ÜIIGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. JUBILEUMFEESTEN en LANDBOUWTENTOON STELLING WORDEN GECOMBINEERD. REDACTEUR VOOR WIERINGERMEER Woensdag 14 April 1948 Derde Jaargang No. 42 Redactie Secretariaat klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlancf Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Data bepaald op 17 t.m. 20 September a.s. Na gehouciten overleg met de besturen van de Holl. Mij. van Landbouw, de Middenstands- veren. en „Nut en Genoegen",! heeft de Oranje-Vereniging Midden- en West-Wieringen be sloten de herótenking van het 50-jarig Regeringsjubileum van H.M. de Koningin in Septem ber a.s. te combineren met de alsdan alhier te houden Land bouwtentoonstelling. Hoewel deze tentoonstelling (en dus ook het Jubileum feest) eerst van 17 tm 20 Sept. kan plaats vinden, heeft men gemeend! ter voorkoming van een opeenhoping van feeste- Ujkheden, hiermede geheel in de geest van de bevolking te hebben gehandeld en allerwege is dit besluit tot samenwerking dan ook met instemming be-i groet. Uit de besturen der betrok ken .verenigingen zal een werK-1 «omilé worden gevormd dat een 1 programma zal opstellen om de vee-, pluimvee- en land bouwtentoonstelling met de ncdige attracties te omlijsten. Deze samenwerking kan tot iets goeds leiden en reeds is in principe besloten de 2e dag Zaterdag 18 September tot al gemene feestdag te maken, ter wijl in verband met verdere plannen een vierde dag is toe gezegd, Maandag 20 Septem ber, om het feest ook voor de jeugd tot zijn recht te doen komen. Waarschijnlijk zal het feest op deze laatste dag met een groots vuurwerk worden be sloten HANDBAL. Technisch weekend Neder lands elftal (heren) in Den Helder. DISTRIBUTIEKRING DEN HELDER No. 193. WERKSCHOENEN. TOT EN MET 15 APRIL a.s. bestaat nog gelegenheid yan tot het aanvragen van werkschoenen voor personen die Noordland1 van het Neder- T lands Handbal Verbond heeft na 30 Juru 1947 nog geen 15011 voor werkschoenen hebben de eer de spelers van het ontvangen en een beroep uitoefenen voorkomende in de Nederlands elftal Zondag beroepenlijst. Arbeiders, werkzaam in bedrijven met minder dan 5 arbeiders moeten individueel aanvragen. Bedrijven met 5 of meer arbeiders collectief. KOOS VISSER voor het Bijzonder Gerechtshof. Eis 15 jaar Maandag j.1. had de thans gedetineerde Koos Visser uit Hippolytushoef voor het Bij zonder Gerechtshof te Aras'.ar- dam verantwoording af te leg gen voor zijn daden in bezet tingstijd. Verschillende getuigen uit deze gemeente waren daartoe opgeroepen en o.a. ook het Scheermes en"Let Kroon. Behalve het sympathiseren met de N.S.B., collaboratie (omgang met o!e bezetter) han delde de zaak in hoofdzaak o:n het aannemen van ge!a van de Duitsers. Verdachte werd ton laste ge legd dit geld te hebben aange nomen als beloning voor ver raderswerk. De procureur-Fiscaal mr. H. G. Keune noemde verdachte [thans 59 jaar) een hoogst onsympathieke schurk, die ter wille van financieel gewin niet geschroomd heeft zijn landgenoten in handen van de vijand uit te leveren, ofschoon hij wist welk lot hen wachtte. Over verscheidene personen waren inlichtingen aan het Scheermes verstrekt. Hij gaf adressen van illegale werkers, van onderduikers, mensen die naar de Engelse zender luis terden etc. Zelfs werd hem het verraad verwelen van 2 personen die in Duitse con centratiekampen stierven Het Scheermes verklaarde dat verdachte bekend stond als een goede tipgever. Vis ser werd beloond met geld ▼oor zijn aangiften. De delinquent zeide het geld van de Duitsers te hebben ontvangen als vergoeding voor de verleende gastvrijheid en omdat hij in moeilijke finan ciële omstandigheden ver keerde. Hij toonde geen berouw en trachtte nog allerlei uitvluch ten te vinden. x De Proc-Fisc. eistte daarom een strenge straf n.1. 15 jaar gevangenisstraf [met aftrek) en ontzetting uit de rechten ▼oor het leven. Uitspraak over 14 dagen. De Schoolwedstrijden. De schoolwedstrijden zijn in volle gang en reeds begint er enige tekening in te ko men. .R.K. School, O.L.S. Hippo en O.L.S. Westetrland zijn nog ongeslagen. Verschil lende ontmoetingen eindig den in een gelijk spel en de punten werden vergaard ten koste van O.L.S. Den Oever I en II, die het tot dusverre niet best maakten. Evenals in de grote voetbalwereld ook hier dus een Westelijke supprematie. R. K. Den Oever I 00 R. K. Hippo 11 W.-land D O. II 1—0 Hippo D. O. I 1—0 R. K. D. O. II 2—0 W.-land Hippo 00 De stand is derhalve R. K. 3 1 2 0 4 3—11 O.L.S. H.hoef 3 1 2 0 4 2—1 W.-land 2 110 3 1—0 D. Oever I 2 0 111 0—1 D. Oever II 2 0 0 2 0 0—3 De Noordzeebadplaat sen in de zomer van 1947. Meer dan VU raUHoen overnachtingen. De stralende zomer van 1947 heeft tienduizenden stadsbewoners naar buiten gelokt. Vooral zee en strand oefenden dit jaar een grote aantrekkingskracht cp de naar vacantie hunkerende stedelingen uit. Geen won der, dat de badplaatsen overvol waren. 18 April a.s. in haar midden te hebben. De Bonds Tech nische Commissie organi seert n.1. een laatste oefen wedstrijd voor het nationale team. Hieraan gaat Zater dagavond een bespreking en Zondagmorgen een lich te tactische training vooraf. Het elftal moet dan klaar zijn om in de strijd om de jvereldtitel Handbal een zo goed mogelijk figuur te slaan. Deze wereldkampioenschap pen welke voor het laatst in 1936 zijn gehouden, worden dit voorjaar als volgt ver werkt de 12 deelnemende landen zijn in 4 poules inge deeld van elk 3 landen. In elke poule is één land voor de eerste ronde vrijgeloot, deze speelt tegen de win naar van de beide andere landen. Nederland is inge deeld met Denemarken en België, waarvan Denemar ken de gelukkige was bij de loting. Op 25 April wordt gespeeld BelgiëNederland in Eupen (België). Mocht Nederland daar aan het langste eind trekken, aan spelen Denemarken en Ne derland op 23 Mei in Am sterdam. De winnaar van deze match komt begin Juni in de halve finales te Parijs. Als sparring-partner voor het Bondsteam zal in Den Helder de sterke Hoofdklas ser Niloc uit Amsterdam op treden. Het Bondselftal is als volgt opgesteld doelSlaats (P.S.V. Eind hoven) rechtsachter Beek huis (Oympia Gron.) Links achter Erdrnan (Niloc, Am sterdam) rechtsmiddel! Rozenberg (Quick, Gronin gen) SpilWestrhenen, (Niloc, Amsterdam) Links midden Rijneke (C.W.P., Den Haag) Rechtsbuiten Bruins (Olympia, Gron.) Rechtsbinnen Smit (Vlug heid en Kracht, Groningen) SCHEERZEEP. Manlijke personen, geboren in 1930 of eerder die niet in het bezit zijn van de tabakskaart Q A 802 komen thans in aanmerking voor een rantsoenbon voer 50 gram scheerzeep. MAANSTANDEN 1548. Vrijdag 16 April E. K. I Vrijdag 23 April V.M. Zaterdag 1 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 14 April 6.57 18.42 15 April 6.55 18.44 16 April 6.53 18.43 17 April 6.51 18.47 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 14 AP'-il 11.17 11.42 15 Aoril 11.57 16 April 0.27 0.42 17 April 1.22 1.47 Bridge - drive. De uitslagen van de op 10 April j.1. gehouden brid- ge-drive luiden als volgt A-lijn 1 BoonEntes Tuitjehorn 55 2 Mevr. Besker-Kraan 49 3 Kuiper-v.d. Velde 49 4 MooijeDeijkers 46; 5 Renningsv. Es 37 6 Half Sr.—Jonker Schoorl 35: 7 Mevr. v. Wijk v. Twuijver - Schoor! 32 8 Leen de Jong 31 B-lijn 1 SchmittLuijt 2 v. Straten—Kruijer De U.L.O. - School op reis. De 3e en 4e klas van de pt. ulo-school te Oosterland wa ren er dit jaar reeds vroeg bij om de jaarlijkse school reis te maken. Het doel was deze keer Amsterdam. Onder leiding van hun onderwijzers trokken de leerlingen er Donderdagmorgen al vroeg op uit. Gedurende hun drie daags verblijf in de hoofd stad logeerden ze in de jeugdherberg „De Stadsdoe- pt. len.." Overdag werden er 47= 2 excursies gemaakt naar het Indisch Museum, het Rijk.' Tuitjehorn 45 museum en het Museum van 3 Kooide Haan 441 de Arbeid. Een gedeelte trok 4 Half Jr.IJes, naar het Aquarium ook Schoorl 42' - Schiphol werd niet vergeten, 5 HofDam 42 terwijl eveneens een rond- 6 Dames* Jongkind- vaart door grachten en ha- v. d. Velde 41V2j vens werd gemaakt. De eer- 7 Koopmans-jv. Dijk 40 ste avond werd onder leidin? 32' van de jeugdherbergvader een pandeling gemaakt dooi de hoofdstad, terwijl 't groot ste deel de volgende avond genoot van de opvoering van de operette „Die Fleder- MaaskantTijsen C-lijn 1 BurgerBurger Tuitjehorn 49 2 Mw. KooijNieuwb. 48 3 BoskerRijkers 46 4 KlompMontulet 44' 1» maus." Zo werd het nuttige 5 Spaanderde Herder 39'Zz met het aangename gecom- 6 HaasebroekIJssels bineerd en kunnen de deel- Schoorl 39' 2 nemers terugzien op een 7 Russelm.-Molenk. 36"2 zeer geslaagd uitstapje. 8 KoornTakes 33 1 BENOEMD. Wir0tt MeUWS. De hr. en mevr. P. de i Zondag speelde Wiron a en Vries, de ouders van onze 5 voor fje Competitie. De Middenvoor Kleinstra jeugdherberg, zijn met in- uitslag van deze wedstrijden (jahn n. Stadskanaal): van 1 Mel as; m Be-was Succes B—Wiron B Linksbinnen Walker (O- «ike functie benoemd aan de q-3 Wiron A lympia, Den Haag) Links buiten van Mourik (P.S.V., Eindhoven) Reserves ten Napel (Olympia, Hengelo) f.n Textor (Olympia. Hengelo). Z.D.A. A j! H. ..N.B.A.SBondshuis" i_ï. te Oldebroek (Gld.) Vriendschappelijk werd Voor hun in de plaats ko- gespeeld door -het le en 2e men de ouders uit Beusicum in een nieuwe opstelling tus- die daar wegens restauratie sen wiron 1S.R.C. 1 15: Volgens een telling van I het Centraal Bureau voor do j Statistiek werden niet min der dan 580.000 nachten in j hotels en pensions doorge-1 brachtmen bleef gemiddeld een week logeren. Do ruim 25.000 personen, die zo ge lukkig zijn geweest om op .een zomerhuisje of gemeu bileerde kamers besla g te leggen, genoten oneeveer 4 weken van de zee. In to taal werden ruim 1.3 millioen nach'ten geregistreerd. Daar bij komen dan nog vele dui zenden kampeerders. En ver in het Zuiden van ons land ligt een plaatsje, waar het nog veel voller was, Valkenburg. Dit dorpje tussen de Limburgse heu vels herbergde 46.000 gas ten volgens een telling, die. vermoedelijk aan de lage j kant is, brachten deze be- zoekers er 230.000 nachten door, grotendeels in hotels, i De wed^ryd wordt Èespeel'tl aan het gebouw niet kunnen s.R.C.2-Wiron 2 1-3. op het Helder-terrein aan de Sportlaa» en begint om 1.30 uur. blijven. POLITIE. Verloren een portemon- Uit propagandistisch oog- naie inh. f 35.een etui punt wordt aan 500 jongens inh. 2 briefjes van f 10.6 en meisjes een gratis toe- zilverbonnen van f 2.50 en gangsbewijs verstrekt. Zie zilverbonnen van f 1 hiervoor de raambiljetten. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Het Bestuur van de Stichting Flevobode roept gegadigden op voor de functie van van dit blad. Brieven te richten aan Redactie Wieringermeer van de Flevobode, Fazantstraat Wieringerwerf. HANDBAL. Uitslag J.V.C.—H.V. Wi- ron 11. Succes - Nieuws. Succes 2 wist het door een 3—1 overwinpintr op Ooste- rend 1 tot de volgende Gou- denkruisronde te brengen. Succes b moest met 30 haar meerdere in Wiron b erkennen. Afwijzend beschikt. Op het verzoek van de Coöperatieve Vereniging van IJsselmeervissers is door de Inspecteur der Visserijen te Amsterdam afwijzend beschikt. Dit verzoek behelsde om de palingvisserij met de kuil per 12 April te laten beginnen. De kuilpalfhgvissers zullen dus geduld moeten hebben tot 1 Mei. i Wieringermeer. BRUG GESLOTEN. Burgemeester en Wethou ders van Wieringermeer ma ken bekend, dat de brug over de Wieringerwerfvaart bij Middenmeer op Zaterdag 17 April a.s, van 13 uur tot Zondag 18 April a.s., v.m. 6 uur, voor alle rijverkeer ge sloten zal zijn. PLATTEL. VROUWEN. De afd. W.-Meer hield Don- deidag j.1. o.l.v. Mw. Loggers een goed bezochte vergadering in Hotel Smit te Middenmeer. Op het programma stond een lezing van de Heer Schroevers, leraar aan de Landbouwschool te Schagen, onder de titel ,-De ontwikke lingsgang van de mens." Deze lezing werd met in teresse gevolgd en spreker beantwoordde na afloop onder scheidene vragen tot aller bevrediging. Tegen overhandiging van de benodigde textielpunten kon den de dames zich nog in 't bezit stellen van enkele handdoeken. De aandacht werd nog ge vestigd op de op 26 April a.s. te houden demonstratie van Handelsonderneming Jo- co met het Prisma kleuren* tablel voor het verven van al lerlei stoffen. WELKOM. Afgelopen week vestigden zich de eerste gezinnen in de gereed gekomen .woningen van de Raadhuisstraat te W.werf. BURGERLIJKE STAND Van tm 9 April. Geboren Hendrika Antje, dochter van O. Galis en C. G. Roobol; Cornelis Johannes Jo zef zv P. J. Koopman en A. A. Boots. Ondertrouwd: Anko Nieuw- hof,, oud 26 jaar, landbouwer en Sjieuwke Oostenbrug, oud 23 jaar.\ zonder beroep, bei den wonende alhier. Gehuwd: Gerben Boomsma, oud 26 jaar, zadelmaker, wo nende te Nieuwe Niedorp en Sara Jacoba* van Wijck, oud 25 jaar, zonder beroep, wo nende alhier. Overleden Gene. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff W.-werf Telef. No 100 Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Tel 20 Nw. Alraersdorp Drukkerij Corn J. Boske? Tel. Hippolytushoef No 19 Hoofdstr. 14, Hippoiytuahoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1