1 ÖÏÏGAYE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RICHTLIJNEN voor de Nationale Herdenkingsavond op 4 DE KOMENDE RAADSVERGADERING. Woensdag 28 April 1948 Derde Jaargang No. 48 w; 'f- "'V ,;;v: r -r Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef .Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WTER.IN G ERMEER. De Commissie Nationale Herdenking 19401945 gaf de volgende richtlijnen uit 1. Herdacht, zullen worden de militairen van de Ne derlandse strijdkrachten, de zeelieden, de verzetstrijders, de geallieerde militairen, die, waar ook ter wereld, in de jaren van de oorlog te land, ter zee of in de lucht voor de bevrijding van het Koninkrijk zijn gevallen. 2. Van des avonds 18 uur af, zullen van alle openbare gebouwen, particuliere wo ningen en vaartuigen de vlaggen halfstok gehangen worden. (Eerbied voor de vlag vordert dat deze, waar enigzins mogelijk, niet gedu rende de nacht uitgestoken blijft). 3. Om 19.30 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan een „stille tocht", die zal aanvangen van een punt, dat niet verder dan ongeveer 30 minuten verwijderd is van die plaats in de gemeente of naburige gemeente, waar Nederlandse militairen, ver zetsstrijders of militairen der Bondgenoten in de strijd de dood vonden, of zijn be graven. 4. Van 19.45 uur af tot 30 seconden vóór 20 uur zullen de klokken van alle kerken luiden. 5. Te 20.00 uur precies zal, nadat 30 seconden tevo ren door middel van het voor elke gemeente meest geschikte signaal dit tijdstip is aangekondigd op de plaat sen der herdenking, twee minuten van volkomen stilte in acht genomen worden. Overwogen zou kunnen worden aan de burgerij te verzoeken deze plechtige stilte algemeen in acht te nemeii. 6. In overeenstemming met. de geest die onze geval len helden, die naamloos streden; bezielde, zullen geen toespraken worden gehou den. De weg naaf de plaats der plechtigheid zal te vöet en in volkomen stilzwijgen zonder vlag of vaandel wor den afgelegd. 7. Toegestaan zou kunnen worden het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen op de plaats der herdenking, door elk der deelnemers. 8. Deze „stille tocht" ken- ne rang noch stand. Alleen de rechtstreekse nabestaan den der gevallenen, of de vertegenwoordigers der be vriende mogendheden, zul len een bijzondere plaats aan het hoofd van de stoet kun nen innemen. 9. In aansluiting op en in overeenstemming met bo ven aangegeven programma, zullen in de kerken of ande re gebouwen van elke ge meente, herdenkingsbijeen komsten worden georgani seerd. 10. Het is in verband met het karakter van deze Nati onale Herdenkingsavond ge wenst, dat de Burgemeesters het daarheen leiden, dat die avond van 18 uur af geen openbare vermakelijkheden plaats vinden en alle ver kooplokaliteiten gesloten adjn. Ten verzoeke van de Com missie zal de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, een missive aan alle richtingen van onderwijs doen uitgaan, waarin aan gedrongen wordt de laatste lesuren voor de Nationale Herdenkingsavond te wijden aan de geschiedenis van de strijd voor Nederland's vrij heid. Voorstellen tot stichting- van een gebouw gemeentewerken ad f 110.000.en tot herstel van de Poldersteigerbrug. DE MET VOORZIENING JUTEZAKKEN. Zuinigheid geboden. Een van de belangrijkste verpakkingsmaterialen voor onze agrarische producten is de jutezak. Producten als aardappelen, land- en tuin- bouwzaden, bloembollen, ui en, chichorei, suiker, (aard appel) meel, enz. worden bij na uitsluitend in zakken getransporteerd. Nederland heeft voor 1948, globaal geschat, een totale behoefte (zowel voor de bin nenlandse handel als voor export) aan ca. 40 millioen zakken. Deze behoefte is momenteel slechts voor on geveer de helft gedekt. Het Hoofdbedrijfschap voer Ak kerbouwproducten schat de behoefte aan zakken voor de export. van aardappelen (zowel poot- als consump- tieaardappeien) voor 1948 i op ca. 15 millioen stuks van 50 kg inhoud. Momenteel is i deze behoefte gedekt tot I een hoeveelheid van 10 mil lioen stuks. Later in het jaar (Juli Augustus) zal men opnieuw ramingen ma ken om na te gaan ia hoe verre er dan nog een tekort bestaat. Het spreekt vanzelf, dat in de eerste plaats de be hoefte aan voor export be nodigd verpakkingsmateriaal dient te worden bevredigd. Immers, $e export is de hoeksteen van ons nationaal economisch bestaan en een goed functionneren hiervan is sterk afhankelijk van het beschikbare emballagemate- i riaal. De laatste jaren is het namelijk meer dan eens voorgekomen, dat exportor ders moesten worden gean nuleerd in verband met een tekort, aan verpakkingsma teriaal. De grondstof jute wordt voornamelijk uit het voor malige Brits-Indië verkre gen. In verband met de krappe wereld-jutepositie is de verdeling van deze grond stof over de diverse landen internationaal geregeld. Elk land krijgt zijn deel (allo catie) van de wereld-voor raad ruwe jute, die uiter aard niet alleen Verwerkt wordt tot emballagemateri aal, maar ook als grondstof wordt gebruikt in diverse andere industrieën, zoals de meubelindustrie, de tapijt industrie, linoleumindustrie, enz. Naast de internationale distributie van jute bestaan in diverse landen nationale distributie - systemen van deze grondstof. Ook Neder land kent dit distributie systeem en het blijft vlot te functionneren. Naast de schaarste aan zakken geeft ook de financieringskwestie aanleiding tot moeilijkheden. A.s. Vrijdagmiddag om twee uur krijgt de gemeente- j raad een uitgebreid menu aangeboden. Niet minder dan 25 punten vermeldt de agenda, behalve de gebruike lijke opening, het gebeds formulier en de vaststelling der notulen. Een tiental ingekomen stukken houdt in zich het verzoek van de midden standsver. om een zetel in de woningcommissie, vragen van en antwoorden van B. en W. aan het raadslid de Bruyne over de verdeling van woon ruimte en verder goedkeu- ringsberichten van Ged. Staten op een aantal raads besluiten. De belangrijkste punten van deze vergadering zijn ongetwijfeld niet. gelegen in de wijzigingen van de begro tingen 1947 en 1948 en enige formele wijzigingen van de salarisverordening voor het gemeentepetsoneel. Ook zal j i de toetreding als lid van het Ned. Instituut voor Volkshuisvesting weinig stof 1 doen opwaaien, evenmin als het verzoek om subsidie van de Proefschooltuin te Hoorn. Van meer belang is onge- j twijfeld het herstel van de j dorpsstraten in de drie dor- pen en van de Terpweg en de Sluisweg, het aanschaf- fen van brandweermateriaal, het vaststellen van een ver- ordening op het kamperen j en ter bestrijding van het! euvel van loslopende honden. Een vrolijke noot vormt verder het voorstel van de muziektent. Een gebouw van gemeentewerken annex brandweerhoofdpost mot dienstwoning zal in een grote behoeft? voorzien, cioch zal het kolossale bedrag van f 113.000.— moeten kos ten, waarvan slechts pl.rn. f 22.000.als oorlogsschade j kan worden aangemerkt. Enig voordeel zal echter zijn gelegen in de overbrenging van de gemeente-secretarie (tijdelijk) naar dit gebouw. Al met al een dure pil. al is hij ook verguld. De brand- assurantiebelasting zal hier ten dele voor de dekking moeten zorgen De Poldersteigerbrug. i B. en W. stellen na een uitvoerige uiteenzetting van mogelijkheden en kosten i voor deze brug in de oude j toestand te herstellen. in ons volgend nummer zullen j wij hierop nader terugko men.Dit laatste agendapunt, resultaat van rijp beraad en langdurig overleg is voor beide gemeenten de minst kostbare oplossing. En hoe wel de financiële conse quenties niet gering zijn wordt het toch tijd de knoop eens radicaal door te hakken. Uitbreidinsplannen. De interpellatie - Stoel heeft B. en W. aanleiding gegeven een resumé van de gang van zaken te geven, daarbij concluderend, dat deze niet onbevredigend kan worden genoemd, aangezien dergelijke plannen uiteraard een langdurige periode van voorbereiding eisen. Tenslotte noemen wij nog een wijziging van de bouwverordening ten aanzien van de bewoning van noodwoningen en de uitgifte van verschillende percelen bouwgrond in huur. Zoals gezegd een uitge breid menu met enkele kost bare gerechten, waarvan het gebouw gemeentewerken vermoedelijk het slechtst, verteerbaar zal zijn. Medemblik. M.F.C. MOET DEGRADATIE WEDSTRIJDEN SPELEN. Ondanks de 31 zege cp Zouaven is M.F.C. op de on derste plaats beland in klasse 4B, omdat ook de Rijp won, n.1. met 3-0 van L.S.V.V. De Niwin zendt sport artikelen naar de militairen overzee. Ondei het motto „In 1948 elke vereniging één wed strijd voor de Niwin" voert de landelijke Sportcommis- sie van de Nationale In spanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN) een grote actie voor sportartikelen ten behoeve van de militairen in de overzeese gebiedsdelen. Alle Nederlandse Sportbon den hebben zonder uitzon dering hun medewerking aan deze campagne toege zegd en nu reeds staat, vast, dat het overgrote merendeel der le klasse voetbalclubs een wedstrijd zal spelen, waarvan de baten worden gebruikt voor de aanschaf fing van sportmaterialen. MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 1 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 28 April 5.17 19.59 29 April 5.14 20.01 30 April 5.12 20.03 1 Mei 5.10 20.05 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 28 April 11.32 29 April 0. 2 0. 7 30 April 0.37 0.47 1 Mei 1.22 1.42 Medemblik. Stichting 1940'45. De bevrijaingsweek plaatst dit jaar de Stichting 1940— '45 in het centrum der be langstelling. Van 310 Mei n.1. organiseert deze nuttige instelling, welke juist in de dagen, waarop Nederland zijn bevrijding herdenkt, zo zeer aller aandacht en vóór alles aller steun verdient, haar grote Landelijke Actie, welke ditmaal in het bijzon der gericht zal zijn op het winnen van contribuanten. Radboud's Veste slaat met 20 leden per 1000 inwoners een niet al te schitterend fi guur en wij hopen met het actieve afdelingsbestuur, dat dit aantal in de eerste week van Mei aanzienlijk moge stijgen. „Stichting 1940'45" is dat met haar overbekend doel en streven alleszins waard. Medemblik. BENOEMINGEN. Tot stoker aan het Gern. Gasbedrijf werden benoemd de heren G. Tiben en Mosk te Medemblik, tot terrein- werker bij dit bedrijf de hr. N. Hoeflaak te Hoorn. Voor de betrekking van gemeente - tuinman meld den zich 40 sollicitanten uit alle delen des lands. BEDRIJFSVOORLICHTING. DE KARWIJMOT (Depressaria nervosa Hw.) Mededeling No. 362. De bestrijding van de i stengel naar beneden, boren karwijmot j een gat in de stengelwand op en verpoppen zich in de stengel. De ervaringen, verkregen bij vele bestrijdingsproeven, hebben uitgewezen, dat men rupsjes van de moét worden uitgevoerd een ogenblik, dat het nog niet mogelijk is te bepalen of de omvang van de aan tasting het uitvoeren van d: De nieuwe zakken zijn be trekkelijk duur (ca. f 1. tot f 2.50. per stuk, al naar gelang type en kwaliteit), zodat vaak grote bedragen door de zakkenhandel in dit emballagemateriaal zijn geïnvesteerd Behalve de grondstof wordt ook het eindproduct uit India betrokken. Een gedeelte van de zakken wordt echter in de Nederlandse textiel-industrie vervaar digd, terwijl voorts een aan zienlijk deel voor Nederland se rekening ln België in loon wordt vervaardigd en daarna in Nederland inge voerd. bestrijding noodzakelijk ^e rupsen zeer goed kan maakt. Hoewel het dus mo- 1 doden door het gewas, zodra gelijk is dat men een bestrij- het merendeel der rupsjes ding lutvoe-rt zonder dat Ujt eitjes is gekomen, te deze een verhoging van de j behandelen met 25 kg per opbrengst ten gevolge heeft, ba van een stuifmiddel, dat zijn er voorbeelden te over, 3/4 rotenon bevat 5—7 waaruit blijkt, dat de gelde- i dagen nadien moet de be- lijke voordelen van een ho- j handeling met een hoeveel- gere opbrengst na een met heid van 50 kg werden her- succes uitgevoerde bestrij- haald. De ontwikkeling van ding vele malen opwegen tegen de kosten, die deze met zich medebrengt. Gedurende de maand April worden cle kleine, pa relmoerachtig glanzende eitjes op verschillende delen van 9e plant afgezet. Al naar gelang van de weersomstan digheden, komen omstreeks begin Mei de eitjes uit. De jonge rupsjes begeven zich al vretende aan de opper- vlakte van- de stengels naar boven, waar zij, vanuit de beschutting van een spin- seltje, de bloeiwijzen vernie- 1 en de Plantenziektenkundi- tigen. Voordat de rupsjes gen Dienst te Wageningen. het gewas maakt het om practische redenen zeer be zwaarlijk om het gewas te bespuiten. De proeven, die in het af gelopen jaar door de Plan- tenziektenkundige Dienst zijn uitgevoerd, hebben uit gewezen, dat de bestrijding op dezelfde wijze ook zeer goed kan worden uitgevoerd met een 5% D.D.T.-bevattend stuifmiddel. Nadere inlichtingen wor den verstrekt docr de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst OMZETBELASTING Voornaamste belasting-per centages voor landbouwers, tuinbouwers en veehouders levering aan percen tage Vee c-entr. en ondern. particulieren 3 (niet geslacht) Pluimvee en konijnen ondernemers particulieren 3 Pluimvee en konijnen (geslacht) ondernemers 15 particulieren 15 Eieren verzamelaars andere ondernemers particulieren 3 Melk melkfabriek, ondern., particulieren Boter ondernemers 31/» particulieren 6 Kaas Kaashandelaren andere ondernemers 3 particulieren 5 Aardappelen Granen Peulvruchten (droog) ondernemers particulieren 3 Zaden ondernemers 3 particulieren Bieten (oók voederb.) fabrieken andere ondernemers 3 particulieren Gras, hooi, stro, mest, riet, schapenwol ondernemers 3 particulieren Q Groenten en fruit veilingen, ondernemers, particulieren Bloembollen surplusfonds 3 veilingen en andere ondernemers 3 particulieren 6 Bloemen en planten andere ondernemers 3 particulieren 9 zich gaan verpoppen ver- j plaatsen ze zich langs de I Bericht No. 743. P D. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaf f, W.werf. Telef. No. 100. Voorzitter O. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1