ÜIIGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. PROF. SCHERMERHORN SPRAK IN CONCORDIA. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 24 April 1948 Derde Jaargang No. 45. Redactie SecretariaatKüeftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Wesfcerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk Jat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. MOEDERDAG. Er ,zijn onder ons nog steeds sarcasten genoeg, die de Moederdag- definieren als een handige reclametruc van banketbakkers en bloe- mejihandelaars, om nog eens extra goede zaken te kun nen doèn. En er zijn ook pessimisten, die beweren, dat de wereld toch wel erg diep is gezonken omdat er nog een aparte dag voor Moeder nodig geworden is. Een Moederdag is in onze verwordende tijd iets heel moois. We mogen toch wel een dag hebben, om aan Moeder onze liefde eens uit te zeggen. We vieren het feest van de Moederdag in de Meimaand, de maand bij ons Katholieken toegewijd aan de ideale Moeder Maria, die wij in deze maand hul digen. Er is alle reden voor, dat wij Moederdag vieren. Want een Moeder is iets van het kostbaarste, dat God aan de aarde heeft gegeven. Moe derliefde is de reinste liefde, die er op de wereld bestaat. Is er wel iets schoners in de Vrouw, dan die uitstra lende liefde, als ze dat hul peloos wichtje, dat zo hele maal van haar is, draagt met alle tederheid en met alle liefde in de ronding van haar arm. Wie zou er, wie zou er voor derven j Haar laatste kruimelke brood Ned. Regering springt niet verder dan de stok lang is die het Ned. Volk kaar in handen geeft. Dit was het antwoord dat Prof. W. Schermerhorn die Woensdagavond in Concordia, sprekende voor de P. v. d. Arbeid, Afd. Wieringen, gaf aan de velen die de opmer king maken dat er nog wel het een en ander aan mankeert in ons land. Dit was ook de conclusie na zijn betoog over „gemiste kansen." Kleine, kleine Moederke alleen. En ze voedt het kind groot. Het is een rusteloos zorgen voor lichaam en ziel. Haar leven wordt een bezorgd ge bed en een zorgend werken. Moeder vergeet zich zelf, leeft slechts voor haar kindj zijn geluk is haar geluk. zijn verdriet haar verdriet.. Ze kan zo gewichtig zijn voor het kind, omdat alles groot is in zijn kleine wereld, ge- 1 wichtig voor Moeder, omdat het verhalen zijn van haar kind. Een Moeder maakt het kbtó. Geestelijken en onder wijzers kunnen nog zo hun best doen voor het kind, Moeder is het die het kind vormt, die het kind dicht bij God kan brengen, die de vroomheid van haar eigen ziel kan uitgieten in het kinderhartje van haar jon gen. Dat is Moeder, zij zelf niets en haar kind alles. Acht Moeder hoog. Het mo derne leven vervlakt zoveel moois. Velen zijn zo lichtzin nig, dat ze de heerlijkste goedheid, die Moeder heet, niet meer bezien. Maar het Geloof blijft aristocratisch in het bestuur en het gezag en het huisge zin moet het ook zijn op straffe van anders onder te gaanj In het gezin is Moeder de Koningsvrouwe Als de jeugd idealistisch is, dan moet Moeder de Vrouw zijn. waar zij al de ridderlijkheid van het jonge hart uitviert in eerbied liefde en gehoorzaamheid. En alleen verwaande mis producten van moderne cul tuur gebruiken de woorden van „oude Vrouw" of één van de „oude lui." Misschien kan Moeder wat ouderwets zijn en begrijpt ze het moderne leven niet zo goed. Maar wat is er over Spreker begon na met een kort woord te zijn ingeleid door de Voorzitter de Heer Bontkes, met begrip te vra gen voor de moeilijkheden waarvoor de regering zich in 1945 in een uitgeschud en verarmd Nederland geplaatst zag. Gelukkig er leefden idealen in ons volk. Idealen orïi het beter te doen dan voor '40. Wij als socialistisch democratische regering stip pelden een koers uit waar langs het in Nederland zou moeten gaan, bezield met de gedachte dat alles te verwe zenlijken. Wat is daarvan terecht ge komen Volgens sommigen I niet veel aldus spreker. De beloofde gelijkmatige verdeling van de armoede waarin ons land verkeerde en waarvan velen ook thans nog geen besef hebben, is j inderdaad vrij slecht gelukt. Een gemiste kans Opbouw door een een drachtig volk Zie, aldus spr., wat er thans in ons land mogelijk is. Van een dracht geen sprake en in vele gevallen is hétgewone burgermansfatsoen zelfs ver zoek. In de a.s. verkiezings strijd 'zal dit nog wel erger worden. Gemiste kansen Geroddel, insinuaties. Juist in menselijkheid schiet ons volk tekort. Dat is erg, erger dan men denkt. In geestelijk I en moreel opzicht heeft ons volk zo geleden. Dat is in geen 5 jaar te herstellen evenmin als het mogelijk zal zijn zoals Montgommery I zeide in 5 jaar op te bouwen wat in 5 jaren met inspan ning van alle krachten is kapot gemaakt. En toch heeft Nederland het, aldus spr. in deze 3 jaar na de bezetting niet zo slecht gedaan. Zeker er is reden tot kankeren te over doch ver geleken met het buitenland vooral Azië leven we hier zeker in een heilstaat. yan Moeder, met geverfde lippen en blanketsel, wier hoogste ideaal het is een zuster te schijnen van haar oudste dochterzulke Moeders voeden niet op, maar zoeken zich zelf. Vaders, acht haar hoog.. Moederdag is ook uw dag, omdat zij geyierd werdt, die is de zon van Uw leven, ae glorie van uw huis*... de, geliefde Moeder van uw kinderen Daarom in de komende Meimaand de Moederdag vieren, en waarderen haar, wier bijzijn als de zon alles tot zich trekt en wier gemis het vezin zo koud en zo leeg maakt. N. BIJL, Pastoor. Indië. In 1946 zeiden Anti-Revó- lutionnairen, Ch-r. Hist. etc., „zet de Comm. Generaal maar achter de tralies". Nu zegt men „ja" voor het zelfde wat wij in Lingaajatti wilden. Gelukkig Beter laat dan nooit, en „eindelijk." Doch had men in 1946 „ja" ge zegd dan was ons veel narig heid bespaard. Gemiste kansen Waarom te laat doen wat straks moet. Spreker zette uiteen hoe het conservatisme in ons volk niet opgewassen was tegen de vernieuwingsdrang na de bevrijding. Men wilde zo spoedig mogelijk te-rug naar het oude. Het oude was goed, in het nieuwe zat risico. Populair gezegd „De doorbraak is mislukt." Neen, aldus spreker toch niet. „Niet geheel gelukt." Ben ik, als minister-presi dent van de regering.die de vernieuwing voorstond, nu een teleurgesteld man, zo vroeg spreker. NEEN. Nog altijd ben ik overtuigd dat in de eens uitgestippelde lijnen grote mogelijkheden liggen. Geen doorbraak Er is wel een groter ver schil in de'politiek van voor de oorlog en nu. 't Is anders geworden omdat er nu soci alisten in de regering zitten. Nu is het wél zo dal van al les wat niet deugt de P. v. d. A. dc schuld krijgt, maar er is toch nog wel iets ge daan ook en hadden wij in 1945 gpn gezicht getrokken als br? dc vroecere coalitie regeringen gebruikelijk, dan had het er thans anders uitgezien. Een plan van de Arbeid werd gekelderd (een plan van 200 millioen gedurende 3 jaren), omdat de kosten zouden moeten worden be streden in ons rijke land -- dooi* een vermogenshef fing ineens van 1 a 2%. Bankroetierspolitiek werd dat genoemd We] mooi, maar er is geen geld voor, zei Colijh. De werklozen liet men in hun ellende. Werken die uitgevoerd hadden kunnen worden bleven achterwege. Met deze mentaliteit waren wij er in 1945 niet gekomen. Wij hebbèn de zaak zo goed mogelijk ixi handen gehouden. Zeker, er man keert nog van alles aan maar er is principieel gehandeld. Geleide economie Spreker toonde aan hoe ook op dit gebied nog veel wanbegrip heerst. De v'eelbe- geerde vrijheid heeft 2 kan ten, men kan er ook teveel van hebben. Later zullen velen nog eens terug-ver langen naar de bescherm de markt. Maar er is meèr, loonstop, belastingverlaging voor kleine inkomens, toe slag op het levensmiddelen pakket, (500 millioen, indi rect een loontoeslag van f 6.— p. w. per gezin), Ou derdomswet van Drees (150 millioen), Consumentencre- diet (120 millioen) en vele andere verbeteringen. Lieftinck laat 1 milliard van de zak van de een in die van de andere verdwij nen Dat is belangrijk, het betekent het begin van de herverdeling van ons nati onaal vermogen al ontdekt men daar naar buiten wei nig van. Wel zou men het ontdekken als deze maatre gelen niet genomen waren. 1 En zo is er meer Invoering overbruggings- uitkering. Ziekteverzeke ring. Het stempelen afge schaft. Betere werkloos heidsverzekering. Voor de Ibontrekkenden zijn deze maatregelen via het loonzakje makkelijk door te voeren. Moeilijker zal het zijn deze premies te innen van de kleine zelfstandigeh. Maar ook de verschuiving van arbeidersverzekering naar volksverzekering zai komen.. Een begin van de sociale politiek is tot uitvoering gekomen. Ook nog vele gemiste kan sen. Maar wat is er vol maakt Is de mens zelf niet gebrekkig Viert het egoïs me geen hoogtij Daarom, aldus spreker, moeten wij werken aan een georganiseerde samenleving, er op gebaseerd dat de roof dieren onder de mensen hun kans niet krijgen. Wij kunnen toch wel te- vreden^zijn aldus spr. ook in ons samengaan met de Kath. Volks Partij. Met de noodwet Drees warén wij het volkomen eens. In de Indische kwestie gaven wij de toon* aan, in weer andere dingen domineert de K. V P. Jammer dat de Socialisti sche vleugel bij de verkie zingen in 1946 werd ver zwakt door hen (niet de principiëele communisten) die om een of andere reden hun stem aan het commu nisme gaven. Indien wij meer zetels hadden gehad was het ons mogelijk geweest nog anders te handelen, ook in de Indische kwestie. Een gemiste kans voor deze kiezers die geen enkel posi tief voerdeel van hun stem hebben gehad omdat de Communistische fractie geen enkele positieve bijdrage in de kansen kon leveren. Willen deze stemmers po sitief de positie van het werkende vplk verbeteren dan zij hun keuze de P. v. d. Arb. Of wil men eerst brok ken bloed en tranen om op de puinhopen een nieuwe maatschappij tc bouwen De Communisten zijn te gen het plan Marshall. Dit zou betekenen terug naar het levenspeil van 1943 (1 paar schoenen in de 3 jaar etc. etc.) Men /insinueert dat er politieke voorwaarden aan zijn verbonden. Dat is gelo gen. Het plan Marshall be tekent voor ons land „be staan of niet bestaan. Voorwaarde is 1. niet opfeesten 2. besteden aan versterking van het productie-appa raat MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 1 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. opx onder 5.23 5.21 5.19 WATER DEN OEVER 1948. 25 April 9.52!' 10.17 26 April 10.27 10.57 27 April 10.57 11.27 25 Apri] 26 April 27 April HOOG 19.54 19.56 19.57 TE Geldig van 25 April tot en met 8 Mei. Bonkaarten KA, KB, KC 804 356 Alg. 1600 gram brood (Geldig t.m. 1'Mei.) 343 Res. 800 gram brood (Geldig t.m. 1 Mei.) 346 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 1 Mei.' 354 Alg. 200 gram brood (Geldig t.m. 1 Mei.» 352 Alg. 400 gram brood Qf I 7 i r. vermicelli enz ^onaagsdienst Artsen 338 Boter 250 gram boter of y Zaterdag 24 AprU 16 tl. marg. of 200 gram vet tQt MaandagB26 Apr 8 u. vm. 339 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 331 Melk 5 liter merk 333 Melk 7 liter melk 1 336 Vlees 100 gram vlees 337 Vlees 300 gram vlees 358 Alg.P250 gram kaas of 312' s gr. korstl. kaas 357 Alg. 50 gram thee 359 Alg. 125 gram koffie Bonkaarten KD, KE 804. 856 Alg. 400 gram brood (Geldig t.m. 1 Mei.) 843 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 1 Mei.) 854 Alg. 200 gram brood (Geldig t.m. 1 Mei.) 852 Alg. 400 gram brood of 1 r. vermicelli enz. 838 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 339 Boter 125 gram boter of rnarg. of 100 gram vet i 833 Melk 12 liter melk 836 Vlees 100 gram vlees. 837 Vlees 100 gram vlees 858 Alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstioze kaas. Toeslagkaarten. Tot en met 8 Mei zijn gel zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed- gevallen aanwezig de artsen de Bóer, de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 25 APRIL. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. FILM-NIEUWS. CINEMA DE HAAN Zaterdag en Zondagmiddag 8 professoren en eeu meisje. Een 8-tal professoren, steeds in zichzelf gekeerd en met een groot werk bezig, n.i. het sa menstellen van een encyclo- paedie, komen tot de ontdek- dig verklaard de bonnen vah k:ng óat niet alleen de theoi'e strook D. L"| MATZES EN TOAST BONVRIJ. Vanaf heden af zijn mat zes en toast zonder bon ver krijgbaar. De vervaardiging van deze producten is be perkt, zodat het niet moge lijk is onbeperkte hoeveelhe den te kopen. Bus-chauffeur krijgt drie maanden. hun werk goed kan maken. Alle acht komen ze tot de conclusie, dat zij nog niet veel van het volle leven weten exi de Prof. Bertram Potts breekt met de to't nu toe aanwezige ge woonten en werpt zich midden in het volle leven. Dit brengt de dolste verwikkelingen met zich mee, hetge'en nog erger wordt wanneer een meisje het hart van de professor weet te winnen. Zij rollen met z'n achten een bende op, hetgeen eveneens weer gepaard gaat met de dol ste taferelen. Zondag en Maandag DE WOESTE HOOGTE Van een geheel^ ander genre is deze film, opgenomen naar een der bekende romances van de Gezusters Brontc. Van deze boeken, welke in een pastorie De arrondissements Recht- banK te Alkmaar deed Dinsdag morgen uitspraak in de zaak tegen de buschauffeur van de NACO, Jan D. uit Castricum, i aan wie de officier ten laste had gelegd dat door zijn on- i oplettendheid en grove onacht zaamheid op 2 Januari 1948 ergens in Noord-Engcland wer- i het ongeluk te Breezand was den geschreven, is dit een der ontstaan, waarbij een NACO- beste films die de anderen bus in botsing kwam met de overtrof. trein. Vier personen kwamen Voor enige tijd terug werd! bij dit ongeval om hel leven. v an het in Hollands vertaalde Veertien dagen geleden eiste boek een hoorspel uitgezonden I de officier 5 maanden g^vange- Het is een geweldige film, I nisstraf en het onttrekken van met in de hoofdrollen Merle het rijbewijs gedurende eeu Cbcron en Lawrence Olivier. jaar. i Een film met de geschiede- De Rechtbank acht het ten een wanhopige man, laste gelegde wettig en over- <- zich wreekte op een ver- tuigend bewezen. De ernstige! l°r®n liefde, i gevolgen in acht nemend anderzijds de nalatigheid van! de directie der NACO, die pasj na het ongeluk het verbod In ons voorprogramma: HET PROCES RAUTER, had uitgevaardigd dat de con ductricies niet naast de chauf feur op de motorkap mochten zitten, werd Jan D. veroor deeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden en werd hem 3 het recht ontzegd gedurende Cea één {aar een motorrijtuig besturen. Schager Markt, Op de gehouden weekmarkt .nvoer en prijzen 9 Paarden f 550 - f 800 Pinken Centrale 2 Stieren ale; 5 87 Mag. koeien ïd. te ai vette Koeien id.; 30 Kalf- koeien f 600 - f 900; 15 Vaar- 3. besteden aan de voedsel voorziening. Zonder dit plan stond het er met onze broodvoorziening J slecht voor. Zie vervolg 2e pagina. i f 350 - f 550: 25 Pin «en 200 - f 3C0; 241 Nuchtere kal- -en. Centrale: 1 Graskalf id.; J Mag. Schapen f 60-f 95; idem Vette Centrale; 40 vet houders f 45 - f 70; 8 Bok- en en Geilen f3-- 40; 34 38- f 60 26 Konijnen 2-f 20; 9 Kippen f 2-f 10. ïiggen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1