UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. PREMIEREGELING WONINGVERBETERING EN WONINGSPLITSING. Woensdag 21 April 1948 Derde Jaargang No. 44. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. drukt Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Het bestaande tekort aan woonruimte en de betrekke lijk langzame wijze waarop in dat tekort door de bouw van nieuwe woningen kan worden voorzien geremd als men daarbij wordt doet bezwaren met betrekking tot de .materiaal- en arbei- dersvoorziening en de finan ciering hebben de Minis ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting doen omzien naar maatregelen van Over heidswege om de mogelijk heden die de bestaande wo ningvoorraad biedt, zoveel mogelijk te benutten. Gedacht is daarbij aan voorzieningen aan woningen die wegens het nalaten van onderhoud tengevolge van de abnormaal hoge kosten, in vergevorderde staat van van verval zijn geraakt en aan de mogelijkheid een be woning voor méér dan één gezin te doen verrichten. Door het in uitzichtstellen van een financiële tegemoet koming van overheidswege in deze kosten zou de wo ningnood gelenigd kunnen worden en het in stand hou den van het bestaande woningbezit gestimuleerd. Een en ander heeft een premieregeling woningver betering en -splitsing" het licht doen zien krachtens welke voor het verbeteren en/of splitsen van bestaan de woningen een premie kan worden toegekend welke voor 1/4 door de gemeente en voer 3/4 door het Rijk zal worden gedragen. Vooral in de gemeente Wieringen waar vele oude woningen voorkomen dio door het achterwege blijven van onderhoud bijna onbe woonbaar zijn geworden en waar zich bovendien veel grote percelen die voor split sing in aanmerking komen kan de nieuwe regeling mogelijk enige uitkomst bie den. Wij verwachten dan ook dat er een ruim gebruik van zal worden gemaakt. welke door splitsing boven het oorspronkelijk in enig pand aanwezige aantal wo-1 ningen wordt verkregen j meer dan f 4200.of min der dan f 201.bedragen, j De aanvrage. Aanvragen om in het ge- I not van een premie te wor den gesteld moeten worden j ingediend bij het gemeente1-1 bestuur, voor zoveel het de I gevallen a en b betreft, ui terlijk vóór 31 December 1948. Met de voorgenomen werk zaamheden moet een, de kosten rechtvaardigende, bevredigende toestand wor-1 den verkregen, waartoe als regel aan de eisen der plaat- selijke bouwverordening dient te worden voldaan. Een premie wordt niet toe gekend ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan voorzieningen a. welke behoren tot de normale onderhoudsvoorzie- ningen, als schilderen, wit ten, behangen en z.g. dage lijks onderhoud, (ook al is dit onderhoud i.v.m. de duurte enige jaren achter wege gelaten) b. welké in aanmerking komen voor uitkering ifige- i volge enige regeling voor ver- goeding van schade tenge volge van oorlogsomstandig heden c. aan woningen, welke eigendom zijn erier toegela ten woningbouwcorporatie, en welke zijn gesticht en/of worden geëxploiteerd met behulp van steun uit 's Rijks kas op de voet der Woning- i wet d. aan woningen, welke ingevolge enige regeling voor vergoeding van schade ten gevolge van oorlogsomstan digheden als verwoest moe ten worden aangemerkt. e. in verband met enige vórdering, als bedoeld in art. 7 van de Woonruimtewet 1947. In hoofdzaak komt de re geling hierop neer De premie bedraagt a. voor het bewoonbaar maken van leegstaande- en onbewoonbaar geworden wo ningen, alsmede b. voor het voorkomen van onbewoonbaar worden van thans nog bewoonde woningen 60% der verbeteringskes- ten, met dien verstande, dat geen premie wordt toegekend voor zover deze kosten per te verbeteren woning meer dan f 2400 of minder dan f 201.bedragen c. voor het splitsen in twee of meer volwaardige woningen, welke voor bewo ning door méér dan één gezin geschikt gemaakt kunnen worden. 'N.3. hieronder vallen niet alle woningen, welke door méér dan een gezin bewoond worden of kunnen worden, doch in het algemeen uit sluitend grote panden, welke voldoende ruimte bieden voor splitsing in twee of meer afzonderlijke woningen). De premie bedraagt 60% der splitsingskosten met dien verstande dat geen premie wordt toegekend voor i zover deze kosten per woning Wieringermeer. De Voorzitter van de Graanbeurs sprak voor de radio. In het kader van de herden king van de ondefwaterzetting van onze polder, was de Heei H. de Graaf, in zijn kwaliteit van Voorzitter van de Graan beurs in de gelegenheid j.1. Donderdagavond een spreek beurt te vervullen voor de Hiiversumse Radio.' Aangezien hieraan in do plaatselijke pers ievoren be kendheid was gegeven, zuüen velen de rede gehoord 'hebben en kunnen wij in verhand met chronisch ruimtegebrek met een kort resumé volstaan. Na het schrikkelijke voorval op 17 April 1945 te hebben ge schetst, bepaalde <L'e Heer de Graaf zich tot het behande len in kort bestek van enige actuele vragen, als: Hoe is NU de toestand in dit land hoe gedraagt zich de bevolking; hoe zijn de vooruitzichten en hoe gaat het met de weder opbouw Speciale aandacht besteedde de spreker aan de hachelijke positie van de middenstand in verband met de onvoldoende financiple schaderegeling. Zeer gevat maakte de Heer de Graaf van de gelegenheid gebruik om een propagandis tisch woord' te spreken over onze plaatselijke V.V.V. RECTIFICATIE. Waar wij in ons bericht van j.1. Zaterdag spraken over schemerlampjes met foto's van de polder, moeten wij als juiste leverancier vermelden de Heer Venema te M,-Meer. Onkruidbestrijding met de Helicoptère. De Wieringermeer zou de Wieringermeer niet zijn wanneer niet het allernieuw ste op het gebied van de landbouw hier zijn intrede deed. De vlasplukmachine, de com bine, de aardappeli ooima chine zijn nog niet eens ten volle ingeburgerd', of daar doet het nieuws de ronde, dat op de Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve een proef zal worden genomen van onkruidbestrijding door mid- d'el van de helicoptère. Als proefveld wordt be schikt over een tarweveld van 4 ha. Het bestrijdingsmiddel zal in olievorm word'en ge sproeid vanuit het laagvlie- gende hefschroefvliegtuig. Wanneer d'e eerste besproei ing zal plaatsvinden, kan nog niet met zekerheid worden medegedeeld, omdat de helijj coptére, o'ie daartoe speci- aal moet worden ingericht, nog niet helemaal gereed is. j Een en ander geschiedt i onder auspiciën van de Di- reclie van de Lanct>ouw. i Wij komen hierop nader j terug. MAANSTANDEN IS48. Vrijdag 23 April V.M. Zaterdag 1 Mei L. K. WAT ETEN ONZE SCHOOLKINDEREN Wanneer U Donderdags- ZONSTANDEN 1948. avonds de bonnenlij st in de op op der krant doorkijkt, valt U af en 21 April 5.31 19.47 toe op, dat aan bepaalde 22 April 5.29 19.49 groepen van personen iets 23 April 5.27 19.51 extra's is toebedeeld. 24 April 5.25 19.52 DE NOODKERK VERDWEEN Zoals wij enige weken gele den reeds aankondigden, is het Zwitserse noodkerkje te Wie- ringerwerf, dat gedurende enige jaren zulke belangrijke diens ten verrichte, afgelopen week uit elkaar genomen en ver voerd naar Koedijk, waar het opnieuw zal worden opgezet. Tweede Pinksterdag geen Zondag voor auto's. Van de zijde van de Rijks- verkeersinspectie vernemen wij. dat op Hemelvaartsdag j en Tv/ebde Pinksterdag aüto- j mobilisten géén Zondags- vergunning nodig hebben. Er bestaat voorts naar dik wijls blijkt, misverstand over het tijdstip waarop de Zondagvergunning noodza- j kelijk wordt. Offioiëel is dit1 natuurlijk Zaterdag 'te mid- dernacht. Er wordt echter wel enige soepelheid be- j tracht en bekeuringen omdat men op 00.05 uur Zondagoch tend nog in zijn auto .rijdt zullen ook niet worden gege- ven. Maar „deskundigen" die i beweren, dat men tot Zon dagsochtends vijf uur geen kans loopt op een proces verbaal. vergissen zich, aldus de R.V.I. EXTRA KAAS. In de week van 25 April tm 1 Mei zal aan de houders van A-, B- en C-kaarten een extra rantsoen kaas van 50 gram beschikbaar worden ge steld. Veertien dagen later zal weó'erom een extra rant soen kaas aan dezelfde leef tijdsgroepen worden verstrekt. Ledenvergadering Qnd. Qorlogs Molest Mij „De Wieringermeer." Voorzitter Bruins hield van 'n vlot tempo De goedgevulde beurszaal toonde Zaterdagmiddag overduidelijk, dat de W.meer bewoners willen 'weten waar zij aan toe zijn, wat betreft de oorlogsschadeuitkering. De vergadering stond o.Lv. de Voorzitter, de Heer C. Bruins, die in zijn openings woerd in vogelvlucht diverse data van vergaderingen enz. sinds de oprichting naar voren bracht. De verzekeringsmaatschap pij werd opgericht 5 Juli 1940 en reeds einde Juli '40 telde deze 285 leden met een ver zekerd kapitaal van 5 milli- oen gulden. In October was bet aantal leden aangegroeid tot 350 met een verzekerd bedrag van f 8.000.000. Se"pt. '42 werd een belang rijke datum. Op last van het departement diende de Mij. zich te combineren met Zus termaatschappijen, daar de Mij. „Wieringermeer" te klein geacht werd. Achteraf blijkt dit gedwon gen samengaan voor de Mij. veel nut te hebben afgewor pen. ..We gaan thans de erfenis verdelen en vertrouwen dat ieder 't zijne krijgt", aldus Voorzitter Bruins. D? secretaris, de Heer v. Vegten las vervolgens de no tulen van de vorige leden- j vergadering, die, opder dank zegging door de Voorzitter, I werden vastgesteld. Het bestuursvoorstel de j Maatschappij per 1 Aug. '45' te liquideren werd na enkele: opmerkingen, zonder stem ming aangenomen. De uitkeringen. De Heren Ridder en Ad- dens, de twee rekenkunste- i naars der Mij, maakten ver- volgens, nader toegelicht j met lantaarnplaatjes duide- I lijk hoe de cijfers op de toe- 1 gezonden formulieren tot j stand gekomen waren. Het zou ons te ver voeren, iedere berekening voor U oo schrift te stellen. Op deskun-1 dige wijze werd ieder geval toegelicht op een wijze die aller waardering had. Zij, die niet ter vergadering j waren, kunnen alsnog met genoemde heren in contact; treden, om nadere inlichtin- gen over het reeds genoemde formulier te verkrijgep. V/eer in 't daglicht terug- gekeerd, bracht de Heer de j Feijtër hulde aan 't Bestuur i voor het vele werk, dat dit in j het. belang van de leden heeft gedaan, welke woorden door de vergadering met applaus werden onderstreept. Hierna sloot voorzitter Bruins de vergadering, waar na velen nog van de gele genheid gebruik maakten iets naders omtrent hun schadegeval aan de weet te' komen. Veel wat duister was, is door deze vergadering tot licht gebracht. 1 U denkt toch niet, dat di- maar een gril van ae distri- i butie - autoriteiten is Die extra-toewij zingen immers zijn altijd het gevolg van ernstige onderzoekingen van voedings - deskundigen. De ze gaan telkens met zorg na, I welke groepen van mensen j bepaalde voedingsmiddelen voor hun gezondheid het meest nodig hebben. Een groep nu, waa-raan' veel zorg besteed moet wor den is de jeugd. Wie invzijn jeugd onvoldoende gevoed wordt-, ondervindt daar vaak zijn leven lang de gevolgen van Daarom kunnen wij er niet genoeg op aandrin gen, dat cie extra rantsoe nen voor kinderen ook wer kelijk geheel aan de kinde ren ten goede komen. Naar verhouding hebben zij im mers meer nodig dan vol wassenen Dit geldt in de eerste plaats voor de melk, die om haar rijkdom aan bouwstof fen (eiwitten, zouten en vitaminen) voor de groeien de jeugd zo'n kostelijk voed sel is. Ook vlees, vis en peul vruchten (erwten en bonen bevatten veel van deze op bouwende stoffen. In iedere warme maaltijd, vooral voor kinderen, behoort dan ook een portie van een dezer voe dingsmiddelen, of anders een melkgerecht, voor te ko men. Ook karnemelk en yoghurt kunnen daarvoor dienst doen. Verder hebben de kinderen er behoefte aan, geregeld verse groente en fruit te eten. Als, wat later in het seizoen, de .voctjaarsgroen ten niet meer duur zijn, kan men er heerlijke slaatjes van maken, die goed sma ken bij het middagmaal of op de boterham. Voor de boterham neme men bijv. zeer fijngesneden sterkers of veldsla. Wanneer U Uw kinderen na schooltijd of voor hun vrije kwartier iets lekkers geven wilt, dan is daarvoor een appel of een rauwe wor tel meer aan te bevelen dan snoeperijen. Fruit is gezond en beneemt de eetlust niet Zo mogelijk nog meer dah voor volwassenen, is het voor kinderen van belang, dat hun maaltijden goed worden klaargemaakt, zódat bijv. niet. de zouten en vitaminen uit groenten door te lang koken of door het afgieten van overtollig water verlo ren gaan. Sterk gekruide ge rechten zijn voor kinderen ongeschikt, evenals alcohol houdende dranken en sterke koffie. Bedenk tenslotte dit-de beste maaltijd met de.heer lijkste gerechten kan ver gald worden docT een slech te stemming vooral voor kinderen met hun gevoelige zenuwen. Laten we dus ons best doen voor een vredige en opgewekte stemming aan tafel e"h er geen overdreven aandacht aan schenken, wanneer een kind eens slecht eet. Dat komt een volgende keer wel weer terecht HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 21 April 6.57 7.22 22 April 7.42 8. 7 23 April 8.27 8.52 24 April 9.12 9.37 Medemblik. Bevrijdingsfeesten. Naar wij van de zijde van haar Bestuur vernemen, heeft het Oranje - Comité voor Woensdag 5 Mei het volgende programma opge steld. J Evenals voorgaande jaren J begint de dag met het lui den der klokken van de Bonifaciuskerk door leden van de Vrijwillige Brand- I weer. v In plaats van de gebruike lijke kinderspelen worden de jeugd van alle scholen dit maal voorstellingen aange boden. waaraan de bekende veelzijdige cabaret-artist- Jp. Teunisz zijn medewerking verleent. Deze voorstellingen zullen een groot deel van de morgen en de middag in be slag nemen. 's Avonds wordt op de Nieuwstraat een grote Bonte avond georganiseerd, waar aan tal van plaatselijke mu ziek-, zang- en sportvereni gingen zullen meewerken en waar „O.S.S." o.m. de pre mière zal geven van de voer de a.s. KN.G.V.-betoging in Arnhem voorgeschreven vrije oefeningen. Na het gemeenschappelijk gezongen „Wilhelmus" zal de plaatselijke geestelijkheid een kort woord wijden aan de betekenis van deze her denkingsdag. •Naar men ons mededeelde, ligt het in de bedoeling een groot overdekt podium te bouwen tussen de percelen van Joh. Winnubst en L. v. d. Zee, waarbij de gevel van i de voormalige Geref. Kerk j als achterwand dienst zal doen. De f eestelij kheden zullen worden besloten met een muzikale rondgang door Harmonie „Crescendo." Wanneer het weer mee werkt en in tegenstelling met verleden jaar Pluvius ver stek doet aan, staat Medem blik een 5-Mei-viering te wachten welke „elck wat wils" biedt cn een ieders steun en belangstelling ver dient. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen -N. H. Klomp. Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon N<r 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.werf. Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad II 46. Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1