UllGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. „ONS SCHILD." NIEUWE BONNEN. DE RAMP MET DE NACO-BUS. Zaterdag 10 April 1948 Derde Jaargang No. 41 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytusiioef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poet De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan -Jj. toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Neemt het schild des geloofs ter hand, waar mede gij al de bran dende pijlen van de boze zult kunnen do ven. Ef 6 16. In deze tijd, drie jaren na het einde van de tweede wereldoorlog r men spreekt alweer over wereldoorlog nummer drie is het mili tairisme een der sterkste machten en bedriegen de tekenen niet, dan zal het heil der mensheid (en wat voor een heil!) in de komen de jaren worden gezocht in het versterken van de kracht der wapenen en de machten van het geweld. Paulus, een gevangene te Rome, beschrijft in zijn brief aan de Gemeente te Efeze in „militairistische geest" een wapenrusting. Doch niet als een strijder in het leger de<r wereldse overheden maar als een goed krijgsknecht van Jezus Christus en niet de wapenen des gewelds maar de wapenen des gees- tes. Uit het venster zijner ge vangenis kon Paulus de Ro meinse soldaten zien exer ceren en zich oefenen in de wapenhandel. Hij bemerkte, dat aan de wapenrusting het schild niet mocht ontbreken. Het schild was het onmisba re afweerwapen tegen bran dende pijlen, een veilige bescherming tegen de aan vallen der vijanden. In de 20ste eeuw biedt een schild echter weinig beschei- j ming en wij hebben in de oorlogsjaren geleerd in tij den van gevaar moeten wij 1 dekking zoeken. En gevaren bedreigen ons, niet alleen in oorlogstijd iedere dag, ieder uur zijn we door vijanden omringd en hebben we be- j scherming van node. Wat is onze bescherming,1 onze dekking, ons schild Het is zoals Paulus schrijft „het schild des ge loofs." Ons geloof moet ons beschermen tegen de gevaar- lijke pijlen, die van alle kanten op ons worden afge schoren. Uit het kamp der godloochenaars en onver schilligen schiet men pijlen van spot en ongeloof uit het'leger der oppervlakkigen en genotzoekers richt men pijlen van verleiding en ver zoeking op ons. In het open baar worden we bedreigd, in j 't verborgene loeren de vij anden. Wie zonder bescher ming door het leven gaat. wordt vroeg of laat het slachtoffer van de boze machten dezer wereld. Daar om, ouderen en jongeren, gebruikt het schild des ge-1 loofs tegen alle pijlen. welk° op U werden afgeschoten. Of anders gezegd houdt in geloof vast aan God en Ziin woord. Zijn woord, dat ons leert, ons af te wenden van alles, wat in Zijn ogen slecht is en ons vermaant het hart te openen voor Zijn Geest van liefde, waarheid en ge rechtigheid. Hebt gii geen wapenrusting, weet gij niet hoe het schild en zwaard te gebruiken In Gods wapen huis, dat iedere Zondag voor allen openstaat, wordt U gratis een wapen verstrekt, wordt U zonder enige kosten ^ln de wapenhandel onder wezen. En de waDenen, wel ke God U schenkt, het schild des geloofs en het zwaard des geestes zullen sterker Geldig van 1124 April. Bonkaarten KA, KB, KC 804 322 Alg. 1600 gr. brood (Gel dig tot en met 17 April) 314 Res. 8Ü0 gr. brood (Gel dig tot en met 17 April) 316 Res. 400 gr. brood (Gel dig tot en met 17 April) 321 Alg. 400 gram brood of 1 r. vermicelli, enz. 308 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gram vet 309 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gram vet 301 Melk 4 liter melk 303 Melk 7 liter melk 306 Vlees 100 gram vlees 307 Vlees 300 gram vlees 320 Alg. 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas 313 Res. 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas Bonkaarten KI), KE 804. 815 Re's. 400 gr. brood (Gel dig tot en met 17 April) 822 Alg. 400 gr. brood (Gel dig tot en met* 17 April) 821 Alg. 400 gr. brood of 1 r. vermicelli, enz. 808 Boter 250 gr. boter of. marg. of 200 gram vet 809 Boter 125 gr. boter of marg. of 100 gram vet 803 Melk 12 liter melk 806 Vlees 100 gram vlees 807 Vlees 100 gram vlees 820 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas Toeslagkaarten. Tot en met- 24 April zijn geldig verklaard de bonnen van strook C. Op deze bolle nen staan het artikel en de hoeveelheid vermeld. Geknoei op Zuivelfabrieken. Een door de CCD ingesteld onderzoek bij een zuivelfa- briek in het Noorden van het land bracht aan het licht, dat het bedrijf 387.383 liter gestandaardiseerde melk j zonder inneming van distri - butiebescheiden had afgele- j verd aan hotels, café's. café- j taria's, lunchrooms en sta - j tions-restauraties. De hier- door ontstane bonnentekor- I ten werden in de administra tie weggewerkt door middel van fictieve boekingen en veranderingen in ontvangst bewijzen van het Bedrijf schap voor Zuivel. In verband met boven- staande overtredingen wer-« den in totaal 21 processen- verbaal opgemaakt. Controleurs van de CCD constateerden bij een zuivel fabriek in Drente, dat opzet telijk geknoeid werd met het: productiegewicht van kaas. Steeds werd een lager ge wicht opgegeven dan het in werkelijkheid was. Op deze. wijze werd een groot bedrag I van de aan het Bedrijfschap voor Zuivel verschuldigde heffing^ ontdoken. Proces verbaal werd opgemaakt en een strafvervolging zal wor- den ingesteld' wegens opliep- j ting. Voor de Huisvrouw MAALTIJDEN IN SCHOONMAAKTIJD. Wie hard werkt moet daarbij ook goed eten, an ders houdt hij het niet vol. Dat geldt zeker voor de huisvrouwen in schoon maaktijd. De verleiding is groot om na een dag van poetsen en schrobben maar vlug een kliekje van de vorige dag op te warmen. Doet dat echter niet, huis vrouwen. Maakt juist in deze drukke en rommelige dagen I van de maaltijd een rust punt, waarvan U en Uw I gezin gesterkt opstaan Om nochtans het werk zo veel mogelijk te beperken, kan men het best een plan maken, voordat de schoon maak begint. Men stelt me nu's oP van weinig bewerke lijke gerechten, zoals stamp en stoofpotten, stevige soe pen (weinig afwas) en sla van verse groente (vlug klaar), als toespijs geeft men, wanneer er geen vlees of een ander eiwitrijk gerecht bij de hoofdschotel is, eenvoudige pap of yoghurt. Hier volgen enige voor beelden van menu's voor de schooiftiaaktijd Zuurkoolstamppot met ge bakken bloedworst. Erwtensoep met worst of kluif havermoutkoek. Stamppot van rauwe raap stelen of spinazie met (ge bakken) bloed- of leverworst gortmoutpudding met vruchtensap. Stoofpot met bieten (ge bakken uitjes) en aardappe len havermoutpap met stroop. Hutspot van wortelen, ui en, aardappelen en groene erwten karnemelksepap (zo mogelijk kant en klaar in fles bij de melkboer-, ie kopen) Hutspot met groene erwten of andere peulvruchten. i (De peulvruchten vervangen hierin het vlees). 250 gr. (2 kopjes) erwten, i witte of bruine bonen of capucijners, 1' - a 2 kg aard- appelen, 1 kg winterpeen, 40 .gr. 21 eetlepel) boter, margarine of vet, zout De peulvruchten weken en gaarkoken. Aardappelen schoonmaken en in stukken snijden, uien schillen, was sen en in vieren snijden, wortelen schoonboenen en in stukken snijden en alle bestanddelen in een pan met een bodempje kokend water en zout gaarkoken (deksel op de pan). Kooktijd 20 a 30 min. Aardappelen, uien en i wortelen dooreenstampen en vermengen met de gaarge- kookte peulvruchten. Met j boter, margaripe of vet en zonodig nog wat peulvrucb- tennat het gerecht smeuïg maken. MAANSTANDEN 2948. Vrijdag 16 April e. k. rr j ll r J 1 Vrijdag 23 April V.M. egen de chautteur o maanden geeisti zaterdag Mei l. k. Dinsdag j.1. had de NACO- chauffeur J, D. zich te verant woorden voor de Rechtbank te Alkmaar, in verband met de vreselijke autoramp op de on bewaakte overweg nabij Bree zand op 2 Januari j.1., die 4 doden eiste en waarbij ver schillende personen meer of minder ernstig gewond raakten. Na het getuigenverhoor waar voor o.m. buspassagiers en loco- motiefpersoneel waren opge roepen, concludeerde de Of f i-, cier van Justitie dal verdachte zich op hoogst ergerlijke en onoplettende wijze had gedra-, gen. Het zicht was niet orde en hij reed te hard. Ook de Naco-directie was, aldus de Officier niet geheel 11 April vrij te pleiten omdat ook nu 12 April nog geen voorschriften zijn ge- 13 April geven de lichten in de bussen te doven wanneer zij overwe gen naderen, terwijl ook geen andere maatregelen zijn geno- ^1 April men om het zicht te verbeteren 12 April ZONSTANDEN 1948. op onder 5.53 5.51 5.49 19.30 19.32 19.34 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 9.42 10. 2 10.12 10.27 13 April 10.42 11. 2 UIT ONS HANDELSCENTRUM. In verband daarmede werd niet de maximumstraf geëist Zondagsdienst Artsen. ,ro„ o maanden doch 5 maancren intrekking van Van Zaterdag 10 April 16 U. tot Maandag 12 April 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen art? aileen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. van hechtenis met het rijbewijs voor een jaar. Uitspraak op 20 April a.s, blijken te zijn. dan luchttor- pedo's, vliegende schijven en atoombommen. Doet dan aan de gehele wapenrusting Gods en strijdt moedig mede niet tegen mensen maar te gen het slechte en boze in de mensen en in de wereld. In de Militia Christ-i is plaats voor vrijwilligers, óok voor u Ds. A. P. Goudsbloem. Schager Markt. 1 Aanvoer en prijzen 1 16 Paarden f 300 - f 700 10 Pinken f 170-f 300; 2 Stie- I ren Centrale; 95 Mag. Gelde- koeien f 400 - f 550; 16 id. vette Centrale;- 20 Kalfkoeien f 550 - f 750; 6 Vaarzen f 300- f 4CC; 1 Pink Centrale; 1 Gras kalf id.; 251 Nuchtere Kalve ren id.; 10 Mag. Schapen f 60- f 80; 35 Overhouders f 45-f 65; 15 Bokken en Geiten f 5- f 70; 14 Biggen f 40-f 65 13 Konij nen f 2-f 14 26 Kippen f 3-f 6 Buiten giert een April- storm en onwillekeurig mompel je een bekend gezegöJe „April doet wat hij wil." Je port de' kachel nog eens extra op en als je de kolenkit vult, schraap je over de bodera van het ko-i lenhok. Je mijmert over 12 mud ko- len voor het stookseizoen 47-' '48. maar de gedachte aan de kolenman vervaagt, als je door het venster naar buiten ziet, terwijl je vrouw je voor de zoveelste maal vraagt op zij te gaan, om het droge en scherpe Wieringermeerzand van de kozijnen te stoffen. Want bij die blik door het venster valt je oog op de ont wakende natuur die de hees ters en planten nieuw leven inblaast en je denkt verder aan de komende zomer, wanneer alles wat nu dor en dood is, weer zal leven. Je moet er even uit en de winterjas wordt vóór zijn zo- merslaap nog even aangetrok ken, teneinde je te vergezellen: op een wandeling door ons dorp, want U verlangt als le zer meer, dan poëtische over-, peinzingen van een Mercurius.j U bent nieuwsgierig naar de laatste vorderingen van onze wederopbouw, naar de bus, naar mijn buurman, kortom Uw belangstelling gaat uit naar alles wat hier gebeurt. Ik ben het roerend met U eens, als U zegt, dat het met de woningbouw nog niet zo wild gaat, maar ik heb van daag een z\vak voor de Ne- derl. zegswijzen, dus antwoord ik Geduld is een schone zaak." Het ligt niet aan het P.E.N. dat de Havenstraat nog niet bewoond kan worden. Dit heeft zijn plicht gedaan en el ke woning van de stoppenkast voor stroomaanvoer voorzien. Een tiental woningen is ge heel afgestucadoord en de tim merman kan hier zijn gang gaan om de huizen klaar te maken voor de laatste étappe,! „de schilder," De Torenstraat wordt van kozijnen voorzien en de voe gers vervolmaken thans het werk van de metselaar. In de overige straten zijn de woningen van vloeren voor zien, maar verder gebeurt er niets, zij het dan, dat kozij nen en zolderbalken bij de steenvoorraad zijn gedeponeerd De particuliere wederop bouw gaat rustig verder en onze melkboer Keppel heelt aannemer Wassink opdracht ge geven een begin te maken met Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 11 APRIL. Aanwezig de Heren Reits- zijn winkel annex woonhuis. De N.V. Kingma bouwt thans weer een drietal huizen j aan de Kanaalweg, waar voor-, i heen Kingma, ten Kate en de Jong gewoond hebben. Ten Kate verhuist straks naar dx andere kant van dit blok heeft ook de beschikking ge kregen over de op te bouwen ma, Slootdorp Hakkesteegt, werkplaats, waar vroeger, Schagen. Jb. Kingma en Zn. haar tim- Afwezig de Heren V. cL merwinkel had. Kolk, Nw. Niedorp Dekker Garage Klare heeft de vlag 't- Zandt, in top gehad, jammer dat Mercurius die dag buiten de Gemeente Wieringen. polder vertoefde, anders was hij vast gaan feliciteren, want[ Tonegido - NïeUWS. hij is en blijft een liefhebber( van een borrel en een sigaar, Zondag a.s. spelen op het zij het dan met mate. Tonegido-terrein dames 1 en De bestrating van het voor, heren 1. De dames komen om ste gedeelte van de Toren- 2 uur uil tegen HAV 1, het- straat en het „Beursplein" is welk een heel mooie wedstrijd in volle gang-. Jammer dat het kan worden. op donkere avonden menige Ooi 3 uur speelt heren 1 te- struikeling yvan voetgangers éen Hav 1. Wie hier het sterkst veroorzaakt. zal zijn durven we niet voor- Rondom het Sportveld her- sPellen- Hopenlijk zijn alle stelt men de afrastering. Ik ?Pfle,s °P aanwezig, zodat hoop dat men weinig prikkel- Pr°gramma vlot kan wor- draad zal gebruiken, c'aar bal- den afgewerkt. Dit is nodig len voor onze V.V, Flevo moei h(rl °°f °P mogel'lk voet- lijk le verkrijgen zijn. De balweds rijden op dit terrein, jeugd klimt er zo nodig toch daar, h.f1 Succes-terrein op het wel overheen en hel bezorgt ogenbuk wordt hersteld en van penningmeester Doornbos hoofd een nicuw êroen laken voor" hrekens Z1^ï- Ton. Dames 2 moet uit te- Wij hopen, dat onze bewo- gen Olympia 1 W.Waard, weke ners straks met het mooie wedstrijj om v-ra g 15 uur weer ook eens iets doen voor- aanvangt, de verfraai-ing van het dorps beek'. Het is op vele plaatsen POLITIK nogal rommelig op straat en Verloren een portemonnaie bezem en schop doen 'nier won inh. f 6.20 en #een medaille deren. genummerd 1238. Het drukke vreemdelingen- Komen aanlopen een fox- verkeer, dat straks ongetwij- -ei~rieij' feld weer naar de polder verloren: een zilveren arm band. Inl. bij de Gem.-Bode. GYM VER. „WIERINGEN.** Op Zaterdag 17 April a.s. geeft bovengenoemde vereni- lamen van oing jn Concordia haar jaar- comiteleden ,jjkse uitvoering. Het programma belooft zeer interessant te worden. trekt, moet van ons dorp een keurige indruk medenemen. en werkelijk, het kon momenteel beter. Mercurius roept U op tot het voeren van een schoon heidsactie en zal namen van medewerkers gaarne in een volgend praalj opnemen. Wie helpt Bakkerij* Kok is al enkele Naast het. optreden van maanden in vol bedrijf, maar kleuters, jongens, meisjes, het schijnt nu eenmaal zo te heren en dames op verschil- zijn, dat de zaak op offiële lende toestellen, zullen voor wijze geopend moet worden. afwisseling verschillende Ik heb horen verluiden, dat scctches, zang en dans WOr- dit op 17 April a.s. gebeurt, den uitgevoerd, dus juist 3 jaar, nadat het be- Deze avond van goede drijf Door de inundatie is stil- sport en ontspanning voor gelegd. iong en oud durven wij een Verder valt er vanuit ons ieder aan te bevelen, dorp weinig te melden zij het Houdt dus deze avond vrij dan, dat ook de tuinen achter en geniet mede van sport en de huizen in de Havenstraat spel. en Torenstraat voor een groot gedeelte gespit en ingezaaid BEROEPEN, worden, zodat de toekomstige Door de kerkeraad is bij de huisvrouwen siraks uit eigen Oer^f. kerk alhier, in de tuin aan de inmaak kunnen vacature Ds. M. Schenkeveld, beginnen. b^oenen tot Dienaar des „MERCURTUS' Wbbrds Cand. J. v.d. Zande Middenmeer, 5 April 1948, te Sneek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1