Ü11GAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIER1NGERMEER EN OMSTREKEN. WAS DE KROONPRINS ANTI - NAZISTISCH Woensdag 7 April 1948 Derde Jaargang No. 40. Redactie SecretariaatKlleftstraat No. 12, Hlppolytushoei Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Een brief, die boekdelen spreekt. Nu de Nederlandse rege ring nog steeds, geen beslis sing heeft genomen inzake de bestemming van Huize Doorn, waarop, zoals men weet, de ex-kroonprins rech ten wil laten geTden, is het goed iets mede te delen uit het verleden van de man, die door zijn vrienden in Doorn steeds heeft laten vertellen dat hij een tegen stander geweest zou zijn van het Nazi-regime, dat hij nimmer iets met de partij te maken zou hebben gehad en j dat er dus geen enkele reden bestaat hem een non enemy verklaring te weigeren. De feiten liggen iets an ders. Men moet daartoe te ruggaan in de historie tot het jaar 1932, toen in Janu ari bij de presidentsverkie zing» in Duitsland Hitier bij na evenveel stemmen ver kreeg als Hindenburg. Hit- Iers aanhang groeide snel, hetgeen verklaard kan wor den uit de grote werkloos heid en de toenemende ter reur van 'smans zwart-hem- den. in deze situatie besloot de regering Brüning een laatste poging te wagen de autoriteit van de staat weer j te herstellen. De verantwoor- 1 delijke man was generaal Wilhelm Groener, minister j van defensie en van binnen- landse zaken. Groener was steeds conservatief geweest I en stond bekéhd als de rechterhand van von Hin denburg gedurefide de eer ste wereldoorlog. Op instiga tie van Groener vaardigde Hindenburg een besluit uit, waarbij alle gewapende corp sen, met inbegrip van de S. A., werden verboden. Hit- I Ier was woedend en verviel: van de ene razernij in de andere. Zonder zijn gewa- pende benden had hij geen I kans het gezag van de staat te veroveren en dus stelde hij I alle pogingen in het werk de verordening te laten her roepen. Hindenburg werd met brieven en telegrammen gebombardeerd, hoge be ambten en politieke leiders intervenieerden bij Groener ten gunste van Hitier. Op dit moment verscheen de kroonprins ten tonele, die zich, na van Stresemann toestemming te hebben ge- j kregen in het vaderland te rug te keren, al die jaren rustig had gehouden. .Van enige Hohenzollerns was bekend dat zij Hitier steun- den. Zo was prins August, Wilhelm, een jongere broer j van de kroonprins, een ver- j woed Nazi-aanhanger. Nu trad ook de. kroonprins naar voren, niet in het openbaar, j maar met een brief aan ge- I neraal Groener, die aan wei^j nigen bekend is; maar die niettemin een duidelijk in- zicht geeft in' het karakter en, de bedoelingen van de man die eens bestemd was als keizer over het Duitse volk te heersen. Potsdam, Ceciliënhof, 14-4-'32 Waarde generaal Groener, Het is mij een behoefte U in deze moeilijke tiiden mijn ernstige bezorgdheid te kennen te geven om trent de toekomst van ons vaderland. Het is U bekend, dat er sinds November 1913 uit nationale kringen scherpe critiek op Uw per soon is geleverd en dat juist in die kringen een groot wantrouwen tegen U heeft geheerst. Persoon lijk heb ik, juist omdat ik er naar streef objectief te blijven, dikwijls een lans voor U gebroken, evenals voor mijn vriend Schlei- cher. Juist daarom treft het mij- bijzonder pijnlijk, dat U het besluit dat tot opheffing van de S.S. en S.A. heeft geleid, met Uw naam heeft gedekt. Ik kan dit besluit slechts als een ernstige fout beschouwen en als een gevaar voor de binnenlandse vrede. Het is me ook onbegrijpelijk hoe U als minister van defensie het uitstekende materiaal, dat in S.A. en S.S. is verenigd, buiten dienst hebt gesteld, terwijl juist de politieke toestand, ik denk slechts aan de on gehoorde rechtsverkrach ting in Memel, ons ieder Ogenblik in een conflict met Polen kan storten. Naar mijn mening is het van het allergrootste be lang, dat de jonge man schappen, die in de Stahl- helm en de N.S.D.A.P.- organisaties zijn veren! - nigd, die goed geoefend en getraind zijn, straks een uiterst betrouwbare reser ve kunnen vormen voor het aap op te stellen leger. Hoe de Reichsbanner en dergelijke formaties van links, mocht het ernst wor den, als completering van het leger, het best zouden kunnen worden gebruikt, daarover bestaat bij mij noch bii de meeste Reichs- wehrofficieren de geringste twijfel. Volgens mijn opi nie zullen nog belangrijke delen van de Reichswehr en van de Schupo nodig zijn om deze elementen van daden van sabotage terug te houden. Daar het steeds mijn streven is geweest een goede verhouding tot stand te brengen tussen het ministerie van oorlog en de nationale organisa ties speciaal ook de N.S.D.A..P. zal Uwe ex cellentie begrijpen hoe smartelijk mij Uw démar che heeft getroffen. Terwijl ik de hoop uit spreek, dat Uwe excellentie de openhartigheid waar mee ik haar heb geschre ven, op de juiste waarde zal wéten te schatten, te ken ik met hartelijke groeten, Uw w.g WILHELM. Deze brief behoeft nauwe lijks commentaar. Het zij e-enoeg te vermelden, dat hij zijn werk hééft gedaan. Kort daarna kwam Groener ten val, het verbod van S.A. en S.S. werd opgeheven en Hitier kreeg zijn terreurben- den terug. Hij ié de kroon prins voer deze dienst steeds zeer dankbaar gebleven. Wanneer men in Doom dan ook pretendeert dat de kroonprins van alle Nazi smetten vrij is gebleven, is 16 April Wegenwacht- Instructiedag. 2 Jaar Wegenwacht-hulp op de Nederlandse wegen. Op 16 April zullen de „gele rijders" van de A.N.W.B.- Wegenwacht niet op hun gewone routes patrouilleren. Nu de Wegenwacht in de twee jaar van haar bestaan 15 April 1946 had de „start" van deze onmisbaar geworden hulpdienst plaats uitgegroeid is van 7 man schappen tot een gerouti neerd en prima uitgerust corps van 70 Wegenwachten, doet zich sterk de behoefte gevoelen alle Wegenwachten uit het gehele land een dag bij elkaar te brengen ten einde hen in de gelegenheid te stellen onderling ervarin gen uit te wisselen, terwijl zij daarbij tevens in geza menlijk verband aaitvullende instructies zullen krijgen. Deze .Wegenwacht-instruc tiedag zal op Vrijdag 16 April a.s. te Amsterdam gehouden worden. Van deze gelegenheid heeft de A.N.W.B. gebruik ge maakt om een aantal auto riteiten uit te nodigen, ten einde nader met de Wegen wacht kennis te maken. Voordien zullen de Wegen wachten een bezoek brengen aan de radiostudio's te Hil versum. Te ongeveer half elf zal dan te Amsterdam in het Albert Hahnplantsoen een défilé en een uitgebreide demonstratie voor de auto riteiten plaats vinden, waar bij ook Belgische en Engelse verkeers-officials aanwezig zullen zijn. Als blijk van hun belang stelling en als manifestatie van de goede vriendschaps banden tussen België, Enge land en Nederland in het. algemeen en tussen de Tou- ringclubs dier landen in het bijzonder, zullen n.1. de Touring Club dc Belgique en de Engelse A. A. delegaties zenden en zullen van beide Touringclubs bovendien een aantal hunner Wegenwach ten aan de demonstraties deelnemen. Uniformen, uitrusting, mo torcombinaties etc. zijn zo veel mogelijk geliikvermig gehouden. Engeland, België en Nederland zijn de enige landen in Europa, die een Wegenwachtdienst bezitten. Verwacht mag worden, dat spoedig meerdere landen zullen volgen. het bovenstaande voldoende om deze uitlatingen naar het rijk'der fabelen te verwijzen. Hij mag in oorlogstijd al eens zijn invloed hebben aange wend bij de Duitse bezetter om enkele doodvonnissen ongedaan te maken toen hij bij de begrafenis van de ex-keizer korte tijd in ons land vertóefde, heeft men hem gevraagd te interve niëren bij generaal Christi- ansen,- die toezegde aan het verzoek gevolg te geven, hoewel deze Nederlanders later toch zijn gefusilleerd dat neemt zijn grote ver antwoordelijkheid aan liet aan de macht helpen van Hitier niet weg. Het lijkt welhaast uitgesloten, dat de Nederlandse regering er ooit toe zal overgaan deze man de verlangde non enemy verklaring ter hand te stel ten. Utr. Nwbl. ÓORLOGSBODEM VERTROK UIT DEN HELDER. De Korlenaer is Zaterdag j.1. als eerste oorlogsbodem na de bevrijding uit de haven van Nieuwediep naar Indonesië uitgevaren. Een grote menigte sloeg het vertrek, dat weer onder het vroeger gebruikelijk ceremo nieel plaats vond, gade. De Commandant der Zee macht. Schout bij Nacht J. J. L. Willinge, inspecteerde de bemanning en wenste deze een goede vaart en een be houden terugkeer na de dienst ter handhaving van de orde en rust in de tropen_ De John Deere Model M. We ontvingen van de ver tegenwoordiger der John Deere wielbrekkers- een keu -1 rig uitgevoerde catalogus betreffende het jongste pro- .öuct der fabriek, de John Deere model M. In tegen-1 stelling met de Farmall pro ducten waarbij het type M. de grote broer betreft is dit bij de John Deere de baby. Dit type is uitgevoerd als „general purpose" d.w.z. in een uitrusting met brede vooras, doch verstelbare spoorbreedte en wel vanaf 96 tot 132 cm. Het is de be doeling de maximale spoor- j breedte nog aanzienlijk uit te breiden, waardoor meer mogelijkheden worden ver kregen. Dat de fabriek voor dit type veel verwachting heeft mag worden geconcludeerd uit het feit dat hiervoor spe- ciaal een zeer groot opgezette fabriek is aangebouwd. Ver schillende nieuwe snufjes zijn op deze trekker aange bracht. Zo is het stuurwiel op zeer eenvoudige wijze ver stelbaar, terwijl ook do zit- j plaats kan werden versteld. De in de zitting aangebrach te luchtkussen verhoogt het rij comfort voor de bestuur der. Desgewenst kan ook de trekker staande worden be diend. De ampère-meter, temp- en oliedrukmeter zijn op overzichtelijke wijze aan gebracht. Vanaf de zitplaats heeft de bestuurder een ruim uitzicht, zowel op de onder de trekker bevestigde werk tuigen als ook de aangekop- pelde. Hét aanbrenger, van 1 de bijbehorende werktuigen j kan op zeer eenvoudige wijze\ plaats vinden. Zo geef« men in de catalogus voor beno- digde tijd op voor hel aan- brengen van- een bijpassende 1 ploeg 2 min de aanaarder idem, de cultivator 3 min. en de maaibaik slechts 10 min. De trekker is uitgerust met voetkoppeling en afzonder lijke wielremmen. De draai- cirkel is klein n.1. 260 mm.,1 zodat het binnenwiel bijna op de plaats draait. De mo- torkap kan op een zeer een voudige wijze snel worden afgenomen. De motor is evenals alle John Deere trekkers van het 2 cylinder kopkleptype. De cylinders zijn echter niet i horizontaal geplaatst, doch1 verticaal in lijn als de mees te ons bekende wieltrckkers. Het toerental is in tegen stelling met. de andere John Deere machines opgevoerd tot 1650 per minuut, en dit zal o.i. wel de reden zijn waarom men bij dit type van de horizontale ligging is af gestapt, aangezien de uit- balanrering bij een horizon tale motor hogere eisen stelt. De motor is uitgerust met luchtfilter, oliefilter en Dodelijk spoorweg- ongeval bij Hoogkarspel Zondagmiddag. even na half drie is de 39-jarige lijn- werker Grent uit Venhuizen, die in de gemeente Hoog- karspel bezig was een voor- j sein te smeren, door de loco- motief van eeivextra goede- rentrein gegrepen en op slag gedood. Het slachtoffer heeft waarschijnlijk door de ster ke Westenwind de trein, die van 't station Hoogkarspel kwam in de richting van Hoorn, niet gehoord. brandstoffilter, zodat het in wendige voldoende is be schermd. De motor heeft een boring en een slag van 4 inch. ruim 10 cm. De cylinder inhoud is dus 1.64 1. Het motorvermogen vonden we in de catalogus niet vermeld. Bij de meeste petroleum- trekkers is het zo, dat bij plm. 1600 omwentelingen per minuut het vermogen aan de riemschijf 10 maal de cylinder inhoud in liters is. Dit zou dus voor deze trek ker 16.5 p.k. zijn. We kun nen deze verder goed verge lijken met de 4 cyl Allis Chalmers WC of WF die de- zelfde boring en slag heeft. Bij een inhoud van 3.29 1. ontwikkeld deze trekker bij 1600 omwentelingen plm. 31 pk en is het dus voor de 2 cyl. M bij 1600 omwentelin gen 15.5 pk en bij 1650 om wentelingen 16 pk. Bij ge- bruik op benzine zal het vermogen vermoedelijk en kele pk hoger zijn. De vier snelheden zijn resp. 2.65 6.8en plm. 16 km. per uur. Opvallend is de gunsti- i ge lage eerste versnelling, j De aftakas maakt 550 om wentelingen per minuut ter- j wijl de bij te leveren riem-.; schijf een diam. van 18.5 cm heeft en 15 cm breed is. De koeling berust op het ther- j mosyphonsysteem, dus zon-1 der waterpomp. De inhoud van de brandstoftank is 45 1, en het oliecarter 5.5 1. Sme ring 0ndcr druk. Het gewicht is plm. 1200 kg. De banden maat is vóór 5 x 15 en ach ter naar keuze 89 of 10 inch bij 24 inch velgdiam. Ook deze trekker Is met clectri- sche uitrusting, starter en hydraulische he finrichting uitgerust welke diepterege- lend is uitgevoerd. Voor de capaciteit wordt opgegeven een l-seharige ploeg en voor gemakkelijk te bewerken grond een 2-scha- rige ploeg. Een nieuw type tweewegploeg wordt momen teel achter deze trekker ge projecteerd. Het betreft hier geen twee afzonderlijke ploe- j gen. dus links en rechts- werkend, doch beide risters zitten aan een en dezelfde ploegboom. Door deze boom j 90" te draaien komt het an- I dere rister in de grond en I kan door diezelfde ploegvoor i worden teruggereden. Het, niet werkende rister bevindt- zich horizontaal bo- ven de vaste kant. Verder kan volgens de ca- t talogus een 6-voets dubbel werkende schi.ivenegge wor den voortbewogen. Hoewel thans nog slechts enkele exemplaren' in ons land aan wezig zijn, geloven we dat ook deze trekker zijn plaats in de rij der kleinere wiel- trekkers zal weten te ver overen. E. OOSTERHOFF. I Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN HM*. Vrijdag 9 Aptil N. M. Vrijdag 16 April E. K. Vrijdag 23 April V.M. Zaterdag 1 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 7 April 7.13 18.30 8 April 7.11 18.32 9 April 7.09 18.33 10 ApriJ 7.07 18.35 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 7 April 7.32 7.47 8 April 8. 7 8.22 9 April 8.37 8.57 10 April 9. 7 9.27 Medemblik. M.F.C. Vrone 1—1. Het is Zondag de Geel zwarten ondanks een kleiij. overwicht niet mogen geluk ken hun gasten 2 kostbare puntjes te ontfutselen. In een wedstrijd, waarbij de stormachtige wind elke bai- contröle onmogelijk maakte, deelden de ploegen de buit. Wat het verloop betreft het volgende Als de scheidsrechter laat beginnen hebben de Medem- blikkers de wind in de rug en hun voorhoede opent me nige aanval zonder dat er evenwel gescoord wordt. Vro ne geeft een goede partij voetbal te zien en na 20 mi nuten bezorgd haar links buiten zijn club de leiding. Tot de rust. blijft het bij deze voorsprong yoor de gasten. Na de hervatting vallen de Geel-Zwarten fanatiek aan en de Vrone-keeper, dia uitstekend in vorm is, moet nog al eens handelend op treden. Bij een van deze aanvallen plaatst de rechts half der gasten de bal in eigen doel en brengt daar mee öe partijen op gelijke voet. M.F.C. vecht verbeten voor de overwinning en is steeds in het offensief. De meeste schoten gaan echter óf over óf rakelings langs. In de stand komt dan ook geen verandering meer en met een 1—1 gelijkspel eindigt deze wedstrijd, waarin de Medemblikkers tegenover het solide voetbal der gas ten een gering veldoverwicht stelden, dat een kleine zege zeker had gewettigd. De stand onder aan is De Rijp heeft nu 13 p. uit 19 wedstrijden Medemblik 11 p. uit 18 wedstrijden, 't Blijft spannend. Uitgave Stichting Flevo Bode Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klleft straat 12, Hippolytushoef Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn J. Bosker Tel. Hippolytushoef No. 19 Hoofdstr. 14, Hippolytushoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1