem. Wie ringermeer, kunnen wij nog meetedelen dat Ds. Wiegers op Woensdag 31 Maart a.s. in de polder hoopt te komen om met de gemeente kennis le maken. In de loop van deze dag zal o.a, een tochtje door <te pol der gemaakt worden en een bezoek aan de drie kerkdor pen gebracht worden, terwijl er 's avonds voor <te gemeente leden gelegenheid besfhat met Ds. en Mw. Wiegers ken- nis te maken en wel in de I Ned. Herv. Kerk te Slootdorp I om acht uur. Ds. Wiegers die reeds voor verschillende beroepen be dankte. heeft behalve het be- j roep naar de polder nog twee beroepen, namelijk naar Katwijk en Lisse. I Uitgave Stichting Flevo Bode. I Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Kliett- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosfcer Tal. HlppoTytiistioef No. 18 Hoofdstr 14, Hlppolytttrtuxrf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1