UITGAVE VAN ÖE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Nieuwe Ned. methode van dijkenbouw NIEUWE BONNEN.. Zaterdag 3 April 1948 9 Derde Jaargang No. 39 Rtdactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HET LEVEN GAAT DOOR. Twee van Jezus' volgelin gen waren op weg van Jeru zalem naar het gehucht Emmaüs. Zij hadden won derlijke dingen gehoord Jezus, hun Meester, was weer levend geworden. Zij waren er geheel van ver vuld. Het was hun een raad sel, waar ze niet uitkwamen. En zolang ze er geen oplos sing, geen begrip, van had den, bleef hun droefheid de overhand behouden. Totdat zij iemand ont moetten, die hen kon helpen. Uitgaande van de godsdienst der Joden, maakte hij hun duidelijk, dat Jezus' dood niet. het einde was, maar juist een nieuw tijdperk zou inluiden. Jezus' macht is niet weg, maar herleeft. De Emmaüsgangers dwon gen deze man om met hen te gaan als teken van gast vrijheid, maar toch ook ze ker vanwege zijn machts woord. Bii het breken van het brood der avondmaaltijd werden hun ogen geopend, en zij kenden hem. Het was Jezus. Uiterlijk herkennen en geestelijk begrip zullen hier ongetwijfeld zijn samenge gaan. Hun ogen werden geopend. Dat proces was ge rijpt. Achteraf was hun dit zelf ook duidelijk. „Was ons hart niet brandende in ons als Hij ons sprak op de weg, en als Hij ons de Schriften opende Hun hart was brandende geweest. Christus had op dat ogenblik beslag op hen ge legd. Dat was de hoofdzaak. Met de heel bijzondere din gen in ons leven is het meestal zo dat we er maar een ogenblik door in beslag genomen worden en dan is het weg. We voelen het maar we grijpen het niet met alle macht, die in ons is. Pas «wanneer we het in zien, willen we het bij ons houden en dan is het te laat. Het is ons uit handen geglipt. In Christus heeft God getoond, dat we geluk kig niet alleen maar van een moment en van een om standigheid afhangen. Maar Christus is waarheid waar heid is eeuwig. Daarom mo gen we naar Hem blijven grijpen. Ons hart mag bran dende blijven. Hij spreekt onderweg tot de mens. Na Pasen gaat ons leven door. Christus wil met ons gaan. Hij heeft een nieuwe i gestalte gekresen voor God j en voor mensen. Hij wil ons ook vernieuwen op de weg van ons gewone leven. On-i derweg, tussen twee plaatsen i (tussen geboomte en dood) i cnderweg, doende de dingen des daags en der mensen. Pasen opstanding, ver nieuwing. Emmaüsgangers bran dende harten. Vandaag en morgen on derweg. met, Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hu brengt, ons naar de waarachtige, levende Va der. Ds. J. van der Winden, j Koningin moet nog veelj rnst hond»n. De toestand van H. M. de Koningin maakt heo nog mei movpliik. dat zij haar werkzaamheden weer ten vü'e kan hervatten, aldus f'oolt de secretaris van de i Koningin mee. In de nazomer van het vorige jaar werd in de Wad denzee even ten Noorden van Harlingen een proef-dijk van tweehonderd meter lengte aangelegd. Voor de bouw van deze dijk hebben Neder landse waterbouwkundigen een nieuwe methode uitge vonden en toegepast, welke enig is in de wereld. De dijk te Harlingen diende om de waarde dezer uitvinding in de practijk te toetsen. Ondanks de pessimistische uitingen van sommigen heb ben thans, bij het begin van de lente, deskundigen gecon stateerd, dat de proef dijk het geweld der stormen met succes heeft doorstaan. De j uitvinding bestaat hierin, dat, nadat eerst het dijkli- chaam van zand was opge- spoten, dit lichaam met een laag bitumen werd verste- 1 vigd. Bitumen is Nederlands fabrikaat, ontstaande door teer en zand te mengen. Op verschillende wegen in ons land is het toegepast. Wordt voor de verkrijging van een wegdek een dunne laag bi- I turnen aangebracht, voor de proef dijk ging men anders te werk. Aan de voet van de dijk is de bitumenlaag een meter dik, aan de kruin ze ventig centimeter. Dat de proef dijk juist bij Harlingen werd aangelegd, staat in ver- I band met de uitbreiding van de Harlingse haven en de verbetering der Friese Kana len. Er moest een geheel nieuwe havendam worden gemaakt. Wanneer het niet nodig was geweest zo zuinig mogelijk om te gaan met de viezen, zou men> waarschijn lijk de havendam met ba saltblokken hebben verste vigd. Basalt moet echter worden ingevoerd en daarom probeerde men met andere middelen een gelijk resultaat te verkrijgen. Nu de proef geslaagd is, zal bij dc ver dere werkzaamheden bij Harlingen van het voor de aanleg van dijken nieuwe procédé gebruik worden ge maakt. Het is niet onwaarschijn lijk, dat er voor Nederlands? waterbouwkundigen in de toekomst perspectieven zijn in het buitenland bij de toe- passing van deze vinding op waterstaatkundig gebied. Zes maanden voor vervalsing van Veevoederbonnen. Gedurende de laats-e tijd werd enige malen geconsta teerd, dat veevoeder- en zaaizaadbonnen, h°tzij door degene aan wie deze waren uitgereikt, hetzij door diens leverancier, waren gewijzigd. Tegen de nl^gers werd pro cesverbaal ontmaakt, we gens valsheid in geschrifte. D°ze r>ei:cten worden zwaar gestraft Db ondervind een veevoeder^andelaar, die voor een dprfmbik feit door de politierechter werd veroor deeld tot. 6 maanden gevan- eenisstraf. waarvan 2 maan den voorwaardelijk. VIJF EN TWINTIG TEXTIELPUNTEN. Het Centraal Distributie- j kantoor deelt mede, nat 25 punten van de nieuwe tex- tielkaart VA 804 worden gel- I dig verklaard. Er wordt op j gewezen, dat van deze 25 J punten er vijf als extra be- schikbaarstelling zijn te beschouwen. Beëindiging tingsseizoen Huisslach- 1947/48. Administratiekosten hiiis- slachting met f 0.10 verhoogd. Bij de beëindiging van, het buisslach tingsseizoen 1947/ 1948 op 31 Maart j.1. zijn de geldigheid van de aanhoud vergunningen voor een huis- slachtingsvarken met opdruk 1947/1948 vervallen. Vanaf 1 April mogen varkens, wel ke bestemd zijn voor huis slachting, uitsluitend aange- waarde van tien punten en houden fwordej1 ?p ver.&un" i nmg met opdruk „seizoen 1948/1949." Met ingang van 1 April j.1. zijn geldig verklaart de bon nen gemerkt „Textiel J één punt", „Textiel J vijf pun ten", „Textiel J reserve" ter „Textiel K één punt. De bonnen „Textiel K vijf punten" en „Textiel K reser ve" zijn voorlopig nier aan gewezen voor de aankoop van textielgoederen. Vijftienhonderd in een krat. Uit een houten krat, die al een half jaar lang in Kam pen in een pakhuis stond opgeslagen, haalde een ma- j gazijnbediende dezer dagen j een pak kranten, waartussen I bankbiljetten tot een bedrag! van vijftienhonderd gulden I verstopt waren. De vraag is heeft een af -1 nemer van de firma verge ten, voordat de krat terug gestuurd werd, zijn geld weg te nemen ofheeft een 1 dief. die meende een goede schuilplaats voor zijn buit te hebben gevonden, ontijdig zijn schat zien vertrekken, j Wie meent rechten op de briefjes te kunnen doen gel den, stelle zich in verbinding met de Kamper politie. Het is een Aprilmop noch een Kamper ui. Instellingen met een lief dadig karakter, die voor het verrichten van een huis- slachting niet gebonden zijn i aan het slachtseizoen van I 1 October1 April, kunnen de vergunningen van het oude model bij de plaatse lijke bureauhouders omrui len tegen aanhoudve.rgun- ningen voor het seizoen 1948./f949. Andere zelfver- zorgers kunnen de oude aanhoudvergunningen niet omwisselen. Op grond van een veror dening, gepubliceerd in het Voedselvoorzieningsblad d.d. 3 Maart j.1.. is het bedragü dat bij elke huisslachting van een varken of een schaap verschuldigd is, met f 0.10 verhoogd. Deze verordening is met 1 April j.1. in werking j getreden. Van deze datum af wordt derhalve bij de afgifte van elke machtiging toor het slachten van een varken of van een schaap f 2.35 van de zelf verzorgers geïnd. MAANSTANDEN Vrijdag 9 April N. M. ZONSTANDEN 1948. op onder 4 April 7.20 18.25 5 April 7.18 6 April 7.16 HOOG WATER DEN OEVER 1948. 4 April 4.27 5. 2 5 April 5.47 6.12 6 Aprii 6.47 7. 7 18.26 18.28 TE Geldig van 4 t.m. 17 April. Bonkaarten KA, KB, KC 804 297 Alg. 1600 gram brood 284 Res. 800 gram brood 286 Res. 400 gram brood 295 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak enz. A 293 Alg. 500 gram suiker enz. 289 Alg. 250 gr. waspoeder 299 Alg. 2 eieren Bonkaarten KD, KE 804 797 Alg. 400 gram brood 783 Res. 400 gram brood 795 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak enz. 793 Alg. 500 gr. suiker enz. 789 Alg. 500 gr. waspoeder 799 Alg. 2 eieren 788 Res. 500 gr. bloem enz. Tabak en Versnaperingen. Reserve A Tabak 50 gram scheerzeep of 100 gram scheercrême of 400 gram snelscheercrême 31 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 35 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 33 Versnaperingen 200 gr. chocolade, suiker enz. 36 Versnaperingen 100 gr. chocolade, suiker enz. De broodbonnen zijn gel dig tot en met Zaterdag 10 April, met uitzondering van bon 295 Alg. en 795 Alg. T. (keuzebon), die geldig blijft I ien ton Slllker III beslag tot- en met 17 April. Niet aangewezen zijn en Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 3 April 16 u. tot- Maandag 5 April 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Brand, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 4 APRIL. Aanwezig de Heren v. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Medemhlik. Receptie „M. F. C." Het heeft het bestuur van 1 het 40-jarige „M.F.C." Za terdag j.1. niet aan bewijzen! van belangstelling en sym- pathie ontbroken. In dc kleine zaal van „Het I Wapen" was het een „vaet- vient" van deputaties van zusterverenigingen, plaat-j selijke corporaties en offici- i ëele personen, en waar de meesten van hen hun ge- lukwensen vergezeld deden gaan van kleurige en geuri ge bloemenhulde zaten de 1 M.F.C.-bestuurders weldra in de bloemen en het groen verscholen. Naast de velen, die de ju- een fraaie beker aan, welke de inzet zal vormen voor de na afloop der landskampi oenswedstrijden door M.F.C. te organiseren le klasse- wedstrijd waarvoor reeds „Heerenveen" en „Haarlem" zijn aangezocht. Namens Gymnast. Veren. „O. S. S.", sprak de heer Boekei, terwijl voor de A.- damse le klasser D. W. S. de heer Slot het woord voerde, i Het ere-Md van Putten sprak als oud-secretaris en bood een zilveren tak. aan terwijl de hr. Rijnsent foto's van Bestuur en Elftalcom- i missie offreerde. Als mede- j werker aan de voormalige I M.F.C.-Revue voerde de heer Wagenmaker nog het woord. vernietigd kunnen worden de bonnen 242. 244, 744, 745 Melk. 250. 251. 252, 257, 754,! 756, 757 Reserve.I Wieringermeer. Mutaties Wederopbouw, i Met ingang van 1 Mei a.s. werd de heer A. J. J. Bakker benoemd tot chef der afd. Zaken van de Wie ringermeer in de vacature v ontstaan door het vertrek werd een hoeer verwevkings- van de heer J. M. de Graaf f. verlies opgegeven dan in werkeliikheid bestónd. Het blpek, dat reeds 500 kg Algemene Dienst Wederopbouw genomen. Een chocolade- en suiker- werkfabriek in het Westen des lands bleek bij controle door ambtenaren van de C.C.D. circa tien ton suiker méér in voorraad te hebben dan in haar administratie was verantwoord. Deze sui ker was verkregen door in chocoladeproducten grond stoffen te verwerken, welke niet warerr toegewezen Ook Bescherming van de jacht. Ir. C. Rueb, secretaris der Ned. Jagersvereniging, Juli- ana van Stolbergplein 21 te 's Gravenhage verzocht ons opname van het volgende Nu de werp- en broedtijd van wild en gevogelte is aan gebroken, is het ongetwijfeld van groot nut te wijzen op de schade, die loslopende honden berokkenen door het verstoren van nesten, het opeten van eieren en het doodbijten van jong wild. Gaarne doe ik daarom een beroep op de landbouwers, die zich in het veld door hun honden laten vergezellen, om deze dieren niet de vrije teugel te geven en in de vel den te laten jakkeren, bilérende vereniging zonder "a~i Ik verzoek voorts de land meer kwamen complimen- 1 Dcze scnier onuitputtelijkebouworganisaties er bij hun téren werd het woord ge- Yan^ welsprekendheid, j leden op aan te dringen, d^t DIE NTET ADVERTEERT WORDT VERGETEN voerd door de heer Sajet,1 voorzitter van district I, die namens de K NV B. de bonds- vlag aanbood, door wethou der Bobeldijk voor het Ge meentebestuur, door scheids- rechter Ho°k, de heer Meij er namens de A.-damsê voet balvereniging „V. V. A.", de heer Makkinga van „Hol- landia'' Hoorn, Verberne van ..V.V.W." Wervershgpf, door de heer Glastra namens Harmonie „Crescendo" en Toneelveren. ..Hierna Be ter". de heer Poggeman voor Aetie-Comité „Medemblik Vooruit" en Harddraverij- veren. ..Prins Hendrik", na mens welke laatste bii een tmHnrioringsb0ker aanbood. D<> hp"r Joh Geus°broek bood bij zijn beste wensen me over dc hoofden van Zj.j de honden, die hen in het j te gaan. voorzitter Geusebroek en zijn veld vergezellen, aangelijnd mede-bestuursleden werdhouden, daar anders voor ungestort maakte, dat^het wjlci en gevógelte het ergste is te vrezen. suiker, die on dezelfde wij ze was verkregen, zwart was verkocht. De nog aangetrof fen tien ton- zou waarschijn lijk dezelfde weg ziin ge gaan. indien niet tijdig tot inbeslagneming was overge gaan. Vensterglas vrij. Met. ingang van 1 Ar.rii j 1. is de distr'hutf® vpn*d°r- glas van alle dikten onthe ven. De voorraden worden ruimschoots voldoend" ge acht om aan de hoge pisen van de wederopbouw te kun nen voldoen. f)p orrnfo pon tuinderscrlas. blank eennlnst snioo^elr'lo t; o-pn-nnpnd e'ac Pn bnVp g]AS- vn**wPU vnere'^- HOT PPU boloteel OW t/v orv- h°fF''nor rlor rUet«,ihut-Icwin n f re<~rpïpn bpt^pffonde la°fQt"- genoew,de glassoorten over cfficiëele uur al lang ver stareken was, toen de laatste 1 gasten vertrokken en het bestuur zich kon voorberei den op de feestavond, waar donateurs, leden en talrijke belangstellenden het 40-ja- rjg feest gingen vieren, An- dré Carrell's Cabaret voor het nodige amusement zorg de en r^p orote zaal van ..Het Wanen" tot ver na middernacht- dreunde van de feestliederen. ..M F O." passeerde weer een wïiinaal en stevent on- (W actief bestuur vol, prp^o ™oed op het gouden j jubileum af. Scha?er Markt. Voor schade door wild en gevogelte aan landbouwge wassen in het komqnde sei- vol^-t zoen behoeft geen bijzondere vrees t-e worden gekoesterd, daar het ons bekend is, dat dit punt de volle aandacht heeft van het Ministerie van Landbouw De landbouwers, die over het algemeen liefhebbers zijn van de natuur, zullen aan deze oproep zeker ge hoor geven en hun medewer king willen verlenen. Hiermede wordt een nati onaal en cultureel belang gediend. Don^e^dag 1 An»*il. On de gebouwen wooirmorkt waren aanvoer pn nr"?pri o Poo^pr, f aoo 25 Pinl'Pn f OOQp-f) C"f-'e_ ren Centrale 57 o°Hr>- kopip-n (yvratr f 24 Tfprvi ?n Eqlfkoe'pri f "Ovno Vaarzen f 3^0—'1°ci 1 Oen+rfdp o Central^ 9°4 NiioV,t VotVp_ ren Cen''""' AA (mag.) f rf> *101 35 houders 7 p,nW'na en C~ O f0 1" v»:rr_ r*e>n c A"~ f" f 9 50—18 ""■—en f23

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1